Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 1-72. szám)

1919-02-28 / 48. szám

jftígsmbL 1919. fiafaraár SS Városi közlemények 4 WWW . j •... K. 6014—1919. Palyázati hirdetmény a sóstófürdői vendéglő és szálloda bírbe­adusara. Nyíregyháza város ajánlati versenyt hir­det a várostól 5 km. távolságra fekvő s órán­ként vasúti összerötetéssel bíró Sóstó fürdői vendéglő és szalloda bérbeadására. A szálloda bérletéhez 2 épületben össze­sen 29 vendégszoba tartozik A bérlet tartama egy év. Kezdődik az 1919. év április hó 16-ik napján. A kikiáltási összeg 12000 korona. Emél kisebb összegű ajánlatok nem vétetnek figye­lembe. Az írásbeli ajánlatok szabályszerűen le­pecsételt borítékban a folyó 1919- évi március hó 18 ík napjának d. e. 10 órájáig adandók be a városi polgármesteréhez amikor is azok nyil­vánosan fel fognak bontatni. Az ajánlatok közül a városi Néptanács szabadon választ. A részletes bérleti feltételek az érdeklő­dök által dr. Garay Kálmán pénzügyi tanács­noknál beszerezhetők Nyíregyháza, 1919. február 24. 300 K. 5209-1919. sz. Dr. Bencs Kálmán, polgármester. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a városháza 19. számú szobájában a tanács folyó évi március hó 1 tői Népirodát állit fel, mely népirodaban a közigazgatási hatáskörbe tartozó kérelmek és panaszok felvétele s köziga?gatási ügyekben feleknek a hbtóság utbaigazitast ad. Március hó 1-től ezen irodában adatnak ki a szegeoységi és erkölcsi bizonyítványok ia. Nyíregyháza, 1919. év február hj 24. Bencs Kálmán, 306 2 polgármester Nyíregyháza város adóhivatalától. Felhívás. A folyó évi I. negyedévi állami, községi, megyei stb. adrtartoaások f hó >5 tn esedé­kessé váltak. Felhívom az adófizető közönsé get, hogy esedekessé vált köztartozását 8 nap alatt, végrehajtás terhe mellett a városi adó­hivatal pénztáraba fizesse be. Nyíregyháza, 1919- február 25. 310 Dr. Májerszky, adóügyi tanácsos. Hirdetmény. A Szabolcsvármegyei Főldmivelők Egyesülete segédtitkári állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak mindazon egyének, kiknek gazdasági akadémiájuk, esetleg némi gyakorlatuk van. Segédtitkár fizetését bizottság ál­lapítja meg. A pályázat lehetőleg 8—10 nap le­forgása alatt, — igénybejelentés mellett a Saabolcsvármegyei Főldmivelők Egye­sületének titkári hivatalába nyújtan­dók be. 301 Akác csemete ezre 50—120 koronás árban, gledi­CSia csemete ezre 50—200 koronáért akácsorfa és szőlőporbujtás kap­ható Dobos Imre ny. lőszolgabiró utóda Dobos László faiskolájában Kótajon. 302-20 Gazdasági és kerti mag­vak fajazonosság és csiraké­pesség jótállással minden meny­nyiségben kaphatók Rákospalotai Élelmiszerüzem Dr. Steinberger Vilmos irodáíáb?n Budapesten Peterdi u. 39. Hl. 21. sz. 298-4 Férfi szabó munkásak felvétetnek Fodor Ferenc szabónál, g Jj r Gödény László bal­I" I Q fi fi kánjl i g azc,as ág iban L. B O II II ket darab 2 éve s ftn 1 y y U szőke, szőrű tenyész kan. Ugyanott 2 darab 3 éves 8 darab 2 éves magyar faj tenyész bika. 305 Gyógyszertárba gyakornokul ajánlkozik mult évben érettségizett, most leszerelt fiatal­ember. Megkeresések Krajnik Jenő Nagykálló címre kéretnek. 582 Saját termésű takarmányrépamag, sárga olajbogyó fajta Sárgarépamag sötét piros szinü Dughagyma makói eladó Gál Béla Szinház-utca 8. Interurbán telefon 180. 299 5 OJ GO J. Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a Bányay és Papp cég alatt vezetett ruhafestő és vegy­tisztitó intézetből Bányay István ur kivált, az üzlet további vezetését ezután Papp László c£g alatt vezetem. A n. érdemű közönség becses pártfogását tovabbra is elvárva maradtam tisztelettel Papp László, vegyészeti ruhafestőés tisztító Nyíregyházán. oo oo N9 OS ÍM O) r-J P» oo CD Szép­irásu női munkaerők a 9. magyar ezred gazdasági hivatalánál kerestetnek. Jelentkezés naponként d. e. 8—12-ig a barakkói házban. Gépírók 579-3 előnyben. 4 polgárit végzett árva leány idősebb hölgy vagy nagyobb gyermek mellé állást keres. Cim megtudható az Ujságboltban. 576-2 Apró hirdetések Boltberendezés — állványok, áruasztal, tükör eladó. Cim az Ujságboltban. 191 Kisvárdahoz fel óra járásra 170 magyar holdas birtok lakásokkal stb. eladó. 314 5 Öngyújtók, benzines és kanóc-ős, kova és bél kapbató Földes drogéria. - Városház­palota. 336 o 4 szép agy 2 lószőr-madraccal és egy uj kos-ztüm eladó. Cim a kiadóban. 337 3 Erzsébébat közkórház 2 mosónőt ki res aznunali beiépesre. 341­Motorkerékpárt keresek megvételre. Aján­latokat Karoly Ferenc József ut 15. szám alá Deb eceube kérem Júga Jáaos címen. 342-2 Prima anyagból készült 37-es kivágott teljesen uj franc a formájú női cipő eladó- — Megtekinthető 10—12 óráig Virág ulcall. 344-2 Kisebb vagy nagyobb bérletet keresek, esetleg átveszek már bérben levőt Nyíregyhá­zához közel. Cim az U ságboltban. 1261 3 Kiveszett egy ezüst fejű lovagló pálca, megtalálója 50 korona jutalomban részesül a pályaudvari parancsnoksagnál. 1263 $ Gyümölcsta oltványok a Zóldsegtéri piacon szombatonként kaphatók Klár és Demeter fa­iskolájából. 1267 heresek valakit, aki gépírásra helyesen megtanítana. Cim a kiadóhivatalban 1284-8 Jókarban levő wertheim szekrény eladó. Kótaji utca 50. Bent az udvarban. 12(31 —Ruhaszövet festék „Radical" védjegy­gyei legszebb es legtartósabb. Kapnató minden színben. FÖLDEb DROGÉRIA, Nyíregyháza, Városház-épület. gs Bujtoson Liliom utca 20. számú ház el­adó. Éittikezni lehet ugyanott. 353 Keresek valakit, aki gitározni meg­tanitna. 351 Fehernemü hímzést és siíngelést, mono­gramozasit olcaón válíalok. — Cim a kiadóban. 350 2 „Cyklámen" jeligére levél ment. 352 Magyar vagy német gyeimekleányt ke­resek, — Cim Nador-utca 22. sz. 354 Kállai-utca 4 szám alatt rendes házi koszt kapható. Állandó kosztosok telvetetnek. 349-3 Más vállalat n iatt sürgősen eladó egy 6 HP. Dobri motor 720 mm -es Hofher csep­lővel, teljesen üzemkepes, ára 7000 korona. Egy 6 HP. Podviuecz motor, teljesen üzem­kepes, 800 mm.-es Krátky cséplövei. ára Ö000 korona. — Csak komoly vevőkkel személyesen tárgyalok Jakab János, Nyirpazony. 348-2 Keresek egy zongora mestert jó fizetéssel mielőbbi beiépesre. Cím a kiadóban. 347 2 Vay Ádám-utcában szombaton egy kro­kodill bőrű pénztárca 6 darab száz koronás tar­talommal elveszett. — A becsületes megtalaló illő jutalomban részesül. Cim a kiadóban. 343 Egy jó munkás borbély-segéd azennal felvétetik. Fekete Andrásné, Nyírvíz-palota. 1287 Jó karban levő két kerekű féderes taligát veszek. Tatos Menyhért, Uj fehértó. • Fiatal asszony vagy leány bejárónőnek felvétetik Deák Ferenc utca 31. szám. 1285 2 Német kisasszonyt keresek máre. l-re két gyermekhez, ki takarításnál segédkezik. Jelenkezni lehet Széchenyi u. 27. szám alá kérem. 338-2 Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom