Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 216-291. szám)

1919-10-16 / 231. szám

SZABOLCSVÁR.MEGVE ÉS NYÍREGYHÁZA VÁROS HIVATALOS NAPILAPBA wmwr ii u wi m ww n. ww Szerkesztőség és Kiadóhivatal: SZÉCHENYI-ÚT 9. SÜ2ÁM. EJSftxeíés: Egész évre 7-2 K, félévre... 38 K, | Alap negyedévre »8 K, egy hónapra S K. | Felel6s szí>rk e, •• — Tanítóknak télévre 24 korona. • • f lipita JOBA ELEK i^tő Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ TELEFON SZAM 329. POSTACHEQUE Z95S8 Kéziratokat nem adunk viasza. tekben. Ez időtől kezdve Károlyi tőlem mindjobban eltávolodva, Kunfi sZaméiyes befolyása alá késült Majd Tjisíía István került szóna. — Hát ha. mindenáron tudni akarja, hogy ki gyil­kolta meg Tisza I tvánt, megmondom . . . Pogány Jó­zsef öite meg ! Pillanatnyi csend követke­zeti. — Igen, — ismételte új­ból — Tisza Istvánt Pogány gyilkolta meg ! áohlkágdi famunkások sztrájkja befejezést nyert Kolozsvár, okt. 16. Parisból jelentik: A chi­kágói famunkások befejezték nagy sztrájkjukat. A munka­adók és munkások megegye­zésre jutottak. A mnnkaidő hét ó a lesz, bálesetkor a munkás egész fizetését kapja. Baíihe'f okozta elhalálozás esetében a munkás családja teljes nyugdijat kap (Dácia távirati ügynöksíg.) Javult Bécs Mezese. Kolozsvár, okt. 15. Wienbői fjeleniik, hogy a város élelmezése az utóbbi napokban sokat javult, mert öt nap óta állandóan jö mek élelmiszervonatok Cseh Szlo­vákiából, Olaszországból és Svájcból. Német-Ausztria az élelmiszerekért nyers vasat és acélt i ad cserébe. (Dácia távirati ügynökség.) Tárgyafásak d'tanzíévei Kolozsvár, oki. 18. WieubőJ jeljentik, hogy Aosta herceg tegnap Abbá­ziába érkezett, hogy az oiasz kormány megbízásából d'Anun­»%aT támiftüahf bocsatkoz­pirni d ^nuüziűt, höff mofld­pii fá egész Dilmácia meg­szállásánák tervéről. Aosta herceget az olasz kormány teljhatalommal ruházta fel. (Dácia távirati ügynökség.) Vicasztalás A leckéknek élben a zűrzava­rában, aiig ebredve fel & kom­munizmus nehéz; álmából, mikor köd öli meg &z emberek gondo­latvilágát. egymás op keresztül bukdácsolva, fog y mást letiporva keresetik a világosságot- feoha olyan kevés önvádat nem érez­tünk, mint ma, és egymást soha­sem vádoltuk anirjira, mint ugyan­csak ma vádoljuk. Minden sentsnoiát aitalánosi­ÍUÍSÍ: es kiábrándulva iordu'uck el a néptől. Védöbeszédúek lairom a követ­kező itt töftéüt esetet: Egy hu Zi.riöhsdnagy hadifog­ságbau levéí.-, ne.® rendezhette anyagi ügyeit. És miután a sör­véf.y törvény, s tudvalevőleg a váltó „veszedelmes okirat", itt inartdt ingóságaira, nyergeire, egyéb holmijára ezejhatszáa ko­roD» miau árrést tőitek kj. EJ­é-ktzett a „ki ad tűsbet érte" szcrtiorn fináléja, amikor . Is a . bizottság eié bouijit így paraszt­legfc -j: .lga*-e, bogy X. föbad nau" urnák árytr^lika hoiurijat?*. .tg**.* „No hát kérem, három eszten deijf voltain on a legénye, jó gazdaia vo t, sose atett banio­dá?om, az én gEzdámai; ne erje nyen szégyen. M anyi az a tar Jpzte?" , - ' . ­Mégmordták' neki kfcmátosiól, pe;kQt séaestöl.; Éí Ízt >a •b gfny csebáesep. szégyenkei-ve benyuit a zsebéig ós s2ó íréiből lefizette. Sokaa azi moadbatjak erre, , Jól tette," van a parasztnak ptsz&*- Da sokan Vfelém égyüit, megértik, fcö^y eJttbeü a ptnz­du^do ö, péBzrpi vijgg^n emierhleii.ua haiairaas mo> du at vo!. áarai kezét' a zseb ig " wtfe. rf&V ;\ H r És aki megérti, ha nam is jut el a könnyekig, megenyhül töíe a szive. Varnak hát taiáíkozások, ami kor a mondvacsinált két elfenseg; ur és párás?,t, i&azábari egy anyának k^t édes gytfrtueke — összeölelkeznek, Vaunak még al­kalmak, amikor testvéri siettetet­tél szorítja egymást szivére M kor a még^do't aikalom le-, hetövé tette a* egvmás níp tö;' mérését és méfcb e-tüléset. Eztjfeet az alkalmakat csak ott a lövész­árkok Walt várásábán lehet még­falálni ; De miért ne lehetne itt a min­dennapi életben is keresni utáhift? A parisat félre»ezeth«ü»udi». ni. ur nem y,et?e magának \ M/L $ tóradtságot, hogy egyc.ne: •ekéssö. ' A paraszt gyanakvó, de ezznl szemben az ur |'s rászoígáit a bizalmatlanságra A paraszt , szeret vesztegetni, 1 mer! akadt úr, aki megveszteget­helo volt. ^ " 1 ' ' j A paraszt zárkózott, d-? hiszen alig-alig keresték a ssivö nyitját. Azonban árkon-bo^ron megy a;utén, aki a bizalmát megnyerte ákf'tiem kivan tÖ'fé mégtizetteíést, a ki veszi magának a vele való 1 fogla'kozás fáradtságát. Vao és vídeletr- yetcdík így siemBe égyniássál," rniiit a test és arnyéka, egymástól távolodot­tan, móg ia egybeforva. A* mi feladatunk, hogy végre már a megértés delelőjére jutva, niegiovidü jőn az árnyék. B. JÖKÍI Jolán. Megállapították Magyarország határait ? A „Neue Freie Presse : > ok­tóber 9 iki számában olvas ípl: Berlin,,, okt. 8. A ,,LokA­lanzeiger" je emi Fr. nkfudon keresztül Párisbó!: A ma­gyar békesztrződé?, amelyat még e hó folyatván áf jog­nak adni a Párisb^ küldendő hét roa^yav dejegáíUbiiak, (akinek uevét pár nappal ezelőtt ktfz&tiúk S>rk.)mpg ái;«pilja Magyororsz:ig Hat? raj' i>, amtlyek k r .ibelü; a következek ; Északon, a halár a Du a vonaíát kpveíi._ azijt n iiyu­gatrél keiet tei| huzóiiya (§it a vona a' ponto aíiba:,- csak kés6bi> fogják ..ngtegáwa«i[api)' — valószínűié.: roztonytél Komát omig vonui Á Duna nagy hajlása e őtt a tatár­vonal északkeleti iránjt vesz fel. a. (Máimaros zigeinéj met-' szik f gvm^st Magyarország. Gst.h-§ziovf;kország és Ro­m. n;a natánonalai. Ami ifi­rüi t ettől a vonaltól észaíia fekszik, az valamennyi Lseh­s?lovókországé lesz, M;>.gyarors?ag kéteü határa é^zak déli irányú Eá a vo cal Mármaró?szigettőt kezdve a Szamos hosszában halad, majd Debrecentől keletre hú­zódik. Déieu a haiái' a Ma rost követi. Szent Istvánnál eléri a Tiszát amelyet egé­szen régi medrei? követ, majd kdeínyugaii irányt véve a Drávától ésTakra R.ndker«­bürg felé tart. Nyugaton a határt ugy kijeljNn", irogv -^öpron' Au^u iáe^isz. . ' . Magy afSlS?l g területének D&g^s? ga fezek szeii^t körül­belül 140 'ezer nc*|vzetkiló méter, lakosainak száma hoz zavetőteg 10 msllió. < Magyarország ekeppin na­gyobb darabot vészit rr !gi te­rületéből niint, amennyi meg­marad, mert. tőle elvett terü­letek nagysága 180 ezer n ég vze t, k iS ó méter. Hasonló • képpen elveszti Magyarország latosainak felét. Tisía István gyilkosa: Pogány József Hock Jáno? yádja Tisza Mván meggyukoitat iái-ának ügye im-g mindig TŐsen foglrtlkozía ji a rna­g ar kö/veleaaéúyt á prole­laidikta ura al«tt a gyilkos­sági ól SÍÓÍÓ ak ákit meg­seii-misiu-tsi-k. ^.k-igét iHt^rin(Ml,<a viz^gá'af, azoa­rrtböKV eddig csitíH! fk z járul a gyilkosság megvi í. gu Shhoz az a yok uj nyi­lat oza' és adat is, ameiy csak most kerül napfényre, feek kö?é tai'tozi|: gopft Já­nosíiak, a Magyar Törekvés munkatársa efőtt tett nyi­liíkozata, amelyben teljes határozottsággal Pogány Pol­! ^^ íöiyan, ,g>t|kq^ktml • — Az én egyéni befolyá som, — níondta Hock János — megszűnt Karolyira az UKSztendőt követő első he-

Next

/
Oldalképek
Tartalom