Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 221-295. szám)

1918-10-11 / 230. szám

i9i8 október 11 a közélelmezi A közigazgatási bizottság ülése N v * hAfta* olrtobir 10 (A Nyirviditr t^Müőjáiál.) Szabolcsvármegye közigazgatási bi­zottsága ma délelőtt tartotta október ha­vi ülését Mikecz Dezső alispán elnöklete mellett. Az alispánnak a rnult hó közigaz­gatási állapotáról szóló jelentését Ger­gelyffy Endre dr. másodfőjegyző plvasta föl és ennek a jelentésnek a főbb részei ni ább következnek: A béke utján Az immár ötödik éve tartó háború vé­res épületének oszlopai az elmúlt havi események következtében kidüléssel fenye­getnek s elszorult szivvel figyeljük, kit te­metnek majd a romok maguk alá, avagy bekövetkezik-e egy jobb belátás, mely ne­mesebb érzésekkel árasztja majd el az el­kínzott emberiség megkérgesedett szivét, hogy annyi közös szenvedés tüzén át megtisztulva megtalálja az ember az em­bert és közös akarattal alkossák meg a há­l>oru borzalmas romjai felett az emberies megértésnek, feledésnek és gyógyulásnak örök szép, fényes müveit, a várva-várt igazságos világbékét Ezzel az érzéssel és reménnyel keli, hogy fogadjuk az utóbbi hetek nagyjelen­tőségű s tagadhatatlanul nagyon komoly eseményeit s összetartással őrhelyén csüg­gedés nélkül kitartva, várjuk mindannyi­an a közelgő sorsdöntő napokat. A spanyol betegség De nehéz és aggodalomteljes napo­kat élünk vármegyénkben is, egy eddig ismeretlen és közegészségügyi viszonya­inkra kedvezőtlenül ható betegség fellé­iépése következtében. Szeptember hó má­sodik felében nálunk is fellépett az úgy­nevezett spanyol nátha s a betegülési, — inajd a halálozási esetek száma annyira felszaporodott, hogy elkerülhetetlen volt a betegség ellen szigorú óvintézkedéseket életbe léptetni. A lakosságot a betegség tüneteinek rövid ismertetésével, az egyé­védekezésre, amely leginkább a betegek és összejövetelek kerülésében áll — fi­gyelmeztettem. Elrendeltem a betegülési esetek kötelező bejelentését, a betegeknek elkülönítését, a fertőzött házaknak látha­tó megjelölését. Felhívtam a hatóságokat, hogy, a nyilvános összejöveteleket tiltsák el, bálokat ne engedélyezzenek. Nyírbátor Nagykálló, Kisvárda és Nyíregyházán az összes iskolákat beleértve a közép isko­lákat is, 14 napra bezártam mert a tanu­ióknak 25—40 százaléka megbetegedett.— Bár statisztikai adatok nem állanak még rendelkezésre a vármegyei főorvos jelen­tése szerint folyó hó 4-ke óta a betegülési esetek száma csőkken. Nehézségik a lermésbcsziolgájUatás körül Méltóztatnak emlékezni a mult havi jelentésemből arra, hogy a törvényható­ság által közszükségleti célokra beszol­gáltatandó termény kontingensre nézve a békés megállapodás s többszöri tárgya­lások dacára sem sikerült, mert a köz­élelmezési miniszter ur a való tényekkel megvilágított jelentéseim dacára is az ál­tala kilátásba vett 2310 vaggon felesleggel egy olyan mennyiségnek a beszolgáltatá­sát kívánja még ma is a törvénvhatóságí­tói, amely a vármegyében megközelitő­feg sem fog rendelkezésre állani. S hogy az általa kilátásba vett 2310 vaggon feles­legnek minden körülmények között való biztosítása céljából a legszigorúbb rekvi­rálás! és más erősebb rendszabályokat mi­•több életbeléptethesse, — elrendelte, hogy a törvényhatóság területén az átvételi eljá­rás a legsürgősebben lefolytattassék. Ezen rendeletnek pontos végrehajtása iránt a szükséges intézkedéseket megtet­tem, az átvételi bizottságokat az átvételi eljárás sürgős lefolytatására utasítottam s ezen intézkedéseim eredményeként je­lenthetem, hogy az átvételi eljárás egy néhány község kivételével az egész vár­megye területén befejezést nyert, igy a legrövidebb időn belül tiszta képet fo­gunk nyerni arról, hogy a törvényhatóság területén a termelőktől tényleg mennyi fe­lesleg vétetett át. Jelentésem egybeállításának idején a helyzet a következő volt: A termelőktől átvétetett és tényleg elszállíttatott a Hadi Termény által 37731 mm. prémiumos ga­bona. mig az átvételi bizottságok által mint felesleg megállapittatott 79214 mm. ter­mény; az eddig elért felesleg tehát kilesz összesen 116945 mm.-át, alig valamivel többet tehát azon 1100 vaggonnál, mely­ben a feleslegnek a megállapítását a köz­élelmezési minisztériummal folytatott tár­gyalásaim során ismételten kértem s a melynek a beszolgáltatására nézve a fe­lelősséget vállalni voltam hajlandó. A mult hó 2G-ikán a közélelmezési miniszter ur rendelkezése folytán érte­kezleten jelent meg a tisztikar a várme­gye főjegyzőjének vezetése alatt a sátor­aljaújhelyi kormánybiztosságnál, amely ér­tekezleten a közélelmezési kormánybiztos !ur a beszolgáltatandó felesleg mérvére néz­ve kívánt a törvényhatósággal egy olyan ujabb megállapodást létesíteni, amelyben a törvényhatóság, ha nem is a Közélelme­zési Hivatal által számításba vett 2310 vag­goimak, de ezt megközelítő feleslegnek a beszolgáltatása iránt vállalna kötelezettsé­get. A vármegye főjegyzője azonban ki­jelentette, hogy a törvényhatóság csakis annyi feleslegnek a beszolgáltatása iránt vállalhatja a felelősséget, amennyinek a biztosítására a remény meg van, azonban elkerülendő a kilátásba helyezett g külö­nösen a lakosságra nézve nagy zaklatás­sal járó katonai rekvirálás!, a következő ajánlattal lépett a kormánybiztos ur elé: Kompromisszum a termésfllátás dolgában Tekintettel arra, liogy a vármegye el­látatlan lakosságának egész évi termény­szükséglete a Közélelmezési Hivatal meg­állapítása szerint is 2836 vaggont tesz ki és igy, ha a közélelmezési hivatal által számításba vett 2310 vaggon felesleg tel­jes egészében biztosíttatnék, még tízesei­ben is 526 vaggon terményt kellene a köz­élelmezési minisztériumnak a törvényható­ság rendelkezésére bocsátania avégből, — hogy az ellátatlanok szükséglete teljes fe­dezetet találjon: a törvényhatóság annak dacára, hogy a fedezetlenül maradt hi­ány fedezhetése céljából mintegy 1700— 1800 vaggon terményre volna tényleg szüksége, lemond ezen 1800 vaggon ter­mény átengedéséről s az esetben, ha a köz­élelmezési miniszter ur által fedezetlen hi­ányként elismert 526 vaggon terményt megkapja és a prémiumos gabonaként ki­szállított 377 vaggon terményt visszakap­ja. végül, ha az átvételi bizottságok által átvett mintegy 1100 vaggon felesleg hi­ány nélkül rendelkezésére bocsáttatik, — ezen összesen 2003 vaggon terményből ma­gára vállalja a törvényhatóság egész évi ellátását, viszont azonban kiköti, hogy ez által a törvényhatóság a beszolgáltatási kör telezettség alól az egész élelmezési évre mentesittetik. A kormánybiztos ur ezen aiánlatot. .melyben tulajdonképen mint­•gy ; 709 ruggon szükséglet íadazéséről — mondottunk le,_ azon kijelentéssel vette tudomásul^ hogy azt a közélelmezési mi­niszter döntése alá fogja bocsátani. Ha a közélelmezesi miniszter ezen B­iánlatunkat elfosadia, ugy többé nem lesz semmi akadálya annak., hogy a törvény­hatóság is, mint azon törvényhatóságok, ja„ amely esetben a vármegye ellátását személyesen magam fogom irányítani. A burgonyarekviráláis Az elmúlt hónap 29-én leérkezett hi­vatalomhoz a közélelmezési miniszter ur azon rendelete, melyben felterjesztésem­re és a képviseletemben eljárt vra. főjegy­ző személyes intervenciójára a vármegyé­re kivetett 16000 vaggon burgonyát 1200b vaggonra szállitatta le azon kikötéssel, — hogy a tisztviselők beszerzési csoportja és Nyíregyháza város is a törvényhatóság által látandó el burgonyával. Az országos szükségletre beszolgálta­tandó 12000 vaggon burgonya biztosítása jeleideg még folyamatban van s ez eddig elért eredményből következtetve minden remény meg van ahhoz, hogy annak nagy része önkéntes felajánlás utján lesz biz­tosítható s rekvirálást csak helyenként le­szek kénytelen elrendelni. A tisztviselők beszerzési csoportjának 40 vaggonban megállapított szükségletét hogy a vételár a szállítási költségekkel minél kevésbé legyen megterhelve, Oros és Nyírpazony községek burgonya termé­séből biztosítottam, mig Nyíregyháza vá­rosnak mintegy 150 vaggont kitevő szük­ségletét első .sorban a város felesleges bur­gonyaterméséből, a hiányzó mennyiséget pedig a nagyobb terméssel rendelkező já­rásokból fogom biztosítani. •S/i. Y.-«J%til1f.imiUHh|- I—nn-1 iltiitt^rf- -•^nl'-^-^iif- f rli fl 'Mflifrifti rlirfuM^ ­Nyíreeyházán non állítanak fei árvizsgáló bizottságot Kisvárdán és Polgáron helyi bizottságot szerveznek Budapest, oH 'ib&r 10 (Fővárosi munkaíármnkíól. I A láncolatos kereskedelemről szóló kormányrendelet intézkedésének megfele­lően annak idején megszervezték Nyír­egyházán a törvényhatósági árvizsgáló bi­zottságot, amely Szabolcsmegye területé­re is megkezdte már működését. Később azután megjelent a 2441. számú kormány­rendelet is, amely tudvalévően kimon­dotta. hogy külön árvizsgáló bizottságo­kat kell szervezni azokban a rendezett ta­n'ácsu városokban, amelyeknek a lélek­száma tízezernél nagyobb. A rendelet Nyíl­egyházán ugy értelmezték, hogy ilyen ha­lyi árvizsgáló bizottság szervezésére itt is sor kerül, most azonban közölhetem, a Nyírvidék szerkesztőségével, hogy ez nem történik meg és Nyíregyháza város terü­letén is a törvényhatósági árvizsgáló bi­zottság fog nrüködni. Ez ügyben beszéltem ma Fiiedmaua Ernő dr. műegyetemi tanávrrai, az Orszá­gos Árvizsgáló Bizottság elnökével, aki kérdésemre a következőket mondotta: — Azokban a rendezett tanácsú vá­rosokban. amelyek egyúttal megyeszékhe­lyek és igy székhelyei valamely törvény­hatósági árvizsgáló bizottságnak, nem szer vezünk külön helyi bizottságokat, mert nem akarjuk komplikálni a helyzetet. Ez az oka annak, hogy Nyíregyházán nem ala kul külön árvizsgáló bizottság és itt a teem­dőket továbbra is a törvényhatósági ár­vizsgáló bizottság látja el. A rendelet értelmében azonban ká­lón bizottságokat állítanak fel Kisvárdáa és Polgár községben. E bizottságoknak ti­zenkét-tizenkét tagjuk lesz és az Országos Árvizsgáló Bizottság alnöke rövidesen J» ÍM navezi • két bizottság alnéfaét ás álnok­baijrUasél

Next

/
Oldalképek
Tartalom