Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 146-220. szám)

1918-09-29 / 220. szám

•HJPIW^.JI'S­1918 szeptember 29 ÍJ Magyarország mint agrár állam szent kötelességét teljesít midőn az annyi vérrel fölszentel haza földjének hü munkásait ma­gához emeli a föld rögétől a művelődve mü­müvelődés lehetőségének megadása által. Ez uj tipusu iskolák nemcsak uj erőket tognak szülni, hanem létrehozzák azokat az osztá­lyokat, melyek nemcsak a föld ábrázatát, de a társadalmi élet is megváltoztatják, elő­ítéletet rombolnak, az «j Magyarország épí­téséhez hozzájárulnak hasznos munkáikkal st. Bécs és Berlin tiltakoznak a bolgár fegyverszünet etfen Raáip?*?. szeptember 28 !A Nyirvidék tvAtfitájéUl.) Bécsből jelentik, hogy a bolgár kormány tegnap táviratban értesítette Bécs és Berlin illetékes köreit, hogy efgyverszüneti tárgya­lásokba kezdett az ellenséggel. Bécs és Ber­lin tiltakozásukat táviratban jelentették ki az ellen a lépés ellen. Bécsből jelentik: Illetékes körökben el­térő vélemények alakultak ki a bolgárok lépéséről. Bécsben nem ítélik meg olyan kí­méletlen szigorúsággal a helyzetet mint Ber­linben és azt mondják, hogy nem szabad Bulgária lépését árulásnak tekinteni. A mo­narchia vezető köreiben megvan a készség arra, hogy a németekkel együtt segitő had­erőt küldjenek a Balkánra. Bécsből jelentik: Számolni kell azzal, hogy Bulgáriában belső zavarok törhet­nek ki, mivel nem áll az egész hadsereg Malinov mögött. Biztosra lehet venni, — hogy Szavov tábornoknak sikerülnie fog helyreállítani a rendet. Washingtonból jelentik: Itteni diplo­máciai körök számoinak azzal, hogy Bul­gária után Törökország is elszakad a köz­ponti hatalmak szövetségétől. A mai vezérkari jelentés szeptember 28 A főhadiszállásról jelentik: Az olasz fronton nem történt említés­re méltó esemény. Az albániai harctéren csapataink az Ochrida tótöl nyugatra a bolgároktól át­vett szakaszon visszaverték az ellenség tá­madásait. A vezérkar főnöke. A német válság imát szeptember 28 Berlinből jelentik, hogy jól informált körökben ugy tudják, hogy a lappangó kor­mányválság a jövő héten kitör. Mélyreható változásokra van kilátás. A kormány több­ség továbbra is együtt marad, esetleg meg­szaporodik a nemzeti liberálisokkal. A német tengerészet uj főnöke Budapest, szeptember 28 (A Nyirvidék tudósteójáttít.) Berlinből táviratozzák, hogy a f cWolfr-ügy nökség jelentése szerint Behnek altenger­nagyot, aki eddig a tengerészeti hivatal szabadságon levő államtitkárát helyetesitet­te, a nyílttengeri flotta főnökének rendel­kezésére bocsátották A bécsi koronatanács Kn- . f,< ? seeptemier 28 [A Nyirvidék tuiésit^ütél.) Bécsből jelentik, hogy a király elnöklésé trel tegnap délután négy órakor koronatanács volt, amelyen külpolitikai kérdéseket vitat­tak meg. iWekerle mniiszterelnök az éjszaka 'isszautazott Budapestre. JJDOHSMGOK — Október 6. Az aradi vértanuk em­lékünnepe ezidén vasárnapra fcsik 3 mini esemény emlékére hazafias emlékünne- j más esztendőben, most is a helybeli evan­gélikus egyház i'og templomában e véres esemény emlékére hazafias emlékünne­pélyt tartani, amelyen Paulik János evan­gélikus lelkész, egyházkerületi főjegyző, mond beszédet és imát. amelyre az egyház szokás szerint meghívja az összes helybeli hivatalokat és intézeteket. A meghívók a jövő hét folyamán mennek szét. — Fényes László nyíregyházi ulja. — Fényes László Nyiregyháza város ország­gyűlési képviselője, aki hat héttel ezelőtt volt utoljára Nyíregyházán, a legközelebbi Nnapokban leszándékozott jönni Nyíregyhá­zára, több dolog elintézése végett. Közbe­jött azonban a balkáni helyzet fölfordulása és emiatt a magyar országgyűlés összehívá­sa minden nap várható, különben is meg­követeli a helyzet, hogy a képviselők most a fővárosban tartózkodjanak. Emiatt Fényes Lászlónak is el kellett halasztania nyiregy­házi útját, azonban mihelyt a helyzet meg­engedi, haladéktalanul lejön Nyíregyházára. — Az elesett Mikecz Dezső kitüntetése Pár hónappal ezelőtt, — mint azt akkor jelentette a Nyirvidék, az olasz fronton hősi halált halt ifjú Mikecz Dezső, a 14. huszárezred tartalékos hadnagya. A fiata­lon hősi halált halt kiváló katona emlékét az uralkodó most magas kitüntetéssel ju­talmazta: a vaskoronarend harmadik osz­tályával. a hadiéktiménnyel és a kardokkal tüntette ki. — Helyreigazítás. A Nyírvidék szep­tember 27-i számában közölt személyi bir helyreigazításaként illetékes helyről vett értesítés szerint közöljük, hogy Mikecz Dezső udvari tanácsos, alispán kizárólag . azért utazott Budapestre, hogy a Várme­gyei Országos Közigazgatási Egyesület fo­lyó hó 26ián délelőtt tartott igazgatósági ülésén, délután pedig a Város és Község fejlesztési r. t. igazgatósági tanácsának ülésén vegyen részt. — Eperfát kap a város- A földmive­lésügyi kormány leiratot intézett a város­hoz, amelyben a közterek befásitására föl­ajánl ötszáz darab eperfát. A város termé­szetesen el fogja fogadni az eperfákat, a melyeket valószínűleg a Buzatér és né­hány fa nélküli utca befásitására fog föl­használni. — Elmarad a Színházi Élét művész­estéje. Hétfőn, szeptember 30-án lett vol­na a Korona-szálló nagytermében a Szín­házi Elet nagyszabású müvészestéje, a mel}' iránt igen nagy érdeklődés nyilvá­nult meg. A Budapesten épugy, mint Nyír­egyházán járványszerüen föllépett spa­nyol betegség, valamint a balkáni hely­zet miatt azonban a vendégszereplő mű­vészek lemondották a müvészestét .és igy az bizonj'talan időre elmarad. — Nyilvános nyugtázás. Várallyay Ferenc temetése alkalmából dr. Saáry Sán dor koszorú megváltás címén 50 koro­nát küldött hozzánk a leányegylet részére Rendeltetési helyére juttattuk. A tanyasi gazdák jótékonysága. A 14. huszárok gyűjtést rendeztek a tanyákon özvegy- és árvaalapjuknak a gyarapításá­ra. A g3mjtés 1593 K 20 fillért eredménye­zett. — Dohnányi Ernő Nyíregyházán. — Igen nagy érdeklődés nyilvánul meg Doh­nányi Ernőnek, Európa egyik legkiválóbb zongora művészének októberi hangversenye elé, amely a szezon legkimagaslóbb zenei eseményének Ígérkezik. A hanyversenyre je­gyek már előjegyezhetők a Ferenczi-féle könyvkereskedésben. — Méhészek gyűlése. A nyíregyháza és vidéke méhészei által megtartott ér­tekezlet kimondotta, a méhész-kör meg­alakulását, ennélfogva a folyó hó 29-én délelőtt 10 órakor a vármegyeháza kister­mében megtartandó alakuló közgyűlésre az érdekelteket tisztelettel meghívjuk. — Az előkészítő bizottság nevében: Szikszav Sándor gazdasági egyesületi titkár, Simon Kálmán máv. ellenőr. — Aki hejdenli, hogy megöli a felesé­gét. Derék szál magyar gazda, tanyasi tir­pák állit be Juhász Etele kapitány szo­bájába. Nagy a szomorúsága, baja a gaz­dának, aki nemrégiben jött haza orosz fogságból és idehaza nagy fölf ordulást ta­lált. Az asszony megunta a hosszas egye­düllétet és mint sok más, ő is egy derék muszka fogolynál keresett vigasztalódást A gazda természetesen, mikor hazajött és megtudta a dolgot, azonnal elűzte az oroszt a háztól, ugylátszik azonban, az asszony könnyen talált vigasztalódást. — Pár nap múlva a gazda szomszédai, jóem­berei suttogni kezdtek, hogy az asszony­nak uj szeretője van, még pedig egy kör­nyékbeli tanyasi legény, aki sok sikerrel udvarol a szép asszonynak. Fülébe ju­tott persze a hir a gazdának is, aki kérve kérte az asszonyt, hogy hagyjon föl ezzeí az életmóddal, ne tegye őt csúffá országi-, világ előtt, azonban az ember hiába ri mánkodott, az asszony tovább él e világál, sőt nem elégedett meg azzal, hogy meg­csalta, hanem még állandóan lopta is, és volt nap, hogy százakra menő holmit hor­dott 'el hazulról. Semmikép sem bir már az asszonnyal — panaszkodott az ember. — a válópörí (megindította ellene, de mig azt befejezik, addig mindenét elhurcolja. Nembirja már ezt az életet, sirt a sze­rencsétlen ember, örökös veszekedés az élete, amióta hazajött a fogságból. Inkább, niegöli az asszonyt és magával is végez, de ezt nem birja tovább. Juliász kjapitány csak nagynehezen tudta lecsillapítani a gazdát és megígértette vele, hogy addig nem bántja az asszonyt, amig a válópör befejezést nyer. — Újra kapható az Andor. Molnár Ferenc legújabb regényének az Andornak nag}' sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az első kiadás 20 0Ü0 példány, pár nap alatt elfogyott A nyomdatechni­kai nehézségek miatt a kiadóvállalat csak most tudott elkészülni a második kiadás­sal. amely ugyanolyan kiállításban je­lent meg, mint az első. Az Andor uj ki­adása ma megjött Nyíregyházára és kap­ható az Uj ságboltban . — Az ady-könyvek nagy sikere. Pár nappal ezelőtt hirül adtuk, hogy Ady End­re verseskönyvei uj kiadásban megint kap­hatók és az Újságbóltban beszerezhetők A közönség úgyszólván néhány óra alatt szétkapkodta az Ady-könyveket, amelyek­hez évek óta nem tudott hozzájutni ugy. — hogy egyes kötetek az első napon kifogy­tak. Ma érkezett meg az ÚjságbólIbga az Ady-könyvek uj sorozata, köztük a Halot­tak élén, Vér és arany, Szeretném, hogy, ha szeretnének, A minden titkok versei­ből, amelyek kaphatók az Ujságboltban — Észak leáuya. Egy világhírű észak­sarki utazónak és egy eszkimóleánynak a szerelmét mutatja be az Apolló sziház ma, holnap és hétfőn Észak leánya címmel. A hires utazó Grönlandban megszeret egy, eszkimóleányt, azt a törvényes formák mel­lett teleségül is veszi és hazahozza Európába. Bonyodalmak, féltékenykedés, családi hábo­rúság következik be az exótikus házasság­ból, végül is a hires utazó ugy oldja meg a kérdést, hogy feleségével együtt visszamegy Grönlandba. Az Észak leányán kivül Für­dőkaland címmel háromfölvonásos vígjáté­kot mutat be az Apolló. ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom