Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 147-223. szám)

1920-08-31 / 198. szám

tr 1920. augu; ztus 31 Van szerencsém a nagyérdemű közenség tudomására adni, hegy a irkűrakfár a legszebb modern síremlékeket állítottam fel, fekete svéd gránitokat, Labradort és kölönfélé szürke és zöld oraTÍcai márványokat. Azonkívül felhívom mindazoknak a figyelmét, kik a valódi valószerinti „Zsidó Kövek '-hez ragaszkodnak, úgynevezett meczáve és a?ünnep3kre kíván­ják a leállítását, ugy kérem a megrendelésüket minél előbb leadni. Raktáramban 200 darab szebbnél szebb sír­emlék áll a tisztelt vevőim rendelkezésére­Első Nyíregyházai Villanyerire Berendezett Márvány és Grini! Kaipartslep Róma Sándor kőfaragó ni. %háza, Rákéoi-ut 5. Eredeti lényképfelvételek a szibériai hádifegoly táborokról. Megrendelhetők Szántó Ernő köuyvkeres­kedésében . 2748 Figyelem! Cement kutbödönök kis és nagy mé­retben, kikindai mintárakéízitett dupla falczos könnyű tetőcserepek, kutkare- \ tek, átereszek, márványszerüen készí­tett sirkőemlékek, keresztek, portland­cement és folyami kavics stb. állandóan 1477 kapható Bezzeghy Béla cementműköáru készítőnél, Nyíregyháza, Bethlen-utca 30 sz. Haszonbérbe adok egy 400 magyar holdas, Nyir­mada környékén fekvő homokbirto­kot. Értekezni lebet délutánonként 3—5 óra között Kállói utca 5. szám a'att levő irodámban. 1541 Dr. Nagy Lajos ügyvéd*, Szehoicsi Hiteibank áruosztályában kenderből készült használt és uj dohányzsin jutányos árban kapható. 1441-920 bgy. sz. Hirdetmény Nyíregyháza város árvaszékének 4358 — 920. ász. számú határozatára közhirré teszem, hogy a néhai Parcsi Mihály és neje hagyaté­kához tartozó és a Nyíregyházán 6964. számú betétben felvett 1255 öl szántó és a 8209. számú betétben felvett 1227 öl szántó ós lakó ház az örökös földek III. szakaszában folyó évi szeptember hó 2 án délelőtt 11 órakor a köz gyám hivatalában megtartandó nyilvános ár verésen el fog adatni Kikiáltási ár 30000 K. Bánompénz a ki­kiáltási ár 10%-a. Nyíregyháza, 1920. augusztus 28. Deák András 1569 közgyám. Hirdetéseket ,leivesz 8 kiadóhivatal és az Ujságball. Egy teljesen uj modern cseresznyefa háló, sző­nyegek, varrógép és egyéb tárgyak elutazás' miatt sürgősen eladók. Kisa Ernő-utca 32. 2753 Eladó Vcesei köz 4 számú tiszta £églábó! épü t modírn ház, 3 szobe, 2 konyha, udvar, kert és melléképületekkel. Énekezni lehet ugyan­ott, egy mosóteknő is efcidó. 2752 Csillag u 5 szám alatti 4 szobából ís mellék­helyiségekből álló ház eladó. Feltételek meg­tudhatók Kállai-utca 9. sz. alatt a tulajdo­nosnál. 2751 shordö, «*$ST 150—25 -ig minden mennyiségben. Ügynökök dijastRlnak! Hubsr kádármester, Tokaj. 1550 Most amikor annyi szeretat intézmény létesül a gyermekvédelem szempctjából, nagy szükség van óvónőkre. Ezeknek magánúton való tanítását elvállalom. Cim a kiadóban, 2741 Nyirpazony iközség furott kútjának kijavítására esetleg ujabb fúrására, valímint a község­háza p éh fedelének kijavítására pályázatot hirdet az elöljáróság * 2744 Kert-utca 18. sz. hás nagy kerttel eladó, azon­nal elfoglalható 2958 Aki egy született német urinőnél alaposan akar megtanulni németül kedvező feltételek mellett órát kep. Virág utca 8- 2763 Egy alig használt schweizer féle varrógép el­adó. Cim Selyem-utca 30. 2765 Polgári vagy'gimnáziumi leánytanulók lakást kaphatnak magányos úrnőnél. Cim a kiadó­hivatalban. 2764 Éves koca 6 drb 4 hetes kis malacival, egy 90 kilós ártány és egy koca eladó. Ugyanott Ambrózy, Valló, Kovács féla máhészeti köny­vek, kaptárok, keretek, első polgári leány­iskolái könyvek és egy békebeli igen finom anyagból készült császárkabát eladó. Róka­u'ca 4/a. 2762 MimzéseKet Apr 0 hirdetések j a legszebb kivitelben készít, minden­féle kézimunka hozzávalók, cérnák, pamutok, selymek, előnyomtatáshoz uj minták érkeztek. Horn Pál kézimunka üzletébe Zrínyi Ilona-utca 4. 1557 Telepi bor hordóvételnél jutányos árban kapható: Kossuth-utca 21. szám. 1447—920. kgy. Hirdetmény. Nyíregyháza város árvaszékének 4475— jj 920. évi számú határozatára közhiné teszem, hogy a néhai Feldheim Emánuel hagyatékához tartozó s a Bocskay u on levő olajütő telepen 2 drb gőzkazán, több métermázsa rugó ós j ócskavas folyó évi szeptember hó 2 án d. u. 3 őrskor a Feldheim-féie olajütőbari meg­tartandó nyilvános árverésen el fog adatni. Nyíregyházán, 1920 augusztus 28.' 1000 t adok annak, aki a város területén egy szoM, konyhás lakáshoz juttat. Cim az Ujsíg­beltbV 295S Kádár taksat kares csekély összeggel, bármilyen vidóken\ Levelet „Kádár" jeligére a kiadóba kérafr. J551 Inteligsns fia\íal úrinő elmenne vidékre kisebb családhoz házvezetőnőnek, esetleg jyermekek mellé, akol ló bánásmód biztosíttatik. Cim a kiadóban. » Elcserélném egy\gzoba, konyhából álló lakáso­mat, ugyanilyen®'*- Erdő-sor 10 sz. Megte­kinthető 12- 2-ig\ d u C órától. 20—25 éves özvegyiéi? hajadon ismeretságét keresi jobb iparos.YE*™!"* „Komoly száisdék" jeligére a kiadóba Vérek, 2644 Száraz akácfa kisekb rVgJ^bb tételeklisa eladé. Cim megtudható Áro^ u*ca 16. szám alatt. lemezzel 2966 | Sirmann kályhásnál kemerca lapok, tűzálló < tégla, villaicylámpák és vaskályhak kaphatók Vay Ádám u. 66. 2761 J Magános asszony helyben vagv vidéken gazd­asszonynatc ajánlkozik. Özv. Halavács János­né, Nagykálló, Vasúti-utca. 2760 Budapestre utazom szept. 2 án, magánosok és kereskedők megbízásait, értékesebb dolgok lehozatalát. minden bevásárlást pontosan elintézek. Cim a kiadóhivatalban. 27-59 Egy teljesen uj duplakereszt ág és egy használt kantár eladó. Debreceni-ut 29. 2769 Egy régi kijátszott hegedű eladó Megtekinthető Deák Ferenc-utca 20. 2770 Acceptiere Deutcehes Mádchen zu meinem 5 Jáhrigen Bűben. Frau Dr. Josef Hartstein. 2976 Francia é3 német órákat adok. Cim az Ujság­boitban. 2977 60 drb e, polgárira, ele­ulókat felelőséggel 2868 1568 Deák András kösgyám. Pénztárnoknői állás!) Keresünk azonnali belépésre jó szá­moló es írással 'rendelkező keres­kedelmi végzettséggel bíró kisasszonyt Nyíregyházai Gazdák Szövetkezete. Jókarban levő grammofon eladó. Kállai-utca 36, * Tanítóképzőre, tanítónőképző "hűre magán- és rendes ta előkészít tarár. Kis tér 2, Selyem utca 56. számú báz l\ dó. Egy szoba, konyha azonnal elfoglalható. \ 2973 Inteligenstes Deuischos Freilein s\ cíl t su be3ere Kinder Stelluag. Wieder Leie!$ Í9b K J Debreceni-utca 3. \ 2971 Inteligens özvegy úrinő házvezetőnő 113 k ajánl­kozik magányos úrhoz Háztartás minden ágában jártas, szerény igényű Król QWJsztávné, Gáva, Szabolcs megye. \ 2970 2—^ vagon nyári káposzta eladó. Elei* Lászjó gazdasági.;, Demecser. • 2755 A Korona-kávéházban óvadékképes ruhatáros kerestetik. Ajánlatok a Korona-szálloda portásánál leadhatók. 2772 Mák-utca 8- számú beltelek 15000 koronáért sürgősen eladó. 2768 Két diákot teljes ellátásra elvállalok Cim az Ujságboltban. 2978 Egy drb l 1^ éves Whizott ártány eladó. Uj­kisteleki szőlőben, Babicsnál, a íiőut mellett. 2767 Fiatal takarítónőt vagy mindenest keresek 200 korona fizetős és teljes ellátással szeptember l-re. Cim a kiadóban. 2773 Eladó Arany János-utca 9. uj ház, vétel után lakás Értekezni lehet ugyanott. 200 hl uj boroshordó eladó kisebb menny :ség­ben is. Kállói-u. 50- 2774 Teljes ellátást keres jobb iparos. Ciai a kiadó­hivatalban. Kölcsey u 4. sz. ház, mely áll 2 utcai, 1 mellekszoba, J éléskamia, 1 pince és 5 lóra való istállóval eladó Értekezni lehet Szé­chenyi u 26. sz alatt vasárnap d. e. 11 és. 12 óra között. 2775 Két alig használt női kabát, blúzok és egy 42- es férficipő eladó. Selyem u 50. 2776 számú modern is elfoglalható. 2766 Nyomatott Jóba Elek laptulajdocos köayvnyoml^ában, Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom