Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 224-298. szám)

1920-10-08 / 230. szám

0 1920. október 8 Scháchter Aladár adásvételi kőzvetitő irodája Nyíregyháza (nagy takarékpénzt,átjáró udvar) Következő ingatlanok eladására megbízásaim vannak: 100 m. hold elsőosztályu buzatermőíöld, ki«­vasút mentén, azonnal megvehető. 2V* hold kitűnően beültótett szőllő uri lakás­sal, a Sóstó mellett eladó. 13 m: h. szőllő Sóstó-telepen gyümölcsössel olcsó árért eladó. 4 szobás uriház mellékhelyiségekkel, vétel ese­tén azonnal beköltözhető, olcsó árért eladó. Megbízásokat ugy házakra, mint földekre el­fogadok. 1705 Mme Fischer Marianne bécsi divatterme Dessewffy tér 10. (színházzal szemben. Elsőrangú angol és francia ruhák Készítését vállalom. Eszenyi Jenő tornyospálczai gazdaságában 1921 január hó 1-én a szeszfőzői és gépészi állás töltendő be. ^PZGSZfÖZŐ., fyekfőlTuzamo­sabb időről szóló bizonyítvánnyal rendelkezik, szakmájában teljesen jártas. Iv^llP'fST ki a mezőgazdasági szesz­1ŐFÖ gy£ r és az összes gazda­sági gépek, akkumulátoros villanyvilágítás keze­lésében és jókarban tartásában teljesen szak­képzett elismert helyekről huzamosabb időről szóló bizonyitványnyal rendelkezik, küldjék be bizonyitványmásoíataival és igényeik megjelö­lésével ellátott ajánlataikat fenti címre. 3231 Férfi felső ruhákat pontos mérték után a legjutányosabb árban készítek és úgyszintén ruha­fordításokat, vasalást és tisztítást olcsón vállalok pontos időre. íiÉíssy Gyula ifi divatszabo, Üzlet helyiség átadó a város legforgalmasabb helyén, más vállalat miatt. Cim az Ujságboltban. 526-3 Napraforgómagból olajat ki­ütünk és magot a legmaga­sabb áron veszünk. „Júlia" malom. Könyvújdonságok Dickens: Az élet küzdelmei. Ara K 16.50 Dickens: Az elátkozott ember. Ára K 30.80 Szederkényi Anna: Patyolat. Ára K 28.60 Kaphatók az Ujságboltban. M—BBBMWIIIMBBaM f Birtokos Uraim! Melyik volna közülök olyan nemei­SZÍTÜ, hogy egy négy gyermekei családapának, ki egy év óta állái nélkül van, ispáni, segédtiszti vagy kulcsári állást adni, vagy szerezni, melyhez gyakorlata van. 3375 Cim: Kolozsy Miklós, Dombrád, Szalmáitanya. Hirdetéseket felvesz s kiadóhivatal h az Apró hirdetések Apróhirdetés ntán érdeklődőknek. csak válaszbélyeg vagy levelezőlap be­küldése mellett válaszolhatunk. "DB Palma pnisarok, vilighirii Schmoli-oipc­h TU fekete, fehér és sárga színekben, bőr "l'if és posztó komótcipők minden nagy­ságban, börgamasnik, cipősámfák, cipőfűzők kaphatók Hungária cipőgyár üzletében, Nyír­egyháza, Zrinyi Ilona-utca 5. Felelősség mellett vállalok malomszerelési és átalakítási munkákat, bármilyen malomgép javítását, malmok felülvizsgálását és rendbe­hozatalát olajmalmoknál is. Szemán János, Nyírbátor, Hunyadi-ut 43. 3157 Demecserben, Gross Soma gazdaságában mint­egy 4—5 ezer kéve idei vágású nád ós gyékény eladó. Jelentkezni lehet Demecser­ben, a gazdaságban. 3220 Pusztára keresek egy tiszta, rendes jobb főző­nőt, ki önállóan főz és a baromfiakat kezeli. Ugyanide kell egy rendes tiszta konyhaleány, fizetés megegyezés szerint. Cim a kiadóban. 3232 Inteligensebb fiatal nő házvezetőnői állást keres falun, esetleg helyben. Cim a kiadóban. 3245 Eladó öt hold föld a városhoz közel ős egy fehér selyem menyasszonyi ruha. Cim a kiadóhivatalban. 3248 Egy teljesen uj fedeles féderes kocsi eladd. Kölcsey-u. 4. sz. alatt. Megtekinthető d. e. 11—l-ig minden nap. 3262 Egy jókarban levó' gramofim réztölcsérrel, le­mezekkel együtt eladó. Ér-utca 23. Kertészi, vadőri vagy vincelléri állást keres szorgalmas ember. Cim a kiadóban. 3264 Nőül vennék 24—26 éves ref. vallású leányt. Leveleket „Dolgos kéz' 1 jelige alatt kiadó­hivatal továbbit. 3265 Keresek október 15-ére egy megbízható 14— 15 éves kis szobaleányt 2 családtaghoz. Széchenyi-ut 14. 3263 Baromfihizlaláshoz társat keresek 50—60 ezer koronával. Közreműködés nem okvetlen szükséges. Cim a kiadóban. 3266 Eladó egy 8 HP Máv.* benzin cséplőkószlet, egy könnyű 4 HP Marschal gőzcséplőkészlet, egy 6 HP benzin cséplökészlet, egy 42 colos és 38 colos malomkő hozzávaló vasrészek­kel, gyűrűs csapágyak, egy körfűrész, egy­lovas kis kocsi és egy taliga. Jakab János­nál, Nyirpazony. 3267 Egy fehér kissé hamvcsszőrü tehén eltűnt, balfarán K A bélyeggel. Nyomravezető juta­lomban részesül. Ér-u 7. szám alatt. 3272 Tiszabüd községhez tartozó Dankó tanyán nagyobbmennyiségü gyékény eladó. Érdek­lődők felvilágosítást kaphatnak Ér-u. 7. alatt. 3273 Mérték után készült uj öltöny — sötét szín­ben eladó. Bocskai-utca 20., hátulsó lakáB. 528 Egy szoba, konyha, kamrából álló lakásomat elcserélném hasonlóval a Hatzel-tér közelé­ben. Cim az Ujságboltban. 529 A Hatzel-téren 2 szobás ház telekkel együtt eladó. Értekezni lehet Hatzel-tér 4. 530 Kövér sertések eladók. Vécsei utca 32. 3276 Eladó 5 hold föld. Értekezni lehet Kisteleki­utca 17. szám alatt. 3274 Egy teljesen uj hálószoba berendezés, 1 asztal í székkel é* 7 méter batiszt, 2 függönyre való és egyéb iuhanemüek eladók elköltözés miatt. Cim a kiadóban. 3277 Zsup éi tengericsutka van eladó Debreceni-ut 59. sz. alatt. 3279 Fiatal nőtlen államrendőrségi tisztviselő búto­rozott szobát keres lehetőleg azonnalra. Cím a kiadóban. 3281 Női felsőruha varrást vállalok, kívánatra házhoz is megyek. Cim a kiadóban. 3234 Egy farkaskutya csatlakozott hozzám az éjszaka. Igazolt tulajdonosa átveheti nálam. Cim az Ujságboltban. 531 Damen hajtókocsi, teljesen uj, eladó. Felvilá­gosítást szívességből ad dr.* Guttmann Zsig­mond ügyvéd irodája. 532 Fiatal tisztviselő keres kűlönbejáratu bútoro­zott szobát lehetőleg azonnali beköltözésre. Cim Friedler, Lengyel-cukrászda. 533 Ismételten kérem azon becsületes megtalálót, ki 3 án az esti mozielőadáson felejtett ridi­külömet megtalálta, hogy a benna levő pénzt tartsa meg s a ridikült benne levő igazol, ványnyal, orvosi receptekkel, nyugtákkal, erszény s 2 pár keztyüvel adja be a kiadó­hivatalba, mert ha 8 nap alatt ezt nem tenné, megindittatom a nyomozást. 3278 'Zongorahangolást elvállal helyben és vidéken • Kvanduk Gyula debreceni zongorahangoló.. Előjegyzéseket Ferenczi könyvkereskedésé­ben. 3288 Eladó 60 folyóméter colos gázcsövek, mutter, könyük T és kereszt darabokkal, 2 drb réz­lámpa, 3 drb egyszerű lámpa. Szatmár József főgépésznél, Vaján, Szabolcs m. 3289 A Bocskay-utca 5. szám alatt kézimunka elő­nyomdát nyitottam, hátul az udvarban. Ugyan­ott házikoszt kihordásra kapható. 3304 Egy tarkafoltos, kissé hegyesfejü vadászkutya Csillag-utca 36. szám alól eltűnt. Becsületes megtaláló illő jutalomban részesül. 3303 Jó bizonyítványokkal rendelkező nős ember uradalomban kulcsári vagy gazdai állást keres. Deutsch Vilmos, Nyirvaja, Rákóczi­tanya. 3301 Eladó egy használt dohánypajta, 23 m. hosszú 8 m. széles. Értekezni lehet Szarvas-utca 77. szám alatt. 3800 Borbélysegéd állást keres Cim a kiadóban. 3295 Kosztümöket, női ős gyermekruhákat és alakí­tást vállal Farkasné, Kossuth-utca 33. 3294 Kézimunkára ügyes tanulóleányok felvétetnek. Viz-utca 12. 3292 Fehérnemüvarrás pontosan készül. Ugyanott hímzését és előrajzolását legszebb kivitelben készítjük. Viz-utca 12. 3298 Jó családból való fiu tanulónak felvétetik. Wirtschafter Ármin vaskereskedő. 3287 A nyíregyházai Máv. élelmezési kerület cipész­műhelye 2 vagy 3 cipészsegédet keres. Jelent­kezni lehet az állomás élelmezési irodájában bármikor- 3285 Keveset használt gyermekszék, konyhabútor, sózóteknő eladó. Ér-utca 39. 3284 Veszek fekete kócsagot és paradicsom­tollat. Cim az Ujságboltban. 534 Ápolónő, jó bizonyítványokkal ajánlkozik. Cim Sólyom-utca 18. Ugyanott egy uj angol kosztüm s egy menyasszonyi ruha eladó. 3305 Egy nagy vaskályha el»dó. Deák Ferenc-utca 22. sz. alatt. 3308 Német-francia órákat adok. Cim a kiadóban. 3306 Egy 41-es elegáns boxcsizma eladó Rákóczi­ut 15. sz. alatt. 538 Idősebb magányos úrinő, ki a háztartás min­den ágában teljes jártassággal bír, magányos úrhoz házvezetőnőnek vagy uradalomba kulcsárnőuek ajánlkozik Cim az Ujságbolt­ban. 537 Egy tanuló és egy kiszolgáló leány felvétetik Schneck Henrik divatáruházában. 536 Mindenes bejárónőt azonnali belépésre keresek. Cim a kiadóban. 3309 Nyomatott. jóba Elek JaptHlajdorans köajnmyomdájákan, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom