Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 221-295. szám)

1918-11-08 / 255. szám

1918, november 8 JNÍYÍROTDÉK. s A mentők munkája Soha annyi munkájuk nem volt a nyír­egyházi mentőknek, mint ez alatt a pár nap alatt. A mentők a kivonulásokról a követke­zőket jelentik: 1. November hó 1 d e. a nagylak­tanyából egy tiszt szállítás láb és kartöréssel a barakkórházba. 2. November hó 1 d. u. a Szarvas-ut­cáról Juhász Péter 17 éves kovács segéd al­kohol mérgezéssel elszállítva Debreceni utca 63. szám alatti lakására. 3. November hó 1-én este önként je­lentkeztek az örtanyán fejseb kötés végett Bálint János 20 éves, Szahó József 21 éves helybeli születésű és lakos katonák. 4. November hó 1-én este Dicső József 23 éves helybeli születésű katona fej és vál­lövéssel elszállíttatott a Róka-utca 8 szára alatti lakásáról a barakkórházba. 5. November hó 1 én éjjel Hajdú Sán­dor 27 éves katonarendőr kántorjánosi szüle­tésű helybeli Honvéd utca 28. szám alatti la­kos, vágástói eredő fejsebbel jelentkezett kö­tésre az örtanyán 6. Noven-.ber hó 1-én éjjei a pénzügyi palota előtt egy katona hulla szállítás a vá­rosházára (ismeretlen). 7. November hó 1 én éjjel a vasut-ál­lomásról egy női hulla szállítás a városházára (ismeretlen). 8. November hó 1-én éjjel a Julia-ma lom előtt egy alkoholmérgezett ember szállí­tás a városhazára (nem lehetet kihallgatni). 9 November hó 2 án hajnalba az állo­másról Nyeste Sándor 23 éves katona fejlö­véssel elszállíttatott a barakkórházba. 10. November hó 2-án reggel az állo­másról has és kézlövéssel egy katona elszál­lítása a barakkórházba. 11. november hó 2 án d. e. honvéd-tüzér .laktanyától Belényessi Sándor polgárőr láb- és fejlövéssel elszállíttatott, a barakkórházba. 12. November hó 2 án este Peszter József 35 éves helybeli lakos, pásztói születésű has­szurással elszállíttatott Bocskai utca 7. számú lakásról az Erzsébet-közkorházba. 13 November 2 án éjjel Nóvák Mihály 24 éves polgárőr helybeli lakos gránáttól bal­kézfej kerüléssel önként jelentkezett az ör­tanyán. 14. November hó 3 án reggel a vasút­állomáson Áron Ferenc 22 éves nyírbátori születésű és lakos polgárőr lőttsebével elszál­.tiltatott az Erzsebet-kórházba. A tűzoltók kivonulásai Sok dolguk volt a tűzoltóknak is ezekben a napokban. Két napon keresztül ötször vo­nultak ki a tü oltók, még pedig a követkoző esetekben: November hó 1-én este 6 25 órakor az állomáson egy vasúti kocsi égéséhez mely szesszel volt megrakva. November 1-én éjjel a Hatzel-téren je­leztek tüzet, az őrség kivonult a nevezett he­lyen nem talált semmit. November hó 1-én éjjel a Dagylak'.anyába jeleztek tüzet az őrség kivonult a Szarvas-utcai •vámházig, a nevezett helyen nem látott sem­mit, visszavonult. November 1-én éjjel az állomásról pince­tüzet jeleztek az őrség kivonult 2 és ,iél órai munka után visszavonult. November hó 2 an d. e. a nagylaktanyá­ból tüzet jeleztek, az őrség kivonult, ahol beltüz volt. — Az őrség 3 órai munka utan visszavonult. 8 óráig szabad az utcán tartózkodni A néptanács és a 4 rendőrkapitány hirdet­ményt bocsátották ki. ame y szerint az utcán való tartózkodas határidejét az éddigi 6 óra helyett 8 órában állapítják meg. A hirdetmény a következöüep szól: Tekintettel arra, hogy Nyíregyházán a közbiztonsági állapotok helyreállottak, az ut­cán való t rtózkodast este $ óráig megen­gedjük. Akit 8 ó.a után a karhatalmi köze­gek engedély nélkül az u'cán találnak, kí­mélet nélkül letartóztatják Nyiregyháza, 1918. november 6. Rendőrkapitány. Néptanács. Megalakult a diáktanács Tegnap a Nyíregyházán tartózkodó kö­zépiskolai tanuk'k soraiban akció indult meg, hogy ők is résztvegyenek abban a munkában, amely Nyíregyházán a rend fentartása most folyik. Ezért megalakították a Diákőrséget, amelynek 60 tagja van, akik katonai fegyelem alatt állanak és a polgárőrség parancsnokának vannak alárendelve. Alakulnak a vidéki néptanácsok Amint .híre ment a vármegyében, hogy a községi néptanácsok szervezését a Nyíregyházi Néptanács vette kezébe, egyre-másra történnek jelentkezések a Nyíregyházi Néptanácsboz való csatiakozásról. Nagykallóból Uviratilag jelen­tették a néptanács megalakulását, Tornyospál­cáról telefonon közölték, hogy a Néptanács megalakult és csatlakozott a nyíregyházi nép­taaácshoz. A napkori néptanáes, valamint a nyirbogdányi szintén megalakult és bejelentette csatlakozását. Bajok a videken A községekben még mindig nincsenek, ugy latszik keresztül kell esnie minden köz­ségnek a rabláson, fosztogatáson es hacsak idejében meg nem tudtak alkotni a polgárőr­séget, bizony sok kárt okoztak a mindenfelől összeverődött rabló katonák. Tegnap különösen Nvirmadán vo't nagyobb baj, ahová égy kar­hatalmi szakasz ment ki Nyíregyházáról, hogy rendet esináljon. A rendcsinálás sikerrel is járt, de természetes, h«gy áldozatokat köve­telt. Négy halottj a, és sok sebesültje vaa a nyirmadai—ütköiétnek. Valamennyi halott a rablók közül került ki. Tegnap Nyirbéltekről, Nyírpilisről és Pi­ricséröl jöttek aggasztó hirek, a magtárakat, lakásokat, üzleteket kifosztották, «ugy, hogy a veszélyeztetett lakosságnak a Szatmármegyei Szaniszlóra kellett átmenekülni és innen kértek segítséget a nyíregyházi néptanácstól. Tovább is zárva maradnak az iskolák Mivel a nyíregyházi iskolák egy része ka­tonák szálláshelyének, másrésze pedig raktá­roknak van berendezve, a néptanács elhatá rozta, hogy az iskolákat továbbra is zárva­tartja. Ez azért is szükségesnek bizonyult, mert a vidéken még m'ndig bizonytalan a helyzet, a közlekedési viszonyok nehezek. A néptanács az iskolaszékkel egyetértően ugy intézkedett, hogy az iskolák november 18-ig maradjanak zárva. A fölmentések meghosszabitása A hadügyminisztertől rendelet érkezett, amely közli, hogy az összes érvényben levő fölmentések automatice december 31-ig meg­hosszabbíttatnak. Addig a fölmentések meg­hosszabitását kérni sem kell, elenben az uj felmentések azonnal fölterjesztendők. Megkezdik a hus kiméréséi A Ncpt&nács élelmezési bizottsága a Haas Ignáctol kapott sertések kimérését jegy nélkül megkezdte. A hus ára kilogrammonként 12 kor., a hájé 13 kor. Minden hentes másfél sertést kapott kimérésre, amely mi kezdődött. A Néptanács a 2. száma barakkorházbél 25 marhat vett át. A marhák közül a fejős­teheneket megtartják és a tejet a diszpanzér­nak adják, a többi marhát levágják, húsát pedig kimérik. A vizhuzó motorok A Néptanács közli, hogy mivel a vizhuzó motorokat sokan tilos időben j iratj ik, az áram igen gyenge. Ha ma is a tilos időkben húzat­ják a motorokat, holnap raziát tartanak és a városban levő összes vizhuzó motorokat le­szerelik. Felhívás Felhivatnak a városban s a vidéken tar­tózkodó szabadságolt l4-«s huszárezredbeliek, hogy póttestüknél — nagylaktanya — haladék­talanul jelentkezzenek. A nemzetőrség szervezése A legszebb eredmények mellett alakult meg a nyíregyházi nemzetőrség, amelynek ed­dig teljesen megalakult két százada és pedig teljes lovasszázad és egy gyalogos nemzetőr­század Nem alakul — igen helyesen — külön tiszti és önkéntes század, hanem a jelentkezett tiszteket és önkénteseket a századokba osztják be Most van alakulóban a harmadik és ne­gyedik század és ha együtt lesz a nyíregy­házi nemzetőr-zászlóalj, akkor lesz az ünne­pélyes eskütétel a varosháza előtt. Itt emiitjük meg, hogy a 14 es huszár­kaszárnyában lóápolókra van szüksége a nem­zetőrségnek. A lóápolók napi husz korona fizetést kapnak, ezen kivül minden hétre egy kilogramm szálonát és kenyeret. Jelentkezni Ouody századosnál lehet. A Katonatanács a vármegyeházán Közöltük már, hogy a városházán az egyes tisztviselők átveszik hivatalaik vezetését. Evrel kapcsolatban történt intézkedes, hogy a Katonatanácsnak megfelelő helyisége legyen. A vármegyeházán az üresen álló főispáni lakásban helyezkedik el a Katonatanács és ott lesz a parancsnoksága valamennyi nyíregyházi katonai szervnek is. Az átköltözés még a mai napon megtörténik és holnap már az uj helyi­ségben működik valamennyi helyi katonai szerv. A Katonatanácsnak egyébbként tegnap megtörtént az átszervezése. Most már minden csapatnak van képviselete a Katonatanácsban, amdy tíz tisztből, tiz altisztből és husz köz­legényből áll. A Katonatanács elnökéül újból Redlich tüzérszázadost választották meg. A szénkészlelet lefoglalták Fényes László orsz, képviselő tegnap telefonon hivta töl a Nyíregyházi Néptanácsot, hogy a vármegye területén levő szénkészlet lefoglalásáról és összegyűjtéséről gondoskodjék. Ennek a fölhívásnak annál inkább nagy a jelentősége, mert számos szeszgyárban nagy szenkésziet van, holott erre ott szükség nincs, mert a szeszgyártást beszüntették. A Népta­nács a vármegyével karöltve tette meg az intézkedéseit és igen tekintélyes mennyiségű szenet sikerült lefoglalni, amit Nyíregyházára szállítanak. roVWJTTW'irtW.WY'TTV* I mg VI. IJ ÍM — Köszönet. N. N. ur, a Néptanács tagja 200 koronát adományozott a Nevelőmun­kások Szövetségének. Az adományt köszönettel nyugtázza az elnökség. Egy édesanya aláírással 10 koronát ka­pott a Leányegyesület egy beteg gyermek ré­szére. Hálásán köszöni az elnökség. — Lóárverés. A nyíregyházi hadiló kórházban november 9 én délelőtt 9 órakor lóárverés lesz. Fényes László szervezi a Nemzetőrséget • mi&prst, november 7 l-A Nyirvidék tuduitójától. Fényes László tudatta a kormánnyal, hogy a felajánlott államtitkárságot nem fogadja el. Miután azonban a nemzet­őrség megszervezését késleltetni nem le­het, hajlandó arra, hogy mint ad hoc kormánybiztos a szervezés intézését el­vállalja. Ma már meg is kezdte írükö­dését. Andrássy hazautazott MuöipBsl, november 7 (A Nyirvtdék tudó/utójától.) Bécsből jelentik : Andrássy exkülügymi­aisztsr tegnap délután hazautazott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom