Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 146-220. szám)

1918-09-24 / 215. szám

Í918. szeptember 24 Megjelentek és az UJSÁGBOLTBAN kaphatókakövetkezőujkönpekl [ IXobay I: Tiríkik Ara S-80 K Biró L»yu: A Mclyséf likéi Ar« 13-20 K Con*n Do>ile: A nagy árnyék ' Ara 8'10 K ' I. B*ne<ltlc Irén: A fabornekné Ripltja Ara 5-5S K Bársony István .Egy darab élet Ara 8-80 K Mikszáth Kálmán: A tét atyafiak — A jé paléíok Ara 5-5H K 0 Kise Jerusalem: A szent szkarabeusz rn U-— K ' I Mikszáth Kálmán: Tudós irásak Ara 8-- K Bebel: A nő és a szociálizmas -V — K I Htnry Barbusst: A pektl f Ar« 15-40 K | I Marx: A pglfárMlirti I | Ara 2~ K t (Beihfen-utca 2.) Telefon 30' Özv. Bleuer Bernátné Nyíregyházán, Luther-utca 4. (Ungár Lipót divatáru cég mellett.) Raktáron a legmodernebb Ízléssel készített kalapokon kivül fátyolok, tűzékek, művirágok, divatcikkek, művészi kézimunkák stb. állasak a t. vevőközönség rendelkezésére. Átalakításokat elfogadok. 133 6 Borsajtók, szőlőzuzó és bogyézók, mindennemű gazdasági gépek, vala­mint borpárlat stb. szeszfőadék ré­szére, megfelelő használt gőzgépek beszerezhetők Lishtraann-Lukáes Vilmos gépnagykereskedönél £ Nyíregyhánén, Széchenyi-íér 3. 2 Telefon 301 Príma jó földet kerese bérbe 50-150 ei«tleg feles használatra. Cim a kiadóhivatalban. 13 32 43 a a ka « a M O UlJ-féle ruhafesték teptá a világon. Kapható minden szintiéi, (svábbá illatszerek, száj- és fogípolé, arsz és kdszfiaomité szerek, maniekar, és utinessesserek, fécük és hajkefék, valamint az összes bárt ir­tási cikkek legnagyobb raktára RÓR9ER TESTVÉREK Nyíregyháza, Takarékpénztár palota. Szolid és pontos kiszolgálás ! •3 I ja sh •üS a s 31 SS A lap szolot feérfSSs nmnüri JatuakkaL GFehton m paui Perzsa- és Smyrna­szönyegek ** javítását elvállalja szakember Hoffmann Arthur tzletében. 1331 Váróm közlemények. K. 224SÍ—1911. Pályázati hirdetmény. Nyíregyháza város tanácsa átint I. ipar­hatóság* a Nyiregyháza r. t. városba* megüre­sedett II. kéményseprési kerület betöltésére pályázatot hirdet. A kéményseprési kerülethez tartozik a Rákóczi-ut észak- és Y&y Ádám-wtca nyugati utcavonala által határolt városrész. A pályázati kérvényekhez az 1884. évi XVII. t.-c. 4. §-a szerinti szakképzettséget, az eddigi szakbavágó gyakorlatot, valamint bün­tetlen és józan előéletet igazolé okmányok és hatósági bizonyítványok csatolandók. A kérvéayek Nyiregyháza r.-t. váres ta­nácsa, miflt I. fokú iparhatósághoz cimzendők. Határidő 1918 október kó 20. Kelt Nyiregyháza város tanácsának 1918. évi szeptember hé 20-án tartntt ülésében. Pnlgámester helyett: iitványi Gdün, 1811-3 »j 271. sz. jöv. 918. IX./20. Felhívás a bortermelőkhöz. Felhívatnak az összes szőllő birtokesok, akiknek Jiyiregyháza város határában, úgyszin­tén azok is, akiknek más község határában van szőllőjiik és ©nnan termésüket Nyíregyhá­zára szállítják be, hogy a szüretelés iáeje alatt minden héten termelt és beraktározott mxstot és bort az illető hét vasárnapjáig az elszállí­tott vagy másnak átadott mustot és btrt azon­ban legalább 24 érával az elszállítás elölt a város Jövedékkezelőségénél saját érdekükben okvetlen jelentsék be, mely alkalnmaaal a »*H évben kapott kedvezményes ivöket is bozzák magukkal. Aki bejelentési kötelezettségének eleget nem tesz, a törvény 24. §-a alapján 1000 ko­ronától 10000 koronáig terjedő pénzbüntetéssel sujtatik. Nyiregyháea, 1918 szeptember 20. Polgármester helyett : Oltványi Ödön, 1333 fójegyző. K. 31117-1918. sz. Ftlhivás. A Nyíregyházán elhelyezve volt osztrák gyermekek után felmerült költségek összeállí­tása céljából felhívom a vendéglátó csalá­dok kivételével mindazokat, akiknek a gyer­meknyaraltatásból kifolyólag kártérítési avagy bárminő igényük van, hogy követeléseiket a városházán (emelet, 14. szám) a hivatalos órák alatt 1918. évi október hó 20-ig annál is inkább jelentsék be, mert e határidőn tul támasztott követelések figyelembe nem vétet­nek. Nyiregyháza, 1918. szeptember 23. Polgármester helyett: Oftványi Ödön, 1337 főjegyző. AB Aitoilé-eaüiház U a Diadal-maca* 0&m *ap feupliatok az UjBHiJtmft­ban a rfciwillu aszalt. T< Felhívás! Akik a folyó évben az egyéves kereskedelmi szaktanfolyamot el­végezni óhajtják, jelentkezzenek a délutáni órákban Kossuth ­utca 3. szám alatt, Farkas HeurikHéHél. 1324 (f.59) APRO HIRDETESEK A laeataióbb hirdetés 4 K — Hivatalos hirdetéseit sora 1 karosa. - Nyütóér soronként l korona ® flflér. ­Aprö WrtetéM* ttaaéig íkawita. • Q Vastag beta»el szedett ftétertrssaa exhmit QQ v "m i.' i j.") ' v -1 - r 2—3 kádársegédet jó dijazás mellett fel­veszünk. Jelentkezni lehet a Nyírvidéki Taka­rékpénztár r.-t. áruosztályánál, Nyiregyháza. 1087 Németül perfektül beszélő tanité elemi­és polgári iskolára előkészít és német érákat ad. Cim a kiadóhivatalban. 1082 Lineleuna, lakkok minden szinben, firnis és háztartási cikkek kaphatók BRÜLL festék­üzletében, Bessenyei-tér. Telefon 234. 1067 Egyszobás bútorozott lakást konyhahasz­nálattal keresek október i-ére vagy lí-ére. Cim a kiadóban. 1069 Vizsgázott fütét keres azonnali belépésre Hungária-fürdő. 1076 Egy ügyes leány, jól számoló, felirónőnek jé fizetéssel azonnal felvétetik a Kis-Korona sörasarnokában. 1078 Jő karban levő gyermek sport-kocsi el­adó. Epreskert-utca 12. 1089 Cipőfelsérész-készitő tanulót felveszek jó fizetéssel. Kfafter, Zöldség-ter II. 1091 Teljes ellátásra elvállalok egy izr. polgá­rista vagy gimnázista tanulót. Cim a kiadó­hivatalban. 1090 (t üt) Két uj zongora-láda eladó Ér-utea ll. szá m alatt . 1 093 Munkáslányok fölvétetnek Viz-utea 3. sz. alatt. Jelentkezni lehet d. u. 2—6-ig. 1092 Egy modern hálószoba és ebédlő beren­dezés és egy mondva készült pedálos cimba­lom eladó. Megtekinthető Nádor-u. 13 1094 Finom szilva-lekvár kapható és egy függő­lámpa oladó. Cim a kiadóban. 10S6 Fiatal pár keres egy szoba, konyhából álló lakást azonnalra, vagy november l-re. Cim az Ujságboltban. 1095 Elveszett a Várasháza-, a Zrinyi llona­vagy a Bercsényi-utcán egy női arany nyak­lánc, egy arany Mária medaillonnal. hátán L. E. monogrammal. Becsületes megtaláló illő jutalomban részesül. Cim a kiadóban. 1097 Fontos gazdáknak, iparosoknak, ke­reskedőknek, hogy a reájuk vonatkozó hatósági rendeleteket ideje korán és égés* terjedelemben eredeti szftvegben mégis merjék. Ezt csak ugy érhetik el, ha elő­fizetnek a <Nyírvidék* ki&dóhivataíátatB *§zabolesvármegye Hivatalos L*pjó>-re havi a koronával. RONGYOT (góptisztitásra) bármilyen meny­nyiségben vesz a Jóba-nyomda. HyaBsalMií lék*. $i«k b^t^ntdonos Mn^gjflripHM, JNiyfe-agyfeásán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom