Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 122-215. szám)

1919-08-15 / 180. szám

2 Lloyd George kitüntetése Nagyszeben, aug. 14. Londonból jelentik, hogy Lloyd George, akit a király hazájának tett rendkívüli szolgálataiért nemesség , adományozásával akart kitüntetni, azt i nem fogadta el, mint hírlik a király J ennek dacára Lloyd Georgenak a f térdszallag rendet fogja adni és ez | által az első polgár lesz, aki ezt a legmagasabb kitüntetést megkapja. Francia szenet kap Olaszország Nagyszeben, aug. 14. Rómából jelentik, hogy ottan tü­relmetlenül várják az első szénszállít­mányok megérkezését, melyek a fran­cia kormány által vállalt kötelezettség szerint a Saar területről ezentúl rend­szeresen fognak érkezni. Franciaor- j szág ugyanis a szövetségesek főta- ; nácsa előtt' kötelezte magát, hogy J Olaszországnak havonta 350000 tonna j szenet fog szállítani. Tömeges német kivándorlás Angliába! Nagyszeben, aug. 14. A Dácia ügynökség jelenti, hogy Angolország törvényben intézkedett, hogy a volt ellenséges országok ál­lampolgárai csak belügyminisztériumi engedéllyel telepedhetnek le Angliá­ban. A miniszter tegnapelőtt közölte az alsóházzal, hogy eddig engedélye alapján 11750 német állampolgári jött be az országba. HÍREK A szombati képviselőtestületi közgyűlésen nagyon sok tárgy szerepel és a késő éjjeli órákig fog eltartani. Jé szerencse, hogy a záróra meghosszabbíttatott éjféli 12 óráig. Az ideiglenesen megüresedett főjegyzői állás betöltése szerepel a tárgysorozat élén és a Morgó korcsma bérlete körül támadt khaotikus zavar tisztázása fejezi majd be a közgyű­lést. Közben egy kis palinódia lesz a rendőrségi létszámnál és titkos sza­vazással betöltik a megüresedett 20 iskolaszéki tagsági helyet. A járvány­kórház kosztját megjavítják ugyan­akkor a tiszti orvosok fizetése is fel­emelődik. A román tolmácsok tisz­teletdijat kapnak és a városi javak­ban okozott károk számbavétetnek. A tüzoltófőparancsnok lemond, a rendőröknek pedig felmondanak. Az iparos tanoncotthon megkapja a ma­gaét, a diákoknak pedig kiosztják a tanulmányi segélyeket. A kertgazdaságban mutyizni fog a város és megvásárolja a Deák Fe­renc házát. Az erdőőrök kérelmének teljesítése elől mereven elzárkózik, a szegődvényes iparosokkal azonban hajlandó lesz tárgyalásokba bocsájt­kozni. A tisztviselők magatartásának megvizsgálására kiküldött vészbizott ság megteszi a jelentését, Salamon és társainak letelepülési engedélye megtagadtatik. A Sóstói gyógy ásvány és kénfürdő részére egy uj szivattyút szereznek be, mert a régi a folytq­nos használattól megromlott. Végül a tisztviselőket szabadságolják és a szabadságon levő tisztviselőket szol­gálattételre berendelik. Egyebekben mindössze 62 tárgy szerepel a mű­soron és folytatása következik. — Halálozás Cséplő János nyug. törvényszéki altiszt folyó hó 13-an, életének 82-ik évében elhunyt Te­metése folyó hó 1 5 én, pénteken dél után 4 órakor lesz a Közép utcai gyászházból. — Felhívjuk az itt rekedt buda­pesti egyetemi és főiskolai hallgató- jj kat, hogy a mihamarább való felu­tazás lehetővé tétele céljából két napon belül jelentsék be a „Nyirvi­dék" szerkesztőségében itteni ciiftii­ket és fakultásukat. — Eljegyzések Schvartz Mariska Kisléta és Klein Sándor Napkor je­gyesek. (Minden külön értesítés he­lyett.) Krausz Boriska Gyula és Salamon Kálmán Dombrad jegyesek. — Magyarország idei ter­mése. A magyarországi termés bu zában, rozsban, árpában és zabban általában elég jó. Az idei hozam hektáronként az 1901 —1914 iki at tag hozamokat harminc százalékkal meghaladja. Ellenben a bevetett te rület minden valószínűség szerint husz szazalékkai kisebb lesz, mint az 1915-ben learatott terület, mely év ben már egy tiz százalék csökkenés állapíttatott meg. Ha tehát az 1915-ik évi bevetett terület alapjából indulunk ki és egy átlag hozamot feltételezve, oly eredményre kell, hogy jussunk, melynek a tényleges hozam alatt kell maradnia A demarkációs vonalon belül 79,7 12 négyszögkilóméter lesz mintegy 6 716,020 lakossal. ,A la­kosság fogyasztását, mely fejenkint 120 kg. buza és negyven kiló rozs volt, tekintve a redukált husfogyasz tást, fejenként 150 kiló búzára és 50 kiló rozsra kell tenni. Alapos számítás után világosan kitűnik, hogy amennyiben Magyarország megszál­latlan részének termése felett szaba-' don rendelkezhetik, egy kevés fe lesleg mutatkozik kiviteli célokra — Letartóztatott lapszer­kesztő- A Debreceni Független Újság irja, hogy a román meg­szálló csapatok parancsnoksága szombaton este elrendelte Dobay Károly hajdúböszörményi mérnök, a „Hajdúböszörmény és Vidéke" munkatársának a letartóztatását. Forrásunk szerint a letartóztatás a lapszerkesztő ellen kü.önbö2ő visszaélések miatt tett tetjelentő­sekre történt. — SzJtács Andor a sajtó élén. A Budapesti Közlöny irja, hogy a miniszterelnökségi sajtó osz­tály vezetőjévé miniszterelnök Sza­kács Andort nevezte ki. Örömmel látjuk ezen fontos helyen Szakács Andort, ki idestova egy évtizede visz vezető szerepet a magyar zsurnalisz­tikában s- aki legutóbb Lovászy Már­ton oldalán a legerősebben küzdött a magyar polgári pártok egyesítésén, A kommunizmuskor, mikor, lapjat a kitúnő „Virradatot" betiltották, tel­jesen visszavonult az újságírástól. Mint értesülünk a Magyar Újságírók Egyesülete, melynek eddig alelnöke volt, Márkus Miksa visszavonulása folytán, szintén Szakácsot választja elnökének. A sajtóosztályban Szakács mellett vezető . szerepet kapott Nagy Béla, a Virradat belső munkatársa is. — A Tháüa Síkere. Nem hagy­hatjuk említés nélkül azt a nivós előadást, melyben legutóbb is gyö­nyörködtünk a Tháliaban. A megis­mételt „Viziók" előadása, talán még nagyobb hatást és frenetikusabb tap. sokat váltott ki, mint az első elő­adáskor. E mellett különös dicséret­tel kell megemlékeznünk a még amatőr Kramtrier Böske bemutatkozá­sáról, ki mar is otthonosan mozog a színpadon és végtelenül behízelgő és jó hangját csak iskoláztatni kell, hogy kitűnő színésznő legyen. Igen ajánljuk Krammer Böskének a szini pályát. Marsi Gizi ez alkalommal is a megszokottan bájos és kedves volt. A sok tapsot méltán megérdemelte. — Egy vaggon cigarettapa­piros érkezett Aradra. A dohá­nyos közönség nemcsak a trafikáru hanem a cigarettapapírnak is erősen hiányát érzi. A cigarettapapirhiány ugy látszik egyelőre megoldást nyert Aradon, mert egy helybeli rövidáru nagy kereskedő cég ma egy teljes vaggon cigarettapapírt kapott. A. nagymennyiségű cigarettapapír után 300 000 korona vámot fizetett a nagykereskedő cég. — Caillaux a törvényszék előtt. Franciaország főügyésze Cail­laux. volt francia miniszterelnöknek a fő törvényszék elé állítását inditvá nyozta. — A rendőrség újjászervezése kérdésében a városi képviselőtestületi szakosztály tegnap hozott határozatot, amelyben elfogadta az ötös bizottság véleményét. A bizottság ' javaslata a rendőrség létszámának leszállítása mellett foglalt állást, azt hozván fel indokul, hogy a város teljesen kép­telen egyedül vállalni a rendőrség­jelenlegi létszámának fentartását. A javaslat szerint a létszám a követ­kezőképen redukálódik: 1 rendőrfő • 'felügyelő, 4 felügyelő, 80 gyalogos rendőr, 2 őrmester, 8 el-enőr, 22 lovas rendőr, 1 őrmester, 2 ellenőr, 10 polgári biztos. A javaslat a szom­bati közgyűlésen kerül a képviselő testület elé. Öngyújtó, kova és olasz hegedű­Imi* érkezett. Kapnató nagy­11111 ban és kicsinyben KATZ MIKSA hangszerraktárában, Nyír­egyháza, Takarék-palota. 1084 Városi közlemények. K. 19239-1919. Hirdetmény Utalással a folyó hó 12-én Szabolcs­vármegye alispánjának 13937. számú ren­delete alapján kiadott az idei termény es liszt ellátásra vonatkozó hirdetményre, érteutem a város lakosságú, hogy tekin­tettel ezen hirdetmény nagy terjedelmére, ezt az újságban nem közölhetem. Ezen terményrendelel külöjlenyomatal db-kent 5U fillérért a közellátási hivatalban kapható Nyíregyháza, laltf. aug. 13. 1082 Dr. BENCS, polgármester. Apró hirdetések hir detéseket es közleményeket csak délelőtt 10 óráig fogad el a kiadóhivatal. Ruhaszövet íesték „Radical" véd­jeggyel leg.-zebb és legtartósabb. Kap­ható minden színben. FÖLDES DRÜ­GER1A, Nyíregyháza, Városház-épület. 1371—30 Egy jókarban levő nagy Smger varró­gép eladó. Cim a kiadóban 1406 Modern gyorsfényiépészft meg nyílt Rákóczy-ut 6. szám alatt. 1161 Azonnali beköltözésre 4 szobás modern arilakás mellékh lyiáégekkel eladó. Cim a kiadóban. 1540 ('gyes és rendes mindenes, gyermek­telen házaspárnál jó lizetéssel tel vétetik. Cini a kiadóban. 1517 Egy 4 HP. gőzgarmtura, egy 6 HP. benzinmotor, egy 720 as Hofi'er cséplövel teljesen jókarban, minden elfogadható árban eladó. Jakab János, Nyirpazony. 1556 Jobb, idősebb gyermektelen házas­pár mielőbbi beköltözésre lakást kony­hával keres. Közvetítőt jutalmaz. Cim a kiadóban. 1562 Egy alkalommal használt, legfino­mabb békebeli anyagból készült Fe­renc József kabát mellénnyel eladó Hüray László szabóüzletében, Vay Ádám utca 9. 156 4 Három tagból álló uri család keres 2 szobás bútorozott lakást a Kossuth­tértől nem messze. Cim a kiadóhi­vatalban, 1563 Idősebb úrinő társalkodónőt keres, ki némileg háztartáshoz is ért. Ajánlatok Diner Edéné cimére Anarcs nyújtandó be. 1561 Szűcs és kalaposok részére egy használt szegőgép eladó. Vay Ádám­utca 8. sz. 1565 Keresek egy könnyű kocsit, esetleg homokiutót. Cim az Ujságboltban. 1649 Szabósegéd kerestetik. Cim az Ujság­boltban. 1650 Két ablakra való zöld posztó füg­göny, teljesen jó állapotban levő, eladó Cim az Ujságboltban. 1648 Idősebb házaspárhoz egy megbízható háztartasi no azonnali belépésre keres­tetik. Értekezni Kálloi-utca 9. 1652 Tanitó özvegye, ki a főzésben és var­rásban teljesen jártas, intelligens uri családnál házvezetőnői alkalmazást keres vidékre is Cim megtudható: Ér-utca 23. Szeptember 1-től vidéki tanulólányokat teljes ellátásra elvállalok. Cim a kiadó­hi • atalban. 1570 Gyermektelen nős rendőrtiszt egy vagy kétszobás lakást keres kouyhahasználut­tal. Cim a kiadóban. 1571 Aiig viselt több par női cipő eladó. Cim a kiadóban. \ 1572 Fiatal nő uri hátakhoz mosni és va­salni ajánlkozik, vagy bármilyen munkát vállal. Cim : Régi Vásártér-sor i. 1573 Komoly, szoigalmas, intelligens közép­korú lány keres idősebb liazasparn.il társalkodónői vagy hasonló állást. Megy vidékre is. Cim az Ujságboltban. )6i>4 Eladó uj és keveset használt férfiöl­töny és egy uj vászon nadrág. Bethlen utca 15. 1655 Egy lila szövet ruha és egy utazó bőr­táska eladó. Cim a kiadóban. 1656 Ós/.öllö-utca 18. számú ház eladó. Ér­deklődni lehet ugyanott. 1657 Önálló fehérnemű varrólány uriliázak­hoz ajánlkozik. Javítást is elvállal. Cim az Ujságboltban. 1658 Egy idősebb iparosnő magányos uri­nőhöz, vagy kisebb csaláüüoz szakácsné­nak, esetleg bejárónénak ajánlkozik. Cim az Ujságboltban. 1659 Eladó 3 szobás modern ház Orosa Mihálynál, belsö-körut 11. ItitiU Egy ügyes német leány mindenes al­kalmazásra kerestetik. Csillag-u. 7. 1661 Gyakorlott ttlzönő ungas fizetéssel fel­vétetik. Sehvarz felsöreszkészitő, Zöld­ség tér. 1662 Gazdaságban kulcsári állást keresek. Cím a kiadóban. 1575 Eladó teljesen uj, modern házak : 5 szobás a Károlyi-téren, 9 szobás a Szarvas-utcán, 6 szobás a Dessewfly­téren, 6 szobás a Széchenyi-uton. Több kisebb házak is. Értekezni lehet; Wagner, üessewffy-tér 4. 1574 Pályázati hirdetmény. Nyíregyháza város községi iskolaszéke a nyugdíjazás folytán megüresedett Hosz­szuhái tanyai elemi iskolai tanítói ál­lásra pályazatot hirdet. Az állás javadalma : törvényes fizetés, természetbeni lakás és két hold föld ha­szonélvezete. Abban az esetben, ha ez állás a Nagy­lapos tanyai közs. tanítóval tölletnék be, a nagylaposí állásra hirdetjük meg a pályazatot. Ez állással járó javadalom : törvényes fizetés, természetbeni lakás- és egy hold föld haszonélvezete. Pályázati Kérvények f. évi augusztus 25-ig alulírott iskolaszéki elnöknél nyúj­tandók be. Nyíregyháza, 191P. augusztus 8. Énekes János, 1069 h. közs. iskolaszéki elnök. Tudomásul! Már több izben értesí­tettem a n. é. közönséget, hogy minél későbbre hagy­ják a kályhamunkát, annál drágább. Miért is október 1-töl hitel nincs egészen tavaszik. Tisztelettel Ferencz Ágoston 1066 Kisvárda. M^múott láM kpfáfoMmM k$&fmjméíiáhm<

Next

/
Oldalképek
Tartalom