Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 75-146. szám)

1920-04-01 / 75. szám

Nyíregyháza, 1920 április 1. ' Csfltö'tők XLI. évfolyam * 75 szám -MMU HWi SZABOLCSVÁRMEGYE ÉS NYÍREGYHÁZA VÁROS HIVATALOS NAPILAPJA KílH*etés: Egész évre 120 K, félévre.. 60 K, negyedévre 30 K, egy hónapra 10 K. - Tanítóknak félévre 40 korona ­I Szaboicsvármegye katonai parancsnoksága, 165 kt.—1920. szám. Hirdetmény Á fővezérség folyó hó 21 én kelt 12854—I. sz. parancsa értelmé­ben folyó hó 26-ától kezdve az idáig kiadott összes útlevél rende­let hatálycn kivül helyeztetik. Vásárosnamény-Mátészalka-Vámos­pércs-Konyár-Berettyóujfalu-Szeg­halom-Dévaványa-Mezőtnr- Szarvas­Fábián-Hódmezővásárhely jelen­legi demarkációs vonaltól nyugatra fekvő területeken az általános forgalom polgári egyének részére meg van engedve. A polgári egyé­nek az ellenőrzés akadálytalan lefolytatása céljából személyazo­nossági igazolványokat szerezze­nek be. Ezen igazolványokat az államrendőrség, olyan községben, ahol rendőrség nincsen, a községi elöljáróságok állítják ki, mivel egyes községekben a fényképbe­szerzés lehetetlen, a fénykép helye üresen hagyandó, aj ónban pontos személyleírás csatolandó. Katonai láttamozás a fent emiitett terüle ten nem szükséges. A demarkációs vonal átlépése feltétlenül meg van tiltva. Jármy Elemér s. k., huszár ezredes, vm. kat. parnok. h Keresztény Szociális Misz­sziótársulat gyűlése Nyíregyháza, márc 30. (A Nyirvidék tudósítójától) Egy esztendei kényszerű hallgatás után, a gyülekezési jogot és szabad ságot lábbal tipró vörös uralom és a román megszállás elmultával, szaba­don lélekzik s a szabadságot hozsán­nás munkakedvvel köszönti a Keresz­tény Szocial s Missziótársulat nyíregy­házi szervezete is. A missziótársulat f. hó 21 ón délután négy őrskor a Nyirvizpalota III. emeleti d sztermében Mikecz Dezsőnó elnöklete alatt gyűlést tartott A misszióhölgyek nagy szám mai .jelentek meg. hogy újból felve­gyék a keresztény alapon álló társa­dalmi, erkölesnemesitő és jótékony munkálkodást. Mikecz Dezsőné elnöknö megnyitó beszédében kiterjeszkedett arra a nemzeti fellendülésre, amely a vallásos alappal karöltve hivatva lesz az országot gyászos romjaiból újra ki emelni és az egyesület nevebjn is öröm­mel üdvözölte a mindannyiunk remény­ségét képező magyar nemzeti hadse reget. Énekes János egyházi tanácsadó a jótékonysági, valamint gyermek és cse­csemővédelmi ügyekről tartott hosz szabb beszámoló jelentést, miután me­legen üdvözölte a gyűlésen megjelent Barabás Samu kolozsvári ref. esperest, aki belső megindultsággal vcnt párhu­zamot előadásában a világ két leg igazságtalanabb ítélete között. Ezeknek egyike a világ legingatagabb bírójának ajkán hangzott el, aki a farizeusok és Alapította JÓBA ELEK Felelős szerkesztő Dr S. SZABÖ LASZLO -mm Szerkesztőség és Kiadóhivatal: SZÉCHENYI-ŰT 9. SZÁM. TELEFON SZÁM 329. POSTACHEQUE Kéziratokat nem adunk vissza. hamis tanuk vádolására Jeruzsálemben Isten fiát ítélte halálra, a másik ítéle­tet pedig a magukat vílágbirójának fel toló antant hatalmak mondják ki a hatlen és háládatlan nemzetiségek ta­núskodása mellett az ezeréves Magyar­ország felett, hogy szétdarabolják Lel­kes szavakban buzdította a hölgyeket, hogy ne szűnjenek meg lelkesíteni a férfiakat s ne térjen nyugalomra Ma gyarországon se egy férfikar,"se egy női sziv, amig az ország integritása helyre nem áll amig a széttagolt haza főnix madárként újra feltámadni fog. Énekes Jáno3 egyházi tanácsadó rö vid ismertetést nyújt a hölgyeknek a női választási jogról. Határozatba ment, hogy a Missziótársulat hölgyei csakis a keresztény és nemzeti alapon álló pártot fogjak támogatni. A jelöltek sze­mélye tekintetében azonban addig, mig a választékerületek pártelnökségé­ben megállapodásra nem jutnak, nem hoznak határozatot. Virágh László, a központi sajtóvál­lalat kiküldötte a- keresztény nemzeti irányú sajtó propagálásására é3 elő­fizetők gyűjtésére kérte fel a hölgye­ket Végül a gyűlés Slachta Margitot, szociális missziótársulati nővért, aki Budapes'en az I keiületben, nemzet­gyűlési képviselővé választatott, mint első női képviselőt, kit a nyíregyházi szervezet is rajongó szeretettel vall magáénak, táviratilag üdvözölte. Akinek Amerikában ismerőse van, olcsó élelmiszerhez juthat Amerikai segítség az éhizi magyaroknak „American Relief Administration 1' Az „American Relief Administration" már hosszabb idé óta áldásos tevé­kenységet fejt ki Magyarországon a nyomor enyhítésére. A kiváló amerikai egyesülés sokat tett a fővárosi gyer­mektegélyezés terén, most pedig ujabb emberbaráti akcióval siet segítségünkre. Lehetővé teszi ugyaiis, hogy az Ame­rikában élő magyarok itthoni véreiknek, ismerőseiknek élelmiszereket küldhes­sjnek. Ez az élelmiszerküldés nem u^y történik, h«^y amerikai barátaimnak levelet irok s ők esomagot küldenek a címemre. A magánfelek postaküldemé­nyei Amerikából nagy nehezen vagy sehogysem érkeznének meg. Az ^Ame­rican Relief Administration' 1 Budapes­ten, később az ország más »agyobb városaiban is nagy élelmiszerraktárakat (American Relief Warehouses) állit fel. Ezekbe a raktárakba Amerikából zári ha,ór&kományokban jönnek meg a pom­pás élelmiszerek, amelyek ig'y az el­kallódás veszelyének nincsenek kitéve. Ezek az élelmiszerek nem foglalhatók le, hatóságilag igénybe nem vehetők s mint amerikai ajándékok a megállapí­tott fejadagba sem számithatók be. Már most az olvasóközönségét az érdekli, hogy miként juthat ezekhez a pompás ajándékokhoz, továbbá, hogy mik is lesznek a zokban az amerikai raktárakból kapott ajándék csomagok ban. A kérdésre a felelet ez : Bárkim is van Amerikaban, annak módjában van éngem ezekhez az élelmiszer ajándé kokhoz juttatni Bemegy akármelyik amerikai bankba, ott bizonyos összegű dollár ellenében élelmiszerutalványt kap amelyet Magyarországon élő barátja, vagy hozzátartozója nevére állitat ki. Ennek az élelmiszerutalványnak chefue jellege van s az amerikai rokon vagy jóbarát ezt a eheqae et ajánlott levélbjn elküldi annak a magyarországi egyénnek cimóre, akinek a nevére kiállították. A bo'dog címzett az igy érkező ula'ványt ellenőrzes végett bemutatja az „Ame­rican Relief Adminisztration Warehou­ses" központi irodájában (Budapest IV. Váezi utca II. 1T. 19), ahol egy másra át nem ruházható utalványt kap az „Amerikai Segitő Raktárhoz", mely néki az élelmiszert kiszolgáltatja Hogy az egyes élelmiszercsomagokban mi van, arra a kérdésre legközelebb fele­lünk. Most még csak ennyit: Nyilván­való első teendőnk, hogy amerikai is­merőseinket befizetésre kérjük fel. Erre a célra az „American Relief Administ ration" levelezőlapokat bocsát a kö­zönség rendelkezésére-. Ilyen levelező­lapokat a vármegyei katonai parancs­nokság már rendelt Budapestről. Ezek megérkezését közölni fogjuk. A levele zőlapok majd a katonai psrancsnoksá goknál lesznek kaphatók. Elitélt kommunisták Nyíregyháza, márc. 31. (Síját tudósítónktól.) Csépes János, Márkus Gjörgy, Nagy Jenő. Nagy Já nos és Kulcsár Józsel nsgykállói lako­sok bünügyét most tárgyalta a nyíregy­házi törvényszék. Az államügyészség ellenük több rendbeli zsarolás, orgaz daság és hatóság elleni erőszak bün­tette eimén emelt vádat amiatt, hogy a mult. év március 20 án Nagykállóban a református, római katholikus és íz raelita templomi kegyszereket elkommu­nizálták. A görög katholikus egyházéit csak azért nem vitték el, mert azok nem voltak nemes fémből valók. Ezen­kívül Nagy János április 12-én arra kényszeritette Mandel Dezső és fiutt­mann Jenő nagykállói ruhakereskedő­ket, hogy áruik egy részét az általuk kijelölteknek kiadják. Továbbá eltávo­lították a postahivatal személyzetét és Sántha Béla helyettes főjegyzőt. Mind­ezekért pedig Márkus György Budapes­ten 1800 koronát, Miskolcon pedig 2400 koronát utalványoztatott ki magának. A törvényszék a megtartott tárgyalás után Csépes Jánost, Nagy Jenőt és Kulcsár Józsefet 6 hónapi, Márkus Györgyöt és Nagy Jánost pedig 8 hó napi börtönre ítélte A vádat Székely Gyula államügyész képviselte, mig a vedelmet dr. Prok Gyula és dr. Simkó Endre ügyvédek láttak el. Kiss Árpad kérelme a szinügyi bizottság előtt Nyíregyháza, március 31. (Saját tudósítónktól) Kiss Árpád szín­igazgató, mint azt már megírtuk, ké­relmet intézett Nyíregyháza város kép viselőtestületének szinügyi bizottságá­hoz, hogy elődásait április hó 16 én újonnan szervezett színtársulatával megkezdhesse. A szinügy bizottság hétfőn délután foglalkozott a Kiss Ár­pád kérelmével és annak helyt is adott azon föltétellel, hogy a színigazgató 16 tagu zenekart szerződtet és elsőrendű játékerőkről gondoskodik. Ugyanekkor helyt adott a bizottság a helyárak emelésének is. Az újonnan engedélyezett helyárak azonban csak 14 napig érvéoyesek s tovább csak akkor maradhatnak meg, ha az igaz gató a tagjaival kötött szerződések be­mutatásával igazolja, hogy a tagoknak olyan magas fizetést ad, amilyen arány­ban áll a felemelt helyárakkal. Az újon­nan megállapított helyárak a követ­kezők : Földszinti páholy 80 kor. Emeleti páholy 70 kor. Támlásszók 20 kor. Körszék 15 kor. Erkély I sor 15 kor. Többi sor 10 kor. IÍ emeleti zártszók 6 kor. Diák és állóhely 3 kor. Kikötötte továbbá a szinügyi bizott­ság, hogy Kiss Árpád minél több hazafias tartalmú színdarabot, magyar törté­nelmi drámát, népszínművei és a klasz­szikus magyar irók müveit köteles tár­sulatával játszatni. HÍREK Előfizetők figyelmébe A mai naptól kezdve a napról-napra emelkedő papírárak és drágaság miatt kénytelenek vagyunk az előfizetési di­jakat felemelni. Az uj előfizetési árak a következők: Helyben : egy hónapra 15 k®r., ne­gyedévre 4© kor., félévre 80 kor., egész évre 160 kor. Vidéken: egy hónapra 20 kor., ne­gyedévre 50 kor., félévre 100 kor., egész évre 200 kor. Az egyes számok ára változatlanul megmarad. — A Nyomdászbál, amelyet a nyír­egyházi nyomdasz-itjuság húsvét első napján a Koronában rendez már most nagysikerűnek igerkezik. A nyomdász­ifjúság táncmulatsága jövedelmének tekintélyes részét jótekonycélra, a hadi­rokkant nyomdászok telsegitésére for­dítja, tehát a mulatság megrendezésé­ben a kartársi humanitás nemes gon­dolata vezérli. Az esi táncosaival azt az örömhírt közölhetjük, hogy a talp­alávalót a kitűnő Damu Béla zenekara fogja szolgáltatni. — Ki akar háztartási foglalkozásra alkalmazni április 13-tól egy 17 éves leányt ? Jelentkezni lehet a nyíregy­házi törvényszéken a fiatalkorúak bí­róságánál. — Eljegyzések. Ernyei Erzsike Ra­mocsahaza, Elefánt Miaaiy Kisvárda, jegyesek. (Minden külön ertesité3 he­lyett.) Král Rózsikát Budapestről eljegyezte Szakolyi Sándor. (Minden külön érte­sítés helyett.) — Házasság. Folyó hó 30 án dél­eié'.t 10 órakor kötöttek házasságot Szabados Lonka és Kodra Péter. Ta­nuk : Steiner Vilmos százados, hadbiz­tos és Bleuer Marton urak. (Minden külön értesítés helyett.) — Egyházi ének. Szerda, csütör­tök és nagypénteken esti fel 6 órakor tartatnak a megható Lamentatió szer­tartások a helybeli rk. templomban. Jeremiás proíéta siralmait Molnár Kál­mán, Cserta Kálmán, Szabó Gusztáv, Tarkányi István, Rajtik Pál ós Májer Béla énekkari tagok adják elő. A si­ralmak után a Palesztrina Miserere Kórust dupla kvartett énekli. — Divatlap, zenemű és könyvújdon­ságok érkeztek a Ferenczi-fele könyv­kereskedésbe. 419 m­Ara 60 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom