Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 216-291. szám)

1919-10-16 / 231. szám

«J J. Jfc.« október 16 Eszterházy kabinet alakul? kabitffet alaki Lá*ábau egyez­tek meg- Esterházy elnöklete*; alatt. A kabinetnek Friedrich Maü í a belügyminisztere. — | Frkdrich kijelentette, hogy j elvileg kész l^mendaót? fii j részére tárcát biztosiiauak. A ; tárgyalások tovább folynak. ' (Dácia távirati ügynökség ) Uj dögvész fenyegeti Európát Kolo/.svár\ okt. 15_. Páris'iól jelentik, bogy Buenoz Airesből nyert érte süiés szénái Argentínában borzaim^ íagá'-yos betegség ütötte fejét. A ragály a tüdőt támadja meg s pár óra alatt kíméletlenül megöli az embert. A belegség a le­vegőn ! ei'i S2Í.U! is terjed. (Dácia távirati ügynökség.) A perzsa seh Párisban Kolozsvár, okt. 15 Parisból jelentik, bo»y a perzsa sah tegnap odaérkezett és nyomban *»pgjjfátoga tta l^omcar t c. Ctéméncéádj', akikk i : pssiása^ tanácsfo;­2oü Perzsia Mügy^ro:. A sah. aki 'teljesen purópiiasan öltözkcd i k. egy i k legel5kelő ab ho elbán szállt meg (Djcia íáyiráT ti^ynöksíg) Amerikai segítség Koicsáknak Kolozsvár, okt. 5. A San távirati ügynökság } jelenti Newyorkból, hogy az j amerikai kormány segíteni ] fogja Ko'.csák admirális had- j seregé , pénzzel, élei aiszerrel. i fegyverrel és mnnicióval. Pa­risban ez a hir nagy feltű­nést keltett, inert az ameri­kai kormány ezen eihatáro­zása az Egyef-ü i. Államok eddigi politikájával homlok­egyenest ellentétben áil. (Dá­cia távirati ügynöísíg.) Keresztényüldözés Thráolában Kolozsvár, okt. 15 Szalönikiből jelentik, kogy a thráciai keresztény lakosság \ a békekoníereneiánoz uj me- í morandumot ; nyújtott be, í kér re, hogy francia, vagy j görög cs ipatok szállják meg az egész tartományt, högy megvédjék őket a török és bolgár fe,kelők kegyetlenke­dései ellen. A memorandum­hoz hozzá van csatolva az eddigi áldozatok névsora is, (Dácia távirati ügynökség.) Ausztria csatlakozni kíván Németországhoz Kolozsvár, okt. 10. l^^a^iWyjeleiVikjA Neues üeieatt % " bői ; ~nSSt t tariaíottj ifmefyen"Öt'fo volt államtitkár és Sylvester beszélt. Mindketten erélyesen követelték Ausztriának a Né­metbirodalomlioz való csato­lását. (Dácia távirati ügynökség.) Kolozsvár, okt. 16 Budapestről jelentik: Fritd­rich miniszter inasához hi­vatta Lovászyt és Vázsonyii, akikkel ezalkílomrnal először tar;o'.t politikii tárgjü érte­kezletet. A tanácskozás ázZsl a pozitívummal végződd t, hogy a tárgya ók koalíciós Éhínség Oroszországban Kolozsvár, okt. "15. S ockh. l iibóí jeíenMIr, ifogy &áis|ugfo;si fairek szerhií a szénhiáry miatt egész Orosz­országban megálltak a vo rátok. "Elfiiíiff az összes rsá­gVobb. -varosok éhinség előtt i iiacak. (Dácia'távirati ügynökség.) A ialti tartományok kiürítése Kolozsvár, okt. 15. Berlinből jelentik, hogy a német kormány a párisi bé­kékoní'eráncia sürgetésére — Eberhard tábornokot küldte ki a Baili tartományokba, hogy azok kiürítését főpa­rancsnoki minőségben hajtsa végre. (Dicía távira i ügy­nökség ) Nemzetköz? rendőrség Budapesten Kolozsvár, okt. 15. Budapestről jelentik, hogy tegnap este ujabb 1800 angol és amerikai érkezett a nem­zetközi csendőrség és rend őrség megszervezésére. A magyar csendőrség és rend­őrség ezen újonnan alaki,ott nemzetközi szervezeteknek lesz j alávetve. \ (Dácia távirati ügynökség.) Tilos a petróleum kivitel Angliából Kolozsvár, okt. 15. Londonból jelentik, hogy az angol kormány a petró­leum kivitelét megtiitotta. (Dácia távirati ügynökség.) Írország uj közigaz­gatást kap Kolozsvár, okt. 16. ndonbó 1 jelentik: Loyd ['George a király, majd a mi­r mszíc^nács ügft WmtQ Írország trj közigazgatásának tervét Eszerint Írország ál­lamtitkárt kap, közigazgatása pedig Ausztrália és Kanada közigazgatásának mintájára fog történni. (Dácia távirati ügynökség). Sürgetik a kereskedelmi szerző­dést Románia és Ausztria között Kolozsvár, okt. 16. Wienből jelentik: A Neue Freie Presse Magyarország és Ausztria territoriális viszo­nyával foglalkozva arra a következtetésre jut, hogy Ausztriának okvetlen és mi- j hamarabb szerződést kell j kötnie Romániával, mert I Ausztria kereskedelmi cikkei- j nek elhelyezése csak Romá- 2 niában biztosítható. (Dácia S távirati ügynökség.) Mennyi szenet termelnek bányáink ? Causey amerikai, ezredes a magyar szénváiság megszün tetésére a terme'és fokozását ajánlotta, A jelenlegi terme­lés viszonyairól dr. Reimann Ernő, a Salgótarjáni kőszén­bánya r. t. igazgatója a kö­vetkezőket mondta; Az ország uzon részé­ben, m?lv a magyar kormány impériuma alatt áll, még az élet fentartásihoz — vasút, világítás, malmok, csé jlés — szüíiséges szénmennyiségík is csak a legcseké'yeb'^ mér­tékben állanak rendelkezésre. A mai határok közt levő magyarországi szénbányák mindössae egyharm idít ter­melik azon mennyiségnek, melyet békében termetek. Az elvesztett bányák napi terme­lése 12000 'tonnánál több volt békében. A jelenlegi ideiglenes ha­tárainkon belül levő bányák még a háború alatt is mint­egy 20 000 tonnát termeltek ki naponta, ezeknek a bá­nyáknak iermelése az októ­beri forradalon óta fokról­f .kra csökkent, anélkül, hogy munkás-létsíámuak apadt volna. A csökkenés rohamos sagáL- és l^mélyebb pontját, napi mTbfegy 3t')Ö0 tonna termelést, a tanácskormány alatt ei-íé él. Á tanácsköz­társaság kormánya elkövette azt a végzetes hibát, hogy a munkásteljesitménytől függet­lenül magas munkabére­ket s'.abott meg, aminek kö­vetkezminye a^ volt, hogy a munkások -teljesítménye a felére csökkent. A tmácsköz­társaság iiukásíval a szén­bányák is ónét áttértek a régi bérrendszerre, mely kétség.e­lenüt ismét, a termelés -emel­kedését fogja előidézni", — Jelenleg azonban a magyarországi szénbányák az űzetni anyagok nagyfokú hiányával kü/deoek; sín­szegektől kezdve egészen a komplikáit üze.ni gépekig és a öányafáig mind .-nben be­hozatalra vagyunk utalva Feísőmagyarországi és erdéiyi erdők látták el a múltban a hazai bányákat, ezektől je­lenleg teljesen ei vagyunk zárvj.. Gyorsvonataiak. a zsil­völgyi, péosi és sziléziai szén nélkül nem indu hatnak. Ha­sonlóképpen Budapest sío?a­fütő szükségletét külföldi síéd behozatala nélkül lehe­tetlen kielégíteni. Budapestéi jelenleg üresek a csúszdák, a háztartások piacéiben szén­készletek nincsenek. A napi mintegy 3000 tonna szenet, melyre Budapest lakosságának szükspge van, külföldi szén­behozital nélkül még csak felerészben sem lesznek ké pesek §a jelenleg rendelke­zésre álló bányák fedezni. — Szomszédainkkal, még pedig a cseh szlovák és len­gyel kormányokkai a tárgya­lások már a műit napoknan magindultak, de a tárgyalások eredményei még ismeretiének. Olaszországban nov. 15-től megszűnik a hadiállapot Kolozsvár, okt. 16. Rómából jelentik: Az.olasz király aláirta azt a törvény­javaslatot, amelynek értelmé­ben november 15-től Olasz­országban megszűnik a hadi­állapot. (Dácia távirati ügy­nökség.) Nemzetközi orvosi bi^pttság vizsgálja meg Vilmos excsászár egészségi állapotát Kolozsvár, okt. 16. Az Est jelenti Hágából : A szövetséges hatalmak kor­mányai tudatták a Holland kormánnyal, hogy október 24-én szövetséges internacio­nális orvos bizottság érkezik Vilmos excsászár tartózkodási helyere és ott megvizsgálja egt. 3zségi állapotát. Vilmosról ugyanis hire jár, hogy neurasz­téniában és agybénulásban szenved. (Dácia távirati ügy­nökség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom