Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 122-215. szám)

1919-07-01 / 145. szám

Nyíregyháza, 1919. julius i. * Kedd Ára 30 fillér. ÁL. évfolyam * 145 SZABOLCSVÁRMEGYE ÉS NYÍREGYHÁZA VÁROS HIVATALOS NAPILAPJA Szeilcesztik:: Dr. Y1ETÓHIS2 JÓZSEF GERGELY ANDOR felelős szerkesztő SWHzetés: Egész évre 72 K. félévre... 36 K, | ALAPÍTOTTA: f ' negyedévre 18 K, egy hónapra oK. | |UBA ELEK ? TELEFON SZAM 323. POSTACHEQUE 2955® Tanítóknak félévre 24 korona. ! f Kéziratokat nem adunk vissza. .mr.vi.'iyfimtMWT-g'urr-yr,- r,- r -i r -y-r—-t-Y —----^rm— mt Románia és Itália együttes akciója Bukarest, junius 30. Románia és Olaszország között a közös baj, a jugoszláv kérdés érez­hető közeledést hozott létre. Tár­gyalás folyik a két kormány között, hogy kezdjenek közös akciót, illetve kössenek külön békét a versaillesi konferencia megkerülésével. A tár­gyalásokat Románia részéről Lahováry György rendkívüli követ vezeti Ro­mában, akit most várnak Bukarestbe. Fiume hadsereget állit tel Bukarest, junius 30. l.aibachból jelentik : Fiume és kör­nyékének nemzeti tanácsa elhatározta, hogy hadsereget állit fel, amely meg fogja védeni a kikiáltott köztársaság határait minden szláv támadás elien A hadseregbe rengeteg olasz tiszt Károlyi Gyuia kormányának jegyzéke Szeged, junius 30. Károlyi Gyula gróf elnöklete alatt alakult kormány Bécsen keresztül jegyzéket intézett a Versailles i béke­konferenciához, amelyben kéri a kon­ferenciát, hogy Magyarország képvi­seletéin hivják meg a szegedi ko>­mány delegátusait tárgyalásai <ra. Hangsúlyozza a jegyzék, hogy az ország lakossága, amennyiben a vö­rösek teirorja ebben nem akadalyozza elismerte a Károlyi kormányt, ezzel szemben Kun Béla csupán a terrori­aált budapesti munkásságra támasz­kodik, mig a hatalma alatt tartott vidékek lakossága egyenesen ellene van. Az Adriai kérdést újból tárgyalják Bukarest, junius 0. Parisból jelentik: A békekonferen­cia az Adria kérdését újra tárgyalás alá vette és remélik, hogy az uj olasz kormány engedékenységével le­hetővé teszi a végleges megegyezést. Paris ujongva fogadta a német béke alairását Parisból jelentik : Az egész fővá­ros örömmámorban úszik, minden­felé ujongó menetek járják be az utcákat és tüntetnek Clemenceau mel­lett. Clemenceau miniszterelnök be­szédet mondott a tüntetőkhöz és ki­jelentette, hogy 40 évig varta ezt a pillanatot és egész élete munkája erre irányult. Intette a tüntetőket, hogy kettőzött erővel lássanak a munká­hoz, mert a nagyszerű győzelem gyü­mölcsét csak akkor élvezhetik, ha a nagy pusztulást a termelő munkával jovateszik. Bucsrest, junius 29. A Viitorul irja : Bauer, az uj német kormány minisztere a békeszerződés aláírása előtt még egy utolsó jegyzéket inté­zett a szövetségesekhez, amelyben rá­mutat, hogy a békeszerződés mely pontjai azok, amelyeket nem fogad­hatnak el. A jegyzék egyebek közt a következőket irja : A német nép nem akarja a véres háborút folytatni s őszintén kivánja a tarlós békét. A német kormány a vitás keleti tartományokból szenvedélyes tünte­tésekről kapott értesüléseket, melyek szerint a lakosság minden eszközzel ellen akar állani e tartományok elvá­lasztásának. miután azok évszázadok óta a német birodalomhoz..... tartó jtjiki­minden "TWTtrsseget 'minden esetleges' nehézségért, ami a lakosság ellenál­lása fo'ytán állana elő. Ha a német köztársaság kormanya mégis kész aláírni a szövetségesek kívánságait az alábbi fenfartásokkal, azt nem j ­szántából teszi. Az előirt feltételek meghaladják azokat a mértékeket, amelyeket Né­metország teljesíteni képes. A német köztársaság kormánya kötelességének érzi kijelenteni, hogy minden fentar­tással él, elhárítván minden felelős­séget a következményekkel szemben, amelyek Németországban előá'lhatná­nak, ha a feltételek a német telje­sítőképesség legerősebb megfeszítése mellett sem volnának teljesíthetők. Németország különösen hangsú­lyozza azt a kijelentést, hogy nem fogadhatja el és nem Írhatja alá a békeszerződés 231. cikkelyét, amely azt követeli Németországtól, hogy is­merje el, hogy egyedüli okozója A háborúnak. Ebből következik, hogy Németországnak vissza kell utasítania a háború kezdésének eredményeként mutatkozó terhek elvállalását. Hasonlóképen Németország nem tartja méltóságával és tisztességével összeegyezhetőnek, hogy e fogadja a 22 — 230 cikkelyeket és hogy azokat végrehajtsa, miután azt kívánják Né­metországtól, hogy német állampol­gárokat adjanak át a szövetséges és csatlakozott hatalmaknak elitéltetésük végett, akiket azzal vádolnak, hogy megszegték a nemzetközi törvénye­ket a hadijoggal ellenkező eljárások­kal és cselekedettekkel. A német köztársaság kormánya feltételezi, hogy a szövetséges és csatlakozott hatalmak azt kívánják, hogy Németország nyíltan beszéljen. Tekintettel jó indulatára és fentartá­saira és tekintetbe véve azt a súlyos ' helyzetet, amelybe a szövetségesek követeié..ei a német népet juttatták, azt a helyzetet, amelynél súlyosabbat és fatálisabbat népnek még nom te­remtettek, hivatkozással az 1919. ju­nius 10-iki jegyzékben foglaltakra, feljogosítottnak érzi magát, hogy a szövetséges és csatlakozott hatalmak­tól a következő kérést intézze, el­várva, hogy a szövetséges és csatla kozott kormányok az alábbi kijelen­tést, mint a szírződés kiegészítő ré­szét tekinti. A szerződés aláírásától számított két év alatt a szövetséges és csat­lakozott kormányok a szerződést alá fogják vetni a hatalmak legfelsőbb tanácsa ''elü L-J;- tán :: k. amel v _ a_ 1 I MINX«A SOOIIIY. - ...IIIIJII-— - -Van megállapítva. A német felhatal­mazottaknak e legfelsőbb tanács előtt ugyanolyan jogaik lesznek, mint a többi ellenőrző hatalmak képviselői­nek, azoknak a kérdéseknek a felül­vizsgálatánál, amelyek a német nép önrendelkezési jogát sértik, valamint azoknak a határozatoknak a fetul­vizsgálaíánál, amelyek Németország szabad és egyenlő gazdasági fejlő­dését gátolják. A német köztársaság kormánya kibocsátja tehát az lölü. junius lü-iki átiratban kívánt nyilat kozatot a következőkben : A német közt.irsasági kormánya kész aláírni a békeszerződést, anélkül azonban, hogy elismerné, hogy a német nép volna a háború szerzője és anélkül, hogy vállalná a kiadas kötelezettségét a békeszerződés 227. és 230. cikkelyeinek megfelelően. Hogyan kényszeriíették a a néme­teket a iiéke aláírására Az „Independance" jelenti Mainz­ból : A Rajnán tul gyors előnyomu­lásra szükséges összes csapatmozdu latok befejezést nyertek. Azok a csapategységek, amelyek eddig a Rajna balpartját tartották megszállva, átkeltek a folyón, hogy a mainzi-koblenzi és kölni hídfőknél tömörüljenek. Ezeket a csapatokat eddig hátrább elhelyezett tartalékokkal pótolták. Emellett a tengereszet előkészüle­teket tett a Németország elleni blo kád szigorítására, amennyiben erre j szükség lenne. Az e célra kijelölt | egységek mindenre készen állnak. A | béke aláírásának hirére a csapatmoz­dulatokat beszüntették. Román konservativek szervezkedése Bukarest, junius 30. A Nemzeti Konzervatív párt Take Jonesku elnöklete alatt nagy gyűlést tartott, A gyüiés határozatait Take J i iku külön kihallgatáson jelen­tette be a királynak. A kihall­gatás eredményéről Take beszámolt a végrehajtó bizottságnak, amely örömmel vette tudomásul a királyi akarat — nyilvánítást. Jugoszlávia ünnepel Bukarest, junius 30. Belgrádból jelentik, hogy Péter király születés-napját egész Jugosz­láviában meg ünneplik. Az ünnep­ségeken a hadirokkantaknak és a bolsevismus elől oda menekült oro iriga it javára fog"» k Q­hagy Pal ezredest szabadon bocsátották Máramaros-Sziget, jun. 30. Nagy Pál ezredes a derék széke­lyek parancsnoka a napokban ideér­kezett. Az ezredest mar előbb is el­bocsátották volna Bra-.,sóból, ahová internálva volt, de a lelkiismeretei parancsnok nem hagyta el Brassót mindaddig, mig valamennyi katoná­jának nem biztosította a szabadságét. A magyar-cseh határ Bukarest, junius 30. Az Epoea jelenti : A Tetnps prágai fonás után közli, ho^y C'emenceau táv­irata, amely a cseh-szlovakuk és & ma­gyarok közö t oisZHghalár megállapítá­sai közli, ni'-gt'rkczeU Prágába. A iiew valószínű hiradás szerint a otek-magyar határ a Tatragerine lesz ó« tovább hu­zóűik az Ipoly alsó völgyen. Fenyegető az orosz pénzügyi helyzet Nagyszilben, jun us 30 Stockholmból jeieniik, hogy az orosz szovjet-köztársaság budgetjo erre a felevra 20 ir.ii iard bevé­telie, szeujboji 50 mi iiárd kiadást mutat A deficitet uj bankjegyek kiadusával fogják fedezni. Az oiaszok berendezkednek Dalmáciában Nagyszeben, junius 30 Liibachbíl jelentik, hogy ax olaszok Isztriában és Dalmáciában mindenütt berendezkednek, mint­ha az ország már veglegesin át volna nekik adva. Adot szednek, iskolákat állítanak fel, ugy hogy a jugosziá? lakosság kóiségbe ven esve. Jugoszlávia az olaszok elja* rásában a tekeszerzödesnek olaaz részről való fuaiigáiását látja. ára a a Íiíiir. német béke

Next

/
Oldalképek
Tartalom