Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 1-72. szám)

1919-02-13 / 35. szám

1919. február 13 JStTOWIDÉK. s ÚJDONSÁG Oá — Felhívás. Ez uton is felkérjük hátra­lékos előfizetőinket — azokat is, akik csak a folyó évre tartoznak előfizetni — hogy az előfi­zetési összeget lapunk kiadóhivatalában postafor­dultával beküldeni szíveskedjenek amennyiben te­kintettel a p^pirhiányra, nem áll módunkban lapot küldeni azoknak, akik hátralékban vannak Az előfizetést mint az termétzetes is, min­denár előre kell beküldeni. — Kinevezés. A magyar pénzügyminisz íer Cserta Kálmán nyíregyházi pénzügyi segéd­titkár földadónyilvántartási biztost a Vili. fize­tésű osztályba pénzügyi titkárrá nevezte ki. — A város és a bizalmiférfiu A nép­tanács a bőranyagnak a cipészek között való szétosztásához bizalmiférfikónt kiküldötte Gyur­ján Mihály néptanácsi tagot. Oltványi Ödön helyettes polgármester most értesítette a nép­tanácsot, hogy a bizalmiférfiu kiküldetését nem •eszi tudomásul, mivel a bőr osztásnál arra szükség nincs, amennyiben pedig valakinek ki­fogása lenne, bárkinek módjában áll a szét­osztás irataiba beletekinteni. — Alapítványok a felső-kereskedelmi részére. A Kereskedők és Gazdák Köre a vá­rosi felső-kereskedelmi iskola ifjúsági segitő alapja javára 1000 K adományozott, azonfelül 2092 K adott egy ösztöndijalap létesítése cél­jából szorgalmas, jóviseletü ifjak jutalmazására. A Bóni Gyá-telep Mezőgazdasági Részvény­társaság 600 K adományozott a felső kar. isko­lának egy szorgalmas, szegény tanulónak tanul­mányi segélyére. Rosenthal Gyula 100 K adott ifjúsági könyvek beszerzésére. — Nyilvános nyugtázás. Róth Ferenc a •hadiözvegyek és hadiárvák részére 50 koronát adományozott, A Leányeayesület részére Marton Emil >itr 5 q. szenet, D Kiár András ur 4 zsák bur­gonyát és dr, Ármin ur 10 koronát küldött. Fogadják adományukért az elnökség hálás kö­szönetét. — Halálozás. Schónberg Ignác nyíregy­házi mészáros 77 éves korában tegnap hosszas betegség után meghalt. Temetése ma délután volt nagy részvét mellett. — Szakszervezetbe tömörültek a do­hánybeváltó munkásai. A nyíregyházi dohány­beváltó hivatal munkásai most alakították meg szakcsoportjukat, amelynek több mint 250 tagja van. A szakszervezet elnökévé Teleky Jánost, alelnökévé Bogár Zsuzsánnát, pénztárosává Vé­sze y Zsuzsannát, ellenőrévé Koskovics Máriát és Tarczali Zsuzsannát, jegyzőjévé pedig Gál Erzsébetet választották meg. — A földmivelő nép megnyugtatása a földosztás megkezdéséig. Jánosi Zoltán bel­ügyminiszteri államtitkár a kormánybiztoshoz rendeletet intézett, amelyben a birtokpolitikai reform előkészítésének idejére a földmivelő nép megnyugtatását teszi kötelességükké. A demok­ratikus alapon nyugvó társadalmi rendszerben irja rendeletében — a nép érdekeinek a leg­teljesebb mértékben kell érvényesülniük s igy a földmivelő nép jogait elismerni és érvénye­síteni elsőrendű kötelesség. A népköztársaság kormánya olyan birtokpolitikai programmot tű­zött maga elé, amely a nép szélesebb rétegeit s főként a harctérről hazatérő katonákat föld­höz juttatja, megvalósítja az elvet, hogy a föld azé legyen, aki műveli. Az ország belső béké­jének érdekében elsősorban a hatóságoknak kell a népet meggyőzniük arról, hogy ilyen nagy ujitást a kormány máról holnapra nem -valósithat meg. Legalkalmasabb módja a nép megnyugtatásának az volna, ha a nagybirtoko­sok mérsékelt bérleti feltételekkel vagy részes gazdálkodásra már most átengednék földjeik egyrészét olyanoknak, akik az akció során földre számithatnak. — IJjra makszímálják a piaci árakat. Pár héttel ezelőtt a piaei makszimális árakat fölfüggesztették és ezzel azt akarták elérni, hogy a falukból és a tanyákból elegendő élelmi­szert hozzanak Nyíregyházára. Ugy gondolták, hogy az eladók, — tekintettel a háború végére, — olcsóbban fogják adni árucikkeiket, mint ezelőtt. Az ármaksz>málás fölfiiggesztésének azonban nem lett mog a kellő eredménye, il­letve az árak mostmár makszimálás nélkül szálltak mind magasabbra, ugy, hogy a közön­ség már szinte képtelen azt megfizetni. A nyír­egyházi néptanács épen ezért kimondotta, hogy a makszimális árak újból életbeléptetendők és követeli, hogy a makszimális árak betartását szigorúan ellenőrizzék. — Szabad politizálni a tanítóknak, A közoktatásügyi miniszter rendeletet intézett a tanfelügyelőhöz, amelyben abbeli élhatározásá­nak ad kifejezést, hogy szakítani kiván a múlt­ban annyira panaszolt szinte az érzéketlenségig menő szükeblüséggel a tanítók anyagi ellátása tekintetében és ugyancsak szakítani kivác min­den korlátozással, amely a tanítók elhatározá­sát akár társadalmi elhelyezkedésük akár poli­tikai magatartásuk tekintetében a legtávolabb­ról is befolyásolhatná Mindennek nyomatékos hangsúlyozását a korlátlan egyesülési szabad­ság védelme érdekeben — azért látja szüksé­gesnek, célszerűnek és fontosnak — és hozzá mindenki tudomására, mert a kormány egyik tagja sem kiván akár a tisztviselőre, akár a tanárra vagy tanítóra oly irányban hatni, hogy politikai meggyőződésének minden aggodalmas­kodás nélkül, iegbátrabban és teljes független­séggel kifejezést adhasson. Végül abban a re­ményben' hogy kijelentései minden egyes ta­nárban teljes megnyugvást keltenek — csak arra kéri a tanítókat, hogy különösen a most közeledő választásokat megelőző mozgalmakban és akciókban immár és ezennel megengedett résztvevésük által a tanitás munkája fenakadást vagy rövidséget ne szenvedjen. — Forradalmi rémhírek Nyíregyházán. A háború alatt jöttek divatbi a rémhírek és Nyíregyházának egy néhány élénk fantáziájú ember lelkiismeretlensége igen sokszor szerzett nyugtalan órákat. A legvadabb rémhíreket ta­lálták ki egyesek és az embereknek különös örömük telt benne, hogy a rémhírek minél jobban terjednek és minél több embert ijjesz­szenek meg. Pár hónapja Nyíregyháza lakos sága nyugodtan élt a rémhírektől senki se mondta, logy látta a Nyirvidékben a főispán hoz érkezett táviratot Budapest bombázásáról, az országház fölrobbantáiárói meg ezer sza márságról. Tegnap aztán újra megjelentek a rémhirnökök Nyíregyházán, belefújtak harsoná­jukba és tiz pere alatt az utolsó városvégi ház­ban is mint kétségbe vonhatatlanul biztos hirt tudták, hogy győzött Pesten az ellenforradalom. Hát ebből a buta és esztelen híresztelésből egy szó sem igaz. Az igazság ellenben az hogy az illetékes hatóság a rémhírterjesztők között, a köztársaság védelméről szóló törvény alapján, nagyon hamar szét fog ütni és elfogja venni a kedvét mindenkinek az ilyen tudatos ostobasá­gok portálásától. — Az ujfehértói szociáldemokrata párt mulatsága, ki ujfehértói szociáldemokrata párt igen jól sikerült mulatságot rendezett, amely ugy erkölcsileg, mint anyagilag kellő sikerrel járt. A mulatságon a kővetkezők fizettek felül: Ifj. Nánássy István 30 K, Nándor Ernő, B. Nagy István, özv. Nagy Istvánné, Lichtman Ferenc 20 -20 K, Racskó Miklós, Bardách Dezső, Grünberger Béla, Kádár Bála, Klein Ferenc, Sz. Papp György, Grünberger János, Szamecz Károly, Klein Leinárt, Goldstein Jenő 10-10 K, Horváth József, Munkácsi Gyula 6—6 K, Paál János Zsihafszky Szaniszló, Mikó Sándor, Bálu András, Klein Sámuel, Müller János 5-5 K, Péter B. József 4 K. Molnár Antal 2 K, Lesku György 1 K. — Szenet ajánlanak élelmiszerért. A nyíregyházi néptanács levelet kapott Vető Arnold budadesti cégtől, amely cég ajánlatot tesz arra, hogy élelmiszerért szenet szerez Csehországból Tekintettel arra, hogy Nyíregy­háza lakossága sem valami nagyon dúskál az élelmiszerekben, az ajánlat fölött valószínűleg napirendre íognak térni, annál is inkább, mert a cég egyáltalán nem jelzi, hogy mennyi élel­miszerért mennyi szenet tudna szállítani. — A Leányegylet vasárnapi teadélutánja. Vasárnap délután a Korona szálló dísztermében újra vig lesz az élet. A Nyíregyházi Leány­egyesület hosszabb szünet után ismét megkezdi tea délutánjiat, ahol annyi sok kellemes órát töltöttek el a tea délutánra járók. A vasárnapi tea délutánra a rendezőség a következő műsort állította össze. Imádság. Irta Szép Ernő, sza­valja Szunyoghy Márta. A fekete pásztor. Irta: Szini Gyula. Szereplők: Garay Etta, Füzesséry Lili, Újhelyi és Jáno3. Dalok énekli Kémeri Matild zongorán kiséri Lieber Etelka. A tea, délutánon elsőrendű cigányzene lesz. — Szabolcsvármegyei tart. és népf. tisztek és tisztek bajtársi szövetsége nevét hadv.selt szellemi munkások országos egyesü­letének szabolcsi csoporija elnevezésre változ­tatta. Akik legutóbb még fehérnemű anyagot még nem kaptak és arra reflektálnak, elője­gyezhetik magukat a szövetség titkári hivata­lánál Bocskay-utca 6 szám alatt dr. Gara Sándornál. Telefon szám 200 Ugyanide for­duljanak, akik leszerelési illetményeket még nem kaptak. — „Titkos utak" cimü szerelmi dráma a Városi Szinbáz Mozgó csütörtök pénteki mű­sora. Főszerepben a bájos szép Nilse Crisen­ten, aki meglepő drámai játékával viszi és szinte magával ragadja a trükkökben és ötle­tekben gazdag cselekményt. Előadások kezdete délután fél 6 este fél órakor. — A munkanélküli segély. Az Országos Munkásbetegsegélyző ós Baleset Biztosító Pénz­tár rendelete folytán a kereskedelmi és magán alkalmazott munkanélküliek segélyezési ügye a kerületi munkásbiztositó pénztárakra ruháztatott rá. E rendelet folyamán a mai naptól kezdve a munkanélküli kereskedelmi és magán alkal­mazottak itt Nyíregyházán a pénztár hivatalos helyiségében (Kállai-u 14 szám) tartoznak mindennap délelőtt 9—12 és délután 3 és 5 óra között jelentkezni. EEl n p e L L o i = ~ — Hj Ma csütörtökön i| „Az ördög" ül Várkonyi Mihállyal = 1 O I A P H L 1 = Ma csütörtökön _ „Az ördög" ij Várkonyi Mihállyal AJ Rsezes magyar is aéaeg Sap#Skaf3« %at6H » LrjsághttJt?*«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom