Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 25-47. szám)

1921-02-08 / 30. szám

1921. február 8. Jíyírvidék: 3 á lesieay®! Sör igazgatóvála8ztmánya szombaton délutáD tartotta első igazgatóválasztmányi gyűlését a városháza kistermében. Az igazgatóválasztmany, amelytn Mikeoz Dezső udvari tanácsos elnökölt, az ujjá­ébresztett Bessenyei Kör akcióba lépésének közeli tennivalóit beszélte meg. Az igazgatóválasztmány elhatározta, hogy a Bessenyei Kör nagyértékü hangverseny zon­goráját ezentúl csak komoly művészi értékű szereplések céljaira engedi at, 500 K bérösz­szegért, a Kör tulajdonát tevő pódiumot pedig 200 K bérért. Kardos István titkár jelentéséből örömmel vette tudomásul az igazgatóválasztmány, hogy a Körnek megalakulásának első percében máris 168 tagja van, a családtagokon kivül. A tagok jelentkezése állandóan folyik, ugy, hogy a Kör egyhamar eléri céiját, v&lamennyi értékes tár aadalmi tényező a a nemzeti kultura ügye iránt fogékony nagy közönség koncentrálását. A jelentkező tagok részére a Ferenei féle könyv­kereskedésben tagfelvételi iv áll rendelkezésre, amelyet annál szivesebben vesz igénybe a nagy közönség, mert a Kör nivós irodalmi matinéira és koncentjeire a tagok és csaladtagjaik tete mes belépődíj kedvezményt élveznek A titkár, majd a zenei és az irodalmi, továbbá a lyceális szakválasztmányok eiőter jesztéseiből feltárult köri munkaprogramm az igazgatóválasztmány általános helyeslésével ta láikozott s a Kör fiatalós aktivitásának adja tanujelet. A Bessenyei Kör már e hó 13-án vasár­nap délután öt órakor nagyszabású zenekari hangversenyt rendez a Korona dísztermében, 24 én Bessenyei halálának évfordulóján pedig délelőtt a Bessenyei szobornál, este pedig a Vármegyeház dísztermében Bessenyei ünnepsé­get rendez. A Bessenyei-szobor koszorút kap, mely feledteti az elmúlt idők mulasztásait, ki­vonul az iskolák ifjúsága s a város nagykő zönsége és a Kör eléri fenkölt célját, s Besse­nyei szellemében élő mozgató, serkentő, ma gyarosságot és haladást parancsoló energiák tudatosítását. A Bessenyei-ünnepségen kivül a Kör még ebben a szezonban több irodalmi délutánt lyce­áli? előadást és koncertet rendez, hogy meg­pendítse varosunk alvó szellemét. Az igazgató­valasztmány első ülése e feltámasztó akció sí kerének reményében folyt le. A tagokat érdeklő több határozatra alkalomadtán visszatérünk, Az „oláh szatyor" Érdekes, nem mindennapi becstiletsértési ügyben mondott Mjegyzesre méltó ítéletet az egyik alföldi városkaban levő járásbíróság. Maga az eset és annak előzményei a követ­kezők : A dicsőséges oláj ármádia nagy garral és széllel hirdetett bolsevikiek elleni fel és levő nulása alkalmával ez egyik színmagyar alföldi városka is oláh invázió alá kerülvén, a havad franciák egyik igei kikent fent „minta ér ék nélküli" példánya tiszti uniformisban feszelegve kackiás leptekkel szinten bevonult az akácsoros alföldi városkába­A bevonulásnak persze igen sok nézője akadt és kti.önösen a leányszemek egyike másikának tetszett meg igen nagyon a tiszti blúzon szikrákat hányó rézgomb csillogása, esetleg az arc pirulását elrejtő pir03 párisi púder illata, vagy esetleg maga sub, esetleg a locotenent ur. A lányok közül többen megismerkedtek a nagyiliatu oláh tisztekkel, sőt még egyesek a rossz nyelvek szerint annyira bizalmas viszonyba kerültek, hogy kilepve a családi házak dis/kret falai közül, a nyílt, korzón karonfogva sétáltak velük. Telt, mult az idő és a tavasz fordulására az aranyzsinóros sapkák púderesen illatos tulajdonosai az első tavaszi szellőlebbenéssel hátrább vonultak egy éjszaka leple alatt. így volt ez mindenütt, erre [mitelénk is. Megváltoztak az idők és megváltoztak a had­seregek. A piros arcfestéktől tündöklő havas­aljai arcokat, viharedzett, napsütötte arcok váltották fel, akik nyelvtörő gajdolas helyett az édes anyanyelven köszöntötték sokat sanyarga­tott véreinket Fogadtatásukra persze kivonult az egész község lakossága, sőt az ott várakozó magyar ruhás, pántlikás lányok között ott feszilgett hasonló öltözékben az egyik olih tiszt dragu cája is. Az asszonyok a legelső sorba urako dőlt kisleány hajat egyszerre csak me 6ragadták és hátrább rángatták, sőt az egyik asszony még rá is ripakodott a következő szavakkal: Hátrább innen, te kis oláj szatyor 1 A csúffá tett kisasszony mit tehetett mást, minthogy hátrahúzódott, azonban az asszonyt becsületsértésért feljelentette. A becsületsértési eljárás a napokban ért véget és a bíró a vadlottat a következő indo kolással mentette fel: Miután a szstyort karon szokás hor­dozni és a panaszos is beismerte, hogy az oláh tiszttel karontogva sétált több izb8n, tehát ép úgy lógott az oláh tiszt karján, mint a szatyor. Az „oláh szatyor" kifejezése ez eset­ben csupán a panaszos megrovást érdemlő, hazafiatian magatartására vonatkozott, tehát nem meriti ki a becsületsértés tényálladékának ismérveit. — Leközöltük ezt a kis esetet és közre­adjuk minden kommentár nélkül, megjegyezzük azonban, hogy az eset nem minálunk töitéot. A szabadoktatás ujabb sikerei vidéken Az első sorozatát már előbb leközöltük azon vármegyei községeknek, ahol az intelli­gencia teljes együttérzéssel igyekszik a népet felvilágosítani, a téves eszméktől, visszatartant, igazi boldogulásának útját megjelölni, okos és bölcs tanításokkal. Most a második sorozatba befoglalhatnánk vármegyénk csaknem valameny­nyi községét, de helyszűke miatt kénytelenek vagyunk c ak azon községekről regisztrálni, amelyekben különösen figyelemreméltó intenzív munka indult meg a szabadoktatást illetőleg. Ilyenek: Napkor, Nyírkárász. Apagy, Nyirpa­zony, Nyirmada, Tornyo' pálca, Tiszabe/ded, Tissalök. Fényeslitke, Nyirbeltek, Tiszaberczel, Prügy, Ofehértó, Pap, Tiszaladány, Ajak, Kper­jecske. Nyirlugos, Kék, Jéke, Kékese. Csobsj, Buj, Gáva, Kó aj és stb. községek. Ezeken a helyeken: tanítók, lelkészek, jegyzők, a szolga­bíróságok tisztikara, orvosok vállalták és telje­sitik a szabidelőadásokat, örvende es dolog volna, ha a' nagybirtokos osztály is csatlakozna ^hozzájuk Az elmúlt héten a vármegyei sz^badok­ta'ási bizottsági titkár hivatalos körUtogatáso­kat tett vidékén, s örömmel konstatálhatta, hogy az intelligencia mindenütt at van hatva az ügy fontosságától, éppen ezért szolgálatit készséggel is ajánlotta fel Ebből a társadalmi osztályok között kölcsönös megértés, ennek nyomán kölcsönös bizalom, a bizalomból köl­csönös megbecsülés, ebből ped'g egyetértés származik, az egyetértés pedig koncentrálni fogja a nemzeti erőket, a koncentrált e ő pe­dig biztosítani fogja a nemzet törekvéseinek sikerét A harmadik sorozatot legközelebb hozzuk. e^etiVétft \s ^esxeV. Most jelent meg STENDHAL: A szerelemről - Ára 44 korona.) Kapható az Ujságboltban! TTTT rg. TP.Tg­— Kinevezés. Kormányzó ur őfőméltósága a nmélt. vallás és közoktatásügyi miniszter ur előterjesztésére Jancsó Géza nagykáliói m. kir. áll főgimn. rendes tanurt a VI fizetési osz­tályba nevezte ki. JancsO Géza, egykor a nyír­egyházi ág. h. ev. főgimnázium taaara és egy­úttal lapuaknak a ,,Nyírvidékinek akkori Sza­boicsvármdgyei Hivatalos Közlönynek felelős szerkesztője volt. — Az igazságügyminiszter a szabadohta­iásért Az igazságügyi miniszter a leiratban ér­tesítette a szabo.csvármegyei szabadoktatási bizottságot, hogy rende.etben felhívta az igaz­ságügyi tisztviselői kart, hogy a szabadoktatás ügyet a legmesszebb menő támogatásban ré­szesítse s nogy az előadásokban közvetlenül is vegyen réazt. E nagyhorderejű intézkedés nagy lépéssel fogja előre vinni a szabadoktatás ügyét. — Uj alapítvány. A helybeli főgimnázium kormányzó tanacsa, Dr. Meskó László felügyelő elnöklete alatt legutóob tartott ülésen örömmel ertesait arról a ÍUUUO koronás alapítványról, melyet dr. Loffler Baia, néhai atyja Letfier Sa­muéi emiékere létesít oly tanuiófc jutalmazá­sara, akit a magyar és latin nyelv és irodalom tanulásában kr.unnek. A tanaca az alapítványt köszönettel elfogadta s az alapító levelet ki­állíttatja. — A főgimnáziumi hangverseny napján, febr. 8-án, gazdag buftet fog a közönség ren­delkezesére állani, ahol olcsón lesz kapható minden, ami szem-szájaak ingere. A rendező­ség ezúton is felkéri a nemesielkü adakozókat, hogy a buffet részére szánt adományaikat ked­den déiutáQ a Korona nagytermeben szívesked­jenek felküldeni. Amennyiben ez nem volna lehetséges, gyorslábú és ügyeskezü diákfiuk fognak az adományokért házhoz járni. — A lerületvédö Liga központi kiküldöttje Nyíregyházán. A Területvédö Liga Szabolcs­varmegyei Köre f. évi február 13-an, vasárnap gyűlést tart, melyen a központ képviseleteben részt vesz dr. Pongrácz Aiadar Abrudbanya varos menekült főügyésze, aki a Liga eddigi működéséről és annak ercd,nenyerői beszámo­lót fog tartani. A üikü.dóit szombaton az ag. ev, gimnáziumban fog a területi integritásról előadást tartam. — A debreceni lcereskedelmi és iparkamara figyelmezteti érdekeltségét, hogy az I. 50302/ 1920—17. sz. K. M. rendelet szerint „Müncheni sör" elnevezés alatt csak kizárólag München varosában gyártott sör hozható forgaiomoa. Fenti ármegjelölésnek máshelyen gyártott sörre alsalmazasa nüntető eljárást vou maga után. — A sorhoiztos diákokért. Nyiregyhaza város áldozatra kesz polgarsaga a Szociális Mi-szió Társulat akciójának megindítása óta allandó figyeimet tanúsít az eliatas nélkül ma­radt diáksággal szemben s a sorkosztolas fel­ajánlása ma Í3 tart. A nyíregyházi házi ezred tiszti étkezdéjében két szegény diák kap állan­dóan ebedet és vacsorát. Mayer Lipótné, Tamáska Eudréné, Lórenc Gyulané egy-egy ebedet, Takács Balázs egy^reggelit, ebedet es vacsorát ajanlo.tak fel a meg beosztást nem kapott diáfeok részere. — A Nyírvidéki lakarikpénztár rt. Igaz­gatósága legutóbb tartott uiesen Kovács Pál c.'gvezető tt pénztárost és Lovász Dezsó ceg­vezetó iököuyvezetőt eddigi beosztasukDan^való meghagyása mellett igazgató khelyettesesae és Báthory István titkárt az intézet „cégjegyzöjévó nevezte ki. — Értesítés, A Szabolcsvármegyei Köz­szolgálati Aikalmazotuk Beszerzesi Csoportja értesíti nyugdíjas tagjait, valamint J ma.z ellátása alá tartozó katonai nyugdíjas havidíjasokat, hogy f évi január havi szalonnajárandósagukat f. hJ 10 íg bezarólag naponta de. 8—12 es du. 2—4 óráig a Bethlen utca 52. sz. alatti elosztó­helyen átvehetik. Nyíregyháza, 1921, február 7-en. Beszerzesi Csoport. — Az összes fővárosi lapok részére hir­detéseket eitogad, gyorsan es dijtalanal köz­vetít az Ujságbolt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom