Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 224-298. szám)

1920-10-07 / 229. szám

1920. október 7 Uradalmaknak, szövetkeze teknek, gazdáknak, beszer zési csoportoknak legmegbízhatóbb minőségű munkás bakkancsokat, tisztviselő cipőket és finom női cipőárukat szállit az évek óta megbízhatónak elismert Miller L. K. és Társa cég, Budapest, IV-, KároBy-kÖrut 4. I. em. Számos elismerflevél állami intézetektől, szövetkezetektől, uradalmaktól. — Kérje 70. számú árjegyzékünket, melyet díjmentesen küldünk. 1721 Scháchter Aladár adásvételi közvetítő irodája Nyíregyháza (nagy takarékpénzt.átjáró udvar) Kővetkező ingatlanok eladására megbízásaim vannak: 10Ó m. hold elsöosztályu buzatermőíöld, kis­vasút mentén, azonnal megvehető. 2 1/* hold kitűnően beültétett szőllő uri lakás­sal, a Sóstó mellett eladó. 13 m. h. szőllő Sóstó-telepen gyümölcsössel olcsó árért eladó. 4 szobás uriház mellékhelyiségekkel, vétel ese­tén azonnal beköltözhető, olcsó árért eladó. Megbízásokat ugy házakra, mint földekre el­/ fogadok. 1705 a legszebb kivitelben készül. Szmirna pamutok minden színben kaphatók : Horn Pál kézimunkaüzletében Zrinyi Ilona-utca 4. szám az udvarban. 3217 Eszenyi Jenő tornyospálczai gazdaságában 1921. január hó 1-én a szeszfőzői és gépészi állás töltendő be. ki elismert he­lyékről huzamo­sabb időről szóló bizonyítvánnyal rendelkezik, szakmájában teljesen jártas. ki a mezőgazdasági szesz­'J gyár és az összes gazda­sági gépek, akkumulátoros villanyvilágítás keze­lésében és jókarban tartásában teljesen szak­képzett elismert helyekről huzamosabb időről szóló bizonyitványnyal rendelkezik, küldjék be bizonyitványmásolataival és igényeik megjelö­lésével ellátott ajánlataikat fenti cimre. 3231 Cserépkályhát* takaréktüzhelyek készítését átrakását és javítását olcsón vállalom (vidékén is) Zajácz Miklós kályhás Carbid-lámpák Carbid-gyertyák Zseblámpák és elemek kaphatók: Katz Miksa hangszerüzletében Takarékpalota. 3240 Üzlet helyiség átadó a város legforgalmasabb helyén, más vállalat miatt. Cim az Ujságboltban. 526-3 Hirdetéseket feltesz a kiadóhivatal és az Ili 70 korona párja kitűnő minőségű téli házi cipő kihajtással, filztalppal. Továbbá elsőrendű férfi, női és gyermek valódi boxcipők. Házi cipők, bébé­cipők és egyéb cipőáruk nagy választékban. Kereskedőknek, szövetkezeteknek árengedmény. Scháffer cég, Budapest, I., Döbrentei-tér 4—6. 326 1 Apró hirdetések Apróhirdetés atán érdeklődőknek. csak válaszbélyeg vagy levelezőlap be­küldése mellett válaszolhatunk. 18® Palma pnisarok, világhírű Scbmoll-cipő­ferPIH febér és sárga színekben, bőr Ki Cili, posztó komótcipök minden nagy­Ságban, bőrgamasnik, cipősámfák, cipőfűzők kaphatók Hungária eipőgyár üzleténen, Nyír­egyháza, Zrinyi llona-utöa 5. Felelősség mellett vállalok malomszerelési és átalakítási munkákat, bármilyen malomgép javítását, malmok felülvizsgálását és rendbe­hozatalát olajmalmoknál is. Szemán János, • Nyírbátor, Hunyadi-ut 43. 3157 Fiatal nőtlen ügyvéd hosszú bírósági prakszissal társnak, esetleg irodavezetőnek ajánlkozik. Megkeresések Hunyady Lászlóhoz kéretne*. 3210-3 Eladó 46 katasztrális holdból álló birtok, mely­ből 2 hold rét, a többi szántóföld, Sáros­patak alsó határában van, 25. sz. hjkönyv ben, vencsellői ut mellett, Gubásköz legelő alatt, vasúti állomása: Rózsás, közel fekszik hozzá. Cim a kiadóban. 3215 Eladó egy selyem alig használt szalongarnitura, egy ebédlő nagy dívány, négyrétű teásasztal, lószőrmatrac, uj varrógép az Ujszőllő 56. sz. alatt. 3222 Demecserben, Gross Soma gazdaságában mint­egy 4—5 ezer kéve idei vágású nád és gyékény eladó. Jelentkezni lehet Demecser­ben, a gazdaságban. 3220 Szorgalmas háztartási munkásnőt keres Sim­kovics szűcs, Luther-utca 5. 510 Elveszett a Gimnázium-köz környékén egy vi­lágos szürke fiatal macska. Aki megtalálja 50 korona jutalomban részesül az Ujság­boltban. 512 Egy sötétkék férfiöltöny, egy pár 42-es férfi­csizma, egy pár női 35 ös magasszáru bagaria. 36-os fél bagaria és egy róka­garnitura eladó. Cim a kiadóban. 3255 Magas jutalékot fizetek annak, ki hozzájuttat orvosi rendelőnek megfelelő helyiséghez. (2 szoba és előszoba, vagy folyosó). Ajánla­tok az Ujságboltba kéretnék. 504 Pusztára keresek egy tiszta, rendes jobb főző­nőt, ki önállóan főz ós a baromfiakat kezeli. Ugyanide kell egy rendes tiszta konyhaleány, fizetés megegyezés szerint. Cim a kiadóban. 3232 Ez év jun. 18-án Nyíregyházáról jövet elveszett a vonaton egy sötétkék bőrridikül. Nagyon kérem azt a becsületes tizedes katonát, aki Kemecse és Keék között felmutatta, hogy kié ez a ridikül, írja meg id. Kriston József­nénak Kemecsére, hogy hol adta le, vagy mit tud róla. Jutalomban részesül, 3228 Női felsőruha varrást vállalok, kivánatra házhoz is megyek. Cim a kiadóban. Egy megbizható ügyes pénztárnoknő, ki pénz­kezelésben jártas, felvétetik. Jelentkezni Kiss Károly fűszer- és csemegeüzletében, dél­utáni órákban. 8227 Inteligensebb fiatal nő házvezetőnői állást keres falun, esetleg helyben. Cim a kiadóban. 3245 Egy 750 kg-os tizedes mérleg ős egy fürdő­kád eladó. Uj-u. 1^. 3247 Eladó öt hold föld a városhoz közel és egy fehér selyem menyasszonyi ruha. Cim a kiadóhivatalban. 3218 Ibolya-utca 16. szám alatt egy uj télikabát és több q alma eladó. 3252 Magános úriember egyedülálló idősebb nőt keres, ki egyedül az összes bázi munkát el­végzi és jól tőz. Cim a kiadóban. 3255 Eladó bútornak való száraz eperfa, ószölő­utca 173. szám alatt. 523 26 éves, szorgalmas, megbizható menekült mindenes leány kisebb háztartásban állást keres Főzéshez ért, iukább jó bánásmódra, mict nagy fizetésre reflektál. Cim Gyurkó Mari, Máv. vagonlakások. 524 Egy teljesen uj fedeles féderes kocsi eladó. Kölcsey-u. 4- sz^ alatt. Megtekinthető d. e. 11—l-ig minden nap. 3262 Gépészkovács állást keres. Cim Debreceni­utca 6. . 3250 Egy jókarban levő gramofon réztölcsérrel, le­mezekkel együtt eladó. Ér-utca 23. Kertészi, vadőri vagy vincelléri állást keres szorgalmas ember. Cim a kiadóban. 3264 Nőül vennék 24—26 éves ref. vallású leányt. Leveleket^,Dolgos kéz' 1 jelige alatt kiadó­hivatal továbbit. 3265 Keresek október 15 ére egy megbizható 14— 15 éves kis szobaleányt 2 családtaghoz. Széchenyi ut 14. .'263 Baromfihizlaláshoz társat keresek 50—60 ezer koronával. Közreműködés nem okvetlen szükséges. Cim a kiadóban. 3266 Eladó egy 8 HP Máv. benzin cséplökészlet, egy könnyű 4 HP Marschal gőzcséplőkészlet, egy 6 HP benzin cséplökészlet, egy 42 colos és 38 colos malomkő hozzávaló vasrészek­kel, gyűrűs csapágyak, egy körfűrész, egy­lovas kis kocsi és egy taliga. Jakab János­nál, Nyirpazony. 3267 Egy jókarban levő nagy bunda eladó. Ujszőlő­utca 81. sz. alatt. 3270 Egy fehér Rissé hamvasszőrü tehén eltűnt, balfarán K A bélyeggel. Nyomravezető juta­lomban részesül. Ér u. 7. szám alatt. 3272 Tiszabüd községhez tartozó Dankó taűyán nagyobbmennyiségü gyékény eladó. Érdek­lődők felvilágosítást kaphatnak Ér-u. 7. alatt. 3273 Mérték után készült uj öltöny ben eladó.. Bocskai-utca 20., — sötét szin­hátulsó lakás. 528 Egy szoba, konyha, kamrából álló lakásomat elcserélném hasonlóval a Hatzel-tér közelé­ben. Cim az Ujságboltban. 529 A Hatzel-téren 2 szobás ház telekkel együtt eladó. Értekezni lehet Hatzel-tér 4. » 580 Kövér sertések eladók. Vécsei utca 32. 3276 Eladó 5 hold föld. Értekezni lehet Kisteleki­utca 17. szám alatt. 3274 Egy teljesen uj hálószoba berendezés, 1 asztal 4 székkel és 7 méter batiszt, 2 függönyre való és egyéb iuhanemüek eladók elköltözés miatt. Cím a kiadóban. 3277 Zsup ós tengericsutka van eladó Debreceni-ut, 59. sz. alatt. 3279 Fiatal nőtlen államrendőrségi tisztviselő búto­rozott szobát keres lehetőleg azonnalra. Cim a kiadóban. 3281 Orosi határban, harangodi dűlőben kettő csa­lád részére lakással bíró 72 holdas tanya­birtok felébe kiadó. Feltételek Nyíregyházán Kállai utca 25. alatt megtudhatók. Ugyanott trágya kihordásra egy teher homokért cserébe adatik. 3268 Virág utca 15. szám alatti ház eladó. Vevő 1920. nov. 1-én beköltözhetik. Értekezhetni ugyanott. 3177 Hyom^tott 4 lóba Elek laptulajdosos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom