Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 25-47. szám)

1921-02-01 / 25. szám

*ytr<Mifházai, február 1. 4 Kedd fMUI. évfolyam * 25. SDWIM SSftOHfitm-UT SZAM. Budapest, jan. 31. (Saját tudósítónktól) CHevigné kapitány & jóvátételi bizottság­nak Budapestre érkezett helyettes vezétőjé a következőket mondotta az újságíróknak: Magyar országra a Jóvátételi bizottságnak egyik külön csoportja jön a nagyhatalmak ratifikálasa után. • nagyhatalmakat egyelőre a német jóvátétel kérdéisi foglalkoztatják. A Magyarországra ér­kező bizottság kisebb lesz, mint az ausztriai, ahol valósággal külön minisztérium a jóvátételi bizottság A jóvátételi bizottság funkciójának meg kezdése biztosítani fogja a határok megnyitá­sát és az általános forgalom felvételét a szom­széd államokkal. Apponyi külföldilatjáról Andrássyval tárgyal — A nemzetgyűlés ülésszakát berekesztik? A jóvátételi bizottság vezetője Magyarországról j Nópes szabadelőadások Énekes János a társadalmi osztályokról Míg egyfelől a vármegye minden részéből a szabadoktatási mozgalom örvendetes sikeré' röl érkeznek jelentések, Nyíregyházán is teljes megértéssel karolja fel a közönség azokat a szabadoktatási előadásakat, amelyeket vasár* naponkint rendez a vármegye hivatott szabad­oktatási titkára, Pillér József. A tegnapi szabad­elöadasok látogatottsága arra a legszélesebb köröket átható érdeklődésre vall, mely mai társadalmankat az élet nagy kérdéseivel szem­ben, különösen pedig megcsonkított hazánk sorsára vonatkozó állásfoglalásokkal szemben jellemzi. A szabadoktatásügy vezetői a lelkek­nek • szomjas talajába az objektív felvilágosító és a legnemesebb érzések erejével ható oktató* nevelő szavak magvait vetik, hogy majdan a nemzet az eljövendő cselekvések idején tette­ket arathasson. Ez a tendencia a lelkek mélyén még ma is ottéló jóságnak, az együttesség, az egybefogás ösztönös vágyának visszhangjára talál és a szabadoktatási elóadasok hírére mind­többen gytlnsk egybe vasárnaponkint. Tegnap délután a varoshaza tanácsterme már kicsinek bizonyult annak a közönségnek befogadására, mely Énekes János kanonok elő­adásának mcghallgatasára gyűlt egybe. Az aló* edason a hallgató közönség soraiban ott láttuk az állami tanítóképző intézet növendékeit, tel­jes számban, amit a tanítóságra a nemzeti ne­velés terén és a aépfel világosító muc kában első­sorban váró feladatok tisztánlátása és az arra való előkészület szempontjából elismeréssel állapítunk meg, Az előadást a Himnusz imádságos sorai vezették be, majd Bdnfcő András kir. tanfelü­gyelő, szabadoktatási bizottsági elnök Európa térképén pregnánsan mutatott rá a természe­tes határaitól megfosztod ország tarihatitlan helyzetére. A szabadoktatás irredenta erejű délutánjában hazafias lelkesedéssel résztvevő ifjúság jeles szavaiói megrázó szépségű költe­ményekkel hatottak a résztvevőkre, majd maga a sztbidelöadás vette kezdetét. Énekes János kanonok azzal a tárggyal foglalkozott, amelynek problémait társadalmi működésével ug* szólván megoldottságukban példásan illusztr<ija előttünk, a társadalmi osz­tályok együttműködésének kéidésével Az osztályokra tagozottságot semmiféle elméleti törekvés semmitéle „izmus*' nem szün­tetheti meg, azok természetes adottságukban előttünk vannak. Sorra veszi az egyes társa­dalmi osztályokat, a földbirtokos nemességet, a középosztályokat tevő iparos, kereskedő, föld­mives majd a munkás osztályt, 'valamennyinek nemcsak jellemző vonásait adva, de tárgyi­lagos kritikáját is. így a birtokos nemességgel szemben a föld elhagyását, idegen kézre jutta­tását s a néptől való eltávolodását állapithatja meg sokfesetben Az egyes osztályok egymásra utaltságát Menenius Agrippa meséjével illuszt­rálja s a lej inkább függő helyzetű munkás­osztállyal szemben keresztény szellemtől való áthatottságra utal. A társadalmi békét, az egymásért való kölcsönös áldozatkészséget hirdető előadás mély hatást tett a haligatóságra, amelynek Pil­lér József titkár adott izzó hazaszerettöl átha­tott, apostoli szavakban kifejezést. A szabad­előadáa a Szcaat hangjaival ért végat. Budapest, jan. 31. Saját tudósitónktól. Apponyi Albert külföldi útjáról a követ­kezőket mondotta az újságíróknak: Nem mint politikus, hanem mint magánember vettem rész az unió gyűlésein. Első eset volt ez. hogy magyar delegátussal együtt tárgyaltak az érte­kezleten a volt ellenseges államok képviselői. A nemzetiségi kisebbségek védelméről és az általános lefegyverzésről szóló indítványomat elfogadták. Több ízben tájékoz atást adtam a ma­gyar helyzetről és mindannyiszor készséggel m?fhallgatta*. Általában az a benyomásom, hogy jó akarattal vannak irántunk, de ennek korlátot szab az antantnak szövetségeseihez való viszonya Megragadtam az alkalmat, hogy politikai körökön kivül tudományos körötkel is érintkezést találjak. Mondhatom bogy sok kai jobb a hangulat és a közeledés készsége irányunkban, mint néhány hónappal ezelőtt. Ma tarthatatlan a helyzetünk, de várnunk kell, hisz a trianoni sz rződésen jóformán még meg sem száradt a tinta s revízióra most nem gondolhatunk. Tárnunk és főként tartózkodnunk kell minden kalmdcs politikától. Budapest, január 31. Tegnap délután Ap­ponyi felkereste Andrássy Gyulát, akivel hosz­szasan tanácskozott a politikai helyzetről. A két politikus között n ég nem került döntésre sor, a tárgyalásokat holnap folytatják. Budapest, január 81. A nemzetgyűlés J ülésszakának berekesztéséről a Magyar Hirlap a következő információt szerezte : Tény, hogy a minisztertanács foglalkozott a kérdéssel, de döntés nem történt. Teleki kijelentette, hogy állásfoglalásról csak a nemzetgyűlés elnökének meghallgatása után lehet szó Rakovszky ma vagy holnap érkezik Budapestre. Az uj betétkamatláb Budapest jan 31 (Saját tudósítónktól.) A fővárosi bankok a pénzügyminiszter intenciójának megfelelően elhatározták, hogy március elsejétől az eddigi egy és fél százalék heyett barom százalék betétkamat lábot fizetnek. A vidéki bankok jobb példát mutatnak mert azonnal és négy százalékra ajánlották fel a közönségnek a beUt kamatláb felemelését. A debreceni templomgjatíziík nyomában Meskó Zoltán államtitkár Debrecenben Nyíregyháza, jan. 31 S»ját tudc Bitónktól. A debreceni Nagytemplom meggyalázásá­cak ügyeben megindított nyomozás szálai Hosszupályi községbe vazettak. Meskó Zoltán ma délben Debreczenbe átázott, bogy a vizsgálat eddigi eredményéhez í képest esetleg uj vizsgálatot renddljen.el. Milliókat lopott iudapest, jan 31. (Saját tudósítónktól.) A budapesti rendőrség letartóztatta Bárányi Rózsit, aki hónapok óta cselédnek szegődött és különböző ravas?sdggal lopta meg gazdáit, összesen hat — nyolc millió korona értékű holmit lopott el. Bárányi Rózsi jó meg­jelenési kereskedelmi iskolát végzett fiatal­asszony. Károly király állapota rosszabbodott Budapest, jan. 31. (Saját tudósítóktól.) Károly király állapotában rosszabbodás állott be. Az orvosok höemelkidést konsta­tálnak A borbélyok csütörtöki estélye A borbély és fodrászok csütörtöki estélye, amelynek műsorán a katonazenekar első ízben lép baDgversenyha'lgatóság elé. sikeresnek Ígér­kezik. A táncmu atsággal egybekö ött műsoros estély napján, február 3 án csütörtökön dél­után öt órakor bezárják a borbély és fodrász­üzleteket. A mai tőzsde hírei Budapest, jan. 31. Saját tudósitónktól. Srkezett d. u. 2 órakor Valuták: márka 902, szokol 680, líra 1900, lei 695, rubel 256, dohár 492, lengyel márka 72 ZíLichi sürgöny: Budapest nyitás 120, Newyo* 622. Értékpapírok: Magyar hitel 1980 Magyar- ! olasz bank 480 Rima 3675, Államvasút 4325, Scbiick 1420. . stermelö 1200, Beoosini 1950, Szlavónia 4250,

Next

/
Oldalképek
Tartalom