Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 1-72. szám)

1919-01-01 / 1. szám

XXXIX évfolyam. * 1 lyiregyliáza, 19 í 9. Január 1. • Seerda P®" 8"^ POLITIKAI NAPILAP A SZABOLCSVÁRMEOYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK ÉS A SZABOLCSMEGYEI TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE RFNARWSB.ÍAÍ'I" 'SSIMTLMFTSVX^ISIW^SS^ SS* flSflretést Egész évre 48 K, félévre... 24 K, | , negyedévre 12 K, egy hónapra 4 K. I . A «OTcrr Tanítóknak félévre 16 korona. } * Szerkesztőség ét Kiadóhivatal: SZÉCHENY1-ÜT 8, SZÁM. ÁM ísa. FOSTAC Kéziratokat nem adunk vissza. Szatmári megszáltákarománok ".sniap^T, dec&MÖn 31 a SfmiáSt í«*ífeisü&'iáuii.i Szatmárról jeieut'k: Bertuelat tábor­nok tegnap délelőtt tíz órakor megérke­zett Szatmárra, ahol a városban egy órát töltött küldöttségek fogadásával. Kossafczky magyar kormánybiztos üdvözléséra a tá­bornok kijelentette, hogy nem ellenséges indulattal jönnek egyes helyekre a meg­szálló csapatok, hanem a rend fentirrá­sáert. Kijelentette még a tábornok, hogy a békekonferencia igazségos Ksz és annak határozata senkire sem lesz sérelmes. A tábornok innen Nagybányára utazott, ahová délután érkezeit meg. támadás Pozsony ellen. 3.1 Bolseviki hétfőn bolsevikiek heuyorcultak a v rosba, összeütköztek ; rendőrökkel akik közül többet a Dunába szorítottak. A hoísevikiek hatalmukba akárták keríteni a rendőrség épületét, de ebben a kato­nák megakadályozták őket. Hétfőn ismét garázdálkodtak a bolsevikieir, akiké* a 13-as honvédek fékeztek meg. Osztrákok és délszlávok harca tós4iigtwi, s december &l Laibachbó! jelentik: A délszlávok által megszállott St.-Paul községet a felfegyverzett osztrák-német lakosság megtámadta és hosszas harc után a. helységet bevette. A délre való további előnyomulás! a délszlávok megakadá­lyozták. tizenegy tiszttel egy őrnagy vezetéke alatt Aradra érkezett. Az őrnagy a nála tisz­telgő kormánybiztosnak és küldöttségek­nek nsegigérte, hogy a várost oltalmába veszi. Szegedre tegnap este szintén bevo­nullak a megszálló csapatok. ixtxmto* 91 A tfyirvuMk ivdátHógitil Ma éjszaka negyven tiszt és ezer­háromszáz katona érkezett Budapestre. Aradról táviratozzák: Tegnap éjszaka kétszáz főnyi francia megszálló csapat A nyugatmagyarországí németek autonómiát kapnak Jjoílayest, december 31 U>. JSlyweuMk iMáótiíájátáí. • Félhivatalosan köziik: A nyugat­magyarországi németség soproni gyűlé­sén kimondotta nyugat-magyarországi németség autonómiáját, amelynek elisme­rését kérték a magyar kormánytól. A kormány a tegnap éjszakai miniszterta­nácsion ehhez egyhangúlag hozzájárult és Jászi miniszter már tárgyal is a né­metség képviselőivel. Jászi a napokban az érdekelt vidékre utazik. Mackensent internálták a franciák Baö&jjortj december 31 • A Nyty>M-/k totdit&ijétéL) Ma reggel Budapestre érkezett fran­cia katonák közül 800 főből álló csapat kiment Fótra és ott körülvették Károlyi László kastélyát, amelyben Mackensen tartózkodik. A német tábornok tiltakozott ez ellen, ennek dacára a franciák pa­rancsnoka bement Mackensenhez és kö zölte vele, hogy felsőbb parancsra inter­nálja. Mackensen Károlyitól kért oltalmat. A német kommunista párt meg­alakult. öjüS&peas-s deeemöer 31 IA Nyirsidék ttídésa&ájátöl.) Berlinből jelentik: A Spartakus cso­port tegnap tartotta birodalmi konferen­ciáját, amelyen kimondatták, hogy meg­szüntetik a többi párthoz való viszonyokat és megalakították Németország kommu­nista munkapártját. írúria-utou föltartóztatott mindenkit, majd két automobilon rendőrök érkeztek, aki­ket a katonák megtámadtak. A rendőrök visszavonultak a túlerő elől és a népli­geti viziojoiiy tetejsn helyezkedtek el gép­fegyvereikkel. Bent a IrskfaKja udvarán ezalatt uj hó! megkezdődött a gyűlés, amelyen Pogány kormány biztosunk sikerűit lecsen­desíteni az embereket, de a kommunista tengerészek és katonák tgy része déli tizenkét órakor elindult a város felé a rendőröktől elvett két auíomobiion, utáaa felfegyverzett katonák géppuskákkal vo­nultak. Kuu Be'u kösbew a 32 esek Üllői­uti kaszárnyájába ment, ahsl azonban a hángilÉt t'fieü«i foidu/i . ' :: bittlü férfiak lieaz~v csitította le a. fc iona at, akik elfogták. Kun Bálát Mikor erről a kommunista katonák értesültek, ki akar­ták sár; h,ditaui Kun Bélát, mire Pogány kormá.iybiztrss rendeltére a kommunista vezért szabadon eageáték. A nyugtalanság még tart és a kor­mányöoz hü csapatok megszállták a város több pontját. Bitásgestj iecemim 31 iA Eyitvidék Az Üilői-utou levő kaszárnyában ma délelőtt katonai zendülés tört ki. A kommunista párt tartott gyüié.st a kaszár- ; nyában és erről a katonák szocialista j bizalmi lérfiai értesítették Pogány József \ kormánybiztost. I Kun Béla, a koraministák vezére j tengerészaemze őrök kíséretében jelent Í meg a kaszárnyában és a tengerészek s elhíresztelték, hosrv Festeticb, az ujj had- i ügyminifZter e" jutoradaímat akar csinálni. j Ekkoi a kaszárnya emeleti folyosó- ] jánái . ,'v lövés dördült el. ami Óriási j kíí^Éfu idézeit Ő. Az uivaton levő [ f"gyví-reiki' • ét mint- j Wm* .egyedóráig -ad lővök»a-'.>> *oii u i 'mm' ' 3y ába n' f>B- Kun Béla kö^aeu eltávozott a lak- ) * ából, amelynek legénysége követelte, ' m y osszák ki a fegyvereket, mert ők a j • iügyminisztert le akarják mondatni. • ntegy 3000 fegyvert osztottak ki a ' tonák között, akiket Pogány kormány­'„Wztosnak és Rojkó Alfréd alezredeanek HKkerült lecsendesíteni Közben a katonák egy része a Hun-

Next

/
Oldalképek
Tartalom