Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 73-121. szám)

1919-05-28 / 119. szám

A kommunizmusnak nem Marx és Engels a teremtő atyja. Ez a két népboldogító nem áldása, átka volt az emberiségnek. Meglopván Machiavelli h'res elvét „a cél szentesíti az eszközt," tizezrek kiontott vére árán az iró asztal biztonságából célozva akarták boldogí­tani az emberiséget. S jaj annak az eszmének, amely ellenzőit vértanukká avatja Vérteleniil kisért ez minden idők jobbra törekvő leikeiben. Századok, ezredek jöttén­mentén ki kisarjadzott, de most -verte ki vadhajtásait. A szó isteni értelmében Krisztin Í3 kom­munista volt, de nem terorral, a szeretet drága szavával, s példaadás meggyőző erejével irá­nyította az emberiséget a cél felé. S amig az isteni mester nem tehette mindenkiben élő valósággá, hogyan tehetnék akkor zsebrák em­berfiőkák frázisai ?! A kommunizmus eszméje majdnem olyan régen él mint maga az ember. Mikor az ember a tíiz meghódításával először települt le családnak, törzsnek, önkén­telenül kommunista alapon élt együtt. Bizonyítja az ős szláv gazdálkodás a „zadruga", amelyben mindenki a végzett munka arányában jutott javakhoz. A primitív népek­nél, — mint azt az indiánoknál magam láttam, — ma is egybehordják a szerzett élelmet. De azon a kulturfokon. amelyen az ember már nem önkénytelenül, de tudatosan dolgozik, ahol fogalom a munka és a produkálás már feleslegre törekszik, önmagát emészti meg a kommunizmus. A megfigyelni tudó ember összeméri ter­melőerejét és munkaképességét munkatársaival és ha az nem üti meg a mértéket lázadozik. A nappal kelő nem osztja meg keresményét azzal, akinek hasára süt a nap s a takarékos nem robotol a tékozlóért. A kommunista közösségekből fejlődött ki a magántulajdon — a vagyon. Erőszakkal ki­fosztani valakit, — rablás, — bármilyen névre kereszteljék is el. Ami nem természetes, nem lehet maradandó. Nézzük C3ak a természetet, az örök minta­könyvet, amely után igazodik minden — ami testi — vagy lelki — de élő. A történelem előtti időkből gigantikus állatszörnyek csontvázai kerülnek napfényre, amelyeknek valahogy itt ragadt kis unokájok a az elefánt. Ugyanezen időkben a hangyák, méhek jelenléte is feltételezhető. S amig az óriás állatok létezése évezre­dek öltőjén az enyészetbe fordult, a szorgos hangya ma is télire való után szaladgál, s virág­ról-virágra szállva gyűjti mézét a méh. S láttál-e már hangya vagy méhcsaládot, amely a másik család készletéhez nvul ? Évezredek szűrőjén leszűrt társadalmi rendszert, belészórt szennyel zavarossá lehet tenni, de nem lehet lényegét vele máról holnapra megváltoztatni. Bolond ember az, aki árterületre épit s aki szétrombolja a házát, amig más hajlékról nem gondoskodott. Nitsche az emberiségét „Übermensch" re, emberfeletti emberre s „Heerden mensch" re — nyájemberre osztályozta. Szomorúan tudjuk, hogy ez utóbbi van lu'számban. A szocializmus is téved-, ha a kommuniz­must tekinti végcéljának, addig amig képtelen az emberből emberfeletti embert nevelni. De amig érték a családi fészek, fáitett kincs az ember párja, őrült drágaság a gyer­mek, különböző a munka, más és más a mun­kaerő és képesség, az egyes ember egyéniség marad Társadalmi reformokkal szüntetni meg a miliők árnyékában szenvedő nyomort, ez a szocializmus mai feladata. Egyéniségek létezése kizárja az absolut közösséget. No legyen cél az embert egyénisé­gétől megfosztani, amint, hogy a legkitűnőbb kertész sem tud szép, hajszalra egyforma almát termelni, vele keli az embert nevelni, hogy tömegbe verődve is megtartsa heíves Ítéletét. Akkor v megszűnik a nyájembar fogalma, undorral rúgja fel a népbolonditók — „ami a tied, HZ az enyém, de ami az enyém, az nem a tied" — betörő logikáját s megvadult vezé­rük kolon pja szavára nem rohan szakadások felé Igazában jőszántadból fordulj vissza ma­gyar népem — quo vadis — hová indu'tál ? yhiia Ji?§j$ ii. A közlekedés. A jövő nagy feladatai között talán egy sincs olyan mélyreható és életbevágó fontos ságu, mint a közlekedés kérdése. A háború folyamán szomorú alkalmunk volt tapasztalni, hogy közlekedési eszközeink mint mennek tönkre, hogyan züllenek le a legalacsonyabb tokra. Ezen züllésnek első oka az a mértéken túli használat volt, amelyet a háborús felvo­nulások tettek s .ükségessó, a második pedig a különböző körülmények folytán előállott szén­hiány, amely a demarkációs vonalak megraj­zolása után mindjobban fokozódott. Bár közlekedésünk javulása érthető okok­ból még a jövő zenéje, erre vonatkozólag még is kérdést intéztünk Nyíregyháza város egyii közlekedési szakemberéhez, akinek a nyilatko­zatai alapján az alábbiakat közölhetjük. A magyar államvasutak közlekedési vi­szonyainak javulásához sok szó fér. Első sor­ban tisztában kellene lennünk azokkal a kér­désekkel, amelyek jalenleg a legtágabbkörü találgatásokra adnak alkalmat. Másodsorban látnunk kellene a jöfő Magyarország szilárdan megalapozott kormányának programját, s eb­ből különösen azt, amely a közlekedési viszo­nyok megjavítására vonatkozik. Kétségtelen, hogy a program első része a tönkretett pálya­testek és felépítmények kijavítására kell, hogy vonatkozzék, s csak azután kerülhet sor a közlekedési viszonyok javítására, uj vonalak építésére. Ugyanez az elv vonatkozik a váró sunkat oly közelről érintő Nyiregyházavídélci Kisvasutak programjára. Itt is elsősorban a pályatest teljes renoválására és a közlekedési eszközök szaporítására, illetve kicserélésére van szükség. Csak ezután beszélhetünk uj vo­nalak építéséről. Köztudomásu, hogy a Nyir­egyházavidéki Kisvasutak részvénytársaságának üzemi vezetését egy budapesti pénzcsoport vette kezelésbe, s hogy az ezzel kötött szer­ződés maholnap lejár. A szerződés megújítá­sának kérdése nem kis gondot oioz azoknak, akik a vármegye ügyeit vezetik, s akik a rész­vénytársaság megalapítása körül érdekelve vannak. De nem lehet közömbös a szerződés megújításának kérdése azok olőtt sem, akik élénk figyelemmel kisu-ik Nyíregyháza városá­nak közlekedésügyi fejlődését. Egy tekintélyes pénzcsoport, amelynek kezében több ilyen vidéki vasút van. mindenesetre több garanciát nyújt a fejlesztés szempontjából, mint a keze­lésnek bármely más megoldása, Ha a szerző­dés lejár, s Nyíregyháza városa, továbbá a vármegyei érdekeltségek nem gondoskodnak megfelelő m?goldásról, esetleg annak lehetünk kitéve, hogy a Kisvasutak üzeme, mint az már más városban is megesett, egyszerűen csődöt mond. Már pedig fölösleges hangsúlyoznunk, hogy a Kisvasutak milyen gazdasági értéket képviselnek városunk szempontjából. Közjogi és gazdasági jövőnk bizonytalan­sága miatt egyelőre határozott kijelentéseket nem tehetünk. Bizonyos az, hogy a kisvasutak vonalainak kibővítése Nyirpazony és Hajdudo­rog irányában már ró^en tervbe volt véve. Ugyancsak tervbe van véve a holyi torgalom nak a kibőritése is. Nyíregyháza város nagy terjedelmű s raiuián piaca koncentrálva van. szinte szükségszerű követelmény. hogy a város minden porifóriája össze legyen kötve a köz­ponttal. Csak az ipari termelés megindulását várjuk, s akkor reményünk lőhet rá, hogy a váró? minden főbb utcáin csilingelni fognak a villamoskocsik. Nagyon régen várunk erre, s araikor szóvá tesszük, minden nyíregyházi pol­gár titkos vágyát tolmácsoljuk, Ugyanez áll a szintén régóta tervbevett tanyai vasútra is. Ha valaki megnézi Nyíregy­háza város környezetének térképit, valósággal elszörnyüködik annak hatalmas kiterjedése fö­lött. S ez a széles térség mindezideig nélkü­lözi a vasutat. Vájjon mit jelenthet az Nvir egyháza piacának, ha a tanyák között villamos síneket rakunk le? Mit jelenthet a tanyai né­pességnek az, ha olcsó pénzen minden félórá­bm bejöhet a varosba? Gondoljuk el ennek gazdasági jelentőséget! Kétségtelen, hogy a közlekedéssol kap­csolatos kérdések megoldása rendkívüli nehéz­ségekbe ütközik. Azonbin bizalommal várjuk a jövőt s Magyarország gazdasági megújho­dásába vetett rendithetetlen hittel reméljük, hogy a többi gazdasági kérdéssel együtt ez is a legkielégitőbb módon nyer majd elintézést. Szabolcsvármegye alispánja. 11112-919. K. Árverési hirdetmény. A nyii egyházi 2-ik számú barak­kórház épületeinek s azok mindennemű felszerelési tárgyainak nyilvános árveré­sen való eladását elrendelem. Az árverés napját 1919. év junius hó 4 ének ddelőtt 9 órájára a helyszí­nére kitűzöm. Az eláf vsrezendő tárgyak csakis azonnali készpénzfizetés meliett fognak eladatni és a vevő köteles a megvett tárgyakat saját költségén elszállíttatni. Az elszállítás idejéig a megvett tár­gyak megőrzése szintén a vevő köteles­sége. Miheztartás céljából közhírré teszem, hogy főleg építkezésekhez szükséges épü­let faanyagok (ajtó, ablak, deszka) lesz­nek elárverezve. Nyíregyháza, 1919 május 27. MIKECZ ISTVÁN s. k., 768 alispán h., féjegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom