Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 221-295. szám)

1918-11-21 / 266. szám

JNtYÍRYIDÉK. itt 8. ttévffimbw 21 — A szabolcsi közalkalmazottak ta­nácsa. Ezzel a címmel a Nyirvidekben egy kir jelent meg, amely félremagyarázásokra adott aikaimat. Meg keli állapítanunk, hogy a sza­boícsvármegyei közalkalmazottak tanácsa nem a vármegye összes köztisztviselőÍHek, hanem csak a vármegyeházán és a vármegye területén dolgozó közigazgatási tisztviselőknek az érde­keltségét képviseli. — Az iparosok belépése a Szociál­demokrata pártba. Napról napra nagyobb számban lep be a szociáldemokrata pártba Nyíregyháza polgársága Az ipartestüket elnök­sége ezúton szólítja lel a nyíregyházi iparos­fiágol, hogy lépjen be a Szociáldemokrata pártba Jelentkezni Motyvay Jánosnál az ipar­testület jegyzőjénél lehet. — A rokkant katona-munkások és munkáltatók gyűlése. Holnap, csütörtökön délután négy órakor a szociáldemokrata part termében (Zöldség tér 19 ) a rokkant katona­munkások és munkáltatók gyűlést tartanak. — A Diadal Mozgó előadásai. Óriási az érdeklődés a tegnap este újból megnyílt Diadal mozgó előadásai iránt. Ma este fél 9 órai kezdettel Szerelem az életem, szeretem a halálom crmü 6 felvonásos hatalmas dráma van műsoron elsősangu kísérő kepekkel. A szénhiányra tekintettel napont* csak egy elő­adást tart a Diadal-mozgó, amely minden este fél 9 érakor kezdődik. — Felhívás. A szabolbsvármegyei tar­talékos és népfölkelő tisztek illetve tisztjelöltek szövetsége felhívja a varmegyében lakó ta/la­ié'fos és népfelkelő tiszteket és tisztjelölteket, hogy a szövetségbe való belépés végett azonnal személyesen, teleion \agy expresslevél uij.in nevüket és elmüket a Szabolcsvármegyei Nép­bank r. t. Nyíregyháza cimén jelentsék be, és a f. hó 22-én d. u. 5 órakor ugyancsak a Sza^ olcsvármpgyei Népbank r. t. helyiségében megtartandó gyűlésen lehetőleg jelenjenek meg. — Tánctanitás Bálint András helybeli oki. tánctanító í. hó 21-én azaz csütörtök este 8 érai kezdettel a Gazda Otthonban táncisko­áját újból megnyitja. — Városi Színház mozgó mindennap tart előadásokat este fél 9 óratói 8 vasárnap 3, 5, fél 7, fél 9 tői. Ma szerdán és csütörtö­kön az „Éj lilioma" cimü filmaláger kerül be­mutatásra, az olasz művészek legkiválóbbjaival. Színház-Mozgó vezetősége. »«.>«»«FPT«**7 I ÍH7.Í ^ Két lakás mely legalább 3—3 szobából és mellék­helyiségek bői áll, azonnali kivételre kerestetik. Lehet a két lakás egy épületben ig. 519 Bányay és Papp Ofizmft, wjjyéizatl ruhafestők is tisztitik Wytr­eoybáza. Feiv. üzlet Széehsnyi-st 2. Műhely Kiss­tér 2. szára, (az Apllí-szinhizzal szemben.) Női- és férfi-ruhát, bármely kel­méket vegyészetileg festenek és tisztítanak a legszebb kivitelben, szintartóan, i legolcsóbb árak mellett, bár­mely divatszinöen is. — Gyászruhak 24 óra alatt készülnek. 1073 Uj tölgyfa hordók 50—500 literig minden nagyságban kap­hatók REIGH Buzatér 4. Telefon 2 77. 517 6­Városí közlemények, K. 39146—1918 szám. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a fogyasrtás cukor ára Nyíregyháza város területén nngykereske­dőnél métermázsánként 294 korönaban, k s ke­reskedőnél fogyasztók részére kilogrammonként 3 korona 14 liJeiben lett megállapítva. Nyiregyhaza, 1918. évi november hó. OLTVÁNYI ÖDÖN, 201 h. polgármester. K, 39090—1918 szám. Hirdetmény. A 4654—918. M E számú rendelet a lószerszámok tájékoztató árának megnllapitása tárgyában a városházán az I aljegyző hivata­los helyiségében a hivatalos órák alatt meg­tekinthető, Nyíregyháza, 1918. évi novemben hó 12. OLTVÁNYI ÖDÖN, 200 főjegyző. 1500 holdas gazdaság teljes holt instrukci­ója, 3 szoba bútor, szőlőberendezés, hol­landi hasas tehenek, jármos ökrök stb. Cim: Zoltán Bertalan, Kótaj. vagy Nyíregyháza telefon 40. 205 40 darab 5 tó sertés eladó. Értekezni lehet özv. P.ka Mik­lósáénál, Nyir­pazony. 203 Szabolcsvármegye alispánja. 29421-91*. Hirdetmény. Közélelmezési miniszter ur tnpredélyt adott arra, hogy az Országos Zöldség-, Főzelék és Gyümölcsforgalmi r.-t. Ausztri­ába történő káposzla szállításhoz igazol­ványt kiadhasson. Á kiszállítás azonban csak Osztrák szerelvénnyel és Osztrák vaggonban történhetik, mivel a MÁV ezen célra vaggonokat nem adhat, il­letve Ausztriába ki nem küldhet. Felhivom az érdekelt gazdaközönsé­get és kereskedőket, hogy Ausztiiába történő káposzta eladásnál a lentiek figyelembevételével járjon el. Nyíregyháza, 19i8. november 14. MIKECZ DEZSŐ, 190 alispán. Hagyma eladás. Klein Jakab Körte-utca 8. sz. udvari lakásban hagyma min­den mennyiségbea kapható kg.­ként 80 fillérért, literenként 56 fillérért. 195 Ertesités. Van szerencsém a nagyérdemű kö­zönség b. tudomására hozni, hogy 4 éves távollétem után műhelyemet ismét üzembe hoztam. Kérem a n. é. közönség szives pártfogását. Gtatyán János, kelmefestő és 191 vegytisztitó, Ószőiő utca 4. APRO HIBDETESEK A t*c*k*£bfe hirdetés 4 K - fUvsttlM Mrtetéaek Mf* 1 Jdyíiií^r iArAttfcA 1 kiAM^oa öft (SiR^tí * A»rú MrdetfcM* » mMg 4 l«no. DQ VMtag «M> fcSfwceraea «*»M D • Elönyomda. Himzőmühely. Azsurozás Egyház-utca 24. szám 26? Tanyára jot.b gazda vagy ispánt keresek. Rosenbaum Bocskay-u. 19 1000 5­Egy teljesen uj térti khbit, szőrme bé­léssel e'adó. Zöldség-tér 7. fűszer üz'et. 1002­Egy jó kovács-segéd azonnal munkát kap Hook Gusztáv kováes- es keiekgyárt< nál, Rakócsi ut 23. 1003-2-­Ruhrt festékek minden színben. Feber és szines lakkok. Börmázak, brunolm, szürke padlómáz, viasz, kete és ecset áruk nagf választékban kaphatók Brüll festék üzletében. Telefon 391 . 216 Kállői uica 25. sz. ház elutazás végett sürgősen eladó. Értekezhetni ugyanott. 285 Egyedül álló hivatalnoknő keres szerény igényű urilefnyt, ki kis háztartását vezetné. Cim a kiadóhivatalban. 283 500 koronát fizetek annak, ki engem 3—4 szobás megfelelő lakáshoz juttat. Csillag, Szabolcsi Hitelbank. 169 Nyirbogdátiyi gazdasag reszére 2 kocsis azonnal felvetetik. Bővebbet Holler Jenőnél, Nyíregyháza, Zöldség-tér 12 . 279 Kerékgyártó Leveleki Gézánó ha­rangodi gazdasagaban, u. p. Nagykállö, újévre állast nyerhet . 1008­Egy uri lakóház 5 szobából és üveg gang stb, konyha, 2 pince és nagy istálló,, kocsi, szén és mindenféle melleképületekkei ellátva a legszebb helyen és azonnal lakáskép eladó, nagyon meg elei gazdalkodónak Érte­kezni lehet Lichtblau Dánielnél, Sip-utca 20« , 29& Egy fiatal ember, aki het nyelvet ír és beszél, állást keres nemet és héber tanításra, esetleg angol tanítást is vállal. Luther-tér 10. 294 A város területén levő egyedüli, jól be­rendezett hitközségi fürdő kölcsönös megegye­zés szerint az arra vállalkozcnak természetbeni lakással együtt mielőbb átadó. Megkeresések intézendők: Izr. Hitközség, Tokaj. 202 Ajánlkozom ápolónőnek privát helyre, va gy vidékre is Cim a kiadób an. 1011 Jobb cipész st gédek iölvétetnek Szilvasán László cipészmesternel Kalló utca 2- 1009 5­Egy teljesen uj férfi télikabát eladd Kossuth utca 3. 1010 Eladó két háztelek. Értekezhetni lehet Kótaji-utca 65 sz. Ugyanott mmdanre alkal­mas stráfszekér eladó 297 2 A Kecskeméti Szőlősgazdák gyümölcs és zöldség termelók értékesítő s feldolgozó szö­vetkezeténéJÉl7500 akó 4 éves dongafa eladó. néj|lí rlJPbr NyiriPR>r határában 100 magyar hold föld eladó vagy bérbeadó. Érdeklődni lehet Helmeczi Eleknél. Nvb bátor . 300 Állast keresek. Kulcsár vagy ispán szol­gálatot is teszek Cim a kiadóban. 299 ELADÖ. Gazdasági megszűnése folytán alulírott császárszállási gazdasagában eladó lovak, tehenek, ökrök, borjuk, továbbá ekék, boronák, igás szekerek, lószei számok stb. Mar­salkó Lajos császárszállási gazdasága. 284 Minden könyvet meg vehet u Ufstgr boltban. Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom