Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 1-72. szám)

1919-01-19 / 15. szám

Nyiregyháza, 1919. Január 1». * Vasárnap XL. évfolyam, * 15. POLITIKAI NAPILAP A SZABOLCS^MEGYEl KÖZSÉGI JEGYZŐK ÉS A SZABOLCSMEGYEI TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE m®m lift-.-'- íttfláMOftM^ffl mmxttéa i Egész évre 48 K, félévre... 24 K, negyedévre 12 K, egy hónapra 4 K. .wmmma Tanítóknak fílévre 16 korona.; ALAPÍTOTTA JÓBA ELEK Szerkeeztdség é» Kiadóhivatal: SZÉCíiENYl-ÜT 9. SZÁM. TELÍTOH 8SÁM IB», POSTACHEQUB K^írntoinrt rwm adcck vissza. Ma megalakul az uj kormány BerinKey Dénes elnöklésével A Munkás Tanács határozata — Föloszlik a Károlyi-párt 8« napest, január 18 M flyirvidék tudo*tUi,ától,) Tegnap délelőtt Lovászi Mártont föl­keresték Búza Barna, Nagy Vince és Fes­ietieh miniszterek néhány államtitkár és párttag, úgyszintén Hock János és közöl­tek Lová-zyvaJ, hogy kilépnek a függet­lenségi pártból, mert a pártba sok olyan elem jutott be, akik vészéi)ezíeiik a párt hagyományait, Lovászy meghallgatta elv­barátait és kijelentette, hogy lemond a párt elnökségéről és a lemondáshoz csat­lakoztak Ábrahám Dezső és Fernbach Károly alelnökök is. Buta Barnaék ezután kijelentették, hogy visszavonják kilépési szándékukat, mire a jelenlevők azt hatá­rozták fi. hogy a függetlenségi pártból egy L| a aktiását szükségesnek. A munkástanács gyűlése tegnap este ftílba'kor kezdődött az ujváro-üáza nagytermében. Preusz Mt'-r elnökölt és elparentálta Luxénburg Rózát és Lieb­knecbt Károlyt. A munkástanács fel­állással tiszteiget emléküknek. Weltner Jakab határozati javaslatot terjesztett be, amely szerint fogadják el a kibontakozás azt a formáját, hogy a két szocialista tárca mellé, a hadügyi és közoktatásügyi táfeát, valamint a heíügji államitkárságot kapjak meg. Vágó Bíla a kommunisták nevében kijelentette, hegy a berlini események megtanítottak bennünket arra, hogy lehetetlen együttműködni a polgári pár­tokkal viszont tiszta szocialista kabinet sem veheti át a mai államszervezetet. Követeli a szocialista köztársaság azonnali megvalósítását és a proletár diktatúrát. Vágó Béla beszédére Garbai vála­szolt, aki kétszínűséggel vadolja Vágó Bélát, mert a munkástanácsban és a kommunista gyűléseken mindig mást mond. A munkástanács gyűlésen beszél­tek még Malesiczkey Béla, Móricz Mik­lós és Gróbel Ernő, azután a Weltner határozati javaslatát háromszor huszonhat szavazattal tizenhárom szavazat ellené­ben — amely a kommunisták szavazata voit — elfogadták. A gyűlés este fél tizkor végett ért. Hir szerint a szocialisták a hadügyi tárcára Böhm Vilmost, a közoktatásügyi tárcára Kunffyt, a beiügyi államtitkár­ságra Landlert jelölik. A kabinetnek tagja lesz nagyatádi Szabó István is, mint tárcanélküli miniszter. A munkástanács határo2atát közöl­ték Károlyi Mihállyal, aki tárgyalt a pártok vezéreivel és* még a mai nap folyamán dezignálja miniszterelnöknek, Birinkey Dénes igazságügy minisztert, aki a kabinetet a következőképpen alakítja meg: Elnök : Berinkey Dénes, belügy : Nagy Vincze, igazságügy: Juhász Nagy Sándor, földonvelésügy : tíuza Barna, kereskedelem : Garami Ernő, vallásügyi: Vass János, közoktatásügyi: Kun fi Zsigmond, Közélelmezés: Ba'oghy Ernő, Népjóléti : Peiál Gyula, külügy : Festetich Sándor, pénzügy: Szende Pál, tárcanélküli niinszter: nagyatádi Szabó István. A nemzetiségi miniszté­riumot megszüntetik. A kormányválság ilyetén való meg­oldásával szemben a Károlyi-párt jobb szárnya várakozó álláspontra helyezkedik és csak az a kérése a kormányhoz, hopry az országban rendet teremtsen. A Károlyi­párt választmánya legközelebb két hatá­rozatot fog letárgyalni. Az egyik határo­zatban kimondják a párt föloszlását, a másikban egy direktóriumot alakítanak, amely a föloszlott párt ügyeit fogja to­vább vezetni. A fölbomlott pártból való­színűleg két különálló pártot fogoak alakítani. Mozgalom a magyarországi németek körében 43* tepert, január 18 (4 Nytfvidék tudáetiójátU) A magyarországi ' németek körében mozgalom indult meg, hogy auíonom berendezkedésüket külön törvénnyel biz­tosítsák. Azt kívánják, hogy az észak­magyarországi, erdélyi, nyugatmagyaror­szági és bánáti német területek külön autonom jogterületté nyilvánittasanak, részükre külön minisztérium fölállittas­sék, valamint miniszterüket és a kor­mányzati szerv székhelyét ők maguk vá­laszthassák meg. Coolidge professort a belügy­miniszter informálta a helyzetről ttudapest, január 1$ íA A'jkviáiSi btá&fáójuHéLt Coolidge professor tegnap délután fogadta a belügyminiszteri;, aki a pro­fesszort részletesen informálta az ország belviszonyairól. A professzor arra a kér­désére, hogy nem lehetne-e a választá­sokat az ország meg nem szállott részén elrendelni, a miniszter kijelentette, hogy a kormány ezt nem teheti meg, mert ez joglemondásnak volna tekinthető. Erre semmiféle kormány nem kapható és ha mégis akadna huszonnégy óránál tovább nem tarthatná magát. A belügyminiszter ezu'án ismertette az általános helyzetet A processzor a kormányválságról érdek­lődött, mire a miniszter ismertette a mai nap eseményeit Rámutatott az ország rendkívül elkeseredett hangulatára a megszállás miatt, majd ismertette a pa­naszokat, amelyek a megszállott t?rüle- » tekről érkeznek. A professzor tudomásul vette az elmondottakat, de véleményt nem mondott. A békeföltételeket a jövő héten publikálják ftulapest, január 18 {A 'Nyirtidék tudó: .Ít4 áí«í>.> A kormánypárt jelentése szerint az előzetes béketárgyalások január 25-ig fognak tartani és ezután az idő után a legyőzött országok betekintést nyerhetnek a békefeltételekbe. A budapesti komministák gyászgy ülése iv«aüjífStj jarmár 18 (4 Ntíírvidih iudéiitójitt}'.) A kommunisták tegnap délután az Almássy-téren Liebknecht Károly és Luxemburg Róza meggyilkolása alkalmá­ból gyászgyülést tartottak, amelyen Kun Béla és Nánássi komminista vezérek be­széltek nagy tömeg előtt. A gyűlés után a főbb utvonalakon végig vonultak, de nagyobb rendzavarás nem történt. Lenin Barcelonában van Bváapaet, január 18 (A Nyit vidék tudÓsiUjáW.) Madridból táviratozzák, hogy a la­pok jelentése szerint a Barcelonában leg­utóbb partra szállott oroiz állampolgárok között van Lenin is. In 20 m

Next

/
Oldalképek
Tartalom