Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 146-220. szám)

1918-09-20 / 212. szám

1918 szeptember 20 ^NYIRVIDÉK 3 Az állomásfőnök tájékoztatója a megszigorított utazási rendről Nj-íragrfeáza, szeptember 19 (A Nyirvidék tuiisiUjátil.) A nyíregyházi állomáson is életbe lé­pett az a szigorított rend, amit a kereske­delmi miniszter a háborúban túlságosan renitenssé vált utasok megfékezésére és az utazási láz lecsillapítására adott ki. Ezentúl szigorúan megbírságolnak és megbüntetnek minden rendelleneséget és szabálytalanságot s a bírságokat nyomban könyörtelenül be is hajtják. Alább közöl­jük a nyíregyházi állomásfőnökség tájé­koztatóját az uj rendeletről, A közönség jól teszi, ha alkalmazkodik hozzá, mert kí­méletet, vagy pardont nem remélhet A mi­nisztérium ugyanis helyes logikával, ak­ként biztosította a rendelet szigorú vég­rehajtását. hogy jutalékot ad a bírságok­ból a bírságoló vasutasoknak. Az uj rendről különféle kombinációk kerültek a közönség közé és úgyszólván senki sem ismeri egészen, vagy tévesen tudja az uj szabályokat, pedig ezekkel a szabályokkal úgyszólván mindenkinek (szá­molnia kell. Ezt vette figyelembe Szitha Gedeon nyíregyházi állomásfőnök, aki a következő tájékoztatást közli: A pályaudvarokon A várótermekbe vagy a pályaudvar belső részébe — perron — csakis érvé­nyes menet jegy gyei, illetve pályaudvari belépőjegygyei — perronjegy — szabad belépni; a pályaudvar belépőjegy ára az eddigi 20 fillérről 1 K-ra lett felemelve. A várótermekben csakis megfelelő ko­csiosztályu jegygyei, vagy pályaudvar be­Jépőjegygyei szabad tartózkodni; aki az illető váróterem osztályánál alacsonyabb kocsiosztályai menetjegygyei tartózkodik a váróteremben pl. III. oszt. menetjegygyei a II oszt váróteremben, 2 K-t fizet. A jegyváltás Nyíregyházán a menetjegy pénztárak az összes vonalaknál a vonat menetrend­szerinti indulása előtt két órával lesz­nek kinyitva. Igy különösen kéri az állo­másfőnökség az utazó közönséget, hogy a reggeli csoportban induló vonatokhoz jöjjenek ki ideje korán, legalább 6 órá­ra, mert csak igy biztositható, tekintettel a négy irányból jövő helyiérdekű vonatok­kal utazók nagy számára, hogy jegyet tudjanak váltani. Az üzletszabályzat értelmében a vasút követelheti, hogy a menetdíj megszámlálva fizettessék: ezen határozmányt az utazó közönség különös figyelmébe ajánljuk. — mert ennek betartásával elkerülhető a jegypénztáraknál a sok időt rabló pénz­váltás. A menetjegyek kiszolgáltatása a vo­nat menetrendszerinti indulása előtt öt perccel megszüntethető. A száz kilométernél távolabb eső uta­zásoknál a menetjegyet egy napszakkal előbb meglehet váltani, ami Nyíregyházán azt jelenti, hogy a délutáni vonatokhoz már délelőtt, az esti vonatokhoz már dél­után lehet jegyet váltani és személypod­gyászt föladni. A reggeli vonatok indulá­sát megelőző napszak éjjeli tizenkét órá­tól reggel hat óráig terjedő idő volna, de a pénztárakat éjszaka nyitva tartani nem volna célszerű, mert hiszen ezekben az órákban senki sem váltana jegyet, ezért kéri az állomásfőnökség, hogy a reggeli vonatokhoz, amikor természetsze­rűen torlódás van, mindenki igyekezzek már hat órakor kimenni a jegyváltás hoz* Az utazásoknál Aki utazási szándék nélkül az indu­lásra kész vonatba beszáll, tiz korona büntetést fizet. Ez különösen az elutazók kísérőinek szól, akik a podgyászok elhe­lyezésére fölmennek a vonatra és igen gyakori kellemetlenségek okozói. Ha valaki jegy nélkül száll föl a vo­nalra avval a szándékkal, hogy a ka­lauznál állíttat ki jegyet magának, az ed­digi egy korona pótdíj helyett a megte­endő ut kétszeresét, de legalább tiz koro­na pótilletéket fizet akkor, ha a megteendő ut menetdijának a kétszerese kisebb tiz koronánál. Ugyanennyit fizet az is. aki magasabb kocsiosztályba átszáll, még pedig akkor is. ha az alacsonyabb kocsiosztályba hely nem volna, vagy pedig, ha a magasabb osztályai kocsinak csak a folyósóján tar­tózkodik. A rendelkezésre álló ülőhelyekre első sorban azoknak van igényük, .akik a használt kocsiosztályra érvényes menet­jegyet felmutatnak, tehát azok, kik a kalauzzal állíttatnak ki jegyet, vagy pedig alacsonyabb kocsiosztályra érvényes me­netjeggyel szállnak át magasabb kocsiosz­tályba, csak másodsorban tarthatnak i­génvt ülőhelyre Csatlakozási állomásokon átszálló o­lyan utasok, kik az eredeti felszálló ál­lomáson közvetlen menetjegyet — pl. vo­natról jövők — nem válthattak, s az át­szálló állomáson azért nem válthattak menetjegyet, mert vonatjuknak a tény r­leges érkezése és a csatlakozó vonat me­netrendszerinti indulása közt 30 percnél rövidebb idő állt jegyváltáshoz rendelke­zésére: nem fizetnek 10 korona pótilleté­ket, illetve a menetdíj kétszeresét. Az az utas. aki a maga és vele utazó személyek részére utiböröndnek, takaró­nak. vagy valamenly más tárgynak ráte­vése fáltal stb., több ülőhelyet foglal el, mint amennyire a felmutatott menetje­gyek száma szerint megilleti, illetéktele­nül lefoglalt minden egyes ülőhely után a megtett egész útra. s ha az állomás, ahol az utas felszállott nyomban meg nem ál­lapitható, a vonat által megtett egész útra eső menetdíj kétszeres összegét, de leg­alább 10 koronát tartoznak megfizetni. A használt menetjegyeket és más uta­zási igazolványokat a kiszállási állomáson a pályaudvar elhagyásakor a jegyszedőnek át kell adni, ki a pályaudvar elhagyásakor érvényes jegy nélkül találtatik, vagy aki a menetjegy átadását megtagadja, a meg­tett fut kétszeres menetdíját, de legalább 10 K-t fizet. Olyan podgvász felvétele, melyet a vo­nat indulása előtt legkésőbb 15 perccel fel nem adnak, megtagadható. ' -friiifii^iiituTAirfiIff-n'ti Aif — • • A P O L L O • • ftaerda— Csütirték n q fíerky Lili és Lajtiy KároHyal q g Avasgyáros g n Dráma 5 felvonásban. Q Ez: ••••ODOODDDnODDO R D 1 A D A L R — • • • • • • Szerda—Csütörtök Lisa Weise fölléptivel Havasi gyopár Filmregény 4 fölvonásban. • a • • • — Felhivás Olvasóink figyelmét fel­hívjuk Rubinstein Erna hegedümüvésznő hangversenyére. Jegyek Ferenczinél kap­hatók. A műsort legközelebb közölni fog­juk . « i. L&líiűkUft ÚJDONSÁGOK UR \ — A törvényhatóság közgyűlése. Sza­bolcsvármegye törvényhatósági bizottsága a jövő hónap 8-án tartja meg rendes őszi közgyűlését. — A közgyűlés előkészítésén most dolgoznak a vármegyénél. — Számonkérőszék. Nagyban folyik most a vármegyei és a Városi hivatalokban a restanciák földolgozása, mert október hetedikén a vármegyénél számonkérőszéki ülés lesz. amelyen a tevékenységi kimuta­tásokat vizsgálják át. — összeül az árvizsgáló bizottság. Szabolcsvármegye törvényhatósági árvizs­gáló bizottsága szeptember 27-én d. u. 3 órakor a vármegyeháza kis tanácstermé­ben tartja alakuló közgyűlését. A bizott­ság tagjai azon a gyűlésen, melyre meg­hívót kaptak, megjelenni kötelesek, — a­mennyiben pedig valamely tag az ülésen alapos okból nem jelenhet meg, tartozik ezt az elnöknek idejekorán bejelenteni — Alkalmatlanok behívásának befeje­zése. A kereskedelemügyi miniszter arról értesítette a kereskedelmi és iparkamarát, hogy a honvédelmi miniszter a népfelkelő bemutató szemléken alkalmatlannak osz­tályozott egyéneknek további behívásától fegyvernélküli szolgálatra eltekint s ezzel az alkalmatlanok behívását célzó akciót lezártnak nyilvánítja. — Iskolaméhes a tanoncotthonban. A nyíregyházi tanoncotthon részére a föld­mivelésügyi miniszter egy iskolaméheshez való teljes fölszerelesét utalt ki. amely már meg is érkezett az otthonba. — Meghívó. A Pacsirta-utcai napkö­zi otthon bezáró ünnepélyére szeptember 22-én délután három órára az érdeklő­dőket tisztelettel meghívom. iWagner Irén kisdedovónő. — Méhészek gyűlése. A nyíregyháza és vidéke méhészei által megtartott ér­tekezlet kimondotta a méhész-kör meg­alakulását, ennélfogva a folyó hó 29-én délelőtt 10 órakor a vármegyeháza kister­mében megtartandó alakuló közgyűlésre az érdekelteket tisztelettel meghívjuk. — Az előkészítő bizottság nevében: Szikszay, Sándor gazdasági egyesületi titkár, Simon Kálmán, máv. ellenőr. — A spanyol influenza — bélbaj. Ma­rovici dr. a bártfai fürdő tiszti üdülőte­lepének főorvosa, a »Wiener Klinische iWochenschrift«-ben azt irja, hogy a spa­nyol; influenzát egy nap alatt minden e­gyes esetben meggyógyította. A betegnek a láz kitörése után azonnal jókora adag kalomelt — 0.3—0.6 grammot — ad be, majd pedig 4 és 8 óra múlva fél gramm aspirint, amelyhez 1 decigramm koffeint ad. Az ilyen módon kezelt összes betegek 24 óra alatt lázmentesek lettek és soha se lépett fel náluk komplikáció. Ha kalomel nélkül kezelte őket, amely hashajtó szer alaposan fentőlleniti a beleket, akkor a betegség legalább 8 napig tartott és sok­szor lépett fel komplikáció — légcsőhurut tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás és kö­zépfülgenyesedés. — Bizonyos tehát, hogy, a betegség a belekben fészkel. — A Katona Otthon esiélyén a büffé céljaira készpénzben adományoztak: Pol­lák Imre 30 K, Rothschild Lipótné 2 K, Grosz Sárika 2. dr. Moskovitz Menyhért 3 N. N. 10, dr. Springer Géza 5, özv. Foltin Endréné 5, dr. Trajtler Sománé 5, Prá­ger Károly 50, Földes Márton 20 Lieber Márton20, BülleSzbach Péter 20, Nyíregy­házi Fűszer- és Gyarmatáru r. t. 50, Mar­ton Emil 20, Fodor Ferenc 10, Taub La­jos 20, N. N. 6 Kelemen Gábor 5, Schech­ter Aladár 5, Tiszai biztosító r. t. 10, Blau Mór 10 K, Lichtmann Dávid 10, Pisszer Jánosné 20, dr. Hajós Sándor 10, Szakács Lajos 10, Estók János 5. Barth Fereno 5-

Next

/
Oldalképek
Tartalom