Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 25-47. szám)

1921-02-04 / 27. szám

4 JSttelDÉK. 1921. február 4. Városi közlemények K. 1308/1921. Hirdetmény. Minthogy az utóbbi időben a tej fogyasztói árának túllépése miatt egyre sftrübben ér köz­nek panaszok hivatalomhoz, közhírré teszem, hogy az Országos Központi Árvizsgáló Bizott­ság elnökének 7890/1921 0. K. Á. B. B száma rendelete a tehéntej legmagasabb árát a ter­melő, tejüzem, tejszövetkezet, tejkereskedő ős másfelől a fogyasztók között való viszonylagban kicíinybon kimér?e 550 fillérben állapította meg. Aki ezen legmagasabb áraknál magasabb árt követel, kihágást követ el ós megbüntetendő A kihágási eljárás a m. kir. államrendőrség hatáskörébe tartozik. Nyíregyháza, 1921. január 22. Ír. lenes Kálmán s k. polgármester. K 2910/1921. Hirdetmény. Szabolcsvármegyo alispánjának K. 2265— 1921. íz. leirata szerint a folyó évre r föld­mivelésügyi m kir. miniszter ur kai. holdan­ként 3 kgr. rézgálicot utalt ki s ínnak árát kg-ként 49, azaz negyvenkilenc koronábp.n allapitotta meg. Felhívom a helybeli szőlőbirtokosokat, hogy rézgáliora vonatkozó igényeiket a rézgálic árának lefizetése mellett f. éri február 14-ig feltétlenül jelentsék be, mert ellenesetben ró szűkre a rézgálic kiadható n«m lesz. M;»el ezen kiosztásra kerülő rézgálic kész­leten kivül további mennyiségit a födmivelési minisícter ur nem h&lyczett kilétéibe, r,. hogy a izőlőbírtokesúkat váratlanul érje a rézgá'ic nagyobb ménü elmaradáf», figyelmeztetem, hogy a rézgálic izftkségleteik fedezéséről a fenti;;határidőig gondoskodjanak. Nyíregyháza, 1921. február 1. Dr Bencs Kálmán polgármester. Pályázati hirdemény. Nyirpazony község elöljárósága furott hut építésére pályázatot hirdet.-A kut túrásánál fel­használandó a régi furott kut kiszedhető slkat részei is. Felhivatnak a pályázók, hogy költség­vetésüket Nyirpazony fcözség elöljáróságához február 12 ig adják be. A feltételek bővebb megállapítása február 14-én tartandó képviselőtestületi gyű ésen lesz, hol a szerződés is megköthető. 612 Elöljdrrsáq, Most Jelent meg STENDHAL: A si|relemröi " Ára 44 kori na EEEE Kapható az Ujságbolíban! Kéthónapos gyermekhez egy sürgősen kerestetik. Cím Luther­utca 23. 593 3ES 1. Sk. cl Ó fagygjuból készült háziszoppan, 98 korona kilogrammonkínt. — Ugyanolt egy jó megjelenésű vidéki ügynök keres­tetik. Liliom-utca 28. szám. 1157 Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal fa u ffp§Mí. Gyári áron alul szállítok négyéves töltésű Hőlle pezsgőt egyes ládánként és utánvéttel. Egy láda 60 üveg á 120 — K ingyen láda csomagolással. Huslander H. pezqfnigyMeiMi, Budapest, VI , Hegedűs Sándor utca 17. szám. Telefon 174-02. 591 Akác csemete ezrenként 900—400 korona. Gledicsia csemete ezrenként 750—350 koronáért és konyhakerti msgvak kaphatók Dobos Imre ny. főszolgabíró Dobos László kótaji és kemecsei faiskolájából. Rendelés Dobos faiskola, Kemecse cimre eszközlendö. 2 darab kétééves fekete tenyészkan eladó. Tatár Borbála-féle gaz­daság, Rosnoesaháza. 574 Garantált elsőrendű rézgálloz kapható a 583 fűszer és Gyarmatáru B.-T.-nál, A Bocskay-utca végén 2400 D-öl területű házhelyeknek vagy kertészet cél­jaira különösen alkalmas terület, mely két utcára nyílik "SEB paroill&i&s üi kiril Felvilágosítással a tulajdonos Nyíregyháza, Inezédy-sor 7. szám alatt szolgál. 550 lsii*eiid.<&ltsége ITey Ádám-utca 9. Ajánl szőlőbirtokosoknak nagy é« kis­kereskedőknek 9 8/s9 fokú eredeti liensinggi A liez ot feordóf ételekben és ' F8 Primt Mafungi Raffiát iiélcnkésit nopi áron. 609 P M 1 éttermek, kávéház jjF é s pince^orozó ÜMd^pest, Rákóczi-út 43. siám alatt. A Rákóczi-út és Csokonay-utca sarkán, a József körúttól a Keleti pályaudvar felé pár lépésnyi távolságra, a fővárosi forgalom gócpontjában, ahonnan minden a legrövidebb időn belül megközelíthető. — Villamos megálló. Suyánka Gyuri minden este teljes zenekarával muzsikál Telefon: József 125-01 Sza ©Icslak taláSk®^ éheSye ! Szabolcsiak részér® külön aszta! ??an fentartva E őzetes távirati, vagy teiefonéptesifásre szobá rol a lehetőség szerint go»d»skodumk. — Kitűnő magyar konyha, elsőrangú kiszülgáiás, finom italok, átlandóaii kellemes légfűtés — SzoSíd áraik Uradalmaknak, szövetkeze­teknek, gazdáknak, beszer­zési csoportoknak legmegbízhatóbb minőségű munkás­bkkancsok&t. tisztviselő cipőket e3 finom női cipőárukat szállít az evek óta megbízhatónak elismert üíier l K. is lársa cég, Budapest, IV,-Károiy»!í{őrut 4, I. o-n. Számos elismerölsvél állami intézetektől szövetkezetektől, urada;máktól. — Kérje 70. számú árjegyz^fcüníet u e!j et di<uiente?en küldünk. 1721 "" •• was atmamumgmmKsm r-'crr*

Next

/
Oldalképek
Tartalom