Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 146-172. szám)

1921-07-01 / 146. szám

Nvirei?yházft, 1921. julius 1. * Póníeli omm XLII. éyfoJyam. * 14(>. sy&m. szmoüosxÁmBBifm fts NRMSEWWAZA V*#tos WW*TALOS 8ew*e*it*«i4f ée I rviwiwn wmmEb mb aAntft fisat* A mai nemzetgyűlés Budapest, junius 80. (Saját tudósítónktól.) I A mai nemzetgyűlést tizenegy óra előtt nyitja meg Bottlik alelnök. Az el&öki előter­jesztés során bamutatja Drózdy Győzá rnandá- j tumát, amelyet az igazoló bizottságnak tdnak i ki. Ezu'án a büntető igazságszolgáitatás fagy l í.zerüsitésórő! szóló javaslatot fogadja el egy- i hangúiag harmadszori olvasásban a Ház. Szabó ) József az iskolakötelezettség kiterjesztésére vo­natkozó törvényjavaslatot ismerteti. Utal a népiskolázás siralmas helyzetere . éa elfoga­dásra ajánlja a javaslatot. Beszéde közben iép be a terembe Drózdy Győző, akit párthívei tüntető éljennel fogadnak. Az iskolakötelezett­ségről szóló javaslathoz részletesen Cserty Jó­zs8Í szól hozzá. Dicséri a minisztert, aki en­nek a törvényjavaslatnak benyújtásával az ed­digi kormányok mulasztását pótolta. Elszomo­rító képet feBt a magyar iskolák elb&nysgolt­ságáiói. A miniszter megfeledkezett a korcs­mák bezáratásáról ez elmúlt tóién, de ez is­kolákat mind bezáratta szénhiány miatt. Min­den nagy eszme csak a népiskola munkássága segítségével, a magyar néptaaito közreműkö­désével ölthet testet s nincs olyan társadalmi vagy politikai célkitűzés, amelyet a jövő gene rációra ható népiskolai munka kikapcsolásával meg lehetne oldani. Tőbbterméeről beszé fink, ezt azonban a jól felszerelt és jói fizetett ta­nítókkal ellátott népiskolában kell kezdenünk. A zsidókérdést sem lehet kurzussal meg­oldani, ide is a nép magasabb művelte égre emelése,' népiskola iuteaziv munkája ke!!. Ott, ahol műveltebb, a kisgazdasági és kereske­delmi életben mozgékonyabb, tanultabb a nép, sehol nem kell beszélniök zsidókérdésről. Rongyos ruhája, mellőzött tanítókkal, elhanya­golt iskolával egy lépéssel sem haladhatunk előbbre. Ne csodálkozzon senki azon, hogy a tanilteág egy rétege hajlott akkor a kommu­nizmushoz, amely az elhanyagolt néptanítóság felkarolását ígérte meg Cserty József utan ugyancsak pedagógus képviselő, Gerencsér István tanítóképző inté­zeti igazgató szólal fel és azt fejtegeti, hogy az eddigi kultúrpolitikánknak nem volt a nép lelki szükségletei iránt érzéfee. Az ölés lapzártakor tart. ái Qlmmk és jagoislivois & Sabtbugtá űlm Bécs, juaius S0. A Neue Frele Pesse közli az olaszok és a jugoszlávok által kötött egyezség pontjait, ame­lyeket a Habsburgok ellen hoztak. Az egyez­mény pontjai a következők: A szerződést kötő felek kötelezik magu­kat, hogy a Saint Germaine-i és trianoni béke­szerződés szigorú megtartása felett kölcsönösen őrködnek, különösen megtesznek mirdent, hogy a Habsburg háznak Ansziria és Magyarország trónjához való visszatérését megakadályozzák Figyelemmel kísérnek minden olyan, másik fél ellen irányuló törekvést, amelyet skár osztrák, skar magyar területen vesznek észre és ez­irányu értesüléseiket egymással kicserélik. \ Az olahok íömegescj hamisítják a magyar kékpéozt A debreceni recdőraerületi kepitányság határszéli kerendeltségei egymásután tesznek jelentéseket az oláhoknak egy ujabb manipu­lációjáról. Egyes oláh zngbankok üzletszerűen foglalkoznak lebélyegzetten 0. M. B bankje­gyeknek hamis felülbélyegzésével A Magyarországra utazókat arra kény­szerítik, hogy péazüket váltsák be ilyen hamis lebélyegzése pénzre. így pi. a nagyszalontai határátlépő állomásnál zz utasoktól erőszakkal elszedik a leit s adnak helyette hamis bélyeg­zésö pánzt. A magyar határkirendeltségek kénytele­nek sz ilyen nyilvánvalóan hamis bélyegzésü pénzt elkobozni. A kötegyáni határ kirendaltség kénytelnn volt a legutóbbi napokban is 50,000 korona ilyen hamis pénzt elkobozn, melyet ma szolgáltatot be az illetékes pénzügy igazga tóságnak. Bombát vetettek Sándor szerb úm feáíeíöiü elé A régenset nem érte baj Budapest, junius 30 (Saját tudósítónktól.) Belgrád: Sándor szerb régens tegnap esküdött fel az uj délszláv alkotmányra. A rendkivül fényes ünnepségen jelen voltak az összes állami főméltóságok, á nemzetgyűlés va­meunyi tagja, a diplomáciai képriseletek Amikor a régens a nemzetgyűlésből a ki­rályi palota telé hajtatott, a közlekedési mi­nisztérium ablakából valaki bombát vetett a diszhintó elé. — A merénylőt elfogták A bomba idi előtt felrobbant, de sem a regensnek, sem a mellette lévő Pasicsnek nem történj semmi baja, a néző közönség soraiból azonban többen súlyosan megsebesül­tek. Amikor s. merénylő látta, hogy akeiója sikertelen, menekülni igyekezett, de elfogták. Kihallgatásakor elmondotta, hogy a bolsevista párt tagja, de tettét nem párthatározat alapján követte al. A ma esti pártértekezlet A belpolitikát érdeklő kérdések homlok­; terében a ma esti pártértekezletek állanak, j amelyeken az összes időszerű kérdések és 5 politikai ütközőpontok, különösen a sajtó­törvény és a vagyonválság ügye kerülnek tárgyalás és döntés alá. A párt azon az állás­ponton van, hogy a főrendiház kérdését nem lehet bolygatni a közigazgatási reform és a választójogi törvényjavaslat elintézése előtt. Arra is készülnek a pártban, hogy még ma megállapítják a nemzetgyűlés nyári szünet után végrehajtandó munkaprogrammját és attól legfeljebb a pénzügyi javaslatok kedvéért fognak itt-ott eltérni. A keresztény egyesült párt értekezletén Turi B>Ma fog beszámolni az ígazságügyminisz­terrel folytatott tanácskozások ered Kényéről és ismertotni fogja a tajtókérdasoea ezideig fel­merült kívánságokat is. Értesülésünk szerint éles bírálat tárgyává fogják tenni az értekez­leten & iöracdtik viselkedését is. Erélyes állásfoglalásra készülnek Wlasics báró azon kijelentésével szemben, hogy az al­kotmányreformra vonatkozó bármely kérdés csakis a főrendiház es a nemzetgyűlés együt­tes közreműködésével oldható meg A párt e tekintetben elvi álláspontjának szigorú leszöge­zéaére készül és Ki fogja fejteni, hogy a nem­zetgyűlésnek szuverén törvonyhozói joga van és alkotmányjogi kérdések megoldására egyedül Í8 jOgűSUit. Politikai körökben ma szóba került a rü!t a pártköri értekezlet terve is, amelyen a szönyegeu lévő nagykérdéseket együttesen tár­gyalnák meg a pártok. A közös pártértekezlet ügyében megkér dezték Ugrón Gábort, hogy vsjjon miként vi­-selkedDe az ellenzők, ha a pártközi értekezlet valóben aktuálissá lenne .Ugrón kijelentette, hogy a közeledésnek ezt a határozott jelét az ellenzék is legnagyobb örömmel fogadná. A nemzetgyűlés pénzügyi bizott­sága a yagyonváltságot tárgyalja A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága holnap délelőtt kezdi meg a vagyonváltságra vonatkozó nagyjelentőségű törvényjavaslat tárgyalását. A tanácskozásba bevonják az érde­keltségeket az Omge, Omke, a Gazdák Szö­vetkezete stb. képviselőit is. Megkérdeztük Oaál Gasztont, hogy várható-e parlamenti harc a vagyon váltsággal kapcsolatban. Oaál a következőket mondotta: Amennyiben a pénzügyminiszter hono­rálni fogja a gazdák kívánságait, azt, hogy a vagyonváltság nem érinti súlyosabban az ingatlanokat, mint az ingó vagyont, nem lesz harc. Előre biztosithatja a kisgazdapárt a mi­nis£tert, hogy ebben az esetben, ha az ingat­lan megadóztatása nem lesz erőseba mint az ingó vagyoné, a javasiítot öt perc alatt elfo­gadják. Ebben a kérdésben ny it színen szólok a miniszterhez ás ha felfogásomat nem haj­landó honorálni, levonom a konzekvenciát A legújabb tőzsdei áriolyamok a követ­kezők : Napoleon 835, dollár 258, francia fcank 2140, lengyel márka 15 1/* márka 354'5, osztrák korona 37 1/*, rubel 52 5, lei 395, szokol 371, koronadinár 675. Zürichi nyitás: Budapest 230, Bécs 107, osztrák bélyegzett 87*5. \ Ára 2 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom