Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 221-295. szám)

1918-10-01 / 221. szám

lyiregyfiása, 1918. október 1. * Kedd XXXIX. éffolyam * 221. szám. POLITIKAI NAPILAP A NZA&OLJCSWÁGSXMMI SDZSSOI JEGYZŐK ÉS A SZABOLCSMSOYEI TAHFTÖSOVISÖLST HIVATALOS KÖZLÖNYE ^jmWMMMBMWWWW ^^ ' 1 .1-J'UiVUW.WM i^lzetéS! Egész ívrs S2 K, félévre... li K, negyedévre 8 K, tg? hónapra 3 K. »Tftni&tok félévié 10 korona. ALAPÍTOTTA JÓBA ELBK Iz antant lehetetten föltéleleket sza Szófiába megérkeztek a magyar és német csapatok Szaioihii folynak a fa a áosfe oz^s ok Bpdapest, szeptember SO (A Nyir-ddék tudósítójától) Londonból táviratozzák, hogy a Reu­ter ügynökség a kövekezőket jelenti: A' Bulgária fegyverszünet kérelmére adott an­gol válasz fedi a szövetségesek főparancs­noka által adott választ, amely, határozot­tan kijelenti, hogy a katonai hadmüveletek nem szüntethetők be. A válasz hangsú­lyozza, hogy Bulgária külön békéje a szö­vetségesekkel való teljes szakítást kell, hogy magában foglalja. A szövetségesek megkövetelnek minden biztosítékot, arra. hogy katonai műveleteiket biztosítsák és a német csapatoknak Bulgáriába történő szállítását megakadályozzák. A szövetsé­geseknek nincs szándékukban a Balkánon egy. végleges területi rendezést megkísé­relni, amely a békekonferencia határoza­tai számára kell, hogy fenntartassák, e­zért tehát egy olyan katonai egyezmény, megkötéséről van szó, mely a szövetsége­sek katonai műveletei számára bolgár részről a Balkánon való minden veszélyt kizár. Ez magában foglalja a bolgár had­sereg demokratizálódását, vagy pedig egy más* fronton a jelenlegi szövetségesei el­len való felhasználását. Területi kérdé­sekkel illetőleg semmiféle lépést nem tehet és nem is lesz téve, de egy lényeges pont­ja kell, hogy legyen az esetleg kötendő ideiglenes egyezménynek. Ugyanis, hogy Bulgária kiüríti mindazon területeket, a melyek a tulajdonképeni Bulgárián kívül esnek és amelyet a bolgár háború kitöré­se óta megszállva tart. A megjelölt felté­telek, amelyeket Szófiába megtáviratoztak Malinov kormánya számára nem látsza­nak elfogadhatónak, akkor a szövetsége­sek kormányai nem lesznek abban a hely­zetben, hogy uj feltételeket szabjanak ki és Bulgáriára bizzák. hogy (olyan személye lyeket találjanak, akik készek azok elfoga­dására. Szófiából táviratozzák, hogy a főhadi­szállás a következőbet jelenti: Vardartól nyugatra egységünk mozdulataikat terv­szerűen hajtották végre. A Vardar és a Sirama között uióvédeink gyenge ellen­ges erőkkel harcokat folytattak. A Struma völgyében sikeres járőr harcok voltak. Berlinből táviratozzák, hogy, a Köl­nische Zeitung jelenti: A Jiirek kaoszá­ban csak annyi bizonyos, hogy Ferdinánd cár szövetségim viselkedésében nem in­gadozik tovább, hogy. erős német csapatok erőteljes fellépéssel a fenyegetett szövetsé­gesek segítségére készülnek. Ma estig a helyzetben változás nem történt. gmlapestj szeptember 3$ (A Nyírvídék tudósítójától,) Londonból táviratozzák, hogy szerb jelentés szerint a szerbek huszonhatodi­kán elérték Radovicát és tulmentek Ko­csenán. Benyomultak Velerbe, óriási számú foglyot és nagy zsákmányt ejtettek. Genfből táviratozzák, hogy a Matin a következőket irja : Bulgáriának hibáinak és árulásának következményeit viselnie kell. Vissza kell adnia mindazon terüle­teket, amelyeket a háború folyamán meg­szállhatott, azonfelül garanciákat kell adnia. Bulgária mikor Romániát elárulta, fel nem mérhető károkat okozott az án­tántnak. Bulgáriának rablózsákmánya visszaadásakor kezeskednie kell, hogy nem kell már tőle tartani, ezért le kell szerelnie és átengedni vasutai fölött az ellenőrzést. A Temps a következőket irja : Ha Bulgária most ki akar kerülni a háború­ból, el kell fogadnia az igazságos béke­feltételeket, ugy mint azt a szövetsége­sek akarják. A Petit Párisién, melyet Pichon su­galmaz, a következőket irja : Szerbia, Görögország és Románia kell, hogy visz­szakapja elvesztett területeit, azonban nincs kizárva, hogy Bulgária lépése csak ujabb manővere a központi hatalmaknak. A svájci és francia sajtó tartózkodóan fogadja a bolgár békeajánlatot és inkább hajlandók azt békemanővernek tekinteni és figyelmeztetik a szövetségeseket a bolgárok kétszinüségére. Budapest, szeptember 30 (A Nyírvidék tudósítójától.) Genfből táviratozzák, hogy a Havas­ügynökség egy jelentése óva int Bulgária cselétől. Csak a legmesszebbmenő köve­teléseknek minden téren való láncaival lehet Bulgáriának határokat szabni. Az angolok hivatalosan jelentik, hogy görög csapatok Belasica mentén keletre előretörtek. Ángol-görög csapatok Petrix irányában a Strumica völgyben előre nyomultak és néhány ágyút zsák­mányoltak. Szerkesztőség és Kiadóhivatal: SZfCHENVl-ÓT 9. SZÁM. TStETON SZiM m. POSTACMEÍJÜZ Xézif&iokat nem adunk vtem. Budapest, 'szeptember 30 (A ífyirvidék tudósítójától,) Bernből táviratozzák, hogyi Stage­mann a következőket mondta. A 1 macedón fronton elegendő német erősítések vannak és a szárnyakon operálhatnak. Ilymó­don Macedónia magatartása és Bulgária újból való talpraállitása lehetségessé .vált. Londonból jelentik, hogy a Reuter­ügynökség értesülése szerint Bulgáriának formális választ csak a szövetségesekkel való tanácskozás után adnak. Közben a bolgár kormányt értesítették a vele szem­ben követendő politika általános elveiről és feltehető, hogy a bolgár kormány, most be fogja várni a szövetségesek formális válaszát. A' szövetségesek hadműveletei ad­dig tovább tartanak. Genfbőt jelentik: üapseff bolgár, pénz ügyminiszter, Lukov tábornok és Radev meghatalmazott követ, polgár parlamen­térek szombaton este Szalonikibe érkez­tek, ahol az antantcsapatok főparancson­ka vasárnap délelőtt fogadta a küldöttsé­get. Bécsből jelentik: Politikai körökben híre jár, hogy Ferdinánd cár Károly ki­rályhoz levelet intézett, amelyben bizto­sítja a szövetségi hűségről. Bécsbőt 1 jelentik: Diplomácziai kő-, rökben a helyzet nyugodtabban és opti­üiisztikusabban ítélik meg, amit részben a monarchia és Németország katonai rend szabályainak, részben pedig bolgár poli­tikusok és hadvezérek nyilatkozatainak tulaj doni tanak. Magyar, osztrák és német csapatok — az érkezett jelentések szerint — már közelébe jutottak a veszélyeztetett pontoknak. Szófiából jelentik: Az antant elő­nyomulása már nem olyan gyors, mint ahogy az kezdetben megindult. Ellent­álíásunk sikerült és az ellenség csupán egy helyen tudta meggyengíteni a bol­gárok ellentállását. Az a hir, hogy az ellenség elfoglalta volna Küstendzsilt, nem igaz. Berlinből jelentik Az Est munkatár­sának egy magas állású személyiség a kö­vetkezőket jelentette ki: — Ha sikerüli holnap, vagy holnap után katonai sikereket elérnünk á Balká­non, föltartóztatni, vagy visszaszorítani az ellenséget, — Malinov sorsa meg van pe­csételve. A bolgár miniszterelnök erősza­kos eszközökkei; dolgozik, Szófiában sen­ki nem tud semmit a harctéri események­ről 1, a lapok egyrészét beszüntette a kor­mány, másrésze a legszigorúbb cenzúra alatt áll. Malinov és Kadoszlavov pártjai egyforma erősek. Bécsből jelentik: Különösen nagy ér­deklődéssel tekint a szobranje mai ülése elé. A' kormány pártja a börtönből sza­badon bocsátott képviselőkkel 8 szótöbb­séggel szaporodott, a szavazásnál azonban legfeljebb 1—2 szótöbbségről lehet szó. k% 12 )

Next

/
Oldalképek
Tartalom