Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 1-75. szám)

1918-02-28 / 49. szám

4 NYÍAVTT^ Í91S. február 28 Wyirvldéfci Takarékpénztár Részvénytársaság. Igyiregyháza. Hirdetmény. . A Nyírvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság az 1918. tebruár hó 17-én tartott rendes közgyü/ésén t az alaptöke felemelésére vonatkozólag elhatározta, hogy 1. Az alaptőke 1000 darab üj 500 koronás névértékű részvény kibocsátása által 1.000 000 koronáról — 1.500,000 koronára — emeltetik fel és hogy a t. részvényeseknek 2 régi részvény alapján 1 uj részvényre 550 koronás árban elő­vételi jog biztosíttatik, 2. A kibocsátás alá kerülő 1000 darab uj részvény átvételére nézve a következő módozatok állapittatnak meg: a) minden uj részvényért fizetendő a kibocsátási áron felül 1918. január hó i-től a befizetés napjáig járó 5%-os kamat és 5 korona kincstári bélyeg és kiállí­tási illeték; b) az uj részvények a jogosultak által a lebélyegzés alkalmával bejelentendő névre állíttatnak ki; c) a befizetések minden egyes uj részvényre következőleg teljesitendők: 300 korona 1918. február hó 25-től — 1918. március hó 20 ig és 250 korona 1918 április hó 5-től — 1918. április hó 30 ig az 1918. éri január hó 1 tői járó 57o-os kamattal. 3. A befizetés alkalmával részvény-utalványok adatnak ki, amelyek 1918. év szeptember hó 1-től kezdve végleges részvényekre becseréltetűek. Az uj részvények a régiekkel mindenben egyenlők lesznek, az 1918. év jövedelmében részesülnek és 1918.-tól kezdődő folyó szelvényekkel láttatnak el. 4. Azon részvényesek, kik kettőnél kevesebb részvény birtokában vannak, elő­vételi joguk alapján részvény-utalványt kapnak, melyek kettőnként egy részvényre fognak kicseréltetni. 5. Az elővételi jog folyó év február hó 25 tői — 1918. március hó 20 ig — akképen gyakorolható, hogy ezen határidőn belül az átvételi jog alapját képező regi részvények. Nyíregyházán, az intézet pénztáránál ( vay Ádám-utca 1.) Budapesten, a Magyar leszámítoló- és pénzvá/tó-bank értékpapír­pénztáránál (V., Dornttya-utca 6.) a hivatalos órák alatt szelvényiv nélkül, le­bélyegzés végett bemutattatnak. 6. Aki az elővételi jogot a fentebb kitűzött határidőben nem gyakorolja és az első részletfizetést nem teljesiti, annak elővételi joga megszüuik. Az elővételi jog alapján át nem vett részvényeknek legalább is a kibocsátási áron leendő értékesí­tésével az iga'gatóság bizatik meg. 7. A i/í vészvény utalványok legkésőbb 1918 december hó l-ig egyesitendők, illetve azok részvényekre való becserélés végett ezen határidőig JSyiregyházán, az intézet pénztáránál bemutatanrlók, mert ellenesethen a megfelelő részvények szabad kézből fognak el­adatni és az értük befolyó összeg, az esetleges költségek levonása után a jogosul­tak javári, mint takarékbetét fog kamatoztatni. 8. A fizetési kőtelezett-égüknek eleget nem tévő részvényjegyzőkkel szemben, az aiap</ahálvok 8 ik § nak rendelkezései nyernek alkalmazást. Nyíregyháza, 1918 február hó 18-án. Az igazgatóság. Scháchter Aladár adásvételi irodája, Nyíre^yhaza, Takareku^nziár ÉtjArA-udva? ?»!ic?OT> 237 SZ Megbízásaim vannak a következő bir­tokok eladására. Szabolcs megyében 1000 hold közvet­len a vasul mellett kitűnő birtok, amely azonnal átvehető. Továbbá 700 hold, szintén közel vas­úthoz, elsőrendű birtok eladó. 100 holdas birtok Nyíregyházától féló­rányira, köves ut mentén eladó. Azonkivül több modern házra vannak megbízásaim. Bérbe keresek 4-00 — fiOO holdig jó birtokot, eset­Ifj megvéle're • gy kise'-het. azori­307 M ii 'é téire. Kógrádif Lajos, üjfehértó Jóminőságü tégla, nagyobb mennyiségben — waggonokha rakva — eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építésszel, Debrecen, Péterfia­utca tó. szám 290 2 Magas csiraképességü, brauriscbweigi téli kápcsztamag kapható Rosenthal Vilmos 34 8_ 3 nagykereskedésében, Nyiregj házán. 15000 kéve rád eladó a Tiszadobi Bérgazdasághan, Ti>-zadot>on 311 - 3 Apró hirdetések Felügyelői vagy hasonló állást keres tel­jesen hadmentes egyén. Ciin a kiadóban. —8 !K<"/ÓL'a/(líik figyelmébe. Egész évi pálinkaszükségletüket elsőrendű törkőpálinkával a Városi Központi Szeszfőzdében maximális árban fedezhetik, hol az eladás már megkez­dő dött. 258 ? -1 Nyirmadan 250 hold ugarlegelő nyári használatra kiadó. Értekezhetni Károlyi-tér 19. szám alatt 250 8 mmammmmmmmmmmamammmmmummmmmmmammmmmtBmmmammmmmmam^tmm^mmmm^wmmEi-­Jókarban levő lüszeres boltberendezés kerestetik. „Napkori Fogyasztási Szövetkezet". 257 2 Zöldségtermelésben jártas kertészt kere­se k. Cim a kiadóba n 239 5 Ket csinosan outorozott szoba villannyal és vizvezetékkel uri nőnek vagy urnák kiadó. Tu dakozódni lehet Dessewffy-tér 15 242 - 4 Két egymásba nyitó bútorozott szoba kü­lön bejarattal március 1-től kiadó Szinház-utca 4 szam alatt . 4 -1 24 én, vásárnap este a S échenyi-ut, Vay Ádám-utca és Rákoci-uton sétaközben elveszett egy 11 db. brilliánsból, közepén nagy smaragd aronyfoglalatu fülbevaló. Megtaláló nagyobb ju­tái ombanr&^^ 5—1 Egy 2 6 lóerős villanymotor eladó. Cim : Illé<sy János. Bethlen-utca 6 3—3 — Jukarban levő pedalos cimbalmot m g­vét elre keresek. Cim a kiadóhivatalban . Egy 7 lóerős R. fórra benzin-motor. 4 éves, teljesen jó karban, 4UOO koronaért eladó. Ba­ra nyi Ferenc, Ibrany . 11 2 Polgárit vagy kereskedelmit végzett két pénztá rosn öt kere s a Lányi­gyógyszer tár 12 —5 Egy ft deles könnyű hintó, két lóra való, szerezam eladó Cím h kiadóba n 7 1 Elveszett egy leher szőrű patkanyfogó kutya, első lábán sántit, f -je sárga. Igen ké­rem, aki tud róla, ertesitse H. A., Bocskai­utca 5 1 10 — 1 Jól főző, szerény, szorgalmas nőt állandó alkalmazásra keresek, jó fizetéssel, jó bmás­m óddal Varghane. Kisvárda Bessenyei u 8-2 Kíado május 1-töl a Nador-u'ea 13 szám alatt ket bútorozott szoba isi alióval. Cur. a. kiadóban . 9 — 1 Elveszett a Virág-utcában menetközben egy Wertheim-kulcs pénztárcával. Megtaláló illő jutalomban részesül a kiadóban. 6—1 GÉPAZSÜROZÁS. Rúnák, blúzok, tehér­neműek és kézimunkák a/suro/.asa legszebb kivitelben pontosan készül Egyház-utca 24. sz. alatt Ugyanott ruhnk kézi- és mühirn/.ése, zsinórozns ps da'iihnrimzas eh'állnliati k 2*22? 15 2ü had f .lüei krr<-suk berbe k<>zet a városhoz. Cim a kiadóban. i5 —3 Ka lai-utca 24 szarüu haz eladó. Érte kezni ugyanott. 14—1 Baromfi-lenyesztéshez és tejkezeleshez mennek állasba. Cím a kiadóban lt>—2 Szöllö-kötésre alkalmas saját termésű gyék ny eladó. Érdeklődni lehet Weitz Lnáe gazdaságában. Levélt k . 1 3 2 Eladó et'y C<>mplet. 6 t< erejű, Maochat gyártmányú )9 8 evbt-n gyariott hibátlan gőz­Cseplögarnitura elewiiorral, ö-szes szíjaznital 125u0 koronáért C-iilag Mii aly. Nyíregyháza, Zóldset; t'-r Í J IV 2 Egy kipróbált patkanyfogó kuly;:t venm k, esetleg megtelelő dijazasen par hetre kö<c*ön vennék. Ziinyi Ilo«<» utca 8. (8 2 Találtatolt 2 i fii selwmruha ujja A tulaj dono« a kindóhivfiiHlt an áivi h"ij legyen uí«.it m-t. »»o«.v a .\yir»»«leti hirdelései bi/l<» »»k«*rn»l járnak. Nyomatott Jóba El>*k laptulajdonos könyvnyumd íjaban, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom