Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 147-223. szám)

1920-08-29 / 197. szám

1920. augu 2,tus J Bútor Dísztárgy Csillár olesón és jól vásárolható NAGY ZSIGMONDNÁL Budapest, VI., Lázár-utca 3., a Bazilika közelében. Vasúti szllitásróí gondoskodunk orsajtóK 25—170 literes nagyságban, szőlő zuzók 32 szélet em. beeg erskkel, elsőrangú kiritslben legelőny ö*eb­ben beszerezhetők a Dibreczenl Mezígazdasági Gépgyár fliszTfaytársaságnál. 14 84 A nagyérdemű közönség b. figyelmébe ajánlom km, vegytisztilő, kelme- és ruhafestő váflalatomat hol gallérok, kézelők tisztítását férfi és női ruhák festését a legrövidabb idő alatt, kifogás­talanul készitem. Bscses párt­fogást kér Hungária gőzmosd kilmsfastő is vegytísztitó » váSBalat :: Fióktelepe: Nyíregyháza, Vay Ádám-utca 33. szám. Bejárat a közben. 1498 Kapható Berger Sámuel fűszer és csemege üzletében Zöldség-tér 2. szám. 1535 Haszonbérbe adok egy 400 magyar Soldas, Nyir­mada környékén fekvő bomokbirto­kot. Értekezni lehet délutánonként 3—5 óra között Kállói utea 5.. szám alatt levő irodámban. 1541 Dr. Nagy Lajos ügyvéd. Azonnal beköltözhető híz mély 2 utcára ayiló és 2 gjösaölcsös­sel tan ellátva, elaáó. — Ugyasett zeagera eladó. 1S4S Oszőlő-utca 6. szám. Dollárt és más idegen pénzeket legmagasabb :: napi áron vesz :: Gátseb Sándor bankbizoaásyss, Debrecen, Piac-utca 38.1. emelet, Főposta mellett. Telefon 8-16. 1522 Villanybevezetést szakszerűen készit: HERSKOVITS GYULA elektrsteeiiiiai vállalati Nyíregyháza. 1556 Eredeti fényképfelvételek a szibériai hádifegoly táborokról. Megrendelhetők Száató Erai köajrvkeres­Redésében. 274« Apró hirdetések Zoagoratanitványokat elfogad Faragó Reaeé. Kállai-utca 21. 2964 Szeptember 1-től fehér és felső ruha szabást tanit Galuska Ilona Boeskay-u. 44 sz. 2683 Eisserélnéra egy szoba, konyhából álló lakáso­mat, ugyanilyenért. Erdő-sor 10. sz. Megte­kinthető 12- 2-ig, d. u 6 órától. 20—25 éves özvigy vagy hajados iiMiretségét keresi jobb iparos. Levelet „Konsoly szásdék" jeligére a kiadóba kérek. 2644 Száraz akácfa kisebb nagyobb tételekk** elaáó. Cim megtudható Árok utca 16. száss alatt. Izr. család két középiskolát látogató leánykát teljes ellátásra elfogad. Szarvas-utca 21 sz. 2701 Egy négyéves fejőstehén elaáé ár. Mikecz Miklósnál, Bercsényi-stca f. sz. 271S ötven hektoliter használt ecetes kordó 20f­450 literig eladó. Felberbsam Mér, Myirmada. 271fi Jó házikoszt kapható Sip-stca U. szám alatt. (Csakis kihordásra). 2726 1000 K t adok annak, aki a város teriletéa egy szoba, konyhás lakáshoz juttat. Cim az Ujság­beltban. f 2955 Egy-két csakis jobb házkói való diákot t«ijes ellátásra elvállalok. Cin az Ujságboltbas. 29Í3 Két esetleg három gimnáziumi vagy polgári iskolai (gazdálkodók gyermekeinek) tanulónak természetbeci fizetésért kosztot és lakást adok. Csillag-utca 50. sz. - 2953 Városi bunda, alig használt, jutányosán eladó. Ejethlen-wtca 11, gysmölcsüzletben. 2734 Liliom-utea saroktelek és 70 méter Vj colos cső eladó. Értekezni lehet Ibolya-utca 16. alatt. 2737 Két polgári, vagy gimnáziumi tansiót teljes ellátásra, esetleg természetbeni fizetésért elfogadok. Sarkantyú utca 32. 2738 Elsejére bejérónőt keresek. Körte-u. 1. 2739 lUS^fw"<f%.§ ! veszek kisebb-nagyobb téte­M&Cl.MJ & lekben > Farkas, Luther-utca " 10. szám. 2732 Uri családból gimnazista tanulót teljes ellátásra elvállalok. Ugyanott egy téli és őszi kabát 13 éves gyermek részére eladó. Cim az Ujságboltban. 2957 Jók&rban levő fehér gyermekkocsi eladó. Egyház­utca 1. 2729 Kádár társat keres csekély összeggel, bármilyen vidéken. Levelet „Kádár" jeligére a kiadóba kérek. 1551 Inteligsns fiatal úrinő elmenne vidékre kissbb családhoz házvezetőnőnek, esetleg gyermekek mellé, ahol jó bánásmód biztositutik. Cim a kiadóban. • 2731 • Béke minőségű, teljesen uj fötétszürke férfi­öltöny, egy világos szürke nadrág mellény­nyel, középtermetre, egy esztergált rahafogas és egy antik óra eladó. Buza utca 18. 2728 Kalapjavítást jutáayos áron elvállal Pásztor Gyula kalapos, Kigyd-stca 6. sz. 2955 Keresek 60-80 hold földet a város közeléken haszonbérbe, esetleg felesbe. Cim az Ujság­boltban. 2963 Jókarban levő grammofon 60 drb lemezzel eladó. Kállai-utca 36. 2966 Tisztességes magaviseletű, szorgalmas minde­nes és egy fiatal leányka két tagu családhoz kerestetik. Szegődésre jelentkezés bármely délután 5 órakor. Ugyanott 200 drb 1 és 7/ie literes palack eladó. Cim a kiadóban. 2967 Tanítóképzőre, tanítónőképzőre, polgárira, ele­mire msgán- és rendes tanulókat felelőséggel előkészít tanár. Kis tér 2. - 2S68 Felsőruha varróleány házhoz menne varrni. Goldberger Rígina, Holló-utca 6. 2950 Majdnem sgészea uj nyakék, 5 szép fehér krilliáossal eladó.Megtekintheíő naponta d&­ntán 4-5 óra kösött az Első Magyar Álta­lános Biztosító Társaság Főügynöksége íro­ttjában, Takarékpalots. 2604 Hosszabb lyakorlattal biró s jó bizosyitványok­kal rendelkező leány, ki a fűszer- és cse­mege üzlet minden ágában teljes jártassággal bir, elárueitdnőnek ajánlkozik, esetleg más szakmabeli üzletbe is. Cim az Ujságboltban. 296i Kerisek egy tisztességes, kevésigényü, kitünőea főzni tudó nőt, ki öt tagból illó* cs&ládeia háztartásának vezstéséí ellátni tudja. Fizetés megegyezés sserint. Szunyoghy Miklósné, Uj fehértó. - 275* Szakénő, ki a szabóság minden ágában taljea jártassággal bír, szab és varr, uri házakhoz ajánlozik helyben, vagy vidékre is. Cim a kiadóban. 2757 Ákic gömbi a eladó Rózsa utca S az. s. 2750 Egy békebeli bőrvászon dívány elaáó. Kisteleki­utca 18. szám. 2975 Iradai teendőkben jártas kisasszony felvé­tetik németül is tudók előnybtn. Jelentkezni lehet d. e. 8-10-ig, Nyirfa-utca 1. Gold­bsrgernéb 2974 Sölyem utca 56. számú ház eladó. Egy szoba, konyha azonnal elfoglalható. 2973 Iateligenstés Dsutsches Freilein sueht zu besare Kinder Stellung. VVieder Leieflieb. K. J. Dsbraceni-utca 3. 2971 Inteligsns özvegy úrinő házvezetőnőnsk ajánl­kozik magányos úrhoz. Háztartás minden ágában jártas, saerény igényű. Król Gusztávné, Gáva, Szabolcs megye. 2970 Egy jó sütőmunkást üaletvezetőnak keresek. Vécsei-utca, Beiházy. 2756 2—3 vagon nyári káposzta eladó. Elek László gazdasága, Demecser. 2755 Egy teljesen uj modern cseresznyefa háló, sző­nyegek, varrógép és egyéb tárgyak elutazás miatt sürgősen eladók. Kiss Ernő-utca 32. 2753 Elsdó Vécsei köz 4. számú tiszta téglából épül modem ház, 3 szebs, 2 konyha, udvar, kert és melléképületekkel. Értekezni lehet ugyan­ott, egy mosóteknő is eladó. 2752 Csillag u 5. szám alatti 4 szobából és mellék­helyiségekből átló ház eladd. Feltételek meg­tudhatók Kállai-utca 9. sz. alatt a tulajdo­nosnál. v • 2751 Két drb Neumann-féle sötétkék leányka és fiu kabát, teljesen jó karban elsdó. Cim akiadó hivatalban. 2745 Két izraelita gyermek teljes ellátást kaphat. Díbreceni-u. 12. Ugyanitt 300 drb szőlős­kosár eladó. 2747 Irodai teendőkben jártas keresztény períekt gép- és gyorsiróaőt keres azonnali belépésrs az Árutorgalmi Rt. gör. kath. püspöki palota. 2714 Ryalketracek, egy ruhaszekrény és egy fürdő­kid eládó. Kert utea 36 2749 Ószőiő-utca 170. számú ház, mely áll: 2 szoba, 1 konyha, 1 kamra és mellékhelyiségekkel eladó. Értekezni ugyanott. 1524 Boroshordó, 150—250-ig minden mennyiségben. Ügynökök dijaztatnak! Huber kádármester, Tokaj. 1550 Ér utca 61. számú ház, mely Józsa András­utca 22. szám alá is nyílik, akár egészben, vagy felerészben is eladom. Értekezni ugyan­ott 2743 Most amikor annyi szeretet intézmény létesül a gyermekvédelem szempoíjából, nagy szükség van óvónőkre. Ezeknek magánúton valő tanítását elvállalom. Cim a kiadóban. 2741 Ér-utca 57. számú ház eladó. Értekezni lehet ugyanott. 2740 Nyirpazony község furott kutjáaak kijavítására esetleg ujabb fúrására, valamint a község­háza píéh'fedelénsk kijavítására pályázatot hirdet az elöljáróság 2749. Fehérnemű foltozást és harisnyastoppolást jutányosán vállalok. C ;m a kiadóban. 2742 Nyomatott Jóba Elek kptulajdoaos könyvnyomdájában. Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom