Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 146-220. szám)

1918-07-21 / 163. szám

J ví?iRjrn)ÉK 1918. julius 21. — Megfojtotta újszülött gyermekéi. íjazdig lstvánné vissi gazdasszjonynak ar, ura a háború kitörésekor Amerikában re­kedt és & szép, fiatal asszony nem tudott ellentállani egyik regi udvarlója unszolá­sának. aminek az lett a következménye, liogy a mult héten az asszonynak egy kis­leánya született. Az asszony annyira meg­ijedt, hogy a dolog az ura fülébe jut, hogy ia csecsemőt megfojtotta és elásta. A csend őrség azonban megtudta az esetet és meg­találták a csecsemő hulláját, 'tegnap volt kint a vizsgálóbiróság bizottsága, amely főlbonoolta á esécsemőhullát és megáila­pitotta a gyilkosságot. A bűnös anya el­ien megindult az eljárás. Főszerkesztő és kiadó: JÖB& KLBK Peletős szerkeaztő: KERTÉSZ LÁSZLfi NYILT-TÉR. A hadifogságból hazatért Dr. Komjáthy Kázmér ügyvédi irodáját Báthory-u. 8. szám alatt megnyitotta Alapíttatott 1880 Telefonszám- 96, *r m valamint azoknak egyes részei külön is legolcsóbban kapható BLUMBERG JÓZSEFNÉL Keztyü. kötszer-üzlet. Paroehia épület. Önkéntes árverés Nyirpazonyban a községházánál 1918. julius 28-án délelőtt szőliő. szántóföld, 19 hold szántó, korcsma-épület joggal együtt és 3 hold szántóföld fognak a leg­többet Ígérőnek eladatni. Részletes felvilágosítás nyerhető Nyirpazony község jegyzői hivatalánál. Jóminőségü tégla és cserép nagyobb mennyiségben — vagonba rakva — eladó. Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építész­nél, Debrecen, Poroszlay-ut 1. sz. 962 Veszek mindenfajta zöldség, ggiimőlcs és főzeléket Őszi termést lekötök. 1009 Ajánlatokat mennyiség és fajta megjelö­léssel sürgősen kér Keményfy Qéza Áruforgalmi és Kereskedelmi Vállalata Rákospalota. Sürgönyeim: Keményfy Rákospalota. Fontos gazdáknak, iparosoknak, ke­reskedőknek, hogy a reájuk vonatkozó hatósági rendeleteket ideje korán és egész terjedelemben eredeti szövegben megis­merjék. Ezt csak ugy érhetik el, ha elő­fizetnek a <Nyirvidéki kiadóhivatalában «SzaboIcsvármegye Hivatalos Lapjá>-r» havi 2 koronával. Felhívás Szabolcsvármep z i Utalással a m. kir. minisztérium 2592-1918. m. k. sz. 1918. junius 15-én és a m. kir. földmivelési minisztérium 105600—1918. sz. folyó évi junius 18-án kibocsátott rendeletére, értesítjük a t. gazdakőzönséget, hogy házi- és gazda­sági szükségleten felüli sertést hizlalni kizárólag csak Íi0as2iiiliségleti célokra lehet, akik tehát közszükségleti célokra sertést akarnak hizlalni, tartoznak az Országos Sertésforgalmi Irodával szerző­dést kötni, mely szerződések a m. kir. földmivelési miniszter jóváhagyása után válnak érvényessé. A gazdák 20 drb-nál kevesebb köz­fogyasztásra hizlalandó sertésüket az il­letékes elöljáróság utján (városokban pol­gármesteri hivatalnál, községekben elöl­járóságoknál) kötik le, mig 20 drb-nál több, gazdasági hizlalásokra, valamint mindennemű iparihizlalásra vonatkozólag a szerződési ajánlat az Országos Sertés­forgalmi Iroda főbizományossága utján fog az Országos Sertésforgalmi Központba miniszteri jóváhagyás végett beterjesz­tetni. Tekintettel arra, hogy nagyfontos­ságú közérdek fűződik a sertések mi­előbbi hizlalásra való beállításához, fel­hívjuk a közszükségleti célra hizlalni akaró gazdasági és ipari hizlalósokat, hogy sertéseiket folyó hó 31-ig annál is inkább lekössék, mert hizlalási szerződést takarmány feloldása mellett csak azok köthetnek, kik legkésőbb julius 31-ig le­szerződnek. Hizlalásba csak 40 kilón fe lüli sertést lehet fogni. Mindennemű fel­világosítással készséggel szolgál az Or­szágos Sertésforgaimi Iroda Hajdú-, Sza­bolcs- és Ugocsa-vármegyei főbizomá­mányossága, Debrecen, Ferenc József-ut 59. szám. 1010 Újdonságok a könyvpiacon Török Gyula: A zöldkövei gyürü Ara 12 K Kóbor Tamás: A csillagok filé ÁraSK Marcali Henrik: Világpolitika és világ­gazdaság. Ár a 3 K Jászi Oszkár: Mult és jövő határán Ára 10 K May Károly: Karácsony Ára 10 K Fodor László: Oh, fMontgomerry, szerelmem. Ára 5 K Bébiké memoárjai, , egv kis kutya önéletrajza. Ára 8 K Félix Salten: Frohgemuth Olga Ára 5 K Benedek Marcell: Vulkán Ára 8 K Glin Elinor : Evangéline vallomásai Ára 5 K .). H. Rosny: A rejtelmes erő Ára 5 K » |Kapható a Nyírvidék kiadóhivatalában Hadikölcsönt jegyezni hazafias köte­tő* • M cSzabolcsvármcgve Hivatalos Lap>-ja havi 2 koronáért, egész évre 21 koronáért megrendelhető lapunk kiadóhivatalában. APRÓ HIRDETÉSEK OCi a-.'iv.Tsaís A város belterületén egy ház üzlethelyi­ségekkel eladó. Ugyanott vevő egy 4 szobá­ból álló lakást azonnal elfoglalhat. KáUói-utcán szintén egy csinos ház eíadó. Cim megtud­ható a kiadóban . Elcserélném Debrecenben lévő 4 szobás, üveges verandás családi házamat (virágos, ve­teményes kert, gyümölcsös) Nyíregyházán lévő há zzal. Cim a kiadóban. 622 3 szobás bútorozott udvari lakás mellék­helyiségek nélkül (ügyvédnek, orvosnak igen alkalmas) a város központján augusztus 1-től kiadó Értekezhetni Ungár Lipót cégnél. 669 Több szoba-butor szabadkézből eladó. Megtekinthető julius 21-én délelőtt 8—12 óra táj ban Luther-utca 8. 679 Szakácsnő kerestetik intézetbe. Cim a ki­adóhivatalban. 676 Vay Ádám-utca 26. szám alatt két ut­cára szóló ház eladó- A három lakosztályból egy két szobás. Augusztus elsején elfoglalható. Értekezhetni a Hoffm ann féle üzletben. 680 Haszonbérlet. A nyirbogdányi határban mintegy 220 magyar hold jóminőségü homoki tagbirtok az 1919. és következő évekre ha­szonbérbe adó. Ugyanott, de a kéki határhoz közel, haszonbérbe adó 30 magyar hold kiter­jedésű, káposzta és zöldségtermelésre kiválóan alkalmas ártéri szántó a vasútállomás közelé­ben. További felvilágosítást ad dr. S. Szabó László ügyvéd. Nyíregyházán. 433 A Sóstói ut legelejen egy minden kénye­lemmel ellátott három szoba, fürdőszoba és mellékhelyiségekből álló villa eladó. Értekez­hetni Fekete Sándornál, a Szabolcsi Agrár Takarékpénztárban a délelőtti órákban. 664 Négy sor gyönyörű keleti gyöngy eladó brilliáns qsattal. Cim a kiadóban. 675 Neumann-varrógép, nagy favirág-állvány, porszívó és barack eladó. Karolyi-utca 9. 685 Egy használt irógep eladó. Cim a kiadó­hi vatalban . Perzsa-szőnyeget, 8 ablaktüggönyt, Chira.j|í elad Zacek, Rétköz. Telelőn Nagyhalász 3 ..,. Jó karban levő, középrövid, remekhangi bécsi gyártmányú zongora eladó Ószőlö-utca 3 Egy egyes jókarban levő használt iószer­szám eladó Szarvas-u tca 71. 688 Egy olajfestmény, egy villanylámpa, egy spanyolfal és egy férfi-öltöny eladó. Cim a ki­adóban . 687 Mindennemű hajmunkát vállalok. Hajat veszek. Guvrirozást és plissérozást minden na gyságban vállalok. Kótaji-utca 26 . 689 A mult hetekben valaki egy női arcképet hozott Deák Ferenc-utca 56. szám alá s ahe­lyett, hogy velem beszélt volna, másnap ma­gával vitte. Legyen szives visszahozni s velem be szélni . 686 Kossuth-utca 13. szám alatt két utcára szóló ház eladó. Egy 3 szobás lakás novem­ber l-re elfoglalható. Értekezni ugya nott. 690 Szaboicsvármegye Hivatalos Lapja s «Nyírvidék> előfizetői által évi 18 K ked­vezményes előfizetési áron rendelhető meg Nem előfizetőknek 21 ÜL A Saabolcst Hitelbanknál a nyolcadik hatökölesőnre életbiztosítással kapcsola­tos jegyzések is elfogadtatnak. A lap kihordására vonatkozó pana­szokat kérjük azonnal közölni kiadóhiva­talunkkal. Telefon 138. $ Nyomatott íőfea Elek íaptuiajdoaos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom