Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 224-298. szám)

1920-10-01 / 224. szám

üylragyiiázii, 1120. október 1. * Péntek ILI. évfolyam 4 224, szám. SZASOÍ.CSVÁRMEGYE ÉS NYÍREGYHÁZA VÁROS HIVATALOS NAPILAPJA EiSfiietési árak: ha'yben : egész évro 320 K, fátövre 160 K, negyedévre 30 K, egy hónapra 3<3 K, vkiéion : epéiz évre 320 K, fél évro !00 K, nagyecíévro S3 K, •gy hónapra 30 K.. — Eg/e3 szám ara 2 korona. Szerkasztőség ós kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Pestacheque 291)58. Kéziratokat nem adunk vissza. —I I III' " " I I IW W-« .II H J»I IPI HIIII "———— Alapította JÓSA ELEK Feielös szerkesztő Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ Budapest sze^. 30. (Saját tudósítónktól.) Bécsből jelentik, hogy a Berliner Localanzeiger értesülése szerint a lengyel csapatok erős küzdelem után benyomulták Kamenecz Podolszk-ba, Podólia fővárosába. Az erős ágyútűz következtében a városháza, egyetem, a levéltár és több nagy épület elhamvadt. az yiléséi Budapest, szept. 80. (Saját tudósítónktól.) Budapestről jelentik, hogy a székesfővá­ros közgyűlésén kiuos botrány játszódott le. Amikor Dr. Wolff Károly a Dr. Baracs Marcali indítványára elleninditványát terjesztette elő, Dr. Wilhelm Adolf sértő és igazságtalan közbe­szólásaival olyan nagy zűrzavart támaiztott, hogy Dr. Weisz Konrád vezetésével egy csoport nekitámadt Fábián Béla törvény széki bírónak és a védelmére kelő Kreis­ler Jenővel együtt súlyos inzultusok között kényízeritették a terem elhagyására. Kiérve a * ruhatárba mindkettőjüket földre teperték ős cipősarokkal összerufdaiíák. A botrány hatása alatt a demokrata blokk tagjai elhatározták, hogy megbízatásukról le­mondanak. Budapest, szept. 30. Bécsből jelentik, hogy a Neue Freie Presse dr. Gesztessy Gyulának Párisból küldött cikkét közli, amelyből kitűnik, hogy a kis-ántánt kérdésében Francia­országnak az az álláspontja, hogy ebbe a szövetségbe vonják be Lengyelországot, Magyarországot, Görögországot és Ausz­triát is. Ugyanez az álláspontja Take Kivégzett terrorista Budapest, szept. 30. .Saját tudósítónktól. Budapestről jelentik hogy a Margit-köruti gyűjtőfogház udvarán ma reggel hajtotta régre a halálos ítéletet Drucker Lajos terroristán, aki a hatvani ellenforradalom véres leverésé­ben tevékeny részt vett, Gold Hermann hóhér. Szamueli Györgyöt visszavitték Budapestre Nyíregyháza, szép 30. (Saját tudósítónktól.) Szamueli Györgyöt kihallgatása után visszaszállították Budapestre, bár itt kérelmet intézett az ügyészség vezetőjéhez, hogy lega­lább két hétig engedje meg neki a nyíregyházi fogházban való tartózkodást. A budapesti koszt ugyanis nem ízlik Sza­muelinek, mig itt bizton számithatott volna a rokonok bőkezű támogatására. Az ügyészség Szamueli kérelmét nem teljesítette­« A mai tőzsde hirei Budapest, szept. 30. Saját tudósítónktól. A legújabb tőzsdei árfolyamok: Márka 510, font 1110, dollár 320, rubel 330. francia frank 2080, svájci frank 6000, lei 635, szokol 420, osztrák korona 99, korona dinár 1015, trank dinár 1000, bolgár lóva 480, lira 1320. Franciaország Magyarország felvételét kívánja a kis-ántántba Jonescunak is. így a terv, amely Magyar­ország ellen irányult volna, meghiúsult­nak tekinthető. Franciaország politikája természetes következménye feolsevistaelle­nes törekvéseinek és annak az általános nagy koncepciónak, hogy megszüntessék a dunai medence államainak háború előtti civakodásait. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen, A direktórium Mnpere Tanúkihallgatások Szamueli György vallomásának befejezése után Estók Ferencet ős Juhász Bóbertet hall­gatta ki a kir. törvényszék az autó-ügyre vonatkozólag. Báró Buttler Sándor nyugalmazott alez­redes a „Hangya'' leltározásának történetét mondja el. Előadása szerint Dr. Dániel Miklós, aki a szceializálással meg volt bízva, igen előzékenyen járt el vele szemben, s a diktatúra bukása után a felmerült kétezer egynéhány korona kárt vissza is téritette. Kihallgatták ezenkívül Szikszay Sándort, Propper Ödönt, Biró Károlyt, Elek Gábort, Nádassy Sándort és Deák Endrét. Ezután Surányf Imre, Britz Miksa és Geiger Béla bankigazgatók tesznek vallomást. Egybehangzóan adják elő, hogy dr. Fekete Sándar pénzügyi biztosi kinevezése nagy meg­nyugvást okozott és őket működésükben egy­általán nem gátolta. A rendeletek ellenére mindenki hozzájuthatott betétéhez, mert dr. Fekete egész pénzügyi működése alatt semmi­féle akadályt nem gördített a pénzintézetek rendes üzleti tevékenysége elé, sőt az egész diktatúra alatt egyetlen rendeletét sem hajtotta végre a tanácsköztársaságnak. Rónay Jenő elmondja, hogy a nyíregy­házai pénzintézeteket nem szocializálták. S mig más városok bankjainak értékpapírjait és lé­tétéit Budapestre szállították, addig Nyíregy­házán a pénzintézetek vagyona teljes épségben itthon maradt. Geiger Béla és Láng Ernő szintén kije­lentik, hogy dr. Fekete kinevezését megnyug­vással fogadták, mert tudták róla, hogy szak­avatottságával a pénzintézetekre nézve csak előnyös lehet a működése. Láng Ernő, akit szintén kineveztek pénzügyi biztosnak, dr. Fekete személyében kellő garanciát látva, nem foglalta el állását. Tőrös Pál elmondja, hogy Dr. Fekete Sán­dor a Pénzintézeti Tisztviselők Egyesületének gyűlésén a legerélyesebb hangon kelt ki az egyesületnek a szociáldemokrata pártba való belépése ellen, majd pedig, amikor a már szo­cialista egyesületet kommunista alapra akarták helyezni a diktatúra ötödik hetében, az e•ólból összehívott gyűlésen, ezt a legvehemensebben ellenezte- Tud arról, hogy a vád tárgyát képező ll20 koronának felvétele alkalmával már ki­jelentette Dr. Fekete, hogy azt nem a saját céljaira, hanem más okböl veszi fel. Dr. Borbély Sándor a népjóléti alapra vonatkozólag tesz vallomást, amelynek során elmondja, hogy a bizottság a formák megtartá­sával a direktóriumtól függetlenül szavazta meg a kiutalt összegeket. Kedvező vallomást tesz Kiss Roland magatartásáról és szerencsének tartja, hogy ő volt a direktórium vezetője. Virányi Sándor hasonlóképen kedvező vallomást tesz Kiss Rolandra. Dr. Fekete kér­désére igazolja, hogy nevezett a diktatúra likvidálása céljából tartott bizalmas értekezletek legtöbbjén részt vett a román megszállás alatt. Ezután Hasuly Andrást és Jánost hallgat­ták ki, akik a húszas bizottság tagjai voltak. A bíróság ezután a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánította. A következő tárgya­lás csak szombaton lesz, amikor az iratokat olvassák fel. A perbeszédre hétfőn kerül a sor. Ar« 2 Siopons

Next

/
Oldalképek
Tartalom