Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 216-291. szám)

1919-12-23 / 287. szám

ftyiregrbáca, 191S. 26. * KM XL. évfatyaw * 2*7 : prntil sipítn Jfim Kzias. uxsurmm SZABOLCSVÁRMEGYE ÉS NYÍREGYHÁZA VÁROS HIVATALOS NAPILAPJA Kft* aiMizetés: Egész évre 72 K, félévre.. negyedévre 18 K, egy hónapra 6 • • Tanítóknak félévre 24 korona. Alapitott* JÓBA ELEK reialés szerkeszti Dr S. SZABÓ LAsaB Szerkesztőség és Kiadóhivatal: SZÉCHENYI-ÚT 9. SZÁM. TELEFON SZÁK 32>. POSTACHXtUE Kéiiratokat nem adunk vissza. Akasztófán a tizennégy terrorista A kiliiitiltik itali) tiiíi:f|ii — ttim; viireidaJkazatt — Küvár Lijis •afRőilIt — li||il ifilitól Mii tiziikittiij M i kivégzés A Nyirvidék tudósítójától. Az igazságszolgáltatás lesajtott asokra a bűnösökre, akik a vörös uralom időjén a bor­zakaasségok és a szörnyi gyilkosságoknak tö­megét követték el. iletttkkol lakoltak aiok, akik a rettenetes ötödfél hónapon keresztül az emberi életet annyira semmibe vették. Hint közöltük, a magyar Karia a tizen­négy halálraítélt terrorista kegyelmi kérvényét egytől-egyig elutasította, s szabad folyást enge­dett az igazságszolgáltatásnak. A áll*wtigy*íii­ség rendelkezést folytát a halálos ítéleteket csütörtök reggel S órátél 12 óráig hajtotta* végre a Margit körati katonai fogház udvarán. A kivégzésnél három büntetötörvényszébi biró jelent mrg: Dr. Keresztéssy •yela, dr. Geb­berd Károly és dr. Hagy Béla, továbbá dr. Ferenc jegyző. Az államügyészséget dr. Felföldy Elemér államügyész képviselte. Br. Felföldy Elemér áilamflgyéae tegnap délután hirdette ki a Kúria kegyelmi tanáeeá­nak határozatát, majd mind a tizennégy halálra ítéltet a siralomházzá átalakított foghánhelyiség­boa helyezte el. A halálraítéltek mindegyike külön-külön szobát kapott és az állam ügyész intézkedésére minden elitélthez egy-egy lelkészt hívtak. Megjelent öt római katkolikas, öt re­formátus és egy evangélikus lelkész és három rabbi. A halálraítélteket tegnap délatán rokoa­sága kereste fel Mindegyiknek bőségesen hoz­tak be ételt, italt, szivart és cigarettát. Az ügyészség ugf rendelkezett, hogy a halálraítél­tek mindent fogyaszthatnak, szeszesitalt azon­ban etak minimálisan kaptak. Egyiknek sem volt egész délután semmi ^különösebb kívánsága. Cserny végrendelkezik Cserny József késő délután azt kivánta, engedjék meg neki, begy végrendelkezhessek. Körülbelől 8000 korona készpénzről végrendel­kezett és néhány darab értékesebb ékszerről. Az ékszerekről azt állítja, hogy ezeket lovag Beernétől kapta ajándékul. A végrendeletet Fel­földy államügyész zárt borítékban letétbe he­lyezte. A többi elitélt arra kérte az ügyészt, en gedje meg nekik, hogy leveleket írhassanak. Kívánságuk nyomban teljesült. Kivár esküvője a siralomházban A legérdekesebb kívánsága Küvér Lajos­nak volt. Az esti érákban azzal a meglepő kívánsággal fordalt az állaneCgyóeahez, vala­mint Czövsk Sándor rendörtanátsoshez, hogy engedjék meg és eszközöljék ki számára, hegy meayasszonyával, akivel egyébként már évek óta vadházasságban élt, házasságot köthessen Kívánsága teljesalt. Nyomban iatézkedtek és körülbelül este S órakor megjelent a Margit ­körűi: fogháxban Rajtháty Ferenc fővárosi fő­jegyző, aki magával hozta az állami anyaköny­vöt is. A főjegyző agy tekintette a házasság­kötést, mintha az halálos ágyon kötött házai­ság lett volna. ízért minden diszpenaáeió mel­lőzésével összeadta a házasulandókat. A tör­vényes formát azsal egészítette ki hogy mind a menyasszonyt, mind a vőlegéayt mageskette hogy köatö*, legjobb tudomásuk szerint, sem­miféle házassági akadály aioea. A formaságok elintézése után a főjegyző bevezette a házas­ságkötést az anyakönyvbe Taoaként Siőts István százados és Bichter Rezső, a Margit­körúti fogház gondioka, szerepeltek. Amikor a törvény rendelkezése szerint a főjegyző figyel­meztette a házasfeleket, hogy a polgári házas­ságkötéssel vallási kötelezettségüknek még ele­get nem tettek, lelkészt kértek. Ténn Jakab páter ezután az egjbáz szertartása szerint is összeadta a házaspárt. Ax utolsó éjszaka Az elitéltek egész éjszaka ébren voltak, csak hajnal felé szenderedett el egyik-másik az izgalomtél néhány percre, de gyorsan felriadtak. Korán reggel valamennyien talpon voltak. A lelkészek & késő esti érákig együtt voltak az elitéltekkel és kora reggel már újra felkoresték őket. Cserny Józsefhez ííaypál Benő budai re­formátus lelkész ment. Kezdődnek a kivégzések Már röggel 7 éra tájban nagy mozgalom volt észlelhető a Margit-körúti fogház tájékán. Ekkor érkeztek meg a hivatalos személyek, majd nagy csoportokban özönlöttek a fogház falé azok, akik az államügyészségtől a kivég­zéshez jegyet kaptak. Kinn a tegház-utea frontján, csendőr- és readésküiÖEitmények tar­tották foaa a readot és mindönkit eoak a leg­szigorúbb igazoltatás után boosátottak be a fogház udvarára. A külső és belső rend fel­ügyeletét Csövek Sándor rendörtaaáoeos ia­téste. A fogház bejáratáaál a lépcsőzeten és a kivégzés smakelyéa nagyobb readőrkülöMt­méay állott fel, amelynek Saőts Istváa seáea­dos volt a paraaesaeka. A fogház U-alaku udvMáaak jebbsaár ayáa vanaak felállítva a bitéfák. Kösvetleaül a fal mellett áll miai az öt, agy* a Mánktól pontosaa két métorayi távolságra. Bgyik bitó­fát a mámktél vastag vászonfal választja el, hogy az egyik e ítélt ao láttassa a másikat, Igy irja est olő a bűnvádi perrendtartás. Kora raggal 7 ősekor kordeat veat a estndőrkülönitméay a fogház udvasAa, abel a kivégzés történik. Háromnegyed nyolckor éc­koatok a biréság tagjai: dr. KartszUssy ftyula, dr. Gebhardt Károly, dr. Vagy Béla büntető­törvényszéki bírák, dr. Safies Ferenc jegyző és dr. Felföldy Elemér államügyész. Néhány percoel nyolc óra olött dr Fel­földy államügyész kiadja az utasítást: — Kirendelem Geldberger Sébor elő­vezetését. •hefcter Dsssö fogkázgoadaok aégy oeead­őrrel felsiet a fo|háiépületbe M pár pillanat inalva ott áll a bitéfa előtt Goldberger-Sehö* Gábor. Mellette egy rabbi imádkozik. Jobbján és baljáa, valamint előtte és kátamögött a fegyveres esendőtök állanak. Az ügyész előtt a csapat vezetője tissteleg és igy ssdl: — Alázatosan jelentem, az elitéltet elő­állítottam. „Héber, teljesítse kötelességét!" Br. Keresstes8y Gyula büntetőtörvény­széki biré most felolvassa az elitélt előtt a büntetötörvényszék halálos ítéletének reá vo­natkozó részét és utána a Kariáaak a kegyelmi kérvény felett hozott elutasitó határozatát. En­nek elhangzása ntán a biró az államügyész felé fordul és csak ennyit mond: — Méltóztassék! Átadom az elitéltet az államügyész urnák az ítélet végrehajtása cél­jából ! Felföldy államügyész erre Buli Mihály hóhérhoz fordul és igy szól: — Hóhér, teljesítse kötelességét! Egy pillanat múlva Báli, valamint Gold Károly és Hermann Adám főpríbékek megra­gadják az elitéltet, felállítják a bitófa alatti zsámolyra. Ekkor már a hurok a nyakán is van. Pár pillanat és az elitélt megszűnt élni. Rali Mihály fehér zsebkendőt borit Goldberger Gábor fejére, odasiet Felföldy államügyészhez és a következőket mendja: — Nagyságos ügyész ur! Alázatosan je­lentem, ez ítéletet végrehajioltana. Ára 60 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom