Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 147-223. szám)

1920-09-01 / 199. szám

1 '-JfámntK. 1920 szeptember 1 Szabolcsi Hitelbank Áruosztályában kenderből készölt használt és uj dohányzsineg jutányos árban kapható. 1511 Értesítés A magy. kir. államrendőrség nyíregyházai kapitányságának vezetője értesiti mindazokat, kiktől térités nélkül gépkocsit, vagy motor­kerépkárt koboztak el, hogy azoknak bejelen tése, illetve a bejelentősi lapok kitöltése végett a readőrkapitányi hivatalnál (9. sz. szoba) jelent­kezzenek. '553 Friss tojást ládavételnél minden mennyiséget és uj kölest veszek 1555 Pollák Zsigmond, Debrecen, Értesítés, Elsőrendű házikoizt kapható, úgyszintén családok részére kihordásra és abbonenseket vállalok Szives pártfogást kór Opris Oszkárné 1664 Bethlen utca 15. Telepi bor hordóvételnél jutányos árban kapható: Kossuth-utca 21. szára. Eredeti fényképfelvételek a szibériai hádifogoly táborokról. Megrendelhetők Szántó Ernő könyvkeres­kedésében . 2748 Értesítés. Értesítem a t. vevőimet és üzletfeleimet, hpgy a Buza-téren volt tésztagyáramat Kállai-utca 4. sz. alá (Balczár féle ház) helyez­tem át. Elfogadok éttermek, nagyobb háztar­tások, intézetek részére tarhonya, makaróni, levestészta és mindennemű tészták készítését felelősség mellett. Jobh házból való leányok felvétetnek. Tisztelettel 2771 Helmeczy Miklós. Értesítés. Petroleum hif ny t ?fS' un lí * w villanyvilágításul A legolcsóbb villanyvilágitási berendezéseket és javításokat elvállal: Juhász J. Bcla (hadirokkant) mechanikus és villanyszerelő, a Takaréképület átjáró udvarban. Továbbá elvállal varrógép, írógép, grammofon és minden e szakmába vágó munkák javítását. Dinamók, motorok felszerelését és szakszerű javítását. Villamos csengők felszerelését és javítását a legpontosabban és legjutányosabban elvállalom Kisebb és nagyobb villanycsillárokat raktáron tartok. Villanyégőket elárusítok. Szives megkeresést kérve vagyok tisztelettel 157 8 Juhász J. Béla. Egy darab 2 éves elsőrendű fajbiKa eladó. Cim a kiadóban. 1039 Hirdetéseket feltesz 3 kiiichitatal is az UjsíiMt. Apró hirdetések 1000 K-t adok annak, aki a város seriletén egy szoba, konyhás lakáshoz jattat. Ckn az Ujsag­baltban. 2956 Kádár társat keres esakély ősszegfel, bármilyen vidéken. Levelet „Kádár" jeligére a kiadóba kérek. 1551 Elcserélném egy szoba, feonyhákól állé lakáso­mat. ugyanilyenirt. Erdő-tor 10 sz. Megte­kinthető 12-2-ig, dug crától. 20—25 óve« özvogy vagy hajadon is»«r8tségét keresi jobb iparos. Levelet „Komoly száodéi" jeligére a kiadóba bérek. 2644 Selyem-utca 56. számia ház elRdó. Egy Szoba, konyha azonnal elfoglalható. 2973 Inteligens özvegy úrinő házvezetőnőnek ajánl­kozik magányo* úrhoz. Háztartás minden ágában jártas, szerény igényű, Król Gusztávnó, Gáva, Szabolcs megye. 2970 2—3 vagon nyári káposzta eladó Elek Lás?ló gazdasága, Demecser. 2755 Egy teljesen uj modern cseresznyefa háló, sző­nyegek, varrógép és egyéb tárgyak elutazás miatt sürgősen eladók. Kis* Ernő-utca 32. 2753 Boroshordó, 150—250-ig minden mennyiségben. Ügynökök dijaztatnak! Huber kádármester, Tokaj. 1550 Nyirpazony község furott kútjának kijavítására esetleg ujabb fúrására, val»mint a község­háza pléh fedelének kijavítására pályázatot hirdet az elöljáróság 2744 Aki egy született német urinőnél alaposan akar megtanulni németül kedvező feltételek mellett órát kap. Virág utca 8 2763 Francia és német órákat adok. Cím az Újság­boitban. 2977 A Korona-kávéházban óvadékképes ruhatáros kerestetik. Ajánlatok a Korona-szálloda portásánál leadhatók. 2772 Két diákot teljes ellátásra elvállalok Cím az Ujiágboltb&n. 2978 j Fiatal takarítónőt vagy mindenest keresek 200 korona fizetés és tel jes ellátással szeptember l-re. Cim a kiadóban. 2773 Eladó Arany János-utca 9. uj ház, vétel után lakás Értekezni lehet ugyanott. A Kótaji katárbaa levő 50 koldas tanyás bir­tokomra feles munkást keresek. Jelentkezni lehet ííyiregykáza, Ko»sath-ntca 70. szám alatt. Ugyanott agy Vnztesiéges, a háztartás minden Sgábao jarta* nő alkalmazást kaphat kölesönösen megáilapitandó díjazás mellett. 2785 Ügyes varróleány és egy taanlóleány felvétetik Blener Bernátné kalapszalonjában. Luther­utca 4, 2782 Fiugimnáziumi VII. - VIII. oszt. beli tankönyvek Kert-u 20. sz. a. kaphatók. 2781 Használt iskolai harmoaiunaot kiadóban. veszek. Cim a 2780 Azonnali belépésre szeszfőzőt keres a nyirbaktai központi szeszfőzde Személves bemntatkozás Nyíregyháza, Színház-utca 9. sz. alatt. 2779 Egy uj 200 literei borprés eladó. Geldberg Izsák Orvos. 2778 Értekezni lehet 2740 Ér utca 57. szánm ház eladó ugyanott. Eladó haiznált ebédlő bútorok és egy kétéves üsző. Honvéd laktanya, Kühn tiszthelyettes, 2777 Eladó litván- és Mák-utca sarokház. Értekezni Ószőlő utca 42 sz. alatt. 2797 Két drb 8 hónapos malac, egy koca, egy ártány eladó. Mező utea 25. sz. alatt. 2796 2 drb IV2 éves javitott mangalica eladó. Kótaji-utca 10. szám. 2795 2 drb. 5 hónstpo3 sertés eladó Vásártér-sor 2. Felsőruhavarrónő háznál varrást vállal, esetleg vidéken is. Cim a kiadóban. 2794 Hivatalszolga kerestetik Cim a kiadóban. 2793 Csipke-utca 21, szám alatt egy gyermekkocsi, egy felöltő ós 2 drb boroshordó eladó. 2792 Kert-utca 18. sz, ház eladó, ható. azonnal elfoglel­2958 számú modern is elfoglalható. 2766 Teljes ellátást keres jobb iparos. Cim a kiadó­hivatalban Kölcsey-u. 4 sz. ház, mely áll 2 utcai, 1 mellékszoba, 1 éléskamra, 1 pince és 5 lóra való istállóval eladó. Értekezni lehet Szé­chenyi u. 26. sz. alatt vasárnap d e. 11 és 12 óra között. 2775 Két alig használt női kabát, blúzok és egy 42-es férficipő eladó. Selyem u 50. 2776 Két esetleg három gimnáziumi vagy polgári iskolai (gazdálkodók gyermekeinek) tanulónak természetbeni fizetésért kosztot és lakást adok. Csillag-utea 50. sz. 2953 Pénztárosnő felvétetik Hirschler Mór cégnél, helyben. 2798 Cserépkályhát keresek megvételre egy kétabla­kos szobába. Adorján János, Színház-utca 12. szám. 2783 Egy pár rudaló kenderkötói eladó. Bocskay­utca 34. » 2784 Zongorát keresek bérbe. Cim a kiadóhivatal­ban. , 2787 Eladó egy angol bőrgarnitúra, mely áll: 2 fotel, és egy kanapéból. Msgtokinthető Zöldség-tér 14. szám alett. 2788 Circa 100 hektó boroshordómat kölcsön adom az idei szürethez Deák Ferenc-utca 5, 2786 Német kisasszonyt, esetleg jobb magyar leány­kát keresek gvermek mellé. Bessenyei-tér 9. 2789 Acceptiere Deutcíhes Miidchen zu meinem 5 Jáhrigen Bűben. Frau Dr. Josef Hartstein­2976 Keresek egy jó kádármestert, ki 800 hl. hordó rendbehozását elvállalja. Értekezni lebet Rozsa-utca 42. 2988 Egy keveset használt bőrfedeles kocsi eladó Huszár kocsigyártónál, Ér-utca 43. 2987 Fiatal gyermektelen házaspár házmesteri állást keres. Cim az Ujságboltban. 2986 Eladó Felsőbaduron 8 hold föld tanyával, egy hold szőlő, 400 gyümölcsfa, 3 szoba, konyha ós istálló. Cim Dankó Józsefné, Felsőbadur 8. szám. 2791 Tudomására adom a szülőknek, kik hajlandók gyermekeiket a német francia o^odába kül­deni, hogy az ovoda 3-ikán megkezdődik. Felvétetnek 3 óvtól 6 ig A tanítás mese, ének és játék alapján történik, 2790 Fehér gyermekágy és gyermekkocsi eladó. Ugyanott zongoratanitványok elfogadtatnak. Kállai utca 21. 2984 Egy magányos állami tisztviselő bútorozott szobát keres szeptember l-re Cim a kiadó­hivatalban. 2985 A simapusztai gazdaság 1921. január l-re konvenció* kertészt és kerékgyártót keres. Érdeklődők Bocskay Sándor gazd. könyvelő­höz, Simapusztára forduljanak. 2983 Elveszett Debreceni utca 28-tól Koronáig ve­zető uton egy fél szürkésbarna antilop­keztyü. Megtaláló jutalomban részesül az Ijságboltban 2982 Elemi és középiskolai tanulók magántanitását felelősséggel való levizsgáztatását vállalja oki. tanítónő. Ugyanott egy kisebb fiu- vagy leánytanuló teljes uri ellátást kaphat. Cim az Ujságboltban. 2981 A fiugimnázium V, és VI. osztályú tan­könyvek, görög könyvekkel és szótárakkal egyfitt eladók Beniczkiné, Marlitt összes müvei és több szépirodalmi könyvek eladók.. Cim a kiadóban. 2799 1000 K jutalom annak, aki két, esetleg egy szobát konyhával közvetít. Cim megtudható Fodor Ferenc divatüzletében. 2980 Dr. Kiss Pálné Furman Lilly a zongoratanitást zeneelmélettel egybekötve szeptember hó 6 án kezdi meg. Beiratkozni lehet d. e. 10—12 és d. u. 2—6 ig Viz-utca 14. számú lakásán. 2979 Nyomatott, ffófea Elek kptuíajdoaas könyvnyomdájában, Nyíregyházáit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom