Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 146-220. szám)

1918-07-26 / 167. szám

1918. julius 26 ;ys A Nyíregyházi Általános Hitelintézet r.-t.­nál a nyolcadik hadikölcsön harmadik jegyzési időszakában a következő jegyzések történtek: 50000 koronát N. N., Práger és Domány. 35000 koronát Tass Jários. 20000 koronát Honig Jenő, N. N., Preisz Bertalan. Lichtmann Imre. 12700 koronát Dr. Szabó László. 10000 koronát Irsay Gusztáv, Kende Sán­dorné, Jakobovits és Társai, Freund Zsigmond, Lichtenberg Sándor, N. N., Spira Móric, Cscn­gery Mihály. Mittelmann Manó, Péchy Gyula. 6200 koronát Vágner Irén. 5000 koronát Hoffmann Mihály, Szeke­res János, Blum Béla, H P., Figeczky Jenő, Figeezky Dezső, Tiszai ág. h. ev. egyház, K. J. Silberstein László és tia, Csillag Ede Bököny, Kaufmann Salamon Nagykálló, Heller Mór, Lövey Margit Nagykálló. 3000 koronát Ecker István Rakamaz, Breuer Aladár. 2500 koronát Tolnay Miklós. 2000 koronát Guttmann Sámuel, Hoff­mann Arthur, Szameez Erzsébet, Bleich Ignác, N. N., Zpewnik bizottság, Kupferstein Her­mann, Reich József és fia. 1800 koronát Stompf József Bakamaz. 1600 koronát Turcsán József. 1500 koronát Scháffer Ilona Büdszent­mihály, Vay András. 10j0 koronát Molnár Nándor, özv. Ná­dassy Józselné, Friedmann Hermann, Fried­mann Jenő, Gyuris István, Várallyay Ferenc, Nádassy András, Klein Sándor, Barta András, Klein Terézia. 900 koronát Biró Imre. 800 koronát Duljánszky András. 500 koronát Pócsik András, Oltványi Zoltán, Klafter Ignátz, Orsovszky Mária. 400 koronát Czomba Erzsébet. 300 koronát Nagy Mária, Marsalkó Lajos. 200 koronát Kain Ilona, Tatay Margit, Rosenblüth Erzsébet, Lisztes Gyula, Barta Róza, Jákfalvai egyház. 100 koronát Balogh György. VÁROSI SZÍNHÁZ. Heti műsor: Csütörtökön „A farkas", páros bérlet. Péntekon ,Eva*, páratlan bérlet, Bródy Irén jutalomjátékául. Szombaton ,Elvált asszony", páros bérlet, Szath­máry Endre karnagy jutalomjátéka. Vasárnap délután ,Falu rossza", Déri Rózsi fel­léptével, este .Sárga csikó" Déri Rózsi bucsufelléptével bérletszünet. Hétfőn ,Kék róka", páros bérlet. A kis gróf Tegnap este ismét egy régebbi kedves zenéjük operettet A kis grófot láttuk igen jó előadásban. Az igazgató helyesen teszi, hogy az ujabbi gyengébb operettek mel­lett a nagy sikereket ért régebbi slágere­ket is beilleszti műsorába. A nyíregyházi kényes izLésü szinházi közönség minden­kor szívesen látogatja ezt az előadásokat Déry Rózsi gyönyörű hangját és nagy­szerű játékát élvezettel hallgattuk, a kö­zönség .minden egyes énekszámát zajos tapssal jutalmazta. Szalma Sándor kitűnően adta a kis gró­fot, igen szépen énekelt ez estén is. Ballay Manci helyesen játszott. Deák Gyula ere­deti volt a színigazgató szerepében, a maszkja mindenkor mesteri. Igen tetszett a csetneki Roth című kupléja. Horváth József ez estén megmutatta, hogy mint komikus is ügyesen megállja helyét. Gróman E. a legkönnyebb zongora iskola uj kiadása megérkezett. Az 1. és II. rész ára 5 K. Kapható minden könyv­kereskedésben ^s lapunk kiadóhivatalán i>an. i i Kivégzett katonaszökevény Budapest, jutitu 2i (A Nyirvidék tudósitéjáMl.) Félhivatalosan jelentik : Hollemár Lajos huszonhét éves népfölkelőt, aki másfél év alatt hét ízben szökött meg, kétszer pedig a menetszázadból, a buda­pesti hadosztálybiróság halálra ítélte. A halálos ítéletet tegnap hajtották végre az elitélten. TANÜGY • ^ifiiíla^lMii Az ág. hitv. ev. leánygimnáziumba és leányfelsőkereskedelmibe a rendes fölvétel augusztus hó /., 2. és 3. napján dél­előtt 9- 12-ig és délután 3—5-ig megy végbe az igazgató lakásán (Zrínyi Ilona-utca 7. sz. II. em.) Az egyes osztályok nagy létszáma miatt figyelmeztetjük elsősorban azokat, akik már előzetesen jelentkeztek, hogy ezen napok valamelyikén iratkozzanak be, mert azon­túl az előzetes jelentkezés figyelembe vétele nélkül bárkit fölveszünk. A fölvételhez a ta­nuló okmányainak (születési anyakönyvi ki­vonat és isk. bizonyítvány) beszólgáltatása, továbbá a szülők, ill. helyettesük (szállás­adó) lakásának bejelentése szükséges. Vidéki tanulók okmányaik, a tandij és fölvételi dij (120+60=180 K) beküldése mellett postán is jelentkezhetnek. A tandij 240 K, a fölvételi és egyéb dijak 60 K, (nem 50 kor, mint előbb jelezve volt, a tanszerek, ifj. könyvek, orvosi dijak és nyomtatványok nagy áremelkedése folytán) amely dijakból a beiratkozás alkalmával a tandij fele és a többi dijak egészben (ösz­szesen 180 kor.) azonnal lefizetendők. Nyíregyháza, 1918. julius hó. Dr. Popini Albert, igazgató. MMwrkeMtö és kiadó: JÓBA ÉLJÉK Faletfis szerkesztó KERTÉSZ LÁSZLÓ NYÍLT-TÉR. Vállalok gőzekével csakis nagyobb területekre. Felvilágosítást ad Zoltán Bertalan, Kótaj Dráma 3 felvonásban. jff Psylanderrel a főszerepben Önkéntes árverés Nyírpazonyban a községházánál 1918. julius 28-án délelőtt szőllő, szántóföld, 19 hold szántó, korcsma épület joggal* együtt és 3 hold szántóföld fognak a leg­többet Ígérőnek eladatni. Részletes felvilágosítás nyerhető Nyirpazony község jegyzői hivatalánál. \Mq birtok 1024 Eladó augusztus l-ig 283 m. hold tagos birtok, holdanként 1600 koronáért, 17 hold kitűnő karban levő szőllővel és gyümölcsössel. Ingatlan ez évi haszna eladóé, aki 50—60 hold vetést ad. Dr. DEME SÁNDOR, Nyírbátor. Jomiüőségü tégla és cserép nagyobb mennyiségben — vagonba rakva — eladó- Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építész­nél, Debrecen, Poroszlay-ut 1. sz. 362 Hálószoba-, ebédlő-, veranda-, kenyha­büíorok, edények és fehtoiíefc eladók. Bővebbet Margittai Zoltán gépüzletében. és Társa 1035 fehérvászon gyermekcipő — teljesen uj — eladó, Szarvas-utca 29. szám. 1036 5 diab fiatal tenyészkos eladó. Megte­kinthetők és megvehetők dr. KLÁR ANDRÁS „Nyirjes" gazdaságában. Tele­fonszám : Nyíregyháza 76. 1034 APRÓ HŰTÉSEK A iegeiew*;.- Lkr*«i£» u - faira t^tmiibmUMtui ¥<-j0&*t at;«aMi* lAxmxsKi Asjfí «SfefsíhírtífMM^^Mmei. OO Vtttog tmO** -Maáutmasanom, «MI QB • •-ai«hS gT—nn r-ír.-.^-j.mra gaaas - • - ffipfigga Fj Hat szobás uri ház mellékhelyiséggel, nagy udvar gyümölcsös kerttel eiadó. — Cim a kiadóhivatalban. 704—3 Pénztárnoknő felvétetik Glück Ignác cégnél- 707—3—1 Kossuth-utca 13. szám alatt két utcára szóló ház eladó. Egy 3 szobás laká3 novem­be r l-re elfoglalható. Értekezni ugyanott. 690 Négy sor gyönyörű keleti gyöngy eladó brilliáns csattal. Cim a kiadóban . 675 Egy olajfestmény, egy villanylámpa, egy spanyolfal és egy férli öltöny eladó. Vay Ádám-u. 4. 687-2 Vármán Irénke varrodaját Közép-utca 13. szám alatt megnyitotta. Elvállal fehérnemű, ruha varrást . 693 Két vászon csipkés paplanlepedő eladó. Cim a kiadóban. 711 Fiatal takarítónő azonnali belépésre ál­lás t keres. Cim a kiadóban. 708 Középkorú magános önálló órás üzleti szellemű nőt keres feleségül. Leveleket a kí­adóba „Órás" jeligére kér . 709 Jobb orthodox családhoz teljes ellátásra adnám 2 gyermekemet. Ajánlatokat Staub Ár­min, Gáva cimre kére k 710 Egy nagyon elegáns csinos uricsizma eladó. Megtekinthető Rózsa-utca 12 . 712 3—4, vagy 5 szobás lakást keresek, le­hetőleg egyedülálló udvarral, bármikorra, de legkésőbb november l-re. Közvetítők dijaztat­nak. Cim a kiadóban. 713 Szaboiesvármegye Hivatalos Lapja m íNyirvidék> előfizetői által évi IS K ked­vezményes előfizetési áron rendelhető meg Nem előfizetőknek 21 & Nfoiii&tptt lóba Klek laptuiftjdo acs kcrnyviiyojadijibai), Nyiregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom