Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 147-223. szám)

1920-08-11 / 182. szám

1920. augusztus 11. A Wrangel hadsereg Románián át vonul Budapest, augusit. 10 Saját tudósítónktól. Moszkvai jelentés: Romániából érkező hirek szerint Angolország megkérie a román kormányt, hogy engedje meg a Wrangel had sereg egjik csapatjánsk Románián keresztül Galíciába való szállítását. PopGsa László és társai ügyét ma tárgyalja az ötös tanács. A vádat dr. La­katos Gábor kir. ügyész képviseli Popesa védője dr. Símkó Endre ügyvéd. Popcsa társait Szász Józsefet és a menekülésben levő Hegedős Istvánt dr. Furman Lajos ügyvéd védi. A náci­onále felvétele után dr. Lakatos kir. ügyész terjeszti elő a vádinditványt. Popcsa Lajos kilenc rendbeli zsarolás, két rendbeli izgatás és huszonegy rendbeli személyes szabadság megsértésének bűntettével van vádolva. Hege­dűs ellen ugyancsak kilenc rendbeli zsarolás és egy rendbeli izgatás a vád, mig Szász Józsefre a huszonegy rendbeli személyes szabadság meg­sértésének vádja áll. Popcsa ós Hegedűs mint a tanácsköztár­saság kiküldöttei 1919. március 22 én meg jelentek gróf Desseffy testvérek kiralyteleki uradalmában az uradalmi intézőséget öt béres­nek az úgynevezett vendégházba való helyező sének tűrésére és többeket köztük Greksa Lajos intézőt és Grohmann Géza tiszttartót fegyvereik ellenérték nélkül való elvételére kényszeritettek. Ugyanott maguk köré gyűjtve 25—30 főnyi cselédséget a birtokos osztály ellen izgattak. A második izgatást Popcsó Nyirpazony községben a szocialista párt érde­kében tartott népgyűlésen követte el. Popcsó és Száz József mint a Pogány Nyirngyházára érkezésével ujjá szervezett mun­kástanács 20 as intéző bizottságának tagjai, résztvettek azon elhatározásban, melynek ered­ményeként 1919. április 22-én Dr. Dohnál Jó­zsefet, Kricsfalusy Jenőt stb. és 1919. ápr. 24-én pedig túszként Tóth Pált, Klár Sándort stb„ mintegy huszonegy nyíregyházi lakost le­tartóztattak. Lapzártakor Popcsó védekezésére kerül a sor. Szent István napja a területi egységen való küzdelemért A liga központ felhívása, hogy Szent Ist­ván királyunk ünnepe a területi egységért való küzdelemre buzdítás eszméi fegyvertárát szol­gáltassa, a helyi választmanyban élénk vissz­hangot keltett. Szent Isván ünnepén a templo mokban ezelőtt is a nemzeti érzés oltári lángja lobogott fel, a szentistváni magyar föld bont­hatatlan egysége égi megszentelést nyert, ősi egyházakban ősi ének magasztalta a szent ki­rályt s az évszázados ének ősök lelkével kap esolta egybe a miénket. Most az ezer éves múltra való történelmi utalással a szentistván­napi templomi percek Csonkamagyarországban, de bizonyára a megszállott részeken is mind«n mozgalomnál hatalmasabb vágyat gyújtanak a lelkekben az egységes, ősi szentistváni magyar föld iránt s így Szent István napja ellenállha­tatlan erejű liganap lesz. A központ felkéri az egyházakat, hogy a szentistvánnapi istentisz­teletre hivják meg az intézményeket, hatóságo­kat s a szónoklatok a napot a területi integ­ritás eszmekörében méltassák. Énekes János kanonok a liga szombati gyűlésén lelkes szavakban méltatja az indít­ványt. Mindig mint magyar ünnepet togta fel Szent István napját s a meghívásokról, gondos kodni fog, abba természetesen nem szólhat bele, hogy a többi egyház az istentiszteletet e szellemben megtartja-e­Gedüly Henrik püspök kéri a megkeresés megküldetéséi és köszönettel veszi a kath egy­ház meghívását. Igy Szent István magasztos ünnepe ezidén az ősi Magyarországért való epedő fohász, lángoló Tágyakozás, megacélo­zodó szent akarat hatalmas napja lesz. A törvényszék hete E héten két jelentősebb kommunista ügy kerül tárgyalásra. Ma kerül sor a tőbb bűn­cselekménnyel vádolt Popcsa László ügyének tárgyalására. Ezt az ügyet dr. Székely Farkas elnökletével Sándor Lajos, Nagy Klemér, Horváth Sándor, Szirmay Lajos, dr. Konthy Géza törv. birákból álló tanács tárgyalja előre­láthatólag szombatig. Ezzel párhuzamosan a másik tanács mely Szalontay György vezetésé­val Szoboszlay Zoltán, dr.s Kovác3y Ferenc, Kelemen Gábor, dr. Félegyházy Kálmán és Katona Géza törv. birákból áll, csütörtöktől kezdve, a már egy ízben elitélt Víroszta István ögjét tárgyalja. E héten kedden és szombaton büntetőfő­tárgyalás is lesz. Haszonbérleti ügyeket dr. Szabó László ítélőtáblai biró hétfőn, csütörtö­kön, pénteken és szombaton tárgyal. k lakásínség megoldása A minisztertanács határozata Ugy Nyíregyházán, mint az egész ország­ban, de főként a fővárosban észlelhető lakás ínség, különösen a megszállt területről beözönlő közalkalmazottak következtében, immár oly mérveket ölt, hogy végre is belátta a minisz­tertanács, hogy az égető baj orvoslásáról nem lehet gondoskodni a lakásügy teréa eddig tett kisegitő intézkedések alkalmazásával, hanera hivatalból megindítandó tervszerű intézkedé­sekre van szükség. A minisztertanács, a középületeknek leg­gazdaságosabb kihasználása utján gondolja a lakáskérdést — habár ideiglenesen is — meg oldani. A belügyminiszter már el is rendelte a közhivatalok és közintézmények elhelyezésének revízió alá vételet, hogy az ezen célokra szol­gáló középületek leggazdaságosabb kihasználá­sával, a magánlakásoknak alkalmas helyiségek, a hivatali célok alól felszabadítva a lakásszük­séglet fedezésére forditassanak. Ezen rendelkezés végrehajtására a minisz­tertanács teljhatalmú megbízottat küld ki, dr Nádasy Imre m. tanácsos személyében. A lakáskrizisnek, a középületek egyöntetű és gazdaságos beosztása utján való megoldása már a minisztertanács határozata előtt felvető­dött városunkban Igy a tiszviselők lakásbizto sitási ügyében, Nyíregyháza egyik vezető állás­ban levő tisztviselője előterjesztést tett a főis­pánnak, melyben rámutat arra, hogy a közel­jövőben rendeltetésük alól felszabaduló Sóstó­fürdő ós városi fürdő, valamint ha a közellá­tási hivatalt, katonai hivatalt és ipartestületet a városháza épületébe visszahelyeznék, ugy a felszabadult helyiségek a menekült közalkalma­zottak elhelyezésére volnának fordíthatók. Ezen előterjesztésben, a minisztertanács lakáskrizis megszüntetésére irányuló és kivitel szempontjából nem kevés nehézséggel járó in­tézkedésének, helybeli gyakorlati megvalósítá­sát látjuk, melynek keresztülvitele elé, a w aggon­lakók tarthatatlan helyzetét tekintve, az illető kes hatóságok valószínűleg nem fognak aka­dályt gördíteni. IEEE IRE jjEÜZ — Halálozás. Nagyiványi Fekete Jenő állatorvost és családját súlyos gyászeset érte. Kisfiúk : Imre, tegnap éjjel 10 órakor, életének 9. évében, vérhasban elhunyt. A kis halottat e hó 11-én, délután 6 órakor temetik el a Bnjtos-u. 30. számú gyászházból a róm. kath. egyház szertartássi szerint. Az engesztelő szent­miseáldozat 16 án d, e 8 órakor lesz a róm. kath. templomban. — Házasság. Reieh Ignác Myiregyháza és Neuvrirth Mariska Dombovár házasságot kötöttek. — Hoi lehet átlépni az oláh határt? A Gazdasági Tadósitó értesülése szerint Arad­vármegye prefektusa a demarkációs vonalnak átlépését az oláh katonai parancsnoksággal egyetértően oly módon szabályozta, hogy C3ak Ottlaka, Gju'avarsány, Kétegyháza, Kürtös, Kisvarjas, Torja, Nagylak és Csanád helységek­nél ennek a szakasznak katonai parancsnok­sága által kiállított igazolvány alapján lehet Magyarországba átjutni. Az utlevelelek ellen­őrzését csak ezeken a pontokon végzik és igy a vonalt máshol átlépni nem szabad. — HnaeláraMtás. A kereskedelemügyi miniszter megengedte a hus és husáruk vasár­nap és Szent Istvánnap 6—10 óráig való el­árusitását és házhoz szállítását, szeptember 26 ig bezárólag. — Á törv. fogház julius hífti állapota. A kir. ügyészség, a nyíregyházi kir. törvény­széki fogház 1920 julius havi állapotáról, a közigazgatási bizottság részére tegnap ferjesz­3 tette be jelentését, mely szerint a törvényszéki 1 fogházban julius hónapban 109 jogerősen el­' itélt 17 felebbezés alatt álló és 170 vizsgálati fogoly volt, összesen 296 fogoly, akik közül 257 férfi ós 39 nő. A fogház egészségügyi álla­pota jó, halál eset julius hónapban nem for­dult elő. Fegyelmi büntetésben részesült három fegyenc 24—24 órai sötét fogsággal, három rab 8—8 ,napi szigorított és két e'őze­tesen letartóztatott 8—8 napi magán elzárás­sal. Kosárkötés és egyéb iparágakból, labmunka keresmény címén befolyt az államkincstár ré­szére 480 K 50 fill, a munkásfoglyok részérs 585 K 75 fillér. — Az ötös tanács felmentette Jakab Menyhért nyíregyházi lakost. Jakab ellen egy rendbeli izgatás volt a vád, ami azonban bizo­nyíték hiányában nem nyert beigazolást. Mind­össze egy tanú vallotta, hogy Jakab Kemecse községben beszélgatés közben ős ittas állapot­ban a kővetkezőket mondotta: A bolsevizmus­nak el kell terjedni az egész világon. Jakabot Dr Porkoláb Zoltán ügyvéd védte. — Uj képesítéshez kötött iparág A gyen geáramu villanyszerelést, a kereskedelemügyi miniszter a képesítéshez kötött iparágak közó sorolta. — A háborús gazdasági segély kiutalá­sához, f, évi január 1-től helyettesi minőségben alkalmazott községi alkalmazottak részére, akik­nek e minőségben eltöltött szolgálati idejük még nem haladja meg az egy évet, a balügy­miniszter nem járult hozzá. / — A nyugdijasokat egy felhívás arra szólítja fel, hogy a nyugdijasok országos szö­vetségébe lépjenek be. Felhívjuk azt a nyug­díjast, aki ezt a felhívást beküldte, hogy je­lölje meg azt a cimet, ahol a nyugdijasoknak jelentkezniök kell, vagy hivji őket össze tájé­koztató gyűlésre. — Lisztkiosztás, a napokban megkezdő­dik négy kilogram fejkvóta arányában. — A szabolcsi benzinnel sok baj van a vármegyében. A gazdák panaszára szombaton Birtha József bátori képviselő szóvá tette a nemzetgyűlésen a szabolcsi benzin dolgait. — Belratások a polgári leányiskolában. Tekintettel arra, hogy tanulók C3ak korlátolt számban vehetők fel, felhívom azon szülőket, akik gyermekeiét a polgári leányiskola I. osz­tályába szándékoznak beíratni, hogy gyerme­keik iskolai és születési bizonyítványát f. é. aug. 20—25 között az iskola igazgatóságához nyújtsák be. Az igazgató aug. 27-én közli a szülőkkel a tanári karnak a Felvételre vonat­kozó határozatát. Ennek alapján az I. oszt. tanulók bsiratása szept. hó 1-én de. 9—11-ig lesz, A II. oszt. tanulók beiratása szept. 2 án, a III. oszt. tanulóké szept. 3-án, a IV. oszt. tanulóké szept. 4 én de. 9—12-ig lesz. Ugyaa­ezen napok délutánjain tartatnak a megfelelő osztályok javitóvizsgálatai. Behatáskor fizetendő 102 K. Újonnan be­lépő tanulók tandijkedvezményben nem része­síthetők. Adorján Ferencné igazgató. — Kárpitosok figyelmébe. Egy 16 éves fényező és kárpitos tanonc fiu ez .'iparág foly­tatására egy mesterembernek kiadandó volna. Jelentkezni lehet a kir. törvényszék fiatalkoraak birájánál. — A Zenekedvelők Egyesülete a rá­ráró nagyszabású kultur kötelesség tudatában javában tervelget a muzsikás évad küszöbén. Az egyesület tegnap Mikecz Dezső udvari ta­nácsos ny. alispán elnökletével választmányi gyűlést tartott, amelyen megvitatták a tagsági dijak s a belépési díjak emelésének ügyét. A hangversenyévad az egyesületet kész tervvel találja A választmány nemoak házi hangver­senyek sorozatos rendezését, hanem országos és világhírű müvésznagyságok meghívásából, nagy hangversenyek rendezését határozta el, Az egyesület zeneakciója az elmúlt évadok so­rán kifejtett zenepedagógiai munka továbbépí­tése lesz; mely bizonyára méltánylására talál a komoly zeneélvezet tekintetében meglehetősen magára hagyott publikum körében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom