Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 146-220. szám)

1918-07-17 / 159. szám

4 J#ÍR¥IDÉK 1918. julius 17. Alapíttatott 1880. Telefonszám 96, rr IlISOSIIIIIIflI valamint azoknak egyes részei külön is legolcsóbban kapható BLUMBERG JÓZSEFNÉL Keztyű, kötszer-üzlet. Parochia-épület. ban semmiféle fegyvert nem találtak, nem­e történt gyilkosság. Horváth Dezső he­lyettes vizsgáló biró és Vertse K. Andor rendőrkapitány tegnap délután kimentek ni kaszárnya melé, ahol a hullát találták és alaposan megvizsgálták a körülménye­ket. A vizsgálat eredményezte, hogy ugy la huulla fekvése, mint a lőseb iránya azt mutatja, hogy öngyilkosság történt,'afegy­övert pedig valaki a halál beállta után el­vitte. — Tévedésből rálőttek egy vasutasra. Káplár József nyirmaclai pályamunkás tegnapelőtt este tizenegy órakor hazafelé való útjában bement Hunyady Kálmán nyirmadai lakos udvarába, hogy vizet i­gyék az udvaron levő kútból. Az udvaron mászkáló embert észrevette Hunyady és anélkül, hogy figyelmeztette volna, rálőtt a vasutasra, akit a fegyver söréttöítése a balkarján és bal combján talált. Káplárt beszállították az Erzsébet közkórházba, a­hol Grósz József rendőrtisztviselő hall­gatta ki. Állapota nem snlyos. Főszerkesztő és kiadó: JÖBá ELEK Felelős szerkesztő; KERTÉSZ LÁSZLÓ Cséplcgéptüfejdcnosoknak ip fontos! A munkaidő beálltával nem mulaszthatom el felhívni b. figyelmét a nagyméltóságú m. kir. Belügyminisz­ter ur 2150. IV. 8—1914. számú körrendeletére, a mely szigorúan elrendeli a cséplőgépeknél és más üzemeknél készletben tartandó, első segélynyújtáshoz szükséges menfös^bisFéra^elü: felszerelt jókarban tartását. Ezen mentőszekrénye­ket akár újonnan felszerelve, akár pedig meglévő szekrények pótlását szigorúan fenti körrendeletnek megfelelően legjobban és legolcsóbban cégemnél méltóztatik fedezni. — Raktáron tartom továbbá az összes háztartási és gazdasági szereket és fertőtle­nítő anyagokat. Földes Márton Arany Kereszt Drc-* géria Nyíregyháza, Városház-palota. Telefonszám 230. (706) Telefonszám 230. A nyíregyházi kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 4685—1918. tk. szám. Árverési hirdetmény-kivonat. A Brassói Általános Takarékpénztár r.-t. végrehajtónak, -Gál Ignác illetve Gál Ignáené mint kk. Gál Matild és Endre gyámjai végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1977 K 18 fillér tőketörlesztési rész­let és járulékai behajtása végett a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő, Ujfehértó köz­ségben fekvő s az uj fehértói 2467. sz. betét­ben A. I. 3—0. sorszám, 6883, 6884, 6885, 6886. hrsz. alatt foglalt Gál Ignác nevén álló rétre és szántóra 19400 korona kikiáltási/ár­ban elrendelte. Az árverést 1918. évi augusztus hó 19 ik napján délelőtt 10 órakor Ujfehértó község községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiál­tási árnál alacsonyabb áron nem adha­tó el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánat­pénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t. c. 42t §-ában meghatá­rozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket aláírni (1881. LX. t.-c. 147, 150, 170. §§. 1908. XL. t. c. 21. §•) Aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma­gasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár száza­léka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. §). Nyíregyháza, 1918. évi junius hó 15-én. KATONA s. k., kir. jbiró, A kiadmány hiteléül : 988-1—1 BENEDEK, kiadó. A nyíregyházi kir. jbiróság, mint tkvi hatóság. 4684-1918. tk. szám. Árverési hirdetmény-kivonat. A Brassói Általános Takarékpénztár rész­vénytársaság végrehajtatónak, Gál Ignác, illetve Gál Ignáené mint kk. Gál Matild és Endre gyámjai végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1434 K 30 fillér tőke­törlesztési részlet és járulékai behajtása végett a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő, Ujfehértó községben fekvő s az uj fehértói 2635. számú tkvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 6588, 6651. és 6749. hrsz. alatt felvett Gál Ignác nevén álló szántóra 14200 K kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1918. évi augusztus hó 19-ik napján délelőtt 10 órakor Ujfehértó községhá­zánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiál­tási árnál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bá­natpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatá­rozott árfolyammal számított óvadékképes ér­tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezésé­ről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. 147, 150, 170. §§, 1908: XL t.-c. 21. §) Az aki az ingatlanéit a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni (1908 : XLI. 25. §) Nyíregyháza, 1918. junius hó 15. napján. KATONA s. k., kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: 987 BENEDEK, kiadó. Jóminőségü tégla . és cserép nagyobb mennyiségben — vagonba rakva — eladó. Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építész­nél, Debrecen, Poroszlay-ut 1. sz. 962 Városi közlemények. K. 20795-1918. hirdetmény. A m. kir. minisztériumnak 2593—1918. M. E. számú rendelete a kévekötő aratógép­zsineg (kévekötő fonal) készleteinek bejelen­tése, zár alá vétele, legmagasabb.ára és for­galombahozatala tárgyában a városházán (eme­let, 14. számú szoba) közszemlére van kitéve és a hivatalos órák alatt megtekinthető. Nyíregyháza, 1918. julius hó. Dr. Bencs Kálmán 984—1 polgármester. K. 20557—1918. Hirdetmény. Szabolcsvármegye alispánjának 17319— 1918. K. sz. rendelete folytán közhírré teszem, hogy a közélelmezési miniszter 3987. számú rendeletével a korai cséplések fontosságára te­kintettel, megengedte a cséplőgépek szalmával való füthetését is. Erről termelőket azzal a fi­gyelmeztetéssel értesítem, hogy cséplőgépeknek szalmával való fűtése tárgyában előterjesztendő kérelmeiket az elsőfokú hatósághoz (polgár­mester) adják be. Nyíregyháza, 1918. julius hó 7-én. Dr. Bencs Kálmán 990—1 polgármester. K. 18698—1918. Hirdetmény. Felhívom a lakosságot saját érdekében, hogy a kivetett zsirmennyiséget azonnal, de legkésőbb folyó hó 20-ig szolgáltassa be a vá­rosi husszékbe (Széchenyi-tér, Marton Emil ház) működő átvevő bizottságnak, mert ha fenti határidőig a kivetett zsirmennyiség össze nem gyűlne, katonai karhatalommal a legszigorúbb zsir- és szalonna rekvirálás lesz elrendelve. Nyíregyháza, 1918.. julius 16. Dr. Bemes Kálmájs 992 polgármester. Önkéntes árverés A város belterületén egy ház üzlethelyi­ségekkel eladó. Ugyanott vevő egy 4 szobá­ból álló lakást azonnal elfoglalhat. Kállői-utcán szintén egy csinos ház eladó. Cim megtud­ható a kiadóban. iíÉíiiieÉ fényképészeti papiról, lemezek és vegyszerek szakszerűm kezeS­ve, legjobb beszerzési forrás. FoJdes dro' géria Városház p al ota. Telefog 23t Elcserélném Debrecenben lévő 4 szobás, üveges verandás családi házamat (virágos, ve­teményes kert, gyümölcsös) Nyíregyházán lévő házzal. Cim a kia dób an . 622 Kémuój és quassía forgács különféle permetezésekhez bármely mennyiség­ben kapható Földes Drogéria, Nyíregyháza. Telefonszám 230 . 551 Hadmentes gépészt keresek motorcséplő­géph e,±_ i~fm a.kiadóban . 647 I ^/ümölcspakoló-kosarak minden mennyi­ségivel kaphatók, Zöldség-tér 15. Katz. 640 Géza-utca 11. szám alatt levő 3 szobás lakás eladó. ' 661 Eladó egy épületre való vasajtó, kama­rába való stelázsi és petróleum lámpák, Beth­len-utca^ 662 Géplakatos nyári cséplésre csakis tüzes­géphez ajánlkozik. Cim Papp Miklós, Hajdú­nánás, Magyar-utca 80 5 657 Jó karban lévő bicikli jutányosán eladó. Ci m Kállai-utca 2 . 658 Keresztény zászlós augusstus végéig ter­jedő szabadságidejére csépléshez felügyelői állást keres. Ajánlatokat a kiadóhivatal to­vábbit 659 10000 darab vályog eladó. Gyugos János, Salétrom-köz 8 . 660 Hadikölcsönt legyezni hazafias köte­lemég^ # m^má mm Nyirpazonyban a községházánál 19Í8. julius 28-án délelőtt szőllő, szántóföld, 19 hold szántó, korcsma épület joggal együtt és 3 hold szántóföld fognak a leg­többet Ígérőnek eladatni. Piészletes felvilágosítás nyerhető Nyirpazony község jegyzői hivatalánál. 9 A t.ítfctfcs 4 K — MMtMbW bt^ettauk um j y ttmeomm.— KjS&ér ammáNBt 1 Aimkk*. »mer. — ! As*» MMb* i DB v«e*« mami- txeéett í*s-i»3Wf>sz»-»i>*mK OO ; rrvVlti • ? Nyomatott lóba Elek iaptulajdonus könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom