Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 146-220. szám)

1918-09-29 / 220. szám

T 3r|8d a spanyol náflha Nyiregyházán SS6® hi orvosfőnök az iskolák bezárását javasolja Nyíregyháza* szeptember 28 <A Nrfrvidik t»i rUfii4jáiől.) A spanyol nátha elnevezésű betegség, amely leleinte inkább divatos, mint vesze­delmes volt, egyfidő óta járványszerüleg ütötte föl a fejét Nyíregyházán. Úgyszól­ván nincsen ház, ahol egy-két ember ne lett (volna, vas^y ne feküdne spanyol in­fluenzában. Hogy ez a ma m|ár járvánV r szerü betegség igen kellemetlen lefolyású, arról majd mindenki személyesen győ­ződhetett meg. Magas láz, fejfájás, hi­deglelés, íhjyilalás, a test különböző ré­szeiben fájdalmak, ezek a már hieglehe|­tősen közismert jelei a spanyol betegség­nek, sfnelylyel állandóan sok száz emi: ber fekszik, de még több jár-kel Nyíregy­házán. t A spanyol nátha inkább kellemetlen, mint veszedel mes betegség és ennek da­cára pár inap óta riasztó hírekkel vantele cára pár nap óta riasztó hírekkel van tele a 'város, hogy ennyi, meg annyi emberi halt pn(eg spjinyol influenzában. Valósá­gos legendák keltek szftrnyra, hősi ha­lottai lettek a spanyol betegségnek, mig aztán ki nem derült, hogy a holt hirét költött ember ól, bár betegen fekszik oda­haza. Ahány ember az utolsó héten tüdő­gyulladásban. vakbéloperáció következté­ben, vagy aggkori végelgyengülésben meg­halt, arra mindre ráfogták, hogy spanyol influenza áldozata, hololt máskor is hal­tak meg az emberek és nem kisebb szám­mal. mint ma. Spanyol influenza van Nyíregyházán ez tény, és az is tény, hogy járványszerü a lefolyása. De haláleset a városi tiszli or­vosi hivatal megállapítása szerint eddig mindössze kettő fordult elő spanyol influ­enza következtében, egy a Nyírfa-utcán egy pedig a Síp-utcán. A betegséget minda­mellett nem szabad nem komolyan venni, meri ha nem hivatnak orvost, a spanyol influenza könnyen lehet más betegség oko­zója. .Örvöshöz menni az első rosszul lét­re. ez a legelső föladat. A nyíregyházi iskolákban az utolsó pár napon különös erővel lépett föl a spanyol influenza. A középiskolákban van olyan osztály, ahol a növendékek fele hi­ányzik a spanyol betegség miatt és a följá­rók között is sok a gyöngélkedő. Épen ezért Konthy Gyula dr. városi orvosfőnök ma indítványt tett, hogy az iskolákat két hétre csukják be. Ezt annál könnyeabb megtenni, mert minden iskolában most ad­ják ki a szüreti vakációt és mivel az úgyis négy-öt nap, még kell toldani egy héttel és azalatt könnyű izolálni az iskolákat a járványtól, sőt könnyen lehetséges, hogy ennyi idő alatt az egész városban meg­szűnik a járvány. Masu m s 1 I ® • I a P O L L O Szómat Vasárnap Hétfő Észak leánya Exotikus vígjáték Városi Színház-Mozgó. Péntek—Szombat—Vasárnap BERN ALBOR, a legszebb moziszinésszel |j 1 boldogság nlja ÍWalter Géza dr., városi aljegyző, aki a gyermeknyaraltatási akciót vezette és akinek igen nagy része van abban, hogy az egész akció olyan szépen folyt le Nyír­egyházán, Budapesten kihallgatáson volt Vadnay Tibor dr. miniszteri tanácsosnál, a gyermeknyaraltatási akció kormánybiz­tosánál és közölte vele, hogy Nyíregyhá­zára még ma sem érkezett meg az itt nya­ralt osztrák gyermekek után járó cukor, sem pedig a beígért cigaretta. Ezért arra kérte az aljegyző a kormánybiztost, intéz­kedjék a nyíregyházi családoknak járó mennyiségek kiutalása iránt, mert a nyír­egyházi hatóság igen kínos helyzetben van az érdekeltekkel szemben, akik — egész jo gosan a városi hatóságtól követelik mind­azt, amit a náluk nyaraló osztrák gyer­mekek után megígérlek nekik. Közölte a város nevében tWaltér dr a kormánybiztossal azt is, hogy ha anva­raltatási akciót folytatni akarják, akkor Nyíregyházára csak szegény sorsú magyar gyermekeket küldjenek, mert mást a város nem vállal és vagy ne ígérjenek a nyaraló gyermekek után semmit, akkor a városi hatóság fog annyi jószívű családot talál­ni Nyíregyházán, amennyi a szegény gyer­mekek elhelyezéséhez kell, ha pedig Ígér­nek bármit is. azt idejében szolgáltassák is ki. A kormánybiztos tudomásul vette a nyíregyházi bejelentést és közölte Walter Wdokíorral, hogy a cukor és a cigaretta kiutalása iránt sürgősen intézkedik. Ez meg is történt és tegnap már megérkezett a debreceni állami gyermekmenhelyre Nyíregyháza részére mintegy harmince­zer cigaretta, amit a vendéglátó nyíregy­házi családok között a helyi nyaraltatási bizottság oszt ki. Ugyancsák megérkezett ma 460 kilogramm cukor is, amit arányo­san osztanak szét a családok között Éjszakai telefonszolgálatot követel a város .vyii- ••-•}.-!-t.aSt. szeptember 28 (A Nyirvidék tudósításától A város nevében Oltványi Ödön fő­jegyző ma fölterjesztést intézett a vár­megye közigazgatási bizottságához és azt kérte, írjon föl a bizottság a kereskedelem­ügyi miniszterhez, hogy újból léptesse é­letbe Nyíregyházán az egész éjszakai tele­fonszolgálatot, amire ugy közbiztonsági, — mint főképpen tűzrendészet! okokból föl­tétlenül szükség van. A fölterjesztésre Gábor Sándornak, a kisvasutak igazgatójának a tanácshoz in­tézett beadványa adott alkalmat. A kisvas­úti igazgató beadványában rámutatott ar­ra, hogy ugy a kisvasutnak, mint az állam­vasutnak a pályaudvarán, valamint a vá­rosi szeszgyárban sok gyúlékony anyag van és tüz esetén, ha éjszaka üt ki a tűz, telefonszolgálat hiányában lehetetlen a tűzoltóságot értesíteni. Rámutat a bead­vány arra. hogy Nyíregyháza városa nagy területen fekszik, a városnak még a belte­rületén is sok a szalmával, náddal fedett ház. közöttük otyanok is, amelyenknek e­resze alatt villamos huzal vonul végig, ami természetesen fokozott tűzveszélyt jelent, de a város közepén tűzveszélyes ipartele­pek is vannak. A tűzjelző nem vált be, le is szereilék és a tűzjelzés teljesen a torony őri szol­1918 saep tem h er 2 9 gálatra maradt, azonban a tüz sokszor nem (olyan felületen jelentkezik az első pillanatban, amit a toronyból látni le­hetne. hanem legtöbbször belső tüzek tá­madnak. amelyeket könnyen lehetne loka­lizálni. ha a nyomban értesített tűzoltók gyorsan kivonulhatnak. Ezek alapján kéri a kisvasutak igazga­tója a város vezetőségét, hogy a nyíregy­házi éjszakai telefonszolgálat behozatala érdekében tegyen a vármegye utján föl­terjesztést a kereskedelemügyi miniszter­hez. A város a beadvány mindenben helyt­álló érvét a város egész közönsége érde­kében magáévá tette és fölterjesztésben kéri a vármegye közigazgatási bizottságát, hogy az egész éjszakai telefonszolgálat ér­dekében irjon föl a kereskedelemügyi mi­niszterhez. gUyanilyen értelemben tett távirati előterjesztést a kisvasutak igazgatósága a kereskedelemügyi miniszterhez, rámutat­ván arra, hogy egy tűzvész százezrekre menő és pótolhatatlan károkat okozhat, ami súlyosabb veszteség, mint amibe két telefonkezelőnő kerül. Táviratban kér le a kisvasút a közélel­mezési minisztert is, járjon közbe, hogy éjszakai telefonszolgálatot kapjon Nyír­egyháza. mert egy tűzvész esetén Nyíregy­házán rengeteg élelmiszer pusztulhat el Gazdalányok iskoláj A görög mythologia szerint Demeternek, a mindeneket tápláló földanyának az anyai fájdalomtól megtörten kiáltott bosszúja, az emberiség éhhalállal fenyegetése adta vissza Persephone leányát a termést, az, alvilág iste­nének, Hadesnek karjai közül. A végpusztulással fenyegetett gazdasági érték, a köznek megbillent gazdasági mérle­ge: rtjunka és munkáshiány az mi a leányo­kat visszaadja és az anya hü segitó társává teszi, miként ezt Persephonenál látjuk nyár idején, midőn kettős lényének megtelelve anyjának megy segíteni. A gazdaleányok eddig is segítették a földet áldást ontó erejének kifejtésében, de ezentúl még többre méltók e hü szolgák, kik kevés szellemi kincsekkel js jól szol­gálták az emberiséget, jobban mondva: az ember gyomrát. Ha a müveit társadalomnak megadatott a lehetőség arra nézve, hogy művelődni, polgáriasan élni, kenyeret keresni akaró leá­nyaik polgári, kereskedelmi, leányközépisko­lákban stb. képezhessék ki magukat, ugy e társadalom tartaléka sem maradhat a má­sik szélsőségben, kell, hogy a foglalkozás adta konzervativizmustól megszabaduljon. A gazdaleány ne csak azt és ugy tegye amit és amint anyjától látta s ez viszont az övétől hanem ismerje az okszerű gazdálkodás min­den ágát, az intenzív gazdálkodás minden módozatát. Az Alföld nagyobb városaiban a gaz­dafiuk jórésze elvégzi a középiskola 4, illetve 8 osztályát s aztán újból megfogja az eke­szarvát. A gazdalányok elvégzik a 4 polgá­rit s aztán várják a — partiét. Persze sans culottera nem vágyakoznak. Ezeknél tehát a bizonyítvány, illetve érettségi csak tartalék tőke, de legtöbbször az sem. A gazdaságot ezek nem hogy előbbre vinnék, de sokszor kielégíthetetlen vágyaikkal romlásba hozzák. Ezért irtózik általában a gazdaközönség gyermekének magasabb kiképzésétől, mert a munka és munkás megvetőjét, a vagyon pazarlóját látja benne. A leány az özvegy öröklött vagyonát a kezelés ismeretének hiánya miatt bérbe vagy eladni kénytelen, avagy a végpusztulásnak kitenni magát. A gyöngéd nem a földva­gyon kezelésénél most még a leggyengébb. Amily szükség van polgári, kereskedelmi le­ányiskolákra, époly szükség van gazdasági leányiskolára s az ezen épülő gazdasági fel­ső leányiskolára és akadémiára, hogy min­den igény kielégüljön. terstesr oígarettat kopnak a nyirif házi családok MsoJölí az osztrákok aukra Nyíregyháza szeptember 29 (A Nmrvidéb iudómááátél.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom