Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 1-74. szám)

1920-01-13 / 9. szám

4 JŰÍRVIDÉK. 1920, január 10. és ezen adománynyal Rockefeller eddigi ado dományainak összege eléri a négyszáz millió dollárt. A karácsonyi százmillió dollár felét Rockefeller a közoktatásügyi államtitkár, másik felét pedig a Rockefeller intézet rendelkezésére bocsátotta. Mindössze annyit kötött ki, hogy az egyik ötven millió elsősorban a tanárok fi­zetésemelésének tervét és céljait szolgálja, a másik ötven milliónak egy ^-észe pedig az or­vosi tndomány emelésere fordítandó Kanadá­ban. — Az Imperátor angol zászló alatt. A német hajóépítés nagy büszkesége volt az Imperátor, a világ legnagyobb személygőzőse, amely 1913. tavaszán tette^meg első útját Ham­burgból Amerikába. Szemben a Cunard Line negyvenkétezer tonnás Aquitaniájá-val az Impe­rátor ötvenkétezer tonnásra épült. 1180 főnyi legénységre van szüksége az Imperator-nak és több Hint négyezer utasnak ad hajlékot. Az Imprator tánctermeiről, uszodáiról, sporthelyi­ségeiről, könyvtáráról, kórházáréi annakidején fcőven beszámolt az egész világ sajtója. Kilenc­venhétezer lóerő hajtotta a rekord hajó négy propellerjét. Németország nemzeti büszkesége volt az Imperátor, amely most újból megkezdte EZ Atlanti-oeeán átszelését, de angol és nem német zászló alatt. Hiszen Németország még a fegyverszüneti szerződésben kénytelen volt le­mondani összes ezerhatszáz tonnásnál nagyobb kereskedelmi hajóiról, kárpótlásul a buvárhajók által elsülyeztett entente-hajókért. SoHthamp­tónban kötött ki az Imperátor, nem pedig Ham­burgban, ötnapi késéssel. Hatnap helyett tizen­egyig tartott az utja, noha Smith kapitány sze­rint az időjárás nagyon kedvező volt. A késést a gépek hibás funkcionálása okozta, melyet a rosszminőségn szón idézett elő. Newyorkból kidűlt el az Imperátor és Newyorkban nem tudott olyan szenet kapni, amilyenre gépeit be­rendezték. Eonél lesújtóbb tünete alig van a világgazdaság nehéz krízisének. — Herceg-premiér Bécsben. A bécsi Renaissanc9-Bühne, amelynek Harry Walden, a Burgszinház volt híres művésze az igazgatója mint Béesből jelentik — január 13-án mutatja be Herceg Farenc ,,Kleopatra gyöngyei" cimü uj vígjátékát, 8mely eddig még sehol sem be rült előadásra. A Herceg-darab fő férfiszerepét Marry Walden fogja játszani. — A cseh papság elszakad Rómától. ' Január 8-án az egész cseh köztársaság haladó katolikus papsága kongresszust tart, amelyen hir szerint kimondják az elszakadást Rómától és kihirdetik a cseh nemzeti egyház megalapí­tását. A cseh papság köreiben már több mint «gy éve élénk agitáció folyik a cseh nemzeti egyház érdékében, A cseh papok elsősorban a cölibátus eltörlését kövatelik és több száz ka­tolikus pap már mag is nősült. — Gummisarok, gummiharisnyakötő ée posztókomód c>pők minden nagyságban kap­ható a Hungária cipőgyár üzletéhen, Zrinyi Aona utca. Köszönetnyilvánítás. A LeányegyW karáosonyán adakozók ne­vét folytatólagosan itt közöljük: Weiser Fülöp 5, Helmeezy iajosné 10. Sándorrífy Sándor 5 Leffkovits Viktor 5. Ba­litz József 10, Borbély Sámuel 20, Feuer Miksa 10 Rottaridesz Istvánné 10. Fleiner Lajos 10, Toldyné 10, N. N. §0. Weisz Li­pótné 10, Haven Lajos 10, Berger Sámuel 10, Wassermann Sáinuel 10, Blera Mór 20, Csil­lagáé 10, Friedné 20, Krámer Fereue 20, Eh­renstein és társa 20, Billesbaoh Péter 20, iroldmaun Sándor 20, Mitternacht József 10. Weisz Jenő 10, Biumenthal 10, Manheimer 10, Hangya fogyasztási szövetkezet 50, özv. Klein Hermanné 1, N. N. 20, Bleur Béla 10, Ger­gelyffy György 26, Moskovits Zsigmond 30, Földesné 20, Szabó Károlyné 20, Paula Már­tonná 10, Nagy Kálmán 30, Pápay András 2, Friedler Syuláné 4, Rábory Lipótnó 6, Kohp Jeremiásrió 10, Goldmann Mórné 10, Ébner Ábrahámnó 20, Silbsrstein Józsefné 10, Fisch Jakabné 20­N oi ruha-, kosztűm és kabátszövetek nagy választékban érkeztek UNGÁR LIPÓT áruházába, Nyíregyházán. 42 Apró hirdetések. Tűzmentes pénzszekrényt venne Nyirpa­zony község. Í7 ' 11 1 • > 1 35 éves, keresztény, jobb iparos házas­ság céljából ismeretségét keresi egy komoly, háziasan nevelt idősebb leánynak, vagy gyer­mektelen fiatal özvegy nőnek. Teljes cinsu le­veleket „Boldog otthon" jeligére a kiadóhiva­talba kér. 85 Egy jóházbó! való fiatalember, aki több iskolát végzett, ajánlkozik gazdatisztnek, kul­csárnak. vagy ehhea hasonló állást elfogad. Cim „777-' a kiadóban. 84 Szemétkihordást és egyéb fuvart válla­lok. Egy jókarban levő hámot veszek. Széc­henyi-utca 38. 86 Január hó lő.-étöl jó háeikosztot kaphat 8 fiatalember. Cím a kiadóban. 88 Két jókarban levő nagy karikahajós sza­bőgép é3 ebédlő tükrös dívány eladó. Csipke­utca 15. szám, fc9 Levágott és kifésült hajat vessek a leg­magasabb árban. Rosenberg, Bethlen-utca 12) sarok ház. 2706 Nevelői állást vállal érettségit tett, jó képzettségű fiatal ember, zeneelméletet is ok­tat. Felvilágosítást ad a nagyhalászi főjegyző. 516 Bérbe vennék, lehetőleg a város bensőbb területén, egy jó száraz pincét, melyben 500— 1000 hektoliter bor elhelyezhető. Ajánlatokat az Ujságboltba kérek 517 Egy szabó tanonc fizetéssel fölvétetik Csicseri János szabómesternél, Luther-utca 6. 518 Teszek egy 2 méter magas, 70 cm. saéles tükröt legmagasabb árban. Ugyanott eladó egy öltöny ruba, télikabát és egy pár cipő. Bocs­kai utca 35. 519 Gazdaságba gaz dfc tiszti állást keres jó­megjelenéstt. nős, családos, hadifogságból most hazatért egyén. Bővebbet Kövér Sámuel hádo gos, Zöldség tér. 520 A vásártéri állomás mellett, a második dűlőben, egy fél hold föld eladó- Értekezni lehet Gyurján Józsefnél, Örökösföld, IV. sza­kasz. 56 Egy igen finom selyemmel bélelt fekete téli kabát, egy Ferencz József lábát mellény, nyel, egy világos drap tavaszi felöltő, egy dupla fedelű Omega arany óra és két lorilliáns gyürü eladó. Cim a kiidóban. 60 Harúnyafcjelés! Három pár rossz ha­risnyából két pár jót kep. Egy pár fejelése 4 korona. Felvétel Stern Lipót ktoimunka üzle­tében, Takarék-épület. 86 Okleveles gazdász, gazdatiszti állást ke­res. Cim a kiadóban. 39 Egy használt szecskavágót keresek meg­vételre. Jelentkezni lehet Vay Ádám utca 20. szám alatt. 70 Fedésre alkalmas nád kisebb-nagyobb mennyiségben eladó. Értekezni: Scher Mór, Kossuth utca 42. • , 71 Eladó teljesen uj kétszobás modern lakó­ház az összes szükséges mellékhelyiségekkel. Ára 57000 kerona. Február 1-én elfoglalható. Értekezni lehet Árpád u. 8. 76 Laktanya tér 4 szám alatti cinezett pléh­hel fedett ház, mely áll 1 szoba, 1 konyha ós 6 lóra való istállóból, eladó és azonnal elfog­lalható. Érlekezni lehet ugyanott. 77 Égy elsőrendű szakértelemmel bíró asz­szony, ki a háztartás minden ágában teljes jártassággal bír, esetleg nagyobb uradalomban mint önálló megbízott leányával együtt állást keres. Cim a kiadóban. 82 BÉCSI TANÁRNŐ kedvező feltételek mellett német órákat ad. Virág utca 8­Szarvas utca 77. sz. ház eladó. Újonnan épült modern uri ház, mely áll 3 szoba, elő­szoba, fürdőszoba, konyha, kamara, pince, fás­kamara, 3SG négyszögöl konyhakertből. Azon­nal elfoglalható: Értekezni ugyanott. 83 Hölgyeim : Ki vidítana fel életvidám, de jelenleg búskomor nőtlen férfit ? Leveleket » kiadóba kér „Jótétemény" jeligére. 80 Borárverés. Az Ujfehértói Takarékpénztár Rész­vénytársaság megkeresésére közhírré te­szem, hogy Goldstein Lajos (Ujfehértó) késedelmes adós terhére Ujfehértón, Csaj­kos Istyán ur színjében és a Kaszinó­vendéglő pincéjében elhelyezett mintegy 340 hektoliter 19 7. évi termésű, állító­lag Trünnenbaum Dávid tarnowi lakos tulajdonát képező bőit, hordóval egy té­telben, a legtöbbet Ígérőnek eladnak a folyó év január 16-ik napján délelőtt 10 és fél órakor Ujfehértó községben, a Ka­szinó-vendéglő pincéjében közreműködé­semmel megtartandó árverésen. Az eladó a bor és hordók minősá­géért nem felel. ; . Kikiáltási ár hektoliterenkint 800 K « hordóval, de ezen a*ól is eladják. Bánompénz 100000 K készpénzben. Az árverési vevő köteles a vételárat azonnal kifizetni, amit ha nem tenne, a bánompénzét az árvereltető javára el­veszti és terhére nyomban uj árverést tartanak, amelyben ő már nem vehet részt. Az összvételárat a kiszolgáltatott bormennyiséghez képest kelyesbitik. A vételi illetéket az árverési vevő köteles azonnal kifizetni. Az árverési eredmény kihirdetésétől kezdve a borban és hordóban eshető kárt az árverési vevő viseli, aki a bort és hordókat azonnal átvenni és öt napon belől elszállítani tartoiikt A zálogtarté hitelező bánompénz le­tétele nélkül árverelhet és követelését a vételárba beszámíthatja. A bor és feordók megtekintése vé­gett az Ujfehértói Takarék pénztar Rész­vénytársasághoz kell fordulni. Myiregybáza, 1920. január 10. 1650 Dr. Kovách Elek, áll. közjegyző Nvo»»toit lóba Ilck laptBlmjdoaos könyvnyomdájában. Nfiregyháíán

Next

/
Oldalképek
Tartalom