Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 76-145. szám)

1918-05-24 / 117. szám

2 JÍYÍrWIDÉK. 1918 május 3* Nyíregyházat mym 23. (A Nyírvidék tudósítójától.) Ma délelőtt kilenc órakor a kir. tör­vényszék teljes ülésében tette le Zelenka Lajos dr. kúriai biró, volt budapesti kir. Ítélőtáblai biró a nyíregyházi kir. tör­vényszék uj elnöke a hivatali esküt. Sar­vay János dr. kir. Ítélőtáblai biró az eskü letétele után őszinte szavakkal üdvözölte az uj elnököt, — kért a mindenhatótól erőt a nehéz munkához, és kiemelte azt a szeretetet, bizalmat, amelyről laz uj el­nöknek ugy a kir. törvényszék tisztikara, valamint Nyíregyháza város társadalma részéről mielőbb alkalma lesz meggyőződ­ni. Végül Isten áldását kérve az uj elnök hivatásának teljesítéséhez — fejezte be beszédét Sarvay. Zelenka Lajos dr. kúriai biró, törvény­széki elnök — válaszolva — hálás köször netét nyilvánította a szeretetért és biza­lomért, amelyben őt a törvényszék tiszti­kara részesitete, és őszinte örömének adott kifejezést az alkalomból, hogy őt ö Fel­sége kegye a nyíregyházi törvényszék el­nöki székébe emelte, — hol annyi kiváló előde, mint Korniss, Megyery, Kovách és Szakolczay működött. Fontos hivatásának tudatában a helyes munkamegoszlás mü> vészetével (elhárítani kívánja azokat az akadályokat, amelyek egyrészt az igazság­szolgái tatás gyors és tökéletes megvalósító sát a hosszan tartó háború folytán neta­lán akadályozzák, — másrészt törekedni fog odahatni, hogy a vezetése alatt min­denki megtalálja munkája és tehetsége méltó eredményét. Kiemelte, hogy ha va­laha, ugy most a legfontosabb alkotmány biztosíték a magyar bírói függetlenség. Az­zal a kéréssel fejezte be beszédét, hogy öfogadja őt a tisztikar olyan őszinte és baráti szeretetei, mint amilyennel ő vélük szemben viseltetik, és segítsenek neki váll­vetve megharcolni azt a nemes, nagy har­col, melyet célul kitűzött maga elé. Álta­lános éljenzés közepete záródott be a kir. törvényszék teljes ülése. A kormány az árdrágítók ellen Hmlapest, május 23 Ny midik tudósítójától,) A tegnapi minisztertanácsról és a ké­sőbbi miniszteri értekezletről beavatott forrásból «ezeket jelentik: Ama hír, hogy a minisztertanácson a drágaság letörésé­nek kérdésével foglalkoztak, csak részben igaz. A kormányínak elhatározott száudé­ka, hogy az árdrágítók ellen az egész vo­nalon fölveszi a harcot és pedig nemcsak büntető, hanem gazdasági és közigazgatási uton is. Az erre vonatkozó intézkedések már tul vannak azon, hogy miniszterta­nács foglalkozzék velük. Ha az árdrágítók sztrájkolnának, vagy passiv-rezistálnának a kormány kicsavarná a módot és eszkö­zöket a kezükből, hogy tovább árdrágitsa­nak. E cél elérésére minden lehelő eszközt igénybe fognak venni. Németország vezeti az ukrajnai kitermelést Uuila|tcst, május iS. (A Nyirvidék tudósítójától,) Berlinből táviratozzák: Pünkösd kél ünnepén fontos tanácskozások folytak le Berlinben amelynek a során aláírták azo­kat a szerződéseket, amelyek Németország nak biztosítják az ukrajnai kitermelés munkálatainak a vezetését. A cipöeilátási körzeteket megalakította u alispin .V íregyliáza, májas i!3. (A Nyirvidék tudósítójától.) Ugy a vármegyében, mint Nyíregyhá­za városában most folyik a cipőrendelet végrehajtásának az előkészítése és Mikecz Dezső alispán az elosztás dolgának meg­könnyítése végett körzetekre osztatta a vármegyét. Az erre. vonatkozó alispáni ren­deletet itt közöljük: A kereskedelmi m. kir. miniszter ur 31863—918. számú rendelete alapján a láb­beli készítő kisiparnak bőrrel és a közön­ségnek cipővel való ellátása dolgában, — Szabolcsvármegyét 16 körzetre osztottam. Utasítom a községek elöljáróit, hogy a körzetükben rendelkezési joggal felruhá­zott és megbízott hatóságot hazafias és emberbaráti hivatalos működésében a leg­nagyobb odaadással támogassák, intézke­déseit azonnal foganatosítsák és miudenf ben kezére, járjanak. Panaszolt hanyagé ság, vagy kötelességszegés esetén szigorú­im felelősségre vonnám a választó elöljá­róságokat. 1. Körzet: a dadai alsó járás községei Polgár és Büdszentmihály kivételével a liszalöki főszolgabíró vezetése alatt. 2. Körzet: Polgár nagyközség saját elöljárósága vezetése alatt. 3. Büdszentmihály nagyközség saját j elöljáróságának vezetés/ alatt. j 4. Körzet: a djadai felső járás községei { Tímár. Rakamaz, Tiszanagyfa! u kivételé- j vei a gávai főszolgabíró vezetése alatt. [ 5. Körzet: Tímár, Rakamaz, és Tisza­nagyfalu községi elöljáróság vezetése alatt. 6. Körzet: a nyírbögdányi járás köz­ségei Kótaj, Nyírpazony, Nyírtura és Oros községek kivételével, a kemecsei főszolga­bíró vezetése alatt. 7. Körzet: Nyíregyháza város, Kótaj, Nyírpazony, Nyírtura és Oros községek. Nyíregyháza város polgármesterének ve­zetése alatt. 8. Körzet: a kisvárdai járás községei Dombrád kivételével a kisvárdai főszol­gabíró vezetése alatt. í). Körzet: Dombrád község saját elöl­járóságának vezetése alatt. 10. Körzet: a tiszai járás összes köz­ségei a mándoki főszolgabíró vezetése \ alatt. 11. Körzet: a nagykállói járás közsé­gei Uj fehértó község kivételével, a nagy­kállói főszolgabíró vezetése alatt. 12. Körzet: Ujfehértó község saját e­lőljáróságának vezetése alatt. 13. Körzet: a nyírbátori járás összes községei a nyírbátori főszolgabíró veze­tése alatt. 14. Körzet: a nyírbátori járás községei Nyírmada kivételével a nyírbaktai főszol­gabíró vezetésié alatt. 15. Körzet Nyírmada község saját elöl­járóságának vezetése alatt. 16. Körzet: a ligetaljai járás összes községei a nyíracsádi főszolgabíró vezeté­se alatt. ItiAjMíJi AAjfi.fr, .A AílJ.'. ,• :V!' i\.í; - : I. I.i-Í-Í í.AM 123 számú I—a gépolaj K 324.— 134 . finom gépolaj K 345.— 345 , finom nehéz gépolaj K 364 — 556 „ I—a nehéz gépolaj K 385.— 230 „ I—a hengerolaj K 424.— 550 „ I - a hengerolaj K 530 — 580 „ I~a hengerolaj K 640.­Barna gépzsir K 460.­Rézgálic K 1600.­Kreolin K 1200.— per 100 klg ab raktár hordó nélkül. Poiacsek Fölop és Fia nagykereskedés Nyírbátor. 749-6 Szabolcsvármsgyei Tanito-Egyasület Köre. A szabolcsmegyei tanítóegyesület vál­lasztmánya pünkösd másodnapján tartotta rendkivüli értekezletét, amelynek megtartá­sát a hevesmegyei tanítóegyesület átirata, illetve memoranduma tette szükségessé. A jelen volt 12 tag véleménye abban a meg­állapításban központosult, hogy a rég el­csépelt és többször megígért kívánságok sze­rencsétlen formáit adja e memorandum s komoly törekvés helyett inkább a kezdemé nyezés dicsőségére, mint pozitív eredményre törekszik és csak ujabb szélmalomharcba vi­szi a tanítóság utolsó energiáját. Ez alka­lommal is konstatálta a választmány a sze­parasztikus törekvéseket, az Orsz, Szövet­ség ellen irányuló aknamunkát, a szomorú tapasztalatok árán okulni nem akaró, a szét­húzás átka alól szabadulni nem tudó egye­sületek létezését. A bajt mindenki az Orsz. Szövetségben keresi, de senki sem gondol az anyagi támaszra s talán azok támadják, kik 27 ezer korona hátralékban vannak. Szerencsétlennek tartja a választmány a de­monstrálásnak azt a módját, hogy május 30-án az ország valamennyi tanító egyesü­lete tartson gyűlést; mert e nap a katholikus kántorok is funkcionálnak s az idő rövid. A több oldalról megvilágított tárgy meg­megvitatása után a választmány kimondta, hogy a hevesmegyeiek memoranduma felett napirendre tér, alkalmasabb időben rendkí­vüli közgyűlést tart, melyre az elnök kije­lentése szerint joga van. E közgyűlés tár­gyát a tanítóság anyagi ügyeinek rendezése, a szellemi munkások mozgalmában való részt vevés módozatainak megbeszélése fogja ké­pezni. Ez értekezlet kimondotta a szabolcs­megyei köztisztviselőkkel való legszorosabb egyesülés szükségét, a szolidaritás vállalá­sát s az összes megyék tanítóságának ha­sonló irányban való törekvésére a felhívást. A választmány fölhívja a megyei tanító­ság figyelmét a nyíregyházi köztisztviselők mozgalmára s a legközelebb alakuló gyűlé­sen való tömeges megjelenésre serkenti. E gyűlés ideje valamint a rendkivüli közgyű­lésé is a Nyirvidékben lesz közölve, miért is a megyei tanítóság ez orgánuma figye­lemmel kísérendő. A vidék 4 évi hallgatása után kell, hogy megnyilatkozzék, mert né­ma gyermeknek az anyja sem érti szavát. Az erőpróbának meg kell történie. Ennek sikerétől függ a megbillent mathematikai mérleg helyreállítása, a beteg társadalom egyoldalú vérkeringésének orvoslása. Az el­hangzott jelszó: szellemi proletárok egyesül­jetek! -. -j, a,, lA f~ ifi 1*1 >1 #11*11 mifiiift Ifltifl rfi -ti ifi-*- (.-,* Repülőtámadás Páris ellen Kndapest} május 23. (A Nyirvidék tudósítójától.) Párisbói jelentik hivatalosan: Az el­múlt éjjel ellenséges repülők közeledését jelezték. A védőintézkedéseket nyomban megtettük, ugv, hogy egyetlen repülő sem juthatott Páris fölé. A város határában levő helységekre ledobott bombák jelen­téktelen károkat okoztak. Egy repülőgépet lelőttünk, égve lezuhant. Köln és Landau bombázása Budapest, május 23. (A Nyirvidék tudósítójától.) Berlinből táviratozzák, hogy ellensé­ges repülők ujabb támadást intéztek Köln ellen. Az uj támadás részletei ínég hiány­zanak. úgyszintén nincs jelentés a károk­ról. Az első támadásnak 35 halottja és száznál több sebesültje van. Karlsruhei jelentés szerint Landaut is megtámadták az ellenséges repülők. A bombák két asz­szonyl és egy gyermeket megöltek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom