Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 1-72. szám)

1919-02-19 / 40. szám

1919. február 19 * JSfmiTIDÉIt I Kollálh Ernő szkvtő, nemzetőrség Pipincsák György őrmester 5 magyar huszár ezred. Tárczay László szkvtő. nemzetőrség. HaraEg Pál törzsőrmester 14. huszár pót­század. Gerő Jenő törzsőrmester 5. magyar hu szár ezred. Bötykö3 Lajos tizedes, 39. táb. tüzér ezred Soltész János szkvtő, 15. huszár pót­század. A helyőrségi Latonatanács külön legény­ségi esküdtszéke a végrehajtó bizottság fenti legénységi tagjaiból és alább megválasztott pót­tagokból áll: • Hován Ferencz őrmester, 39. hadoszt. szeraélygyüjtő állomás, Kárpáti Gyula sotfőr, 39. hadosztály pa­rancsnokság, Cserepes Ferencz szakaszvezető, 39. had­o'szt. szem. gy. állomás. Patla Endre gyalogos, nemzetőrség. Gulácsi János sz kaszvezető vasút bizt. nemzetőrség. Matolcsi István szakaszvezető vasút bizt. nemzetőrség. Hornyák István huszár, 5. magyar huszár ezred. • Burőczy János törzsőrmester, 39. dadoszt. szem. gy. állomás. Klein István tizedes, katonai állámás pa­rancsnokság. Ez az újonnan megválasztott katonatanács végrehajtó bizottsága kijelenti, hogy Nyíregy­házán a bizalmiférii rendszert anuiden eszköz­zel biztosítani akarja és biztosítani fogja. A helyőrségi Katonatanács végrehajtó bi­zottságának nevében: Kováts István főhadnagy sk. nyíregyházi nemzetőrség parancsnoka. GarS Jenő törzsőr­mester sk. 5. magyar huszár ezred. Bötykos Lajos tizedes sk. 39. tüzér ezred* Tarczay László szakaszvezető sk. nemzetőrség Bossá­nyi Rudolf alezredes sk. 15. huszár pótszázad. Gulácsi János szakaszvezető sk, vasút bizto siló nemzetőrség. Holnár József gyalogos sk. 9. magyar gyalog ezred. ágyonlőtte a sógorát és az öccsét Kellős gyilkosság a klrálytslki szöllökben Nyíregyháza február 18. \A üyurmiéh tuifoitótátál.) A királyteiki szőllőkben borzalmas gyil­kosság történt. Egy gazdaember kitonai fegy­verrel egyorilötte a sógo'át, aki megtámadta öt., azutáu véletlenségből az öccsét lőtte agyon. A két emhcr meghalt, a gyilkost pedig leszál­lították az ügyészség fogházába. Régóta haragos viszonyban éltek egymás­sel Jaczkovics András és a sógora Drap Kis János Királytelek szőllőbeli lakosok. Örökösen veszekedtek, marakodtak, szidták eaymast, mig aztán Dr. p Kis János most meguata a dolgot es elhatározta, hogy végleg leszámol a sógo­rával Maga mellé vette uáokattstverét Drap Józsefet és a két ember késő este megtámadta jaczkovics András házát. Drap Kis János a szoba ablakán kezdte szidni, gúnyolni Jaczko­vicsot. Drap József pedig ugyanakkor a konyha­ajtót kezdte egy karóval döngetni. Mikor Jaczkovics megláta, hogy hányadán van a dolog, először bskcsen próbálta a két embert elkergetni. Ezek azonban nem tágtot­tak és egyre fenyegetőbb magatartást tanúsí­tottak. Erre aztau Jaczkovics elővette a szobá­ban levő manlicher fegyverét és az ablakhoz ment, amelyen Drap Kis János már be akart törni a szobába. Jaczkovics az ablaknak irá­nyította a fegyvert és elsütötte. Az udvarról irtózatos jajgatás halatszott, a golyó fején ta­lálta Drap Kis Jánost, keresztül ment a kopo­ayájár, két keritésen és az ut másik oldalán levő ház falábaa akadt meg. Drap Kis János azonnal meghalt. Ekkor a szobából a konyhába vezető ajtó­hoz futott, hogy azoa keresztül egy lövéssel elűzze a konyhaajtót döngető Drap Józsefet. K szobából a > onyhaajtó felé irányította a fegyverét és azt elsütő.te. Elfelejtkezett azon­ban Jaczkovics arról, hogy a konyhában tar tózkodik Mihály nevű öccse, aki bevülről a konyhaajtóhoz állt, hogy a támadást vissza­verje. A manlicher golyója Jaczkovics Mihályt talál'a, aki szintén azonnal meghalt. Az esetről azonnal értesitették a nyíregy­házi rendőrsége*, ahonnan Maieskovics János detekiiv ment ki a királytelb szőMkbe, letar­tóztatta Jaczkovics Andrást és behozta Nyír egyházára. ÚJDONSÁGOK A városi noptanscs tagjai. Murányi László dr. kormánybiztos ma nevezte ki a vá­rosi néptanács tizenkét tagját. A néptanács tagjai a következők : Fekete Sándor dr., Furmann Lajos dr, Groák Ödönné, Kazimir Károly, Kovách Elek dr, Kovács András (János bokori), Lovas Kovács János, Krómy Károly dr., N«gy Kálmán, Nemes Sándor, Paulusz Márton, Schmidt Miháiy. Kinevezés. A magyar népköztársaság e'eőke a pénzügyminiszter eiőterjaszíésére a helybeli pénzügyigazgatóságnál Rimaszombathy Géza pénzüigazgsíó helyettest ós Elek József pénzügyi tanácsosokal a VI. fizetési osztályba pü. főtanácsosokká, Vertse Károly főpénztár­noki cim és jelleggel felruházott áll. adóhiva­tali főellenőrt a VI fiz. osztályba állampánz­tári igazgatóvá nevezte ki. A magyar pénzügy­miniszter Szabó Károly pü. tanácsosi cim és jelleggel felruházott pü. titkárt, Horváth Ber­talan, dr. Hajdú Béla. Didovátz Ignáá és He­ring Acdor pénzügyi titkárokat a VII. fiz. oszt. pü. tanácsosokká, végül dr. Somogyi Imre pü. segédútkárt, a Vili. fiz. oszt b a pü, titkárrá nevezte ki. — Á munkástanács legközelebbi ülését, a közbe jött akadályok miatt, — nem 19 én szerdán, hanem szombaton, az az 22 én dél­után 6 órakor tartja meg a városháza tanács­termében. — Meghívás. A kocsigyártók, kovácsok és kerékgyártó iparosok, folyó hó 23 án az ipartestület helyiségében d. u 3 órakor gyűlést tact Melyre meghívja az arra hivatottakat, a nyíregyházi szervezett, kocsigyártó kovács és kerekgyáitó munkásokat. Az összes iparosság nevében az Elnökség. — A nyíregyházi vas- és fémmunká­sok mulatsága. A Magyarországi Vas és Fémmunkások nyíregyházi csoportja által ren­dezett táncmulatságon a következők fizettek felül: Szűcs István 15 koronát Beregi Dezső elvtárs Koronái gyűjté­sének eredménye: Rotrnan József, Gondl Imre 50—50 K; Blum Emil, Staub József, Freifeld Ferenc, Engel Samu, Burger János, Strausz Ernő, Herbs Salamon 20—20 K, — Gábor Sán­dor keresk., Friedman Lajos, Tünk Her­mán, Krausz Jenő, Lieber Márton, Fried­man Sámuel, László Soma, Sechter Aladár, Erdélyi János, Klein Adolf, Miselbach Gá­bor, Kertész Mór, Sehr Hermán 10—10 K. — Rablótámadás fényes nappal. Tegnap délátán a Vay Ádám-utcán egy katona megtá­madta özvegy Bus Józsefnét, késsel levágta az asszony karján levő retikült és futásnak eredt. Busné utánakapott a retikülnek 09 dulakodni kezdett a katonával, aki közhen elesett, majd fölkelt és elmenekült. Biri István 79 számú rendőr azonban hosszas üldözés után a piacon elfogta a katonát, akiről kiderült, hogy Dobó Gyula, többször büntetett zsebmetsző Dobó felett a rögtönitélö bíróság fog Ítélkezni. — Tanyai polgárőrség. A züllött állapo­tok indították Kemény Péter kiscserkeszi taní­tót a tanyai polgárőrség megalakítására. A 25 tagból álló polgárőrség főparancsnoka az agi­lis tanító s alparancsnoka Andrikovics kiszol­gált őrmester lett. — Eljegyzés. Glück Ilonkát Nyirbogdány­ból eljegyezte Katz Ernő Nyirpazony. Grósz Annust Nyíregyházán eljegyezte Walfish Sándor Mádról. Schlá^inger Henrik Tokaji Nagykereskedő eljegyezte Wohl Rózsikát. Minden külön értesí­tés helyett. Értesités. A Zenekedvelők Egyesülete működő tagjait értesítem, hogy a próbák egy­előre a polg. fiu isk. rajztermében lesznek. Első próba szerdán d. u. 5 órakor. — A fogadás, Frita Dőring regénye a Milliók Könyve legújabb száma. Ára 1 korona kapható az Ujságboltban és tőzsdékben. — Jíorenin Anna. Szenzációs műsora van szorda, csütörtök, péntek a Városi Színház Mozgónak Tolstoj Leó világhirrü drámája, ..Korenin Anna" keriil bemutatásra. A nagy­hatású orosz dráma főszerepet a magyar szín­művészet dédelgetett és ünnepelt művésznője Varsányi Irén kreálja, férfi szereplők Fenyvessy Emil, Kertész Dezső. Előadások kezdete d u. fél 6 este fél 8 óra. Jegyet előre válthatók Jakobovits Fannyka dohánytőzsdéjéban. Felelős szerkesztő: KERTÉSZ LÁSZLÓ LLi Kedd, Szerda, Csütörtök «i NICK FANTOM ki éjféli árny m L m — Kedd, Szerda, Csütörtök Az éjféli árny NICK FANTOM Páros* Silnház-Mozgó. Szerda Csütörtök—Péntek VARSÁNYI IRÉNNEL Karenin ünna Tolstoj Leó drámája firömaia fi. n le^&nicyebb msigére taKolu «.J fcfnOÉse megérkezett, üs £« m U, résx ára 8 Ifi. Kapható mtndea kStagfi* lervsfcMtfsSma •> lacpnfe lkt«éóiitefst#' i

Next

/
Oldalképek
Tartalom