Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 98-120. szám)

1921-05-01 / 98. szám

Nyíregyháza, 19*í. május 1. * Vasárnap XLII. évfolyam. * 98. szára. SZAE20LCSVÁRMEGYE ES NYÍREGYHÁZA VÁROS HIVATALOS NAPILAPJA Eidílzetssi árak: hety&en : egéta ífre Ö20 K, féiévro 160 K, negyedévre 80 K. agy hónapra SO K, vldékun : »gé»z évre 320 K, félévre ISO K, negyedévre 80 K, »fly hónapra 80 K. — Etfyea s»ám ára 2 korona. Alapította JÓ3*. ELÜK Felelős s20rk»sztö Or. S. SSA80 LÁSZLÓ St*r(te»z!-5»ég és kiadóhivatal: SZÉ.CHENVI-UT 0. SZÁM. Telefon szám 130. Postacheque £980*. Kéziratokat nem adunk visasa. .n n nfülilÉM—> MigjmiMgaig? elégtételt szolgáltat Programja: a törvényhatóságokra támaszkodva a jog és törvényes tekintély tiszteletének helyreállítása Az egész ország j^zan közvélemónya « megnyugtató' megkönnyebbülés.. h bhakodú re­ménykedés jegyeben fogadta azt a hirt hogy Magyarország fceiügyiii-'DÍ8?tere Ráday G díoa gróf lett, Tisza Isván politikai iskolájának egyik űuukAoa vezírslakja, akit puritanizmus, Cnríet­iea hoDsze etet, pontosan kitűzött célok, roa­tíiíheteilen akarat, és törhetetlen erély jelle­meznek. Ezt a bizakodó i reménykedés beigazolta R.'.day Ged-on gróí belügyit,ioiszier első jelen­tő* mtgny lattozasa is. beköszőotö levele & niagyer töriéoyhstósö&okhoz, amely most érke zfctt meg a Szabolcsba is. A belügymi­niszter fcemu átkozó levele teljes mej ékben elégtételt szolgádat s magyar törvéníhatcsígok­nak, amelyek ma is rendíthetetlenül teijaeit=k alkotmányví-dő, e»mzetftntartó, órtékes hagyo­mányokat ápoló, a jó?.an haladást irányító tel­adttukat ősi autoEO'üiájuSíban biztosított joga­idra támasakodra * amelyeket cipug? miut 6 mul:b«fi, kíméletlen élességgel témád az sktu ális politika, ha effemer céljainak megvalósítása aló gátat emf-i, a törvényhatóságuk hagyomá­nyokon, elvhüsígen, törvényen ís jogoa alapuló vétója. De nagyjelentőségű Ráday Gedeon gróf bemutatkozó level-3 abb :1 a szempontból is, bogy e?.uttai e.'s'nbeii szegezi le a ragy nyilv^roa míg előtt belpolitikai céljainak iraLyelveit, bzo­kdt az irányelveket, amelyeknek gyakorlati meg­valósulása egyedüli biztositéka a nagy colnak, sz alkotó magyar munkának Ezé* KZ irányéi vek a jog uralma, a törvényes tf kiütélyek tisz­telete ós a zavartí-lsi: belső nyugalom Híboru daláía, forr&dalmak pusitításai után a konszo üdáeió jegyébam uj élet ke.dődő megyar nem­zet bizakodó reménységgel várja Ráday Ged oo gróf erős kefétől, törhetetlen akaratétól és erejétől ezeknek ÍZ irányelveknek és velük én általuk a ntgy nt-mzeíi célnak mielőbbi valóra­válását. Rádüy Gedeon gróf bemutatkozó levelét; t'iljos egjszébfin itt közöljük: A kormányzó ur Ö Főméltóság* 1921. április hó 14 ikén kelt magas elhatározásával engem m, fcir. bciügyEÍEÍsztorrá méltózi&íotf kinevezai Ez a DEgy kitüntetés nahéz feladat elé állított Kötelességem, hogy a belső rendet minden nyílt támadással, vsgy afenáb unkáral és öeszfcangbontó törekvéssel szemben bizto­sítsam. Kétségtelen, bogy ez utóbbi időkben örvendetes haladást tettünk a konszolidáció felé De még nem vagjutk célnál. Kemény dolog áll meg előttünk, amely fokozott erő fészkéét, erélyt és éberséget kiván. Megnyugtató rám nézve az a tudat, hogy nagy mur kamban az őei törvény hatéságokra támaszkodhatom, ámenek évszázadokon át S2Íkl£S?.iiárd oszlopokként állotUk meg helyüket m ncieo nemzeíí'lltn* s tö.ekvéssel szemben és amelyeknek rendületlen hazafi*ágán nem üihe­tait rést a romboló szellem sem Bizalmamnak nemcsaV a törvényhatóságok iránt való velem született ragaszkodás az alapja, bsnem eddigi körpályámon s«erzott ama szemé yes tapasztaiatok ;s, hogy a iör­vénvhaiíság iutázményófcea rej ő óxnrö a leg­értekssebb Dem.e.ferntértó tényezők egyike Amitlőn a törvinvhatóíáig íüzöriségét erröi a hsiyiői a legmeleíebban köszöntöm, egyuUöí arra kérem a törvényhatóságot óa a s0zrgs7g.1t-fi tisitviselíket (elöljárókat), — sfeimiek önfoláidozo mufk^s-ágát közszolgálati mfifeödesQ'iivói jól szerem és nagyrsbf csalom — legyenek segitsígimire kiprób lt ouaadásas­fcal abnau a törekv-semb n, hogy te'jesen hfvyreallithsssuk a jog uralmát, a törvé&yes tekintélyek tisztít!etét 1 ós igy megíeremthessök at alküíö mankáhoí, nemzeti n&gy céljaink megvált sitasáboz aztíkséges zavartf!an belső nyugalmat Budapest, 1921. évi április 19. Ráday. Isii less többé hatésá-gl eikafgllitíg Szabad a cukor vásárlás Budapest, április 30. Ssját tudósítóiaktól. A mégy kir. Cutorbizottság u.eg&Öniiyi­teni kívánván a fogyasztó közönség reszero a cuíor beszerzését elhatarozta, hogy — a nysrs cukornak e tekiníetb°n már megtörtént ré-zle­ges forgalmi felsz&baditasáo kívül — a cukor­gyárakban meslesó fehércukor 1 észlelőket is egyelőre a v deken a kereskedők uiján kiíánja forgsiomba hozni, me lőzvón az eddig hatósági cukoreüátást A cukor forgalma tehát a jörö­ben skkáct fog alakuici, hogy azok a vidéki kereskedők, akik erre iparengedélyüknél fogva jogosítva ' vannak, a m. hir. Cukorbizotisághoz fordulhatnak közvetlenül, az üz'eti szfiksőgle­tüknek mejtfeielő cufeormeiin iség megvétele céljából és a m. kir. Gukorbizotiság a keres­kedőknek a g2ük-:éges cukormeunyiséget vala­ir ;ely cukorgyártól ki fogja, ulalci. A kereskedők azonban csakis a m. kir. Cuko/b zottságtól besz;-rzett cukormeínyiséget árusíthatják jegy né kiil, tpiníen fogyasztó szá­mára, azonban csakis azon törvényhatóság te­iületén belül, amelyben az illető kereskedő la­kik Az egyes kereskedők által a m. kir. Cu­korbizottságtól beszerzett cukormennyisígnek a hatóság által megállapított áron felül való ela dása árdrájitást képez és viszont kizAratik tovább : cakoreiadástXil iz oly bereskedő, aki az ai.üla z aj. kir. Cukorbizourág u«j«n be­szedett cukrot a fener»b kórúlirt törvény ható­sági területen kiíüi áiusitja. A cukur iparosok • cukrász, cukorkskászitő'sib,) rasíéra nem áru­Slt'iütÓ Mindezen reud-lkezésik nem vonatkoz­nak Budap&st székesfőváros területire és a Budapest Körcyók Kö'.eilátási Bizottságnak te­rühtóba tarlozo községekben és városokban levő kereskedőkre fihol as eddigi rendszer egye­lőre tcég érténybín marad Visszaélóssk meggátiása vége t es i;lo­tékes közigazgatási hatóaag órtesitteiui fog min­denkor arról, ho^y valamely k^reskodőnek, ha­tósága terülötói'o culor utaltatott ki. A kereskedik kötelesek íizietükbsn kifüg­geszteni, ho?y csa* belíóldi- cukrot arusitsnak. Szabad lesz 2 szabBiosi burgonya forpiüis Nyiregy&áza, áprl 20 Saját tudósiionktól. A szabolcsi burgony t a közéíelmszé8i miniszter mindezidíig xAr alatt tartotta, ho^v a k^zslknlüaEO.tak bu gor.ya szükségletét bizto­hitbassH. A fczökségiet moat mar fedezve van s a szabo.esi burgonya májas K6 10 ón felsza­badul a zár alól. Ezzel a sztibo'csi gazdák régi kivan3ága nyert kielégítést. Meztzünií ez Obbi is, ame.yntk szervei elien többször eaeltek hangot a gazdák. A gabonaforgalom ujabb smbalyozása A megbízottak cs:tk köifogyasztásra váfá­rolhatnak gabonát Nyíregyháza, ápr. 30. Ssját tudósítónktól Csütörtökön a fővárosi teleonjelentés nyomán az a hi^ terjedt rJ, ho^y a ta^ona­forgftlom szsbiddA le:t. A ,<zilks/avu je'enifsei ugy szóltak, hogy ezenlul minde-i legális keres­kedő. tiki a , Fu'uratól'" igazolványt kay sza­badon vásárolhat gabonát. A csütörtöki hiva­talos lapt tsa megjelent racdeletben azonban szó SÍECS a forgalomnak ilyen mértékben való elszabaditásáió'. A rendeletben ugjaois az vau, hogy ezentúl mindm termelő, illetőleg gabonakészlet biitokos buza, rozs ős kétszeres termésenek, ilietve keszletének azt r részét, amely a reá kirótt gdcgafconán valamint a tőle igénybevett gabonaféléitekén felül birto­kában van, kizárd*g közfogyasztás céljaira az állam részére szabad forgalomban eladhatja o'yan hivatásos gíbonakeraLktdőtek, aki az érdekeltség meghallgatásával a „Futura" Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvény­társaságtól vásarlasra megbízást (tehát nem igazolványt) nyert. Ezek a megbízottak buxát, rozsot, keíszerest sz állsmon kivül más részére s i?y mágus részére sem vásárolhamsk, hanem a megvásárolt készleteket a tárolás helyének pontos megjelölésére! a vásárlástól számított Ára 2 borona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom