Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 1-74. szám)

1920-02-24 / 44. szám

1920. február 24 JSfYÍRlTIDÉK 3 Romanticizmus — Redivivus Derék jó Krúdy Gyulánk romantikát akar­ván irni, Szindbádot kocsira ültette. Nem is akármitélésre, hanem első osztályú , Veres postakocsira." Pár hónap előtt ilyeneket olvas ván, még elfogott bennünket a kegyeletes ér­zés a rég multak szine3 emlékeinek efféle idé­zésére — de egy váratlan fordulat a kultura haladásában s ime: a boldog idők ismétlik magukat. Nyakig vagyunk magunk is a roman­tikában s többé nem andaloghatunk a „Vörös postakocsi" bájos emlékein . . . Az Ur 1920. évének febiuár havában ninc3 többé semmi romantika „Vörös" színben, se a ,,Postakocsi '-ban. Ha Krúdy romantikát akar irni, keressen más cimet a könyvéhez. Reggel fél 8 órakor bekiált a „Korona"' portása a kávéházba: „Kisbutyka! Nagy­Butyka! — Ujfehértó 1 — Téglás! — Hadház! — Debrecen-felé beszállani! Postakocsi az első vágányon! Szemfüles és egészséges üzleti szellem a helyzet magaslatán! Delizsánc indul a fő utvonalokon. Debre­cen felé szép termes zöld kocsi. Ahogy fő­vonalra illik. Kisvárda -fele valamivel szerényebb ós szűkebb, mint vicinálishoz dukál. . . A szálloda - előcsarnokában türelmetlen utasok lesik-várják az indulást, kémlelik egy­mást, egymásban a kellemes, vagy kevésbbé kellemes útitársat a hosszú útra s víg élcelő­dések közt helyezkednek el a halottaiból fel­támasztott postakocsiban . . . Hálókocsi, — buftetkocsi, félfülke stb. még nincs bevezetve, de az nem baj, kérem: fő, hogy haladunk a kulturában, no meg oztán csak egészség legyen. A többit meghozza az idő és a jó magyar türelem . . . Szóló. < Olajárverés. Az Uj fehértói Takarékpénztár Részvény­társaság megkeresésére közhírré teszem, hogy a megkereső zá'ogbirtokábsn levő 32 hordó, mintegy 60 métermázsa 1918 évi napraforgó olajat, hordókkal együtt, egy tételben, a leg­többet Ígérőnek eladnak a folyő év február hó 26-ik napján délelőtt 10 és tél órakor Ujfe­hértó községben, az Ujfehértói Takarékpénztár Részvénytársaság üzlethelyiségében közremű­ködésemmel Etovics Pinkász késedelmes adós terhére ós költségén megtartandó árverésen. Az eladó az olaj és hordók minőségéért nem felel. Az olajból mintegy 35 métermázsa csak ipari célokra használható, a többi étel­olajként is. Kikiáltási ár 150000 korona, de ezen alól is eladják. Bánompénz 50000 korona kék­pénzben. Az árverési vevő köteles a vételárat ha­sonlóan kékpénzben azonnal kifizetni, amit ha nem tenne, bánompénzét az árvereltető javára elveszti és terhére nyomban uj árverést tarta­nak, amelyben ő már nem vehet részt. Az árverési vevő köteles a vételi illetéket azonnal kifizetni. Az árverési eredmény kihirdetésétől kezdve az olajban és hordókban eshető kárt az árve­rési vevő viseli, aki a megvett árut azonnai átvenni és két napon belül elszállítani köteles. A zálogtartó hitelező bánompénz letétele nélkül áryerelhat és követelését a vételárba betudhatja. Az olaj és hordók megtekintése végett az Ujfehértói Takarékpénztár Részvénytársaság­hoz kell fordulni. Nyíregyháza, 1920. február 21. .247 Dr. Kovách Elek, áll közjegyző HÍREK Őmerészsége Láncos ur bizakodó mosollyal állit be a jó pénzes helyre Hó;ia alatt csomagot hoz. Ezt tessék megnézni, valami csodálatosan finom, valami nagyszérü vásárlási alkalom. Áhítattal kigöngyölt csomagjából egy bunda kerül ki Na, nem is egész bunda csak bélése. Puha, meleg pompás szörmebélés. A pénzes helyen kérdezik, tudja-e, miféle szőrme ez? NemJudja. Honnan származik ? Azt sem tudja. Mi az ára ? Na, azt tudja. Nyolcezerháromszáz korona, kérem. Furcsa — mondják neki Nem tudja, értékes-e a szőrme, végy nem, szőrme e vagy sem, de az árut pont igy szabja ki : nyolcezerháromszáz korona, — Miért éppen ennyi ? Miért nem pl. háromezernyolcszáz, vagy hétezerötszáz, vagy ezernyolcszáznegyvennyolc ? — Miért éppen nyolcezorháromszáz. — Ö mosolyog. Sancta Simplicitas, mondaná magában, ha tudná. És szépen magyarázgatni kezd. — Kérem én ezt a szőrmét egy szűccsel felbecsültettem. Ö maga ad érte négyezer koronát. Erre elfogadtam a tulajdonostól bizományba hétezerháromszázért. No, és én talán csak nyerhetek rajta ezer ko­ronát ? Ezért kérek pont nyolcezerháromszázat, őmerészsége igy él, igy nyomorog És igy ke­reskednek ma. Egyszer még a Názárethi is ostort fogott. Mi pedig pihentetjük a magyar karikást. Meddig ? — Gyógyszerészbál. A nyiregyházi gyógyszerészek február 28 án kabaréval egybe­kötött táncmulatságot tartanak A mulatság tiszta jövedelmét a rendőrség felsegélyezésére fordítják. Az estélyen fellépne't: T. Simkó Gizi, Lipthay Iréné, Fekete Gizi, Thuróczy Gyula, Kormos Ferenc. Handel László, Laufer Imre, Laufer Cuci és Piasketz Frigyes. — Elhalasztottak a Thália előadását* A Thália társaság e hétre terrezett kamara előadására olyan kiváló mü3ort állito'.t Ö3sze, hogy az megérdemli a iniiértő közönség min­nél szélesebb körű részvételét ős minthogy a városi színház jelenlegi fűtő készüléke a néző­tér és különösen a színpad átfüté3ére nem al­kalmas és a közönség a színházból éppen fü­tetlensége miatt érthetően idegenkedett, a Thália-íársaság agilis rendezősége elhatározta, hogy előbb a szinház fűtőkészülékét hozatja reüdbe és a f. hő 24 és 25 ére hirdetett ki- j váló műsorát f. évi március h5 2 é3 3-ára ha- { lasztja el, amikor már rendesen fűtött szinház | fogadja az érdeklődő közönséget. — A nyiregyházi iparos ifjak f. hó 17-én \ tartott álarcosbálján a „Suszterinas" jelmez i 50 K jövedetmét a Leányegyesület utján a I szegénygyermekeknek adományozta. Az_ ado- < mány szerkesztőségünkben átvehető. — Foglalkozást kaphatnak. A debre­ceni hatósági munkaközvetítőnél ujabban 9 kerékgyártó, 2 timár, 24 házicseléd, 7 iparos tanuló és egy vincellér kaphat alkalmazást. A munkaresők személyesen jelentkezzenek a deb­receni hatósági munkaközvetítőnél Debrecen, Miklós-utca 22 sz. alatt. A munkaközvetítés teljesen ingyenes. — Verekedés. Oravecz Pál, Szvatkó András és Ács Mihály nyiregyházi lakosok a Reich Ignác buzatéri korcsmájában borozgatás közben összeverekedtek. A verekedésből Ács Mihály súlyosan megsérülve került ki. A bot­ránynak a gyorsan helyszínre érkezett rendőr­őrjárat vetett végett. — A temetőből fát lopott. Fignár And- í rás 114 számú rendőr tettenérte Horváth Já- i nos nyiregyházi lakost, amint a vasúti temető- í bői fát lopott. Megindították ellene az eljárást. í — Eljegyzés. Groszman Hermán Dame cserből eljegyezte Lefiovics Annuskát Nyir­I bogdányból. — Elitéit gimnázista. A nyiregyházi törvényszéken szombat délben hirdették ki Fried mann Lajos nagykallói főg mnáziumi növendék bűnügyében az ítéletet, A bíróság egy rendbeli izgatás bűntettében és hat rendbeli közcsend elleni kihágásban mondotta ki bűnösnek és ezért összbüntetésül nyolc havi börtönre. Az ítélet jogerős. — UJ slágerkép a Városi Mozgóban. Hétfőn ős kedden 6 és 8 órai kezdettel szinre kerül a Cigány leány gyönyörű magyar dráma Egy grófi családnak elveszettnek hitt kisleányát elrabolják a cigányok, akibe 20 éves korában beleszeret tulajdon édes bátyja, a gróf. Esküvő napján, midőn a pap összeakarja adni eket, ogy cigány fiu elmeséli a leány kilétét és ki­tudódik, hogy a menyasszony a fiu édes testvére. A leány a sok sors csapás után megőrül és a vízbe veti magát. A gyönyörű képet, melyre oly nagy az érdeklődés csak 2 napig mutalja be a Városi Szinház Mozgó. — Német példa. A Franfarter Zeitung jelentése szerint a Kovác3 és Társai budapesti gőzmalom összes tisztviselői és munkásai el­határozták, hogy napi egy órával tovább dol­goznak és munkájuk jövedelmét az országnak ajánlják fel. A minisztérium egy miniszteri ta­nácsost küldött ki a gyárba, aki a magyar kor­mány és a nemzet nevében köszönetét fejezi ki a munkásoknak és tisztviselőknek hataro­zatukért. Városi közlemények. K. 4299—1920. szám. Hirdetmény. A megszállott területek főparancsnoksá­gának 10319 számú rendelete értelmében a város minden 12 éven felüli lakosa egy sze­mélyazonossági bizonyítvánnyal látandó el. Ezen kiállított é3 az illetékes hatóságok által aláirt igazolványokat folyó hó 23-ától kezdve a rendőrség illetőleg a Közellátási Hi­vatal közegei fogják kézbesíteni. A lakosság köteles minden egyes igazolványért a kézbe­sítő kezeihez 4 korona 50 fillért fizetni. Minthogy a helybeli fényképészek az iga­zolványokhoz szükséges fényképeket elkészí­teni nem képesek, ugy csak azon egyének kö­telesek igazolványukat fényképpel ellátni, kik már ilyennek birtokában vannak. Minden iga­zolvány, illetőleg fénykép a tulajdonos névalá­írásával látandó el. Figyelmeztetem a lakosságot, hogy az igazolványok kivételével mindenki saját érde­kében igyekezzék. Nyíregyháza, 1920. február 22. Dr. Vietórisz, 251 h polgármester. A nyiregyházi járásbíróság . Pk. 313—1920. sz. Hirdetmény. A nyiregyházi járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat: a Szabolcsi Hitelbank Rt. nyíregyházi cég ál­tal 14451. számá XXV. köny 27. lap megjelö­lésű és 1920. január 1-i értékkel 1301 koro­náról Gyureskó József kálmánházai lakos ne­vére kiállított tpénztári betétkönyv megsem­misítése iránt az eljárást Gyureskó József ujfehértói lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtoko­sát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számított egy év alatt az ok­iratot a bíróságnál mutassa be, mert ellen­kező esetben a bíróság azt a jelzett határ­idő letelte után a folyamodó ujabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Nyíregyháza, 1920. január 26. KATONA s. k. jbiró. A kiadmány hiteléül: 236 STRÓBL BELA, kezelő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom