Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 73-121. szám)

1919-04-02 / 74. szám

• i?9 április 2 JSfYtanrtéTr 5 Danczig szabad kikötő lesz '•Atfti-s ápiilit 1 A Htfitvidík fo*iá*KájHéi . Ncvr Yorkból jelentik szikratávírón, hogy páriái híradás szerint a hákeérte­kezlet eihatározta, hogy Dancaigot nattt adja Lengyelországnak, hanem szabad kikötővé teszi német elleuőrzés alatt, azonban kelíő bizto.dtékokka! gondoskod nak arról, hogy a lengyel kere^k sdaiem szabadon használhassa a kikötői. Hr szerint föladták azt. a tervet, hogy Hal •jer lengyel hid>szíályát Dtnzigban lóg­ják partra szállítani. Párishól jelentik: Az ottani lengyel kö öke izgilommai töltik eí a négyes tanács üléséről kiszivárgott hirek, kü ö­nösen az, hogy a lengyel érdekeket föl akarják áldozni. A ví-gső megoldás Din­ezig kérdéseben valószínűleg kom;jromisx­szum lesz, a kát ellentétes álláspont kö zött és valószínű az is, hogy Daoczigot mégis megkapják a lengyelek. Várakozás­sal tekioteaek Foch öilépése elé, mert — hir szerint — a négyes tanács meg­hatalmazást adott neki, hogy a lengyel hadosztályoknak a danz'gi partraszállását még abban az esetben is rendelje eí, ha a németek ellentállnának. ÚJDONSÁGOK Fölhívás a Munkásgárdába való jelentkezésre A helyi közbiztonsági szolgálatot te'j >sitö Munkásgárda fejlesztésére felhívjuk a különböző szakszervezetekhez tartozó összes munkás elv­társak figyelmét, hogy ma és a következő na pokon délu'áa 6 8 óráig az alább megjelölt helyeken a kerületi parancsnokságnál felvételre jelentkezzenek. Miután minden proletár munkás fontos kötelessége, hogy a Munkásgárda tagja legyen, már csak azért Í3 szükséges az azonnali jelent­kezés, hogy a magas létszám lehetővé tegye azt, hogy a tényleges szolgálat 12—14 napban kerüljön egy-egy elvtársra. Jelentkezés a következő helyeken: I. ker. Bundikorcsma, Buza tér, II ker. Papp Dániel vendéglője Zöldség ter, III ker. Sas korcsma Kállai-u, IV. kerület Haromrózsa vendeglő Hatzel-tér. Beregi Dezső, Helmeczi Lajos, a Munkásgárda vezetői. — Szkksrervez^tek ülése. Az ügyvédek szakszervezete csütörtök délután 3 Órakor a pettájban gyűlést tart. A pincérek szakszervezete e hó 2 án érte­kezletet tart. Minden lag a saját érdekében jeieulen meg. Az elnökség — A va*- IVmninnkáftnk bizalmiférfi és szervező bizottsága f. hó 2-án este 7 óra­kor értekezletet tart a volt Kaszinó helyiségé­ben. A szervező- bizottság. —- A S/.oei lista-p rt titkári hivatalát a Nyirvizpalota első emeletén, a volt Turáni kör helyiségeiben állította fel. Minden panasz, akár Írásban, akár szóban, akár telefonon csak < da intézendő. Telefon 161. A tagfelvétel és a tagjárulék befizetések továbbra is a Diadal­mozgó büffé-helyiségben levő pártirodában történnek. A szocialista-párt agitátorképző- is­kolát nyit. Felhívjuk a jó előadó képességű elvtársakat, hogy szerdán este 6 óráig jelent­kezzenek a párttitkárságnál. — A betegsegélyző átvétele. Megírta a Nylrviöék, hogy a direktórium Lyachovits Sándort a betegsegélyző pénztárba biztosként kinevezte. Lyachovits Sándor tegnap Beregi Sándor direktor kíséretében megjelent a beteg segélyzőben és átvette a pénztár vezetését. — Meghalt a Mendek s/őllö bető rője Pár héttel ezelőtt megírta a Nyirvidék, hogy a Mendek Lajos szőllőjében Sára Károly rálőtt Drotár András napszámosra, aki a szőllő bor­házába tört be Drotárt reggel a borházban vérében fekve találták meg és beszállították az Erzsébet közkórházba. A szerencsétlen ember megmentése iránt mindent elkövettek az orvo­sok, de Drotár sérülése olyan súlyos volt, hog/ nem lehetett rajta segíteni és tegnap meghalt. — A Nyíregyházi Hadirokkantak, hadi­özvegyek és hadiarvák egyesülete felszólítja azon legszegényebb tagjait akik pénzsegélyre rászorultak és igényjogosultságukat igazolni tudjtk, hogy sürgősen jeiuntkezzenek az Egye­sület irodaban (Zriayí-Ilona utca 6). A ve­zet őség. — E őadis „a direktórium javára " A városi színházban most egy fővárosi szinésztár­saság játszik. A színház vezetősége u.y rekla­mirozta az előudasokat, hogy a<inak a jöve delme ,a direktórium javára lesz fordítva.'' Ez a reklamirozás a direktórium megkeid izése es hozzájárulása nélkül történt, ilyesmire engedélyt nem adtak éa elrendelte 3 direkiónum, hogy az előadás jövedelme a rokkantkatorták alapjaé legyen. — Eljegyzések. Dr Fo'tin Endre elje­gyezte Síötsőssy Lajos földbirtokos és (elesége Hcdy Lilla leányát Mariát. Minden külön ér .e­sités ha lyett. Go dfarb Bertalan Dsmecser Schwarcz Paula jegyesek Nyire^yháza. — Értesítés Hatzel tori ócska ruha ke­resksdőoök április 2 an a Zöldség téri munká3 otthonban este 6 órára jöjenek ös*ze. Jöve'e­lük főcélja a csoport megalakítása. Mindnyájan ott legyünk! — Ft*! ál fizetések. A Szabolcsmegyei ipa­ros szövetség f. hó 16 áa tartott jótekonycélu táncestélyen a következők voltak szívesek tísz­teletjegyeiket m^gvaltani és felül fizetni: Gróf Dessewffv testvérek, Királytelek 2t0 K. H-as Ijjnacz, Miklóssy István g. k. Püspökhát, Pisser János 100 — 100 K. Bakó Ármin. Valeut Lajos 80—H) K. Erdőhegyi Lajos 60 K. Burger Pal, B;\ Buttler Sándor, Büileszbach Péter, Bírzó Mihályné, Cementárupyár r. t, Ehrenfeld és Guttroan, Fried Dániel, Fiseher Mór, Fried Salamon. Grünspas Adolf, Hartstein Miklós, dr Kálay Rudilf, Kovács LásHó, Kreisler Simon cég, Klein Lajos. Kau^sai Tibor Kovács And­rás kereskedő, dr. Keresztes Árpád Nyirbakta, dr Klekner Károly, Kiiler Rezsft, Kereskedők Gazdak Köre. M^rsalkó Lajos. Nagy Kalaim, Nyíregyházi Takarékpénztár, Papp L<*jos, Pa­czauer Lá-zlo Rnth vándor. Szabolcsi Hnelbank, özv. Szarvady Mihályné 50-50 K. Érbe Géza 41 K. Dr. B^rend László, Estók Karoly dr. Hartstein Jozset, Hogyan Mihály, dr. Szi>a Sándor, Scbáchter Aladár 40 40 K. Fauer Miksa 35 K Adorján János, Asz alós-faáru szövetség, Biruch Jenő, B euer M <r'on, Gazda Szöveseg. Gnlasz Antal. Énekes János. Druc k jr Henrik, Drimman Henrik. Fisch H rman, Fodor Ferenc, dr. Fu-man Lajos, Hrabcvszki L'-tjns, Hudik Mihály Kállay Ad-ás, Kleirr.a n Géza, Kiss Sámuel, Kövér Sámuel. Lipíhay Jenő. L'chfenberg Sándor, Polák Imre, Preis Bertalan, Rossem-asszer Adolf, Re;hmann Jó­zsef, Siiberstein József, dr. Simkó Endre, Sar kadi Adolf Stein Simuel, Somogyi Gyula. dr. Z^lenka Lajos. Wiesner Károly 30—hO K. Fiiedm-um Ádoif. Gloviczki Józse r", Glück Mór, Jakabovics Mór, Kovács Gyöigy, Kaszás György, dr. Komhv Gvu'a, Lórencí Szaniszló, Nathan Ferencz, R >th Ferencz S tndor Rez«ő, Szántó Ernő. Szakácsi D iniül, Tandfei Lajos 25-25 K. Mely jegymegvá tasi és feiuifiztteseKért a jó­tékonycel érdekében köszönetet mond az el­nökség. Városi közlemények. 14355.SZ. IV. 1919. Hirdetmény. Alulírott m. tanácsk. pénzügyigazgatóság közhírré teszi, hogy Nyíregyháza városában az eddig kiadott dohányjegyek érvénytelenné vál­nak s a legközelebb eladásra kerülő dohány­gyártmányokat az illető dohányárusok újonnan kiadott dohányjegyek ellenében fogják eladni. Dohányjegyek elnyerésére igényjogosultak mindazon 18-ik életévüket betöltött férfiak, kik állandóan Nyíregyházán tartózkodnak, kivéve a katonákat, kiknek dohányszükségletéről a ka­tonai parancsnokság gondoskodik. A dohányjegyek az eddig követett gya­korlattól eltérőleg a pénzügyigazgatóságnál (Széchenyi-ut 6. sz. földszint 8. ajtó sz. alatt) a pénzügyigazgatóság vezetőjének hivatalos pecsétjével ellátva ezúttal díjtalanul fognak ki­adatni. Az igényjogosultság csakis cukorbevásár­lási könyvvai igazolható, miért is azt a jegy­kiadásakor mindenki köteles magával hozni. Ezúttal is figyelmezteti érdekelt.-ket a pénzügyigazgatóság, hogy mindazok, akik bár- ­mely nr don me»kisérlik, hogy jogosulatlanul több jegyek birtokába jussanak, lefognak tar­tóztatni s szigorú megbüntetés céljából a ren­dőrség elé fognak állíttatni. A dohányjegyek kiadása a következő napokon és sorrendben' történik : 1919. évi ápr. hó 3-án az I. ker. lakosok. 1919. évi ápr. hó 3-án a 11. ker. lakosok. 1919. évi ápr. hó 4-én a III. ker. lakosok. 1919. évi ápr. hó 4-én a IV ker. lakosok. 1919. évi ápr hó 5-én a tanyasiak és az elmaradottak; minden nap d. e. 8 órától 12 óráig és d. u. 2 órától 6 óráig, M. tanácsk. pénzügyigazgatcság. Nyíregyháza, 1919. évi április hó 1. 538 Pénzügy igazgatóság. K. 9941—919. szám. HIRDETMÉNY. A vármegyei direktórium rendelete folytán közhírré teszem, hogy mindazok o gazdák, tejtermelők, kik a város Szükségleteire tejet házhoz szállítottak, további intézkedésig aka­dálytalanul szállíthatják a tejet. Azonban min­den gazdi, kinek tehene van a városi intézői hivatalnak 3 ntpon belül tartozik írásban be­je enteni, hogy kinek és mennyi tejet szállított naponként. A fogyasztók, kik tejet ksptak, szintén 3 napon belül tartoznak bejelenteni, hogy eddig honnan és mennyi te et kaptak naponkent. Nyíregyháza, .919. mércius ho 31. Hozzájáru ok: BEREGI SÁNDOR s. k., Dr, GARAY, városbíztos. 534 2 polgármester. K. 9741-919. Ilirdt tmény. Felhívom az ellátatlan lakosságot, hogy aki a közfogyasztás céljaira beszerzendő bur­gonyából részesülni driajt, április hő 5- g be­zárólag levelezőlapon jelentse be a városi köz­ellátási hivatalnál, milyen mennyiséget igényel. A bejelentésben feltüntetendő az ellátatlan családtagok száma is. Nyiregvhaza, 1919. március hő 29-én. Hozzájárulok : Beregi Sándor s. k , Kazimir Károly s. k., Simonits József s. k,, városi biztos. Dr. GARAY KÁLMÁN, polgá mester. — A szociáldemokrata párt irodajá­nak telefoni zárna 284.

Next

/
Oldalképek
Tartalom