Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 76-145. szám)

1918-05-04 / 102. szám

4 JíYímrraÉK 1918. május 4. A Nyvkv nyári menetrendje Érvényes 1918. május 1-től. Bessenyei-térről indul: reggel *5 8 0, **7 3 2, 630, 755, 939, 1020, ül6, délután; *12®5, **1219, 118, 208, 258, 849, 435, 519, est e: 605, *715, 813, 902 1005. Sóstóra érkezik: minden Bessenyei-térről induló távolsági vonat. Ssöllötelepre érkezik: reggel *55 3, délután *123l, este 742. Balsára érkezik: reggel **9 3 5, délután **235, este **835. Dombrádra érkezik: reggel **10 1 5, délután "304, e ste **9<>o. Dombrádról indul: reggel 4 0 7, délelőtt 1050, délután 455 Balsár ól indul: reggel 438, délelőtt 1055, délután 520. Seöllötelepröl iádul: reggel 6W, délután 1235, este 743. Sóstóról indul: reggel 606, 620, 718, 8», 914, 1005, 1054, 1140, délután 1245, 1256, 144, 23*, JÍ4, 413 457, 543, este 643, 715, 749, 838, 940, 1040. Meghívó, A Nyíregyházi Poel Cedek izr Sególyzö Egyesület április hó 28-ára egybehívott kögyü­lése nem volt határozatképes. Ezért folyó hó 5-éa vasárnap délelőtt 11 órakór multi tárgyban uj közgyűlést tart, melyre ezúton hívja meg az egylet ősz­szes tisztelt tagjait 672 - 2 az Elnökség. APRÓ HIRDETESEK A legolcsóbb hirdetés 4 K — Hivatalos hirdetések sor*. 1 korona. — NyiKtér sorosként I korona ffftór. — Apró hirdetések 14 szóig 4 *enma. O • Vastag bctSvel ssedett kétszeresen számit Q • Rai'fiát teljesen potlő szőlőkötözö­zsineg, elsőrendű minőségű, métermázsán­ként 900.— koronától kezdve ismét kap­ható. Minta és bővebbi felvilágosítás a Népbanknál nyerhető. Telefon 133. Ki volna hajlandó intelligens urileányt a gyors- és gépírásba a legrövidebb idő alatt bevezetni? Cím a kiadóhivatalban. 294 —3 Megbízható ügyes gépész a cséplési idényre junius 1-étöl alkalmazást nyerhet. Cim a kiadóban . 293 —3 Füszerüzlet berendezés áruval együtt azonnal eladó. Rákóezi-u 42. 295—1 Egy hasznáit Íróasztalt megvételre kere­se k. Cim a kiadóba n 292 — Beiicza Andor uj rendszerű ta karéktűzhely készítő, Kótaji-utca 80. Eladó. Ujfehértón egy füszerüzlet teljes felszereléssel. Feltételek megtudhatók Kovács Zsigmond italmérési üzletében, Nyíregyházán, 273­6 Farkas Kálmán zongoráké zitő itt van. Elvállal orgonát, zongorát és harmoniumok tel­jes kijavítását és szakszerű hangolását Cim a kiadóhivatalban . 278 Kótaji-utca 54. szám alatt eladó egy fé­deres talyiga és 1 — 2 lóra való szerszám. 283-3-1 Női ruhák, kabátok, paplanok, ágynemű s cipők eladók Bethlen-u. 15. 290-1-1 Borbély Lili, a színtársulat primadonnája a színi szezonra lakást keres. Lakások Jakabovits Fa nyka k. a.-nál jelentendők be. 285—3—1 Egy megbízható fiatal takarítónő 50 korona fizetéssel kerestetik. Cim a kiadóban. 285-1-1 A Bocskay kertmegnyltása Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a Bocskai-vendéglő kerthelyiségét családias otthonnak szombaton, május hó 4-én hurka­és kolbász-estéllyel megnyitom. A legjobb konyháról és italokról már előre is biztosithatom mélyen tisztelt vendégeimet. A zenekar, amely már május elsejétől kezdve minden este játszik a kerthelyiségben. Damu Béla jőhirnevü, megnagyobbított zenekarából áll. Színház után friss ételek kaphatók, mivel a színtársulat nálam rendezte be állandó ta­lálkozó helyét. A nagyérdemű közönség szíves pártfo­gását kéri tisztelettel Tomasovszky László, 659—6 tulajdonos. Raffia-pótló szőllőkötözéshez kitűnő papirspárga kapható • 1. oszt. kg. K 8'—, DL oszt. kg. K' 650 Bónis Adolf, Nyíregyháza, Buza-tér 10. szám. 675-3 TŰZIFÁT bükhasábot szállít viszontelárusitók­nak Szatmármegyei állomásairól Juhász István fakereskedő Budapest, V. Nádor-u. 13. Telefon 129-55. 671-3-1 RISZULA JÁNOS kárpitos és rtiszito, Nyíregyháza, Selyem-utca 48. szám. Elvállal mindennemű kárpitos mun­kát szakszerű kivitelben 68 jutányos áron. 652 V an szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy üzletemet újból megnyitom, mivel a katonaságtól hosszabb szabadságot kaptam. Elvállalok modern szobafestést, fényezést és tapétázást, cucjcs Elvem: csinos, tartós és szép kivitel. — B. megren­delőim szivfts pártfogását kérem. ,, . ... _ F Hatvani József. 589-10 Vlz-utca 14. Perfekt német és magyar irodistanő az átvonuló csapatok vasúti élelmező­irodájába azonnali belépésre kerestetik. Jelentkezni lehet ugyanott d. e. 9—12-ig, délután 3—6-ig. 676 Jó minőségű tégla és cserép nagyobb mennyiségben — vagonba rakva — eladó. Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építésznél, Debrecen, Péterfia-Mte a 16. szám. 625 M JL SSL cl. ó a Bocskay-utca 54. számú ház, amely áll 5 szoba és mellékhelyiségekből, 8 lóra istálló, nagy kocsiszínből, parkkal, zöldséges kerttel és 7 hold belsőséggel, esetleg anélkül. — Ugyan­csak eladó a Kossuth-tér 5. szám alatti Zöldség-térre átnyúló nagy bérház, ahol egy 3 szobás lakás azonnal elfoglalható. Bővebb felvilágosítást nyújt Dr. Simkó Endre, ügyvéd. 603-5-1 Molyirto szerek Piperecikkek. Gummi áruk. Fényképészeti cikkek stb,, stb. FÖLOES drogéria Nyíregyháza, Városház-palota Telefon 230 SÜM66SMEI Zsák Ponyva Zsineg S/ölökötözo Kötéláru Kévekötél Szalmazsák Fej páni a Takaró Papimövetek Minden mennyiségben és legol­csóbban szállít Budapest, Nagykorona-utca 22. sz. Sürgönyeim: „SEGAL". Telefon: Telefon: 88—37 631 175—80 Városi közlemények Ad. K. 12077—1918. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a folyamatban levő rekvirálás során kivetett terménymennyi­ségek a f. évi május hó 4-ik napjáig a Nyír­egyházi termény- és áruraktárba annál is in­kább beszállitandók, mert ellenkező esetben kénytelen volnék a városra kivetett 19 waggon termény biztosítása céljából a közélelmezési miniszter ur által rendelkezésemre bocsájtott katonai erőt igénybe venni. • Nyíregyháza, 1918. április 26. Dr. Bemx, 656—3 polgármefier K. 12391-1918. Hirdetmény. A m kir. pénzügyminiszter 3918. évi 45119. számú rendelete alapján közhírré te­szem, hogy a 10 filléres nikkel érmek fizeté­seknél és átváltásnak további intézkedésig ezen­túl is teljes névértékben elfogadható. Nyíregyháza, 1918. április 28-án. Dr. Bencs Kálmán 673—1—1 polgármester. K, 6043-1918. Hirdetmény. A városban lakó összes lótartó gazdák ezúttal is figyelmeztetnek, hogy a város bel­területén tartott lovaikat, tehát azon csikókat is, melyek az 1918. óv december 81-ig betöl­tik a negyedik életévüket, május hó 13-án reg­gel 7 órára a Bundi-korcsma udvarára kötele­sek elővezetni, illetőleg elővezettetni, különben 200 koronáig terjedőleg lesznek megbüntetve Nyíregyháza, 1918. május hő 1-én. Dr. Bencs Kálmán 679-14 polgármester. Nyomatott íófct Klek k^iulíjdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom