Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 146-220. szám)

1918-09-12 / 205. szám

4 1918. szeptember 12 NYÍLT-TÉR* Újévi üdvözlet. Mindazon jó ismerőseim és barátaimnak, kik újévi üdvözletükkel voltak szívesek felke­resni, ez uton mondok köszönetet és viszonzom jókívánságaikat a legmelegebben. Dr. Bernstein Béla, főrabbi. Megrendelőim figyelmébe. Tisztelettel értesitem, hogy Jóba Elek könyvnyomdája, könyvkötészete és lap­vállalata cég vezetését megboldogult fér­jem halála után átvettem és azt a jö­vőben is ugyanazon cég alatt fentartani és a követelményekhez képest továbbra is fejleszteni szándékozom. A 40 év óta fennálló vállalat min­denkor elsőrendű feladatának ismerte, hogy évről-évre növekvő összeköttetéseit megbízható, minden igényt kielégítő ki­szolgálással és a viszonyokhoz alkalmaz­kodó előnyös árak felszámításával, a le­hető legteljesebb mértékben kielégítse. A nyomda legmodernebb felszere­lése, valamint a háborus viszonyok da­cára is rendelkezésre álló papirkészlete biztosítékot nyújt arra, hogy amint a múltban, ugy a jövőben is képes lesz a vállalat minden felmerülhető igényt ki­elégíteni. Azzal a kéréssel fordulok tehát meg­rendelőimhez, méltóztassék megboldogult férjem életében a vállalat iránt tanúsí­tott bizalmát részemre is előlegezni, s előre is biztosítom arról, miszerint min­den törekvésem oda fog irányulni, hogy a múltban élvezett bizalmát minden ren­delkezésemre álló eszközzel, minél inkább megszilárdítsam. Vállalatomat nb. jóindulatukba ajánlva, vagyok kiváló tisztelettel Özv. Jóba Elekné Préselt papírhulladék fűtésre kiválóan alkalmas, métermázsánként eladó. Érte­kezni lehet a k'adóhivatalban. Apró hirdetések Gróf Károlyi utca 16. számu ház eladó, november 1-ére átvehető. Ugyanott egy hasz­nált bicikli eladó. Cim a kiadóban. 1019 Kisebb családu ispánt kellő gyakorlattal keres nagy bérlő Cim a kiadóban. 1017 Ügyes kiszolgáló leány felvétetik Hibján Sámuel utódai üzletében. 1018 Kert-utcai ház eladó, 1 szoba, 1 konyha és kamarából áll. Értekezni lehet Zöldség-tér 13. szám alatt. Azonnal be lehet költözni. 1010 Bútorozott szobát, esetleg 2—3 szobás lakást keresek azonnali beköltözésre. Bleuer Bernátné, Luther utca 4. 1011 HÍMZÉSBEN, kézimunkában jártas, " ügyes leány állandó alkalmazásra kerestetik. Ipariskolát végzettek előnyben. Cim az Ujságboltban. 1020 f.45 Zöldség forgalmi irodámat Vay Ádám-utca 7. szám alatt nyitottam meg. Veszek minden­féle zöldségféléket, tököt, diny­nyét, káposztát ésatöbbit. 1273 Pika Miklós. Városi közlemények. K. 27194-1918. Hirdetmény. A m. kir. minisztériumnak 3410—1918. M. E. számu réndelete — egyes vegyészeti nyers­anyagoknak és termékeknek a vámkülföldről való behozatala tárgyában — a Városházán (emelet, 14 szám) közszemlére van kitéve s a hivatalos órák alatt megtekinthető. Nyíregyháza, 1918. augusztus hó 31. Polgármester helyett: Oltványi Ödön, 1283 főjegyző K. 27755-1918. Hirdetmény. A gyufa-ipari szövetség megalakításáról szóló 65402—1918. K. M. számu rendelet a Városházán (emelet 14. szám) közszemlére van kitéve és a hivatalos órák alatt megtekinthető. Nyíregyháza, 1918. szeptember 1. Polgármester helyett: Oltványi Ödön, 1282 főjegyző. K. 28138-1918. Qlrtfetméajr. Közhírré teszem, hogy a m. kir. minisz­tériumnak 8328—1918. M. E. számu rendelete a méz, méhviasz szállításához szükséges iga­zolványok tárgyában a Városháza 18. számu szobájában a hivatalos órák alatt bárki által megtekinthető. Nyíregyháza, 1918. augusztus 29. Polgármester helyett : Oltványi Ödön, 1284 főjegyző. K. 28336-1918. Felhívás. Folyó hó 17-én Polgár községben kiütött tűzvész 11 családnak, ezek között 4 hadban levő és egy rokkant katona családjásak egész vagyonát pusztította el. Hogy a károsultak le­égett lakóházaikat még a tel beállta előtt tető alá hozhassák, csak ugy lehetséges, ha a tár­sadalom is segitséget nyújt a szerencsétleneknek. Felkérem Nyíregyháza város közönségét, hogy ruhaneműt, ételmiszert közvetlen Tisza­polgár község elöljáróságának elküldeni, pénz­beli segitséget pedig Nyíregyháza város házi­pénztáránál levő gyüjtőivbe bejegyezni s a pénztárba befizetni szíveskedjék. Nyíregyháza, 1918. augusztus hó 31. Polgármester helyett : Oltványi Ödön, 1286 főjegyző. K. 28232—1918. Hirdetmény, Több izben előfordult, hogy egyes fuva­ros vállalkozók, különösen most, a tűzifa be­fuvarozásánál, aránytalanul magas összegű bért követeltek, vagy a fuvarozást indokolatlanul megtagadták. A közönség érdekeit megóvandó, közhírré teszem, hogy addig is, amig a tűzifa befuva­rozási dija rendeletileg szabályoztatnék, a fu­varos minden oly esetben, amikor még a mai nehéz viszonyok között is aránytalanul magas összegnek tetsző bért követel, avagy a fuva­rozást indokolatlanul megtagadja, kihágásért feljelenthető s ez esetben a m. kir. belügy­miniszter ur 5600- -1914 eln. sz. körrendelete értelmében 15 napi elzárásra és 200 K pénz­büntetésre büntethető. Nyíregyháza, 1918. szeptember 3. Polgármester helyett: Oltványi Ödön, 1295 főjegyző. trnnM Ad. K. 19937—1918. Hirdetmény. A városi szegény és betegmenházban elhalálozás folytán megüresedett ápoló­női állásra pályázatot hirdetek. Jelentkezni lehet Barzó István sze­gényházi gondnok urnát, hol a feltétem lek is megtudhatók. Nyíregyháza, 1918. szept. 5-én. Polgármester helyett: Oltványi Ödön, főjegyző. Jó karban lévő, használt, 8—10 lóerejü LOKOMOBILT megvételre, esetleg bérbe vennék. Ugyan­ott vizsgázott gépész is alkalmazást nyer, Fisch Salamon, Kemecse. Telefon 17. 1244 • 1509—1918. sz. Hirdetmény. Nyirpazony község vadászterülete szeptember hó 15 én délután 4 órakora községházán nyilvános árverésen 6 évre haszonbérbe fog adatni. Kikiáltási ár évi 300 korona. Nyirpazony község elöljárósága ne­vében Papp, Batáry Mihály, h. jegyző. 1278 biró. Kemecse és Kótaj között fekvő mintegy 80 magyar hóid elsőrendű tölti egészben vagy parcellánkínt elei Az ingatlanon lakóház, kamara és istálló. Értekezhetni dr. Sarvay Elek Szabolcs­vármegye alügyésze, ügyvédnél (Várme­gyeházán.) 1243­1510-1918. Hirdetmény. Nyirpazony község elöljárósága a. „Sóstóhegyen" lévő községi iskola tan­termének kipadlózására és a tanítói la­kásnak Eternit-palával való befedésére és kisebb javítási munkálatokra nyilvá­nos árlejtést hirdet. Érdeklődők a községi elöljáróságnál szeptember hó 15-ig felvilágosítást nyer­hetnek. Nyirpazony község elöljárósága ne­vében : Papp, Batáry Mihály, h. jegyző. 1277 biró. iyoiBsíott íók* Il«k laptmiajcionot kSnnnyvBtá&jítan, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom