Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 147-223. szám)

1920-07-01 / 147. szám

* Nyíregyháza, 1920. juBius 1. 0 Csütörtök XLI. évfolyam * £47. szám. SZAEOLCSVÁRMEGYE ÉS NYÍREGYHÁZA VAROS HIVATALOS NAPILAPJA írafc: h»lyb»n: fi^ís:: 6vro Í0O K, fálóvro tlO K, n.-iíiv^dévra 40 K, ogy hnnaprs 16 K, vidéken : ®5*sz év ró 200 K, fóiévra 100 K, negyedévre 50 K, *{iy hónapra 20 K. £gyej i.zzm éra l korona. Alapította JÓBA ELEK Falelos szerkesztés Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ Szcrks-izlőség ós kiadóhivatal: 32£.OHENYI-UT 8. SZÁM. Toleton szám 139. Postqchoque SOaSI K&riretokat nem adunk vissza. A kormányalakifás Zichy Aladár dezignálásának hire Budapest, június 25 (Saját tudósítónktól.) j Tegnsp a kormányválsággal kapcsolatban Zichy • Aladár gróf neve került felszínre akit képzetül ; sége éá eddigi politikai szereplése után )télve | alkalmasnak tartanak arra, hogy megtalálja a j kiyező utat. £iehyt a keresateny egyesülés j pártja teljes erejével fámogatuá, de készséggel 1 alíana mellé a kisgazdapárt is, aaiennyiben a j kormányzó öt dezignálná. A kormányválság elintézése Appo yi nyi laíkozata szerjnt huszonnégy órán belül vár­ható. A kormányzónál egyébként tegnap Rubi­nek, Turi, Andrássy Gyula, Bethlen István gróf és Szmrecsányi György voitak kihallgatáson Az ;a hir, mely szerint Szmrecsár.yi ígéretet kapott Tolm kormányalakításra, nem telel meg a valóságnak. Véres zavargások Írországban A Garay ügy befejező részletei, A vád és védelem. — Az ötös j tanács Ítélete. Az ötös tanács hétfői ülésén hangzott el a vád és védőbeszéd, melyek a Garay bünpör bizonyítási eljárásának összes számottevő mozzanatait magukban fog­lalták, a vád illetve a védelem álláspontjá­nak megvilágításában. Helyszűke miatt nincs módunkban a | ' vád és védelem harcát teljes egészében leközölni, csak az alábbi vezető motívu­mokban adjuk azokat. Budapest, juoius 30. (Saját tudósítónktól.) London Írországban az utcai harcok és a vasúti sztrájk tetőpontjukat érték el. A vasutasok meg­tagaták a lőszer szállítást és beszüntettek a forgalmat Dublin és Írország délkeleti részei között, mely vasúti vonalnak, élelmiszer szál­lítás szempontjából óriási fontossága van. London. A Times jelentése szerint Kort­ben tegnap este az Ir köztársaság letartóztatta Lukas tábornok, dandár parancsnokot, Danfort és Sirrel ezredeseket. Danfoní az automobilból, melyen rendőri fedezet mellett szállították ki­ugrott.. A rendőrök lövései megsebesítették Danfort-ot, mire a kísérők a sebesalt segítsé­gére sietve Sirrelt hátra hagyták és Lukast i&meretlen börtönbe hurcolták. Kötéláltali halálra ítéltek három kommunistát Budapest, junius 30 Saját tudósítónktól. Surgo'.h Gyula dr. íörvénvszéki bíró. teg­nap hirdette ki Pozsor Antal, Drasáel Antal és négy társának bünpörében hozott ítéletet. Huszár Károly volt miniszter­elnök Párisban. Budapest, junius 30 Saját tudósítónktól. Páriából jelenti!;, hogy Huszár Károiy volt miniszterelnök tegnap óda érkezett. A belga batáron útlevél ügyben feltartóztatták, miüözben meglátogatta a katholikus alkalma­zottak szövetkezetét és beszédet mosdott Magyarországról, mint a nyugat kn'.turájának védőbástyájáról adott fejtegetést. Tiltakozott, mintha Magyarországon fehér terror lenne' amit bécsi ügynökök terjesztanek, beszélt a magyarságnak a franciák iránt érzett szim­pátiájáról s a kommunizmusról, amelyet néhány destruktív ember okozott. Mesedélutánt rendeznek a had­viseltek gyermekeinek Nyíregyházán Budapest, junius 25 (Saját tudósítónktól.) A szabolcsi vonat, mely négyszáz hadviselt gyermeket hozott, vasárnap este indult el Buda­pestről és hétfőn reggel érkezett Nyíregy­házára, ahol Mikecz István alispán fogadta az érkezőket A gyermekek hat szakaszba vannak beosztva. A rajok élén hadviselt bajtársak állanak. A gyermekek közül harmincnyolc nyer Nyíregyházán elhelyezést. Részükre mesedélu­tánokat fogo&k rend'ezni, amelyekre kiváló mesélő művészek jönnek le Budapestről. Dressel, Köves és Bslá?s kommunistákat több rendbeli gyilkosság büntette miatt kőtélálteli háláira. Budait 15 évi és Rws Jáno*t 12 évi fegyházra ítélte a bíróság. A nyírbátori választás eredménye Nyírbátor, junius 29. (A Nyirvidék tudósítójától.) A 27-iki pótváiasztáson a nyírbátori kerületűén Birka Józsefet választották meg keresztény nemzeti egyesülés párti programmal, Szabó Lajos kisgazda pártival szemben, több mint kétezer szótöbbséggel. Szerb halálos Ítéletek — Uj magyar mártírok Budapest, junius 30 (Seját tudósítónktól,) Szegedről jelentik, hogy a szerb járom ellen fallépő és magyar érzelmüknek nyiltan kifeje­zést adó néhány magyar ellen inditottt haza­árulási pörben a szerb íögtönitéiő bíróság, csütörtökön hirdette ki az ítéletet, mely szerint Sindrics Józsefet, Ralics Gyulát, Márfy Mihályt, Virág Mihályt. Vurst Józsefet, Hajós Vilmost és Gőth István! halálra, Masszinger Antalt és Kulik Istvánt 10 évi fogházra Ítélték. Egyet felmentettek. Francia támogatás Budapest, jum'ua 30 (S*ját tudósítónktól.) Párisból jelentik hogy megbízható információk szerint a magyar békedelegáció megbizottai és a francia kormány tagjai között folyamatban levő tárgyalások a legjobb uton haladnak. A francia pénzügyi és ipari kö ök készeknek nyi­latkoznak Magyarországot támogatni. A tárgya­lés a Budapesten folytatandó tanácskozás pont­jainak kidolgozásán fáradozik. Salzmann kir. ügyész vádol. A Garay-ügy — fej lette ki beszéde fo­lyamán Salzmann kir. ügyész — egy szem abból a kaleidoszkop-ból, amelyet a világháborúnak es á két forradalomnak köszönhetünk. Ezek ugyanis letarolták a nemzet virágát, a 'hadseregünket, a legf­első magyar embert, lenyesték az ország végtagjait, csak vérző szivét hagyták meg emDerek tömegét a becsület útjáról, az ideálisták tömegét az egyenes útról letéri­tették; ez' utóbbiak közé tartozik dr. Ga­ray Kálmán aki a szélsőségek embere volt s bár fiatalon előkelő állásba jutott, nyug­talanságával a kedélyeket állandó izgalom­ban tartotta. Izgatás címén az ötös tanács előtt á vádhatóság felelősségre azért nem vonja, mert azt vádlott a tárgyaló kir. 'ügyész meggyőződése szerint nem a tanácsköztár­saság érdekében követte el; ő ugyanis el­méleti kommunista nem volt, sőt még az 1919. március 15-iki beszéde után js a kommunizmus ellen dolgozott Budapes­ten. > A vád zsarolás, mert Kiss Roland dr. Garayt a polgármesteri teendőkkel meg­bízta, aki ekként a tanácsköztársaság szer­ve lett s mint ilyen elvtársak napidíjait s más téleleket utalványozott, a Koronái, Royal! Trsay s "Májerszkv gépgyárat, vé­gül a Ceaienígvárat szocializáltatta. Az a védekezés meg nem áll, hogy terror alatt állott, mert Kiss Boland programmjában bent volt, hogy a tisztviselőket nem "1)0­csálja el, tehát Garay semmi — más — veszélytől sem tarthatott, ezt maga is el­ismeri. Nem áll meg az a védekezés sem hogy a -szocializálás tervezésére egy bu­dapesti elvtárs jött le, mert Garay átter­vezésben Önkényt részt vett és annak fo­ganatosítására megbízottat is küldött. Dr. Garay Kálmán tehát bűnös nem­csak az anyagi, hanem az erkölcsi törvé­nyek alapján is, mert az idealisták ama szektájához tartozott, akiknek célja az em*­bertársaik megsegítése, az Isten és isteni törvények felismerése és követése, a szép a jó, az erény, az erkölcs, az igazság és a szerelet gyakorlása, de a Icinálkozó első alkalommal ezeket cserben hagyta s ve­lük a hazát és a királyt. Salzmann Ottó kir. ügyé/sz beszédét egvrészt az ügy mélv, alapos áttanulmá­nyozása, a büripörrel való lelkiismeretes tiizetes foglalkozás eredményeként jelent­kező tömör tárgyilagosság jellemezte, más részről az ethikai és Garay személyével, törekvéseivel kapcsolatos általános"vonat­| kozásu részek a vádlott lelki és érzelmi 1 világának a bünpör iratain Keresztül tőr­\ Ara I korona

Next

/
Oldalképek
Tartalom