Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 1-75. szám)

1918-01-13 / 11. szám

1918 január 13 JMyírvidék 3 Az íi kérdés rnost már, hogy iiogyan le­hotelt volna eá Ichet-c a mizériákat elkerülni? Egyik mód lett volna az, hogy akkor, amikor kevesebb az Általános sz;ín fogyasztás raktároz­zunk szenet. E tartalék gyűjtésére uu'g idejé­ben megtettünk minden íohetj lépési, sujnos •oredmény nélkül. A nekünk nornliiüsan s/álli -tot szenet ugyanis nem iiel raktórozid, mert ez a levegőn 4 (5 hét alatt magától cLí-g. Est sajnos saját tapasztalataink alapj.:) állíthatjuk, amennyiben líjJO ban raktároztunk auyu./.iu-i hóban 800 tonna szenet, melyet azonban ok tofaer elején a salakhányóra kellett kihorda­nunk, mtrl hamu lett beipío a levegőn- "Ne­künk tehát arra kellett törekednünk, hogy rak­tározható szénfajt;'t szorozzunk e célra. Min­dent elkövettünk, minden hathatós támogatást igénybe véltünk, hogy célunkat elérhessük, ­sajnos hiába, mert rendeléseink ós kérelmeink mind vissza lettek utasítva. Hogy miért, avval azt hisszük, az újság olvasó közönség a napi lapok tavaiyi őszi közlései alapján tisztában van. A üíágilbb stél). A másik mód volna, hogy a szükséges szénért bár: mily árat fizetve biztosítsuk a rendszeres kellő mennyiségű szállítást. E mó­dozatra a közönség köréből már számosán fi­gyelmeztetlek bennünket, hivatkozva a helybeli szénkereskedőkre, kik ily módon állandóan kap­nak szenet. Ez irányban is megtettünk a kellő lépeseket. Tudakozódd-ank eredménye a követ­kező volt: A bányák jelenlegi csökkent termete­sének 55°/o a a Máv. részére van lefoglalva, 25—30°/o-a a hadfelszerelési gyárak resztre van lefoglalva, a megmaradó 15—20°/o áll a magánfogyasztók rendelkezésére, hová mi is tartozunk. « Azok & banyak, melyek jeienleg nekünk Szenet szállítanak oly keveset termel­nek, hogy bármily árat is adhatnánk a szénért, a rendszeresen több száliitust és jobb szenet nem vállalják. Ez éitesüiesünk alapján azon feéréssel fordultunk a szenbizottsághoz, hogy nekünk más, teijasitöképesebb bányából utaljon ki szenet, honnan nagyobb áron do több és jobb szeaet kaphatnánk. E kérelmünket a szén­bizottság kereken visszautasította, írván, hogy a többi banyák széntermelése oly üzemek részére van iefoglaiva, melyek o szenet nem nélkülözhetik. Tony az, hogy a bánvak a helybeli szénkereskedők részére könnyebben tudnak egy hét alatt 1 L>0 tonna szenet lesszálli­tani, mint nekünk 280 tonnát Továbbá a szén­kereskedők nem akadnak meg oly mértékben, ha c szénmonnyiség nem is lesz leszöllitía teljes mértékben, mint mi, mert nálunk a keve­sebb szón rögtön üzemkorlátozást jolont A következtetés tehát azt mutatná, hogy nem lehet nagyobb áron sem több és jobb szenet beszerezni .kellő mennyisedben. De azért nem adjuk tel a reményt es mindent meg fogunk tenni, hogy a szükséges szenet meg­szerezzük a teljes üzemhez. Reméljük, hogy a viszonyok nemsokára javului fognak és idegen segítség nélkül is képesek leszünk annyi szenet kapni, hoyy sokkal kevésbbe csökkentett üzemet tarthatunk fenn. A szén-szállítmányok jelenlegi rendes érkezése e reményünket csak megerősíti. Segítség a Szurmay-aiapfoól. A há­csiuoriókön tartja meg Péter Károly fő­gimnáziumi huir előadásai a Havasokról, számos vetitcll kéi)í>ef. Az előadás után 6 órakor kezdődik a gimnázium díszter­mében. 20 fillér belépti díjjal. — Se., borúban rokkanttá lett, és te] iísség a Szurmay a T í rokkanttá segítségre sxoruio . továbbá a hősi A há­hadisérültté váll tisztek és tiszljelöl­událl halt, iilelve Az Apponyi-párt értekezlete rtalapcm, január 11 Az Apponyi-párt tegnap este Kos­suth Lajos Tivadar elhunyta alkalmából gyászértekezletet tartott, amelyen Ková­váesy Kálmán parentálta el Kossuthot. A párt elhatározta, hogy alkalmas idő­pontban hazahozatja a holttestet. Ezután fesztelen eszmecserét folytat­lak, amelyben kifejtették, hogy ragaszkodó­nak a katonai követelésekhez, mert katasz trófákhoz vezetne, ha a követeléseket nem teljesítenék. A pártban várták Wekerle megérke­zéséi is, Wekerle azonban nem ment, — mert a miniszterekkel a választókerüle­tek beosztásáról folytatott tanácskozást. A kerületi beosztásról szóló javaslatot ak­kor terjesztik be, ha a választójogot meg­szavazták. ? sebesü!é:.. vagy hadifáradalmak következ­I lében elhall lisztek és tisztjelöltek segit­} ségre szorult özvegyei és árvái a Szurmay­i alapból segélyt kaphatnak. A kérvénvezés­| hez szükséges űrlapok a Honvéd állomás­; parancsnokságnál díjmentesen kaphatók í és a polgármester utján terjesztendő fel ! a honvédelmi miniszterhez. — Megkezdték a jéghordást. Pár nap óta erős, tartós fagy állóit be, és a Nyír­egyháza határában levő vizek annyira be­fagytak. hogy tegnap meg lehetett kez­deni a jéghordást. A jeget egyelőre csak városi téglagyár kubikgödreiből szabad hordani, a városi orvos engedélye alapján. — Megtérítik a román betörésik kár rait. Brassóvármegye törvényhatósága át­íratott intézett Szabolcsvármegye törvény­hatóságához és ebben az átiratban azt i javasolja, írjon föl a vármegye a törvény­hozáshoz és kérje az Erdélyben okozott hadikárok teljes' megtérítését. Szabolcs­vármegye törvényhatósága a legközeleb­bi közgyűlésen fogja tárgyalni az indit­ványt. — Értesítés. A polgári fin- és leány­iskolák igazgatói értesitik a szülőket és tanulókat, hogy az iskolai szünetet a köz­oktatásügyi miniszter február 4-ig meg­hosszabbította. — Az oktató szövetség nem állami összes tanerőit felkérem, hogy még a mai nap folyamán cipő szükségletük ügyében nálam jelentkezzenek. Nandrássy, Kürt­utca 11. szám. — Virradat. Szerdán, január 16-áu uj lap indul meg VIRRADAT címmel, a­rnelyet Szakács Andor, a Magyarország volt kiváló szerkesztője szerkeszt. — A VIRRADAT ugy tartalomban, mint for­mában teljesen ujat igér és hogy igéretét beváltja, mi sem bizonyítja jobban, mint az a liítlalmas írógárda, amely a VI URAI­DAT köré csoportosul. A szerkesztőn kí­vül Krúdy Gyula, Oláh Gábor, Kalmár An tal, Mílotay István. Rródy Sándor. Apát­hy István,' Beck Lajos, Fényes László, Mikes Lajos, Urmánczy Nándor és még sok jeles író és hírlapíró fognak küzdeni a lap programmjáérl, amely mindenben magyar akar lenni. A VIRRADAT egy számának az ára 40 fillér lesz és a Nyír­vidéknek, Az Estnek a rikkancsai, vala­mint minden tőzsde árusítani fogják. — Farsangi vígesték. Városunk leg­népszerűbb szórakozó helye az Apolló­szinház szombat, vasárnap és hétfőn far­sangi vigestéket rendez s ez alkalommal fogja bemutatni az első «Lux» filmet, a kiváló magyar irodalmi filmgyár első — produktumát. Jobbra én, — balra te! a cime a pompás bohózatnak, melyet az is­mert Julius Horst irt. A főszerepeket a legjobb magyar színművészek játszák. A legjobb magyar bohózat a budapesti saj­tóbemutatón páratlan sikert aratott. Az egész darab alatt az Omnia óriási néző,­tere zengett a nevetéstől Aki az idei far­sangban egyszer alaposan lei akarja magát kacagni, nézze meg az Apolló farsangi előadását, bizonnyal hetekig mulatni fog a darab ötletes mókáin. 104-1 — Eheszeü egy sötétzöld női pénz tárca foulosabb írásokkal péntek este az állomáshoz vezető uton. Megtaláló 60 ko­rona jutalomban részesül lapunk kiadóhi­vatalában. 106-2 A montenegrói hadügyminiszter megadta magát ftudapest, január 11 íA ZiyirvicU- tudósítójától.) A sajtó hadiszállásról jelentik: Vesu­vics Radimir tábornok, volt montenegrói hadügyminiszter híveivel együtt beszolgál­tatta fegyvereit. Valamennyien a király, születésnapja alkalmából kiadott amnesz­tia rendeletben részesülnek, miután ide­jében jelentkeztek. Szabolcsvármegye! Tanrttf-EgyesDIet Köre. Meghívó. A Szabolcsvármegyéi Tanítóegyesü­let választmánya folyó hó 16-án délután ÍI órakor Nyíregyházán, az ág. ev. köz­ponti iskola helyiségében rendes gyűlést tart, melyre a választmány tagjai meg­hívatnak. Tárgysorozat: 1. Jegyzőkönyv hitelesítés. 2. Az egyesület évi működéséről je­lentés. 3. Számvizsgáló bizottság előterjeszt-' tése. 4. Az 1918. évi költségvetés tárgyalá­4sa. 5. Az Eötvös-alap helyi gyűjtő bizott­ságának jelentése. 6. Néhai Lengyel József kir. segéd­tanfelügyelő síremlék alapjára begyült a­doHiányokról elszámolás. 7. Indítványok tárgyalása. Kelt Nyíregyházán, 1918. január 12. Orsovszky Gyula, elnök. Palaky Lajos, főjegyző. xszznasi f-'ószarkan-íj is kísoi, JÓBA S'.BK. KP.»t9h? Í.Á32LC­mg! iosmum tatexu -.-^K.íTCtíSN-'-.'ií NYÍLT-TÉR. Köszönet Mindazok, kik feledhetetlen édes­apám temetésén résztveitek s fájdal­munkat enyhiíeni igyekeztek, hálásan köszöni SS Hercz Pál és ocahidja. hDIADAL MO^Ob Péntek Szombat—Vasárnap A PÁNIK í Dráma 3 felvonásban, j Elfwdasok fél » M 'i í Va?aruap déiutao 4, fél 6. esls 7 és íú! fi. giisisiiigss9K8il3i^ m VÁROSI SZÍNHÁZ - MOZGÓ. 2 OS ^ ~ * «« Péntek—Szombat—Vasárnap ~«peleskei nótárius ­s á magyar filmek koronája. mSB 8 8 8 Bas1113 CI98I Stt

Next

/
Oldalképek
Tartalom