Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 146-220. szám)

1918-07-30 / 170. szám

1918 julius SO JBÍYÍRVIDÉK 3 ÚJDONSÁGOK — Népünnepély Büdszentmihályon. Büdszentmihályon julius'hó 21-én ugy a­nyagiíag mint erkölcsileg fényesen sike­rülje! öadással egybekötött népünnepélyt rendezett az oltani vöröskereszt egylet. A rossz, esős délután dacára jgen nagy kö­zönség gyűlt össze az »Egyházerdő« fürdő helyen, hogv nemes áldozataival támogas­isa a szép célt, amely a helybeli hadiárvák sejlése volt. Az ünnepség a hadiárvák javára 5946 korona 90 fillért jövedelme­iéit tisztán. Hála azoknak a helybeli uri asszonyok és leányoknak, akik anyagiak­ban és szives fáradozásaikkal annyi ál­dozatot hoztak a nemes ügynek. A mai viszonyok között igazán jól eső érzéssel láttuk azt a nemes áldozatkészséget és ön­zetlen fáradozást, amit az uri nők pro­dukáltak. Mély hála és köszönet azon u­raknák is, akik közreműködésükkel ál­doztak a nemes ügynek. Hálátlan volna azonban az egyesület, ha külön ki nem emelné Szalay Gyula urnák az előadas művészi értékének kiépítésében tett sok­sok fáradtságát. A szervezés nagy és ne­héz munkájában Kozma József urnák tar­tozunk hálás köszönettel. 0 minden szép és nemes ügyben fáradtságot nem ismerő energiával és hozzáértéssel szokta az o­roszliánrészt kivenni. Pó.íolhatlan ügybuz­ga'ma, munkássága és hozzáértése tette sikeressé törekvésünket. A jótékony cél­ra felülfizettek: dr. Korniss Ferenczné 390 K. dr. Harsányi Károlyné, N. N. 100— 100 K\ B. S. ny. t 94 K, Szomjas G«sztáv 82 K. Szasszaráth Ferencz 5ü K, Bhédey Laj-os, dr. Szőnvi Béla, Fülep Mór 20— 20 R, Fülep Jenő 30 K, Dr. Tompos End­re 21 K, Kl'ár László, Mándi Gyula 17— 17 K. Nagy Lajos 16 K, Lukács Dezsőné, iözv. Ivozelka Alajosné 15—15 K, Székely Bezsó 14 K, Balázs Andor 10 K, Czirbusz Ede ÍJ K, Barta László 8 K, dr. Vadass József, dr. Lente Lajos, Dessevffy Ele­mér Tólh Miklós, H. Pete Gábor 7—7 K. W>kc Péter 11 K, Homolay Gyula, Lö­vy Géra, Bálint István 6—6 K, Bozenberg .lakab 5 K, Bekény Zoltán, Terstyánszky Piroska Bagdy Lajos, Kabay József, I). Kiss Sándor, Sulyok Ödönné, Helfersohn 'Artúr, Tomkovics "András 4—4 K, Záhony Pál 3 K, Bányász József, Pethő János, Fekete Lajos, Szőlőssy János, Diminyi N., dr. Helfersohn Mór, Klein S. 2-2 K, Ná­csa gy. Bálint, Garahi Imre, ifj. Tóth Fe­renc, Tótfalusi Miklós, Beszegi Sándor 1 1 korona. Fogadják ezúttal hálás köszö­netünkeL De azon kedves családok felé is hálás köszönetünk repül, akik adományaikkal segítették törekvésün­ket, nemkülönben azon tiszteletreméltó ke reskedők, illetve cégek felé akik részben igen értékes adományaikkal, részben in­gyen nyújtott kölcsön dolgokkal tették le­hetővé fényes anyagi sikereinket Büd­szentmihály 1918." julius 25. Az egyesület lievébeiíS Bánkövy Kornél, ügyvezető al­elnök. — A debreceni m. kir. gazdasági aka­démia, mely eddig a háború alatt szüne­telt, az 1918—19-ik tanévben meg fog nyíl­ni. Beiratkozni október 1—8 kőzött gim­náziumi vagy reáliskolai, vagy »jeles< ke­reskedelmi érettségi bizonyítvány alap­ján lehet. Az akadémia konviktusában a teljes ellátás havi T50 "koronába *kerül. Ágyneműt a hallgatónak magával kell hoz­ni. A konviklusi helyet előleges jelentke­zés és 15ÜK, egy havi tápdijnak beküldése mellett lehet biztosítani. Egyebekben bő­vebb felvilágosítást az akadémia igazga­tósága mindenkinek szívesen ad. — KliíéJlék a zsirtaposó henlest Meg­írta a Nyirvidék annak idején, hogv a jéggyárban tevő hűtőkamrákban elhelye­zel t és az aratásra elraktározott városi szalonnát a hentesek közül bosszúból va­laki összetaposta és abban nagy kárt oko­zott. A rendőrség kinyomozta, hogy a szalonnát Palicz Sándor hentes gázolta össze, akit Verlse K. Andor rendőri bün­tető bíró kihágásért 240 korona pénzbün­tetésre itélt. — A városok és mozik. Timeo Damos. A kormány valóságos görög ajándékot a­kar adni a városoknak amikor odakniálja nekik az államosított mozit. A vidéki vá­rosokra egyre több állami feladat elinté­zését rója az állam s a kormányok be is látták, hogy azért a városokat kárpótolni kell. Eddig pénzt kaplak a városok, most pedig mozit kapnak. A városoknak egyér­lelmüleg vissza kellene utasítani ezt az ajándékot, amelyre kétségkívül rá fognak fizetni. Arról beszélni sem érdemes, hogy a városok házikezelésbe vegyék a mozi­kat hiszen, a műsorok Összeállítása kellő rekláina technikai feladatok megoldása a közönség igényének és szeszélyének szol­gálata mind olyan feladat, amit bürokra­tikusán elintézni csak ritkán lehet ugy, hogy ebből a városoknak jövedelmük is legyen. Maradna még jövedelmi forrásnak a mozik bérbeadása. Egy két évig kétség­telenül akadna bérlő, de azután csakha­mert ki fog derülni, hogy az állami filmet, a kincstárilag előállított kincstári darabo­kat meg nem nézi senki, moziba menni egy ujabb adó lesz, melytől a közönség undorodik, a városnak ajándékozott mozi ra tehát nem akad bérlő. A város hiába rendezi be moziját nem lesz belőle jöve­delme. Értesülésünk szerbit több város közgyűlése előre vissza is utasítja ezt a nem kért kétes értékű és veszedelmes a­jándékot. — lliríelen halál az ebéd me'lett. Ho­leczkó András 48 éves földmives a front­ról' a napokban jött liaza hosszabb sza­badságra. Holeczkó tegnap délben az e­bédnéí hirtelen rosszul lett, a székről lefor dult és mire segítségére akartak sietni, meghalt. Az orvosi vizsgálat megállapí­totta, hogy Floleczkót szívszélhűdés pite meg. — Magyar Borkereskedelmi Részvény társaság a Magyar Bank borváMalata tar­totta alakuló közgyűlését. Az uj társaság alaptőkéje 6 millió korona. A társaság célja a magyar borkereskedelem és a ma­gyar borkivitel fejlesztése, e végből töb­bek kőzött Zerkovitz Albert nagykanizsai kereskedő cégei érdekkörébe vonja. Az alakuló közgyűlésen az igazgatóság tag­jaivá megválasztották:. Krausz Simont — elnök — ifj. Palugyay Ferencet — alelnök, — Béi- Gyulát, Éngel Artúrt, lvorody Si­mont, Palugyay Antalt, özv. Palugyay Jó­zsefnél, Pollák Bertái, Pollák Ferencet, Pollák Viktort, Bosenblüth Lajost és Ver­mes Samut. — Iparkamarák a mozitörvény eílen. Az egész ország közvéleménye megmoz­dult, hogy állást foglaljon a kormány ja­vaslata ellen, mely a mozgóképipart ki akarja vonni a magánvállalat kezeiből, hogy állami monopoüumot csinálva be­lőle a közönségnek ajándékozza. A buda­pesti, aradi, nagyváradi, soproni, zágrábi kereskedelmi és iparkamarák egyértelmű határozatot hoztak, melyben tiltakoznak a kormány magántulajdont sértő intézkedé­se ellen s egyben előterjesztéssel éltek a kormányhoz az irányban, hogy tekinlsen el a mozgóképipar államosításáról, melv­lyel az államnak hasznot nem szerezné­nek ellenben egy .virágzó ipart mely a legszebb kilátásokkal tekint az export ké­pesség elé, egy csapásra agyon verné. Be­mélhető, hogy a kormány tekintettel a közhangulatra megszívleli a kamarák igaz­ságos kérelmét és visszavonja törvényja­vaslatát vagy megváltoztatja azt közmeg­elégedésre. — Tavaszi vihar a Diadal-mozgóban. igazán művészi és nagyhatású drámát hoz színre, ma, kedden és szerdán a Di­adal mozgó. Tavaszi vihar a cime ennek az izgalmas cselekmén3 7ekben gazdag drá­mának, amely a Stan-filmgyár kiváló alko­tása. A főszerepben moziszinészeink leg­javai lépnek föl, Corthy Mária, Békeffy Lászlóné, Bónai Alice, Fenyő Aladár és DanhorkerL — Köszönetnyilvánítás. Török Bian­ka a Gukor Klára és Grünfeld Elek eskü­vőjén s zegényeinkre gondolt, gvüjtést ren­dezett és annak eredményét 43 K-t be­küldötte szegényeink részére. A kegyes adakozóknak a jószívű gyűjtőnek köszö­netemet fejezem ki. dr. Flegmann Jenő­né izr. nőegyleti elnök. — Kifosztották kártyázás^ közben. Nagy Samu lókupec följelentést tett a rendőrségen, hogy két ismeretien ember kártyázás közben kifosztotta. A két em­berrel egy kávéházban ült le Nagy Samu ferbliziH és hamarosan elveszített 3700 ko­ronát. Azután elmentek a Holló-utca 5. számú házba és ott folytatták a játékot, a katonai rendőrség azonban itt rajtaütött a társaságon. —Aki ölt. Az Alhenaeum könyvtárá­nak ma jelenik meg juliusi kötele, amely­nek szerzője Claude Farrére, cime pedig Aki ölt. Glaude Farrérenek már megjelent egy kötete az Athenaeum Könyvtárban: A csata, amely annak idején nagy érdek­lődést kel Lett, de ez a mostani könyve még ezt a szenzációs regényt is sokszorosán fölülmúlja érdekességben és költői szép­ségekben. Kons'antinápo'yról szól a köifyv ennek a városnak összes szépségeiről, ösz­szes városrészeiről, népeiről lakóiról és az Abdul Hamid szultán alatt levő török­országi viszonyok összes rejtelmeiről és érdekességeiről. X történetbe, amely egy gyilkossággal végződő tragikus szerelem­ről szól, belefonódik az angol és francia befolyások egymással való küzdelme. A 300 oldalas, kék vászonba kötött és színes bori féklappal ellátóit könyv ára mint ed­dig csak 3 korona és holnaptól kezdve kapható a Nyirvidék kiadóhivatalában és megrendelhető minden rikkancsnál. — Krúdy Gyula regényt jrt a »Déli Hir!ap«-nak. A »Déli Hirlapc augusztus 10-iki vasánnapi számában kezdi pl köz­lését Krúdy Gyula Az útitárs cimü regé­nyének, amely a kiváló és népszerű iró mesterműve. Az útitárs lebilincselő érde­kességü, gyönyörű magyar regény, az u­lolsó esztendők legnagyobb jelentőségű i­rodalmi alkotása. A Lázár Miklós szer­kesztésében megjelenő Déli Hírlap ezzel a regénnyel még kedvesebb barátja lesz a közönségnek, amelynek ragaszkodása ad ta meg a Déli Hírlap szenzációs sikerének, óriási példányszámának lehetőségét. & Déli Hírlap előfizetési ára egy hóra 2.8§ K, i/ 4 évre 7.50 K, egész évre' 30 K. Eg* szám ára 12 fillér. OrÓKHBB E. a Itflk&un/Abb •otfgj»r;t fataste uj ktedám aMftfirkaMfe Am 1. és II. rémt ara fi fí. Eaehatf mhvtem Mn?v­fefereofcedrótMWi & fapuatk toiadákiratafö­bac. •'"•-ft-ittt ihitio fi ^fiifh^.'i i.ifirt^x^in íti -* 1- -• -* - ­Szeptembertől drágább lesz a vasúti szállítás B*<Uj*st, 29 (A Vférviük tudteétigiM.) Az Est jelfenti: A kormány ét határozta hogy a magyar államvasutak vonalain az áruszállítási dijat szeptember 1-től fel­emeli. Az emelés minden árura és minden távolságra 70 százalékos lesz, kivéve a szenet, amelynek a szállítási űija csak 40 százalékkal emelkedik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom