Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 48-72. szám)

1921-03-03 / 50. szám

JNfÍHSTBÉlL 1921. március 3. Figyelem S Szolid szabott árak! co FBggyelem I kőrendü kézimnoka gyártmányú lack, antilop, sárga bagaria és chewro kivágott mollye spanglis és fűzős félcipők a Segeiegárasafeb fagoBiokban, rssag^f választékban megérkeztek j CipőküISnlegességi.Áruliáz,, Eákóci-ufoa4 • HBHB^KMm APRÓ HIRDETESEK Hirdetési dijak: 10ssdlg20koroo&^ttonletól minden további szxi 1 korona. — Vidéki detésefce* r&ak az összeg bek£!dése atán közifiuk. — Apró hirdetés ntán érdektódőfe nek csak váteazbéiyeg, vagy ievelezőlao be­bűidébe Mellett váíaszdltiatimk. — Toíefcm m VilághirH Schmol és Harry terpentines cipő­krémek fekete, sárga és fehér színekben, Falna jínmmisarok, posztó komót­•ipők, bőrgarnasnik, cípő­sámfák, prima cipőfűzők kaphatók nagy választékban Hungária Cipőgyár üzleté­ben, Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 5. szám a, Üvegezési és képkerete­zési munkálatokat agy hely­ben mint vidéken í»gjutá­nyosabban készítek. Vastag tükrök és törött kirakatüve­geket a legmagasabb árért veszek. Grünstein Jenő, Viz­«tea 32. 1119 Eladó egy '/< es benzin­motor 700 as cséplő, gyü­rös csapágyakkal. Debre­eeni-n. 67. 1122 ; Amerikai stoppoló gépe- j »ien bestoppolok lyukas ha- í risnyákat olcsón és szépen. ; Keskeny-utca 3. 919 1 i;—11 eves riatal " leányt szobalánynak kere- \ sek. Crna kiadóban. 1099 ; Két fiatalember a vjiros központjában bútorozott szo­bát keres. Cim a kiadóhi­Tataiban. 1095 Főzni tudó mindenesíeáDy azonnal felvétetik. Cim a kiadóban. 1101 Egy jobb szobaleány, aki nagyobb gyermekek felügye­letét is vállalná, felvétetik. Cím a kiadóban. 1127 j Körte utca 11. számú, ugy I 3 és oo" a —* ' O J - oíouhs lakásDól álló ház (gazdálkodónak al­ka lmas) eladó. l j]2 Egy 10 hét óta hasas kcca eladó. Nyírfa utca 17. fzám. 1343 j Házakhoz megyek kézi- ' munkálni Gyorsan és szé- • pen dolgozom. Mindenféle ; munkát készitek. Cim az < Ujságboltban. ö 1340 j Zongorát vagy pianninót j bérelnék. Ajánlatok Deák í Fereuc-ulca 44. 1137 ; Szobát és :eljes ellátást ! adok magányos özvegy asz- { szonynak takarítás és ház- j mesteri teendők végzése I •llenében. Cim a kiadóhi- « vatalban. ^ 1148 I F1HNIS, kész olajfesték ; minden színben és minden- ' nemű festékanyagok legol- í csóbban beszerezhetők Izsay lárolynál. Uj-u. 12. 1147 i Uj-utca 16. számú ház jutányos áron eladó. Érte­kezni' lehet RákócZÍ-u. 22., hátul az udvarban. 1332 Felsőruhát varrni házak­hoz megyek. Cim az Ujság­boltban. U 1333 GÉPÉSZ azonnali belé­pésre állást keres bármilyen üzemnél, esetleg nagyobb gazdaságban gépész kovács­nak ajánlkozik. Hosszabb ideig mint fögépész műkö­dött. Cim az Ujságboltban. U 1334 Eladó 12 személyes por cellán feslett evőszerviz. — Rózsa-u. 2., első lakás. 115 URAK FIGYELMÉBE*! Mosást vasalást jutányos áron vígzek, Sólyom-köz 2. szám. 1158 Eladó keveset használt 18-20 HP Máv benzinlo­komobil, esetleg hozzávaló Uytlf/.IW.flWl.-*'.' V.r > „ . •* ' ' ....... ... Jakab János, Nyirpazony. U 13,7 Eladó egy uj üstház 70 lt. cinkezett üsttel Szarvas­utca 40. sz. 1149 Jósa András-ulca 20, í:1, 23. sz. házak eladók. Érte­kezni lehet Gaál András postaszállitóval. 1166 Egy jókarban levő drap szövefgarnitúra eladó Hu­nyady-utca 57. 999 Elsőrendű sodrott pupir­Ksine? —" ^ '-^.uivuiőzésro alkal­mas, jutányos áron besze­rezhető a Jóba-nyomdában­Egy kiszolgáló kisasszony és egy tanuló felvétetik Kobn Ignatz divatüzletében. 1389 Elvesztettem szombat este a Vay Ádám-utcától a Kos­suth-uicáig fekete-fehér csí­kos kötőmet. Becsületes megtalálót kérem, adja be a kiadóba. 1183 Egy jókarban levő hintó­kocsi, bőrfedeles, olajos ten­gellyel, 1 és 2 ló után, el­adó. Selyem-u. 34. 1191 Eladó egy Első Magyar Gazdasági 1100-as cséplő. Cim Kállói utca 4. szam, vendéglő. 1190 Főzéshez éríő tisztessé­ges nőt keresek tanyára, esetleg gyermekkel is. Cim nz Ujiágboltban. U 1347 Egy modern szoba és konyhaberendezés elutazás miatt sürgősen eladó. Eset­leg lakás is elfoglalható. Cim megtudható Barkó La­jos cipöfelsőrészkészitőnél, Széchenyi-ut 2. Ilí5 10 éves leányka mellé intelligens német vagy ma­gyar kisasszonyt és minde­nes főzőnöt keresek. Jókai­utca 3 . U 1348 Ebédlősiek;ény — barna matt rózsaszi r.ü márvány­lappal és tükörrel — eladó. Szarvas-utca 3i . U 1349 Liliom-ulca 29. sz. ház­telek eladó. Éilesezni le­het László-u. 4. U 1350 Elveszett a Kállói utcától n Szarvas-utcáig egy barna kiskockás mellény. "Megta­lálója illő jutalomban ré­szesül Kallói-utca 31. szám alatt. U1351 Egy sütős asztal takarék­tűzhely, teljesen jókarban levő es 2 uj ágysodrony jutányos árban eladó. Weisz Lajos, Vay Ádám-u. 8. 1352 Orosiszöllö I. kapun egy nyilas szöllő sürgősen el­adó. Értekezni Temető-sor 6. szám alatt. U 1353 Wertbeim pénzszekrényt bérbe vennénk. Szabolcs­utca 4. 1174 Két faragott ruhaszekrény eladó r:,... -- .. , Egv 8 fiókos dohánypajla ! és 100 darab 7 hónapos süldőből Mezfs»y 50 darab e'adó. Gusztáv, Gégény. 1171 Vay Ádám-utca 66. sz. I ház eladó. Ugyanott 6-os sz. uj szakeke eladó. 1173 j Eladó ruhák. Egy sötét­ír kék kabát, mellény, két j zsaket mellénnyel, egy 61­: töny ruha, egy csízmanad­• rág olcsó árban kapható Katz szabónál, Vay Adárn­! utca 7, 1336 | Egy jókarban levő üzem­j képes harangjárgány hozzá­| való cséplőve, szórórostá­I val azonnal eladó. Weisz Adolf, Apagy. 1169 J Eladó egv jókarban levő i varrógép Értekezni lehet | Vay Adám-utca 5., d. e. ; 11 — 1 óráig Ginesay Mihály­i nénál. 1159 9 darab használt de jó állapotban levő BSeher— í Melichar gyártmányú fcöny­i nyü kettős ekét veszek. — | Ajánlat ár megjelölésével j Farkas József Debreczen, I Miklós-utca 37. címre ké­j rem. 1162 Fiatal tisztviselő keres különbejáratu csinosan bú­torozott szobát. — C'm : Fiedler, Lengve| cukrászda. 1187 Egy fiatal seités pecse­nyének eladó. Szil a-utca 18. s/ára. 118S Jótehéntrágya<fcladó. Ná­dor-utca 60. 1192 Egy uj féderes talyiga eladó. Cím Debreceni-utca 61. szám. 1 1" | Sürgősen eladó egy jó­i karban levő spór és 1 ágy | 1800 K-ért. Ujrásártéri cé­. dulsház. 1161 Vozák Sándorné névre ' klnlllíutt nrcxepes ;g;Z0l­vány elve.-zeít. Kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza el az Ijj vásártéri cé­dukbázba. ' 1178 Keveset használt férfiruhi eladó Virág-utca 8, ház­szám alati.. 1170 Foxterier találtatott. Tu­laidonosa átveheti az Áru­forgalmi R.-T. nál. U 1337 Szakácsnő kifogástalan bizonyítványokkal, lehetőleg­azonnaii belépésre kereste­tik. Jelentkezni lehet Sza­bolcsutca 4. 1177 Keresek szonnali belé­pésre kiscsaládu szorgalmas szőllömuakást. Kállói-utca 33. szám. U 1341 3 méter hosszú. 0 ' méter <— 1 1 _ es fél _ o»es szőnyeg eladó. Jósa András-u. 9. Megte­kint hetö délelőtt. _ 1179 Bútorok, egy komplett háló, egy teljes konyhabe­rendezés, hencser, két an­gol bőrfotel, képek, függő­lámpa, függönyök rézrudak­kal, török hencser és ágy­takaró, egy gramofon le­mezekkel együtt elköltözés miatt eladó. Cim a kiadóban Petróleum kapható tetszés szerinti mennyiségben, a vevő hordóibán kilogrammonként 44. K ért. A Szabolcsi Gazdasági és Kereskedelmi RészvÉDytdrsasÉgndl. Kállói-utca 4. sz. 1186 ható Marfon Emi! és jyiSzécIbeRyB-té!* tf^lOiilcir, 9. szám. 1324 Burger Pál tagja mellett Huray János bérletében levő 80 magyar holdból 6—10 hold íöld a Pompás-ut mellett kihasítva kedvező áron eladó esetleg az egész tanya is eladó Ajánlatok Dr. Keresztessy Gyula Budapest III., Csalogány-utca 55. szám alá küldendő. 1342: gazdaság feloszlása miatt minden­féle gazdasági eszközök, gépek szekerek ekék, berenák, vetőgé­pek, tárcsák. Motor, féderes kocsi, taligák stb. Cim a kiadóban. 1U S, Marhab isorjuhus Sertéshús IMS LSipORQ hentes és mészáros üzletében I Kállai-u, 4. , 16 0 (BalczájJb^fH ügyes himzönök állandó munkát kaphatnak. HORN kézimunka-üzlet, 1104 Zrinyí Ilona-utca 4. !N*aíiímU>tí Kiek iapialajdonos kösiy*űyoai'jáiöbs;n, Nyiregyhásác

Next

/
Oldalképek
Tartalom