Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 1-75. szám)

1918-03-14 / 61. szám

1918, március 11 NYÍRVIDÉKI 3 Szabeicsvárfaegye a moldovai UH!! v é Nyirtgybáia mérci-.» n (A SAfittidék ivdá&Mmo't. Soprőh vármegye törvényhatóság^. föl­iratot intézett a kormányhoz és ebben a föliratban azt kérte, hogy BessZarábtába és MoMvába szakadt magyarok sorsán most. amikor Romániának békét diktá­lunk. valamiképen segítsenek. Ezt a fői­iratot pártolás v€gett megküldőtték Sza­bolcsvármegye törvényhatóságának is. a­mely a következő véghalározatot hozta: Sz&bolcsvármegye tőrv ény hatósága, tudatában van azoknak a szenvedéseknek elnyomatásoknak, mely Moldvában és Besszarábiában lakó véreinknak román részről osztályrészül jutott s a mostani időpontot. amikor diadalmas seregeink a keleti ellenséges államoknál az elért si­kerek alapján a reánk kedvező és igazsá­gos békét érhetnek el. kiválóan alkal­masnak találja arra. hogy oda szakadt vé­reink sorsa megkönny ittessék, nyelvük­nek. hitüknek zavartalan gyakorlása ré­szükre biztosíttassák. Ez Indokból' törvényhalóságunk Sop­ron vármegye közönségének a besszará­biai és moldovai magyarok sorsának rne£­kömiyitése érdekében a magy. kir. kor­alányhoz intézett feliratát pártolja és ha­sonló szellemű felirattal támogatja. Agyonszúrt egy orosz foglyot egy legény Nyíregyháza, nuheiui 13 (A Nt*tViA*k HiHóskíiéuZ.­Véres szenzációja vau Tiszamogyorós községnek, egy gazdafiu részegen leszúrt egy orosz hadifoglyot, aki részegen köte­kedni kezdett a fiúval. Kalmár Sándor liszamogyorósi gazda­tegény Mándokon volt vásáron. Szekéren tartott hazafelé és az uton egy korcsmá­nál' megállott, hogy néhány pohár bort megigyék. A korcsma előtt több szekér ál­lott és hogy a lovak el ne menjenek. Kal­már be akart haj látni a korcsma udvará­ba. hogy oll bekösse lovait. Amint a ka­pun be akart fordulni, elébe állott egy orosz hadifogoly, aki megfogta a lovak zabláját és nem engedte tovább a szekeret. \ legény rászólt a muszkára, hogy ne okvetetlenkedjék, hanem álljon félre az útból, az orosz azonban nem akart szót fogadni, hanem feleselni kezdett. Erre az tán Kaftnár is dühbe jött. leugrott a sze­kérről. hogy odébbtolja a muszkát. Az orosz és a legény dulakodni kezdtek, a­minek az lett a vége. hogy Kalmár bics­kát rántott és hasbaszurta a fogolyt, aki véresen esett össze. A korcsma vásári népsége azonnal' összefutott, segíteni próbáltak a musz­kán. de az rövid idő alatt elvérzett, ugy, hogy mire szekérre akarták tenni, hogy orvoshoz vigyék, meghalt. Kalmárt, aki azt állítja, hogy önvédelemből szúrta le a muszkát, a mándoki csendőrök letar­tóztatták. 20 lóerő?, kétrendszerű Fowler féle gőz­ekémmel 6—700 hold földnek szántását elvállalom A munkát azonnal megkezdhetem. özv. Richter Mátyósné. Értekezhetni Rosenthál Vilmos cégnél. 122 ÚJDONSÁGOK — A fed/igazgatási bizottság ülése. A vármegye közigazgatási bizottsága hol­nap, csütörtökön "délelőtt kilenc órakor tartja március havi ülését a vármegye­háza kistermében, Meskó László dr. fő­ispán elnöklete melleit. — .Március 15. az iskolákban. Az ág. h. ev. főgimnázium ifjúsága március hó 15-ikén a tornateremben hazafias ünne­pélyt rendez, melyre minden érdeklődőt szívesen iát az igazgatóság. Az ünnepély sorrendje a követkéző: 1. Szózat. 2. Nem­zeti dal. Szavalja: Szesztay Endre VII. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Tartja: Czoch Jó­zsef VII. o. t. 1. Jelentés a Kossuth-em­tékalapitvány pályázatról. Tartja: Péter Károly főgimn. tanár. 5. Dr. Meskó Lász­ló főgimn. felügyelő a pályadijat kiadja. 6. Részlet a pályanyertes munkából. Fel­olvassa a szerző. T Himnusz. A nyíregyházi ág. h. ev. tanítótestület a vezetése alatt álló ifjúsággal március 15­én pénteken d. e. 9 órakor a központi is­kola dísztermében ünnepélyt tart, amely re a szülőket, az iskola elöljáróit, a tan­ügy barátait tisztelettel meghívja. A nyíregyházi református elemi népis­kola a szabadság, egyenlőség és testvériség emléknapján, március hó 15-én, reggel 9 órakor a templomban ünnepélyt tart. a­melyre a szülőket és a tanügy iránt ér­deklődőket tisztelettel meghívja a tantes­tület. A nyíregyházi izr. népiskola f. hó 15­én délelőtt féltizenegy órakor ünnepélyt rendez., amelyre a nagyközönséget meg­hívja. — Szesztay Zoltán dr. balesete. Sú­lyos baleset érte tegnap Szesztay Zoltán dr. vármegyei tiszti főügyészt, aki aZ ut­cán elesett, ugy, hogy a lábán erősebb zuzódásokat szenvedett. Mivel Szesztay Zoltánnak emiatt napokig ágyban kell ma­radnia, a március 15-iki ünnepi beszédet helyette Nagy Lajos vármegyei főlevél­táros fogja elmondani. — Névmagyarosítás. Wcinberger Ar­tur apagyi nagybirtokos, nevét belügymi­niszteri eívgedélylyel Gyulaházira magya­rosította. — Vasárnapi munkaszünet a húsipar­ban. A kereskedelmi miniszter rendeletet adott ki. amely szerint tilos a Magyar Szl. Korona Országainak egész területén a mé­száros, hentes és kotbászkészitő iparban alkalmazott munkásokat vasárnapokon a­kár az elkészítés, akár az elárusitás és házhozszállítás körül foglalkoztatni és az ezzel foglalkozó telepeket és üzlethelyisé­geket vasárnapokon nyitva tartani még abban az esetben is. ha a munkaadók a szóban forgó munkákat akár állandóan segédszemélyzet igénybevétele nélkül ma­guk. illetve családtagjaik segítségével vé­geznék. Ugyancsak iilos folyó évi március hó 3-tól vasárnapokon bármiféle húsnak — marha, disznó, juh, kecske, ló — to­vábbá vadnak, halnak és baromfinak élő friss és leölt vagy cón ser vált — pácolt, füs­tölt, sózott állapotban való elárusitása és házhoz szállítása. — Borkivitel megszervezése. A deb­recceni kamara ezúton hozza érdekeltsé­ge tudomására, hogy a borkivitel irányí­tása és a bor kivitellel kapcsolatos kér­désekben felvilágosítások megadása vé­gett Budapesten Borkiviteli Szakbizottság alakult — Alkotmány utca 29. — amely az érdekeltségnek minden szakérdésben készséggel áll rendelkezésére. Bővebb ap datok a kamaránál kabhatők. — Házasság. Kleinmann Etelka és Bogler Vilmos f. hó 17-én tartják esküvő­jüket Bodrogkereszturban - Minden kü­lön értesítés helvett — Korpát kapnak a kisgazdák. A föld­mivelésűgyi miniszter 2GO métermázsa kor pát utalt ki a szabolcsi kisgazdáknak, akik sertés tenyésztéssel foglalkoznak. Csakis olyan kisgazdák kaphatnak a korpáltól, akiknek 50 holdnál nem nagyobb a birto­kuk. A korpáért az alispánnál kell jelent­kezni. Nyilvános köszönet A nyírbátori vöd­rös-kereszt járási fiók egylete jól sikerűit tea estélyt rendezett mely alkalommal fe­lülfizettek, illetve jegyeiket megváltották Mandelf Béla, Struhár István, Winkier A­dolfné, Dr. Beke Géza, Fischer Béla, dr. Kulcsár Barna, Vanyec László, Lelkovics József, Szabó Lajos. Balogby László, Nih kelszky Dezső, dr. Lőrinczy József, Rácz Sándor, Derzsy Zoltán, Funk Ernő, Denr kó Jenő, Reszier László, ÁrerKiánszky Gyu la, Tatos Lajos. Verner Adolf, Halász ig­nácz, Baracsy István, Fülöp Lajos 10—10 korona, Hercz Liza, Balogh Oszkár, Kleüi Blanka, dr. Baranyáy József, Haizer Mi­hály, Nagy Bernát, Pető Sándor, dr Csör törtök Arnold, Schmidt Szaniszló, két debreczeni hadnagy, Szabó Béla, Elek Pál Szálkái Zsiga, Weiszlerger Abraháu\ózv. Kern Imréné 5—6 K, dr. Szende Emil, Vay Elek, Mandel Józseíné, Mandel Lóránt Mandel Ödönné, Bátori gazdaság, Góth L. Pető Mórné. Laehne Hugó, Hans György, Boldizsár Imre, Kramer Jakab Fisch Ja­kabné 20-20 K, Fried Ábrahám, Mandel Ödön. Szalkár Miklós, Keszler Izrael Szunyoghy Ferenc. Fisch Miklós. Fisch Hermanné, Elekes Lajos, dr. Szabó Sán­dor, 15—15 K, özv. Szálkái Emíliié, Gold­stein Aladár 50—50 K, Fisch Lajos 100 K, Fisch Ernő, 46 K, báró Vécsei Gábor, Goldmann Ármin, 40—40 K, Hönig Ignác, Silberman Hermán, Pártos Jenő, Mészá­ros Sándor, Erdélyi Farkas, Glivinessy László 12—12 K, Balogh Ferencz, Walner Jenő 8—8 K, Stark Gyuláné, 30 K, Háhnel Ferencz. Helmeczy Elek, Elek Alajos, dr. R0U1 Izsó. 18—18 K Spitzer József, 28 ko­rona. Sütemények és gyümölcsből £05 K ! 75 f. Tiszta jövedelem 2380 K 75 fillér. Fogadják a nemes szivü adakozók az egye­sület választmányának hálás köszönetét. Balogh Ferencz, egyleti titkár. — Koszorumegváílás. Huray Sámuel elhunyta alkalmából a Szabolcsi Hitel­bank koszorumegváílás cimén a leányegy­letnek 50 K-t adományozott. Hálásan kö­szöni a leányegylet elnöksége. — Uj cigaretták a forgalomban. A kor­ín ány már régen foglalkozott azzal a terv­vel. hogy a doh ány ínséget valami utón módon megszünteti. Mivel nem tud elég dohányt termelni, elhatározta a kormány, hogy monopolizálja a dohánypótló anya­gok termelését és forgalomba hozatalát is. A terv mái* annyira van, hogy az újfajta cigaretták rövid időn belül árusítás alá kerülnek. Az uj cigarettákban 70 száza­lék dohánypótló anyag lesz. Az ilyen faj­ta cigarettákból igen sok mennyiséget gyál­lanak. ugy, hogy a forgalomban elég áru lesz, a közönségnek nem kell majd uZSo­raáron megfizetni az eldugott cigarettá­kat. A fűszer kereskedőktől! és másoktól. alioJ dohányt árultak eddig, meg fogják vonni a trafikengedélyt. Ezentúl csak a tőzsdékben lehet dohányt kapni Japán és az antant Sadapeftt, március IS. (A Nyirvidék tuáó*itójáMl.) Luganóból jelentik, hogy az olasz fő­hadiszálláson tartott miniszteri tanácsko­zások nagyon hosszura nyúlnak és na­gyon fontosak. A legközelebbi római mi­nisztertanács foglalkozni fog Japán szi­bériai akciójával. A szövetségeseknek Ja­pán beavatkozása ügyében kilátásba he­lyezett kollektív nyilatkozata elé nehézsé­gek gördüllek,

Next

/
Oldalképek
Tartalom