Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 25-47. szám)

1921-02-22 / 42. szám

Felvetem ugyanis a kérdést, hogy a jelan­legi konjunktúrák nem alkalmasak-e arra, bogy a szükséges készpénzfedezetet most teremtsük meg, ha nem is gondolunk hamarosan a ki­vitelre ? Szerény nézetem szerint a mesterségesen leszorított magyar koronának előbb utóbb vissza kall nyernie igazi értékét, igaai vásárló erejét. Eldbb u*óbb meg kell ozünDie annak a beteg állapotnak, amely a nemzetkőzi pénz­piacon ellenünk folytatott hadjáratnak, manő vernek az eredménye s amelyről már itt ezen a helyen ismételten megemlékeztem. Én bízom Hegedűs Lorántban is és azt hiszem, hogy csakugyan rövidesen el fog jöoni az az idő, amikor a magyar pénznek megint meg lesz a maga becsülete éa többszörösen többet fog érni, mint amire most ellenségeink taksálják. Ebből pedig az következik, hogy nem Spekulál as rosszul, aki most látja ei magát kellő pénzmennyiséggel, most halmoz fel kellő pénzmennyiséget olyan célokra, amely célok nak a megvalósítása belátható időn beiül meg­oldásra vár. Nem bánom, ha ugy fognak is megítélni egyesek, mint aki a város törzsvagyonát köny­nyelmüan elfecsérelni hajlandó vagyok, da ki­mondom, hogy az ilyen súlyos problémának a megoldásánál nem tekinteném bűnnek, ha a város vezetősége a jeleglegi konjunktúrák ki­használálása mellett jó áron eladna egy darab földet a város ingatlan vagyonából és annak vételárát tenné le a szóban forgó intézmények létesítési alapjóul.Nézetem szerint inkább legyen a városnak pár száz holddal kevesebb földje, de legyen annak ellenében vízvezetéke és csatornázása. Városiasabbá teszi ez a várost, mint 5000 hold külső föld. Hiszen ez is jó ha van, de anélkül még el tudok képzelni modern várost, a szóban forgó berendezések nélkül azonban tovább is falu maradunk. É3 ami a fő, számitásom szerint nincs is szükség arra, hogy föld nélkül maradjunk, mert hála Ieten­nek jut is marad is bőven. A helyzet természetesen napról napra változhatik. A konjunktúrák ma még kedve­zők lehetnek egy ilyen transakcióra, lehet azonban, hogy holnapután már késő. Azért ezt a témát most momentán nagyon is aktuálisnak tartom. Tessék hozzászólani. Dr. Sasi Szabó László. Uj községi jegyzői, segédjegyzfii állásokat és körjegyzőségeket szerveznek A belügyminiszter közigazgatásunk fejlő­dése szempontjából rendkívül jelentős körren­deletet intézett a törvényhatóságokhoz, igy Sza­bolcsvármegyéhez is. A rendelet megállapítja, hogy a háború következtében előállott helyzet megsokasította a községi közigazgatósági szer­vekre váró feladatokat s igy igen sok község­ben elégtelenek a rendelkezésre álló munkerők. A községekre a közel jövőben sok uj teendő vár, amelyek részint az általános, ré­szint a pénzügyi közigatás terén fognak fel­merülni. Égetően sürgős, halasztást nem tűrő tennivalók várnak az állam minden munkás tényezőjére, igy természetesen a községekre is, ahol épen ezért a jegyzői hivatalok munkaere­jének kiegészítése szükséges. A községi köz­igazgatástól a jövőben az adótörvények átala­kítása és kibővítése terén is fokozottabb tevé­kenységet kívánnak, előre láthatóan tehát nehéz helyzet áll elő a közigazgatás minden terén, ha megfelelő gondoskodással idejében nem fokoz­zák a községi és körjegyzőségek munkaerejét. Ezért uj segédjegyzői, illetve körjegyzői állások létesítése vár a községekre. Azok a körjegyzőségek, melyekben segéd­jegyzői állás nincs, ilyennek szervezéséről tar­toznak gondoskodni, vagy a körjegyzőséghez tartozó községek esetleg más csoportosítással uj körjegyzőséget alakítanak. Az olyan nagyközségek, hol csak egy jegyző van, segédjegyzői állás pedig nincs szer­vezve, ilyent rendszeresíteni fognak. Ha vala­melyik község a segédjegyzői állás szervezésé­{ tői idögankeine kiaagitő munkaerő l sáról kel! gondsskodnia s minthogy as állam- ? \ tói háborús és havi drágasági segélyben e ki- » jj segitő erők, nem részesülhetnek, ellátásuk teljes I | mértékben a községekre nehezülne. Népesebb nagyközségekben, az adóügyek | \ állandó intézésére hivatott adóügyi jegyző al- i ! kalmazhatása végett adóügyi jegyzői állásokat | \ fognak szervezni. Az uj állások szervezésénél, az 2 l állam szűkös pénzügyi helyzetében, állami jj I hozzájárulás csak a legtflzetesebbea indokolt I | esetben kérhető. Szabolcsvármagyóben az adóügyi igazga \ tás zavartalan eiláiása érdekében előreláthatóan ; a következő uj állások szervezése válik szük­i ségessé. Uj jegyzői állás volna szervezendő : i Gáva, Ibráoy, Penészlek, Vencsellő, Kóíaj, ; Bököny, Kállósemjén, Uj fehértó* Nyiradony, \ Nyiracsád, Nyirábrány,' Tiszaeszlár, Nyirhéltek, j Nyirbogát, Polgár, Mándok, Tiszadob községek­\ ben, SegédjegyzSi állás volna szervezendő: f Balsa, Paszab, Tinaár, Tiszanagyfalu, Nyirpazony, • Apagy, Nyirmartonfalva, Encsenca. Kisléta, I Máriapócs, Nyirgyulaj, Pocspetri, Gyulaháza, • Tiszedada, Tornyospálca községekben. Kör­' jegysőség magosztása indokolt : az ajaki, sza • l bolcsbákai, nyirmihálydii körjegyzőségekben. Az f düelőirási munkálatok köszöbön lévó ; keresztülvitele az uj állások mielőbbi betöltéséi jj igényli, azért az e tárgyban a községekkel | megindítandó tárgyalások mihamarabb feezda­\ tűket veszik Az e téren előálló helyzetről ; minden esotben értesítést fog nyerni a menekült jj törvényhatósági tisztviselők kormánybiztosa is. • Az uj állások több meneküit községi és városi | tisztviselőt juttat állásba Befejeződött a vármegye frakciója 850 vagon helyett 94 vagon érkezett Nyíregyháza, febr. 21. Saját tudósítónktól. A vármegye még az ősz folyamán akciót kezdeményezett abból a célból, hogy a lakos­Ü ság tüzifaszükségletén a lehetőséghez képest | segíthessen. Két nagyobb céggel szerződést I ! kötött 63 rsmélhető volt, hogy a vármegye a rendelkezésére álló burgonyakooapenzáció ellenében mintegy 850 vagon elsőrendű tűzifát szerez be. A szerződést kötő cégek azonban j csak igen kis részben feleitek msg a vármegye ! várakozásának. Salgótarján állomáson át 52, i Sátoraljaújhely állomáson keresztül pedig ; mindössze 42 vagon futott vármegyénkbe a jóféle felvidéki bükkfabasábokkal. A várt 850 vagon helyett tehát jóval kevessbb, 94 vagon tűzifát oszthatott szót a vármegye. Az utolsó szállítmány a mult hét folyamon érkezett meg s nyert szétosztást, ugy hogy a vármegye fa­akciója ezzel aztán befejezést is nyert. Uj törvény készül a kártékony állatok és növények ellen való köteles védekezésről A földmivolésügyi miniszter értesítette a s vármegyei gazdasági felügyelőséget, hogy a \ mezőgazdaságra kártékony állatok és növények s ellen való védekezést az eddiginél szélesebb } alapokon újra megszervezi. Különösen a fel­| világositás, az oktatás terén szükségesek alapos I tennivalók s a közerővel, hatósági vezetés I alatt foganatosítandó irtás alkalmazására is Í gyakrabban sor kell, hogy jusson. A termelés fokozása érdekében ma komoly és célszerű intézkedések szükségesek, mert milliókra rug az az érték, amit okszerű védekezéssel a köz javára meg lehet menteni. A földmivelósügyi miniszter e tárgyban törvényjavaslatot fog a törvényhozás elé terjeszteni és enuek előkészí­tését szolgáló adatgyűjtés céljából kérdőívet küldött Szabolcsvármegye gazdasági felügyelő­ségéhez is. — Vitézi telkek. Gróf Lónyai Gábor (Menyhért fia) pátrohai birtokából 11 kat. hold 1348 D-öl birtokrészt vitézi telkek céljaira ajánlott fel. 4 1921. február 12 Emelkedik a nap a hegyek fölé, de Özv. Pókayné ne kelj fel párnáid közül, a költő hívogató szavára sem, mert nincs az a balladai komorság, mint amilyenbe mi élünk. A hegyek fölé nem a nap emelkedik, hanem az árak. Eddig a hegyekig emelkedtek. A he­gyekre pedig még fal lőhet mamii, turista passzióból. Most aztán a begyek felett vannak az árak, ott lebegnek a ködös magasságban. Az árjeiző cédulákat már nem is kézzel irjak. A kézzel irt saereay árjelzők ma már régise gek, melyek szinta századokkal azelőtti világról beszélnek, az olcsó Jánosok koráról. Ugy nézünk rájuk, ha kézbe kerülnek, mint valami nyelvemlékre, mely ősapáink nyaiyóa mondja: Latiatuc faleim mic vogmuc ... Az uj ár­jeUőket nyomtatott gumóiból r«kjáa Össze. A számokat akármikor ki lehat cseré ni a karion­tokban. Pl. hétfőn igy cselekszik ti sárga ba­garia bakkanca árának száma: 2680 ft Kedden kiemelik a 6 osfc, odatesznek egy 9-est helyébe. Az egész számsor mozgatható, mint a zsoltár­számok a templomban. Mily fürgeség, mily fényes karrier az árjöízők számainak sorában És mily megkapó az oílentet, ha a tisztviselői fizetés könyvecske számainak fenséges meg­állapodottságára gondolunk. Az ón könyvecs­kém szám&inafe sziklaszilárd fixpontjáról ugy nézem a ködös magasba úszó cipő es atövet ár számait, mint azt a gummilóggömböt, amit gyermekkoromban vásárfiaban Kaptam és ki­szökkent kezemből. Ment, ment feljebb és fel­jebb s mikor sírásra görbülő azajjal néztem utána, fájó bizonyossággal éreztem, bogy nem lehet enyém soha. . . . Ám vigasztalásul azt is tudtam, hogy az a léggömb valahol a nagyoa magasban el fog pukkanni és visszahull a földre ... Az árak is ott tartanak a pukkanás előtt ... A Bessenyei-Kör lyceális előadásai. A Bes­senyei-Kör kulturakciójának felelevenítése áletre­kelti a régebbsn is népes Bessenjei-lyceálís előadásokat. A Kör lyceális szakosztálya a na­pokban tartotta alakuló értekezletét, Adorján Ferenc elnöklete alatt. A szakosztály még eb­ben a szezonban a következő lyceális előadá­sokat tervezi 1. Dr. Pröhle Vilmo3 az egysé­ges Magyarországról. 2. Dr. Choinoky Jenő Erdélyről. 3. Dr. Vietórisz József & Felvidék­ről. 4 Dr- Seharbert Ármin Nyugatmagyaror­szágról. 5. dr. Murányi László a délvidékről ós a magyar tengerről. 6. Margócsy Emil Ma­gyarország jövő közgazdasági helyzetéről fog előadást tartani. A Bassenyei lyceális elóadasok az integritás gondolatának hatalmas szószólói lesznek — A főgimnázium tornaestélye, A mult hét szombatján este 6 órakor tartotta a fő­gimnázium „Tornaköre" tornaestélyét tagyon csekély, de annál lelkesebb érdeklődő közönség előtt. Lehet, hogy a rendezőség nem értett a kellő reklám csináláshoz, de viszont elkövetett mindent, s nem kiméit semmi fáradságot a siker érdekében Dicséret illeti meg azt a lel­kes kis tornász csapatot, amaly fegyelmezett­ségével s torna készségével és ügyességével ezen estélyen is szép sikert aratott A válto­zatos műsor egyes számait pontosan pergették le, melyben az egyéni verseny egy egy száma a korláton és nyújtón, mint verseny szám is szerepalt. A korláton első dijat és oklevelet nyert Róth Gyula VIII. o. tanuló (20 ponttal); második dijat érmet nyert Szmolár Pál VIII. tanuló (18 ponttal); a nyújtón első dijat raet és oklevelet nyert Szmolár Pál VIII, tanuló (15 ponttal); második dijat érmet nyert Czódi Gyula VIII. o. tanuló (14 ponttal) I gy 0. kezettel ós buzgalommal szerepelt az egyes programmszámok alatt és között az önként vállalkozókból alakult ifjúsági zenekar is. — Dicsérendő tehát az ifjúság ama buzgalma, hogy minden igyekezetével arra törekszia, hogy a megszállás alatt elpusztított tornatermének és tornaszereinek helyreállítását anyagiakk elősegíti. Ma már a főgimnázium tornaterma mintegy 40000 koronát érő uj svédtorna sze­rekkel van felszerelve, mely összeget lelkes

Next

/
Oldalképek
Tartalom