Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 75-146. szám)

1920-04-22 / 92. szám

» 4 1920, április 22 iWMMaiifta aBggBBe^ ajtJBaam gBef; m i • 1 areaWKva--.-.cra ••••—•Hl Mim iniljgMasaSgana m • ^^^.•re^groi.r ii.i.«Ti.i.ii.«fli i .i/iii»-1 f^amAM W<3K3Sa Naphtalin, Camphor, Rovarpor, Molypor, Moíyessea­tia, szsJmakalapfcsitétr," Sírobín szalmakalap tisztító, cipő­fehérítő. Kaíctíoní, Odontin és más fogpasták. r Iáját timéiiiáiga olaj Gyógyáruk, kötszerek, gummiáruk, fertőtlenítő szerek és az ossz.es e szakba vágó cikkek legjobb és legolcsóbb beszerzési forrás Földes Márton Aranykereszt Dregneria, Nyíregyháza. (Városház épület) ItmMIIMMBWUmusM^^ 'iMirv^mwwm^wfflr »rimnnn<m nwnirrr - rmu ^iiirTtitiiiftiwr mmMíei Szobafestést Mázolást és íeíőíestést legoicsöbban készít Izsay fes Keskeny-utca 19. szám alatt használt bútor és 25 m, uj fenyődesska eladó. 1442 Dohánypajta sürgSs-n elaíó. Értekezni lehet Forró Sán­dor ácsmesternél, Sötvös-utea 4. 1241 Kit darab süldő eladé. Ószőllő utca 118. 1240 Nyíregyháza határában 23 b«ld föld — kertgazdaságnak is alkalmas — kiadó. Egy permetező eladó. Értekezoi lehet Desse?íffy-tér 5. 1244 yufga I2i | Szakáaeaét és szobaleányt keresek lehetőleg azonnali be­* jj lépésre. Széchenyi-utea 24. 1Í43 1 pamag ksptiatáSzinház-u. 8. 5 9s ? Értesítés. i Értesítem a t. kelybali és vidéki kö­I zönséget, hogy Egyház-utca 2. sz. alatti I orvosi rendelőmet a mai kor igényeinek | megfelelően fogászati ®üterem®el bővi­i tettem k :. A műtermemben foghúzás érzéstelenítéssel, fogtömés, arany­koronák, aranyhidak, szájpadlás­nélküli fogsorok, müfogak kaucsuk és arany szájpadlással, — továbbá csapfogak, fogregulatiok (egyene­sitések) és minden e szakmába vágó munkák gyorsan és pontosan esz­közöltetnek. Rendelés d. e. 9—12, d. u. 3—6. 572 Dr, Molnár Viktor orvos, Egyház utca 2. 15-20000 vályog | Ha valamit venni vagy eladni akar, fordutjoaaz ANKER | adásvételi irodájához, Nyirviz-palota. 1140 ü 5 Egy gazdasszonyt keresek tanyára azonnali belépésre, ki kivetésére keresek megbízható munkásokat. Soltész János | az aprómarha neveléshez is ért. Báthory-utca 7. 1205 kőműves mester, Arany János- és Kélcsey-u. sarok. S93 | A külvárosban 2—3 szobás lakást mellékhelyiségekkel, \ lehetőleg külön nagy udvarral, kerttel, azonnalra S'® » keresek. Cim a kiadóhivatalban. 1123 Jobb ttlzőleány felsőrészhez felvétetik állandó munkára. Cim az Ujságboltban. 1224 Í Viz-utca közelében magános fiatalember részére lakást -jj keresek. Viz-utca 3. 122S _. j Finom hordós káposzta nagyban és kicsinyben kapható. feéa? féld, festéké, esyif leojeöl i Csonka Pá l- f M* ie t> Káii6iutca 1230 iHínaségöen lesoícsébban kapható BRÖLLI a5£?SSS hí 14ré!Zeile !' fino m Viüanycsillárok nagy választékban kaphatók Herskovits Gyula elektrotechnikai üzletében. Villany és csengőszerelésak és javítások, varró­gép, kerékpár ésgramofon javítások elfogadtatnak ssSnes emsdtHáls, \ ©sa i A Szabolcsvármegyei Turáni Kör Általá­j nos Közművelődési Egyesület 1920. május hó ; 2-án délután fél 4 órakor a Nyirvizszabályozó 5 Társulat dísztermében MM fesíéküzletébeo, Bessenyei-tér. WM> Gschvindt-féle, nagyban állandóan kapható leg­jobb és mindig friss minőségben. Vidéki meg­rende'éseket szívesen fogadok, helybeli keres­kedőknek, pékeknek, cukrászoknak házhoz szállítok. Gottdíener Lörinez, Uj-ofsa 15. sz. A Nyíregyházáról induló és Nyíregyházára érkező állami és kisvasúti vonalok ISI _ _ p 594 5 Eladó bicikli, alig használt,, kitűnő, erős, a kemeesei i postahivatalnál. 1232 Néhány kis tagbirtok, 40—100 magyar hold, szabadkéz­ből eladó. Nyíregyháza közvetlen közelében. Bővebb felvilágosítást nyújt dr. S. Szabó László ügyvéd. 1233 Mosni-vasalni tudó jobb bejárónőt keres május l-re dél­előtti és délutáni elfoglaltsággal orvos. Cim a kiadóhi­vatalban. 123G Féderes talyiga, teljesen jókarban, megvételre kerestetik. Weiser bolega, Nyíregyháza. 1235 Négy darab süldő malac eladó. Széchenyi-tér 9. 904 Tisztességes szobaleányt keresek mielőbbi belépésre. Sím a kiadóban. S05 megjelent. Kapható m ;ndenütt. Ara 2 korona. Apró hirdetések Eladó egy bordó elüss szalonberendezés. Értekezni le­het Eötvös utca* 15,, d. n. 2—3 óra között. 906 Egy jégszekrény és egy ágyba való ló«zőr madrác eladó. Kossuth utca 32. 1003 Ugy helyben, mint. vidéken elvállalok mindenféle javítást, házi- és gyermekruha varrást. Szarras u. 72. 1002 8 darab 1 éves süldő eladó. Selyem utca 40. 1001 Friedlánder és Heller cégnél egy tanuló azonnal felvétetik, 1010 I - Selyemhernyó tojást keres kertészet Eállósemjén. j Harisny a fejelés. 3 pár rossz harisnyából 'kap 1 2 pár jót. Felvétel Papp László kelmefestő üzlete, Nyírvíz palotával szemben. 1011 Elveszett csütörtökön az ünnepélyen Kölcsey-utca | C3 a pénzügyi palota között egy antik, 3 drá­gakövei, kékre emalirozott szalaggal, képtartóval j Különbejáratu bu1oro Zott szoba előszobával a város díszített ezüst kutyafejű brostü. Megtalaloja juta- • központjá n két fiatal ember részére kerestetik, lomban részesül az Ujságboltban. 1008 > m eii"ék:es. 124 ) Vashordók, fahordók féliteres. ívegek eladóit. Csil- j B e, We n. u_ 22. szám alatt egy uj féderes talyiga lag Béláné Vay Adám-u 5. 1009 j elad ó_ 125 2 Magános n5 keres kisebb tuterozoíí szobát j Epresker t. U i 22. szám alatt egy 4 lóerajü benzin Május l-re. 124ö ; motor gép eladó. Értekezni ugyanott. 1251 Egy boglya gabonaszalma elsdó Erdő-ser 16. J Eg y j ókarban lé v5 rövid zongora ei adó Báthori-utca szám alatt. .1246 * 8 száci a]aU 1 25o % • Tulipán, írisz, kékeslila, fehér orgona (üres, : ——— ———— ™ iutfcI,sa a | Ügyes Mm vayy Klfutálaány 'ÍÍÍS.'it, ¥ ISJ&SZ ! alkalmazást n yer a, OjrfgMÍtaa 958 adó. 124S Három elemista gyerekhez izraelita nevelőt kíresek. Kis Ármin Nyirpazony. 1005^ 200 darab vályog eladó. Kossuth utca 55. ,,, ,, , ~ , _ „„ „„ ..otírri. > jelenleg is ptr«eutes intézői állásban levő n5a fiatalember. Jo allap&tban levo 17 soros Saek-fele vetogég J J 6 1 . T T í aíi eladó. Értekezni lehet Marion Emii Sléchenyi-tér 9. f ClíTK Z%gJV'á L,&)ÖS, HajdMt6ttíí!ea. 59S tart a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó és jelentés. 2. Titkári jelentés. 3. Költségvetés és zárszámadás megvizs­gálása és megállapítása, feimentvény megadása. 4. Megüresedett tisztviselői állások betöl­tése. , 5. Alapszabályok módosításának ügye. 6. Indítványok. A közgyűlésre a tagokat ez uton is tisz­telettel meghívja Nyíregyházán, 1920. április hó 14-én. Dr. Klekner Károly, 578 elnök. A baísai körjegyzőségnél egy okleveles jegyző kisegítőül alkalmazást talál. Fizetése havi 600 kerona, az összes mellékjö­vedelem fele és c-gy bútorozatlan szoba. Olyan komoly egyének ajánlatát kérem, akik az újon­nan szervezett s a törvényhatóság által már jóváhagyott II. jegyzői állásra reflektálhatnak. Az állás május l-én okvetlen elfoglalandó. 563 Nyíregyházi kir. járásbíróság. i | i • ! Pk. 1620—1920. sz. ( Hirdetmény A nyíregyházai kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat: A Szabolcsi agrár takarékpénztár által Nyíregyházán 1919. november 3-án 300 ko­rona értékű 12 drb. 25 koronás fehérháiu bankjegynek kicserélés végett átvételéről 19. szám alatt kiállított elismervény megsemmisí­tése iránt az eljárást Barna Elek kótaji lakos kérelmére folyamatba tette, ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy e jelen hir­detménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számí­tott egy év alatt az okiratot a bíróságnál mu­tassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó ujabb kérelmére semmisnsk fogja nyilvánítani. Nyíregyháza, 1920. évi március hó 26-ik napján. KATONA sk jbiró. A kiadmány hiteléül: MAGYAR, kezelő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom