Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 1-74. szám)

1920-01-04 / 3. szám

f Sodrat: ÍP«itHÍ ti^lt Jlil ÜZIMS, NyiragyMaa, január 4 4 Vasárnap ALI. évf*lya«i 3 szám • SZABOLCS' 4RMEGYE BS NYÍREGYHÁZA VÁROS HIVATALOS NAPILAPJA iévre .. 6« ,, .... . , „ » , - Szerkesztőség és Kiadóhivatal: ElSfiietés: Egész évre Itt K, félévre . «• K, | Aia*tt** JÓBA SLIK | SZÉCHENYI-ÚT 9. SZÁM. negyedévre 30 K, egy hónapra K.; | reUlé í ^tU*** Dr S. SZAlé LÁSJLé | SBAM m POSTACHMUE 2*K» MBfcMi Tanítóknak félévre 48 koro«f Kéi iratokat nem adunk vissza. MMMWHKIII ii«i"ini"ii i i>iwi<i»iTiiiM<>Trrriff<«OTi»wrtWfflr<wtiTrri-~r A kOMfiiuaisták kombarner nisztersiisgkség és az Open Lászlót — Bevallstta az * éjiyletet akartak alMvetai a veaérkar, a »i­ellea — Laíartéitatták Budapeitan Ssamaeii fkzeefkfivés elíkéwitéséntk részletes tervét Badapest, jartár 3. Már nepok éta suttognak sj főváras fe&a .egy eagy. czaí>ásu merénylet i*rvérll, aaaelyeKMorthy Miklés főveiér íllea ké­szlett eií sötétben bujkáló, »iad»a?e fiiszánt kosQiauü'.sta basán. A g.:lt ősség, asaelynek ma már minden 'ré*ü,«»ie a » vaaérség kesei között van, a^renosére meghiasalt a karhalalein sb» őrködé­séi. A K3»na«a'«*ák aljas rfodoa mm akarták gyiikalni Merthy M-ilk tómért, alá akarták aknázni a Gellérj-tssállót, a «ainisste*«lnöki palotát és az Otarát, ho§y bombákkal és pa*olgép*kkel leregfbe ré pitsék. Az óriási Baegdöbbenér kelti He­rényiét terraba kapcsolódod b«l» Korvin­Kiéin Oltó megszőktstésének sAadéaa is, akinek tyilváa nagy szerepet bántak a pacrs további fejleményői aorái. A terv lényege í>z voit, hegy a gyofj egymás­utánban elkövetendő *tróny!u»k kap­esán várha'é zíiraavarban viilzaallitsak a kommün véres uralmát, szétfcáljasszák a hadsereget és M .gyarországe' njbél az anarchia karjaiba döntsék. A tővezérság íiiegaivta a saj*ó képviselőit, ^yatalosisn tájékoztatta, bo^y igy a nsjiyk^xö'uspg hiteles informáeiót szereahcisth aj gyalá­zatos összeesküvés miaden 1 >ériágyasató rejtelméről, amelynek xéssleUjt altb) kö­zöljük. Letartóztatták Szwili Lftzlft, n összsiskövás ifjih vezérét A fővezórlet ellen temiett iamma nisla íaeréaylet leleplezMéfől, a nyo­mozás, résxíeteiről és a tetteik ifiíéiéntk megállapításáról a legilletékesebb helyréi a következő inforiftiáeiókat hátuk ; A tettesek és segítőtársaik *rtár U vannak tartóztatva: közötök Saamaeli 1 László, a hírhedt Bíamnei esalád egyik etethesHtóradt tajja. SaamaeH Bua&peafaa Kai'>t»»a Látóé néven a Móm-oteóbiai bajdcsett és ke­reskedfoek a áfa ki magát. Ssamaeli Láaaió letarté«tatáa& atáa a&iad«at be­rsllait int dmk«atár»áíiY«? sgyStt teljes feeisMftritaii** vaa. A Hertby ffvezér alleai mevsayletat tibbfáleképea alarták végrekajtaai. Az efyik lat«rtóa4atáaba« levő tatt©a«él egy s*iüa|-efti gyártmánya, kéielt, mintagy banx eeeüaaéter hessiv vadáaziőrt talál­tak tekbaa, egy Másik, azintéa fegcágba kertit n«réayli padig egy fiola mérget rejtegetett Herthy főveaér meggyilkolá­sára aagáaál. Is meat a bakteriológiai intér.ataél vaa vegyvizagálat alatt Itoa­kir8í a fővezérség épületéaík felrebban­tálára is készítitek. Az volt a szándékuk, k»gy az adett körűlafíayekhez képeet a kazáahazban pokolgépet halyeznek fii, vagy a pincéhee nagyobb meaayiségü ekrazitot falaznak be, amit asután gyujtó­zsinerrjil felrobbantottak volna. Sőt tervbe Vtítiéic azt is, bogy a Gellírt-száiló mun­kásai közzé egy agitátort küsdeoak, aki egy erre aíkaímas proletárt pénz, vagy rábeszélés utján a tervaek megnyerjen bojy annak fcerssztülfúelét elősegítse. Ax orgyilkosok Badtpest eístorsá­jási térképét is megsser ziék, sőt aatót is fc>ritettek maguknak nagy költségsk árán. amelyen Kovrin Kleis Ottét akar­tak is^özöktetni. Az autót a katonai líjvmüié hatóság elkobozíatta. A Neaazeti Palota és az Opera fel­robbantásáaak szöks^gíisségét az értelmi szerzők ugy magyarázzák, hogy mindkét helyen nagyrészt „burssuj 4 fordul meg, akiknek elpusztítása a pre e !áruralom megteremtését elősegíti. Az Operaház fel­robbantását annál is inkábie saámitásba vették, mert Hoithy többször végighall­gatta az előadást, ezért egy ilyen ked­vező alkalmat akartak kilesni tervük végrehajtásira Sőt arra az esetre is gondollak, begy később, ha koronázási ünnepély, vagy ehhez hasoaló közjogi, vagy egy­házi ceremónia történik — arra való tekintettel, hegy itt a magyar közélet, valamint a politika magasrangu expo­nensei jelen lesznek— meg epetésszerüen szintéa bombamerényletet követaek e). Érdekes megemlíteni, hogy as ös­szeesküvők tervet késül a vérengző Sia­maeli Láazló Korvin Klein megszökteté­sét keresctülvihetetlennek tartatta, de a févezérség elleni merényletet helyeselte. Letartóztatása alkalmával a Szamueiiek tradíciójához híven nagymennyiségű és óriási értéké ékszert találtak náia. A kü­lönféle rablott ékszerek egy ezftstk&zet­tátaa *olUk e'rejtve, amire K. T. Í4, XII. 19IC. jelzés van bevésve. Saamaeli Lísaló, a fővexérség ellen tervezett merénylet spiriias reetora & kommün bakása után nyomtalaaal el­tüat a rendőrség szemei elől, noha or­saágszerte nagy eréllyel nyomosták. A négy Scamncli fivér közti Ttber népbiz­tos, Zoltán a Törés Újság kiaáéhivatali főnöke, György izgatás miatt a nyíregy­házi államfigyészség fogházában tölti börtönbüntetését, mig Lász'é, aki most a rendőrség kezére kertit és aki kegyet­enség io'gában versengett Tibor fivéré­vel, előbb nyíregyházán volt az ötödik vöröa hadosztály politikai megbízottja, azatán a Tótföldre ktídték ki az ellen­forradalom letörésére,"végül is Budapesten mttködött mint Korvin Klein Otté jobb­kazíj. ÁUandóan asszisztált Korvin-Klein kihallgatásainál, s ő volt az, aki az «m­lékeiotes újságírói e Isaforradalom idején az Otthon sörben letarióztatt* Szász Zol­tánt éc a többi ellenforradalmár njság­irót, A komsaün bukása után agy hírlett, hwgy Swmaeli Lászlóval a nép dühe véglett, d« ez nean fedte a valóságot. Szamaeli Z«lánt Siófokon börtönében felakasztva találták. László, agy látszik, azóta is Budapesten bnjdesott. k HJQfflQZfe A fővezérség álíai kiadott nyilatko­zat aiapján a következőket közölhetjük H kaüssuiuiíista oaees előkészületeircí : Dá­eember lS-én kdeztők fel a katonai ha Ara 80 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom